Měsíční archiv: Červen 2014

Daňové rezervy pro každého

Vytvořil | Červen 30, 2014

Opravdu se netýkají jen účetních jednotek. 🙂

Zákon o rezervách

Zákon o daních z příjmů respektuje jako daňový náklad tvorbu rezervy na opravy hmotného majetku, pokud je vytvořena v souladu s § 7 Zákona o rezervách.


PO i FO

Podmínkou není, na rozdíl třeba od daňových opravných položek, její účtování. 🙂


Jinými slovy, právo tvořit tuto rezervu mají také poplatníci, kteří prokazují výdaje:

 • v podnikání formou daňové evidence,

nebo

 • příjmy z pronájmu tzv. evidencí.

Pan Nováček pronajímá činžovní domy.

Plánuje za dva roky provést masivní opravy, proto si na roky 2013 až 2015 tvoří daňovou rezervu a tím odkládá placení daní.


Finance…

Pan Nováček však musí do 1. 7. 2014 uložit část prostředků – ve výši daňové rezervy za rok 2013 – na vázaný účet. 🙃

Audit a Odložená daň

Vytvořil | Červen 26, 2014

Náš auditor trvá na účtování odložené daně?!

Odložená daň

Pravidla pro kalkulace a účtování odložené daně, asi přesněji odložené daňové pohledávce nebo závazku, obsahuje zejména Český účetní standard č. 003.

Na konkrétní otázku nemůžeme dát, bez znalostí přesné kalkulace – tj. konkrétních položek vstupujících do propočtu odložené daně, precizní odpověď.

Naštěstí se tato problematika netýká účetních jednotek, které nemají povinný audit.


V praxi máme uplatňovat účetní princip opatrnosti – o odložené daňové pohledávce účtovat, jen, je-li dosažitelná.


Audit

Pokud je však zjištěn odložený daňový závazek, zpravidla se při auditu účetních jednotek o něm účtuje.

Jedná se o předposlední účetní operaci v procesu účetní uzávěrky (poslední bývá účtování splatné daně z příjmů).

Měsíční zdaňovací období DPH

Vytvořil | Červen 25, 2014

Je povinné pro nové plátce!

Povinnost podat DPH

Dotaz je velmi jednoduchý:

 • fyzická osoba se stala v květnu 2014 plátcem DPH,
 • musí za měsíc květen podat Daňové přiznání?

Zdaňovací období

Bohužel není možné se správou daní sjednat nějakou výjimku.

🙃

Novému plátci daně z přidané hodnoty nezbývá nic jiného, než respektovat zákon o DPH, podle kterého má povinně měsíční zdaňovací období.

Nezapomeňte, jste-li novými plátci DPH:

 • podat daňové přiznání za každý kalendářní měsíc,
 • ale také na možnost dodatečného nároku na DPH při registraci, tzv. změně režimu DPH.

Časový test

U změny režimu je k dispozici poměrně dlouhý 12měsíční časový test!

Nové daňové opravné položky

Vytvořil | Červen 24, 2014

Prý se změnila pravidla v daních z příjmů?

ANO, i NE…

Zákon o daních z příjmů uznává tvorbu daňových opravných položek, jestliže jsou vytvořeny podle Zákona o rezervách.

Novela 2014

Od ledna 2014 platí některé novinky, ale aplikují se v principu až na „nové“ pohledávky.


Přechodné ustanovení zákona o rezervách, bod 3. praví, že:

 • novela, resp. ustanovení § 8a ZoR, se použijí na pohledávky „nové“, vzniklé po nabytí účinnosti zákonného opatření Senátu,
 • na „staré“ pohledávky se využije „staré“ znění.

Firma účtovala v roce 2013 o daňových opravných položkách – tzv. po lhůtě splatnosti, tj. § 8a ZoR.

Je jasné, že jejich režim, třeba i další tvorba, bude podle původního znění.


Nevýznamné pohledávky

Tvorba opravných položek podle § 8c, tj. k nevýznamným pohledávkám, je stejná, došlo jen k drobné korekci textu.

Daňové rezervy

Vytvořil | Červen 23, 2014

Jak lze snížit daňovou povinnost?

Optimalizace daně

Pokud podává poplatník daňové přiznání za kalendářní rok 2013 v prodlouženém termínu, tj. do 1. července 2014, má stále dost času na rozhodnutí, jestli využije legitimní možnost optimalizace daňové povinnosti prostřednictvím tvorby daňové rezervy.

🙂

Plusem je snížení výše daně, která je příští týden splatná – odložení o několik let…

🙃

Mínusem, že musí být včas alokovány finanční prostředky na budoucí opravy na vázaném účtu.


Akciová společnost zvažuje zaúčtování rezervy na opravy hmotného majetku.

Má-li být tvorba daňová:

 • musí být k datu 1. 7. 2014 uloženy na vázaném účtu finanční prostředky odpovídající výši tvorby za rok 2013,
 • čerpat se budou na úhradu faktur za opravy.

Úroky z deponovaných prostředků jsou osvobozeny od daně.


Časové období

Výhody mohou velmi významně převyšovat výše uvedený mínus, ale je důležité, jak dlouho bude rezerva tvořena, tj. v kterém zdaňovacím období proběhnou opravy.

Zálohy a audit

Vytvořil | Červen 19, 2014

Výše zálohy podle roku 2012

Daňové přiznání a zálohy

Výše záloh se skutečně počítá na konkrétní zálohové období.

Záleží na zákonném termínu podání daňového přiznání:

 • u auditovaných účetních jednotek je automaticky termín pozdější,
 • u jiných poplatníků může/nemusí být prodloužení termínu prostřednictvím daňového poradce výhodné – bereme-li v úvahu jen výši splatné zálohy na daň z příjmů.

Červen 2014

Na výše uvedenou otázku existuje jednoduchá odpověď.


Je proto správné tvrzení, že zálohu v červnu 2014 můžeme, resp. musíme hradit podle poslední známé daňové povinnosti za kalendářní rok 2012.


Pokud máte za rok 2012 astronomické zálohy, neboť byla vysoká poslední známá daňová povinnost, nárok na přeplatek vzniká v červenci – je-li termín podání daňového přiznání za rok 2013 až nyní.

Faktura není daňovým dokladem

Vytvořil | Červen 18, 2014

Máme nárok na odpočet DPH?Faktura není daňovým dokladem?

Daňový doklad?

Použijeme-li tento termín, pak máme na mysli „doklad“ pro účely daně z přidané hodnoty, nikoliv daň z příjmů.

Náležitosti DD

Co vše musí obsahovat daňový doklad („DD“) je uvedeno v zákoně o DPH, v ustanoveních § 29 a násl.

Nárok na odpočet

Je podmíněn u běžných přijatých zdanitelných plnění existencí daňového dokladu.

🙂

Některé scházející náležitosti však nejsou tak podstatné!


Podle § 73/5 zákona o DPH – „neobsahuje-li doklad…všechny předepsané náležitosti…lze nárok prokázat jiným způsobem“.


Faktura

Ve většině případů je faktura dostatečně průkazná pro uplatnění nároku, navíc s přihlédnutí k § 73/5 ZDPH byste měli být v klidu.

Účetní doklad

Připomínáme, že také účetní doklad má být průkazný a mít své náležitosti.

Daně v České republice

Vytvořil | Červen 17, 2014

A den daňové svobody….

Čistý příjem

Každého právem zajímá, kolik čistého mu zbyde na výplatní pásce, z podnikání nebo z pronájmu, prodeje akcií atd.

Zjednodušeně, kolik platíme na daních?

Den daňové svobody

Podle publikovaných výkladů nastal minulý týden toužebně očekávaný okamžik, den, od kterého si vyděláváme jen na sebe.

Jinými slovy: od ledna téměř do poloviny června jsou příjmy použity de facto na krytí státního rozpočtu.

Novely 2014

Naštěstí se nepodařilo provést žádné podstatné daňové novely, které zamýšlela vládnoucí strana, a tak – přes řadu změn – je pravděpodobné, že den daňové svobody, budeme-li za kalendářní rok 2014 odečítat od skutečných příjmů daňové výdaje (a pojistné!), odhadovaný červnový termín se výrazně nezmění.


Ve srovnání s rokem 2013 jsme si dokonce údajně o jeden den polepšili.


Novely 2015

Méně optimističtí jsme pro rok následující. Na druhé straně nereálná přání zvyšování daní, tj. především sazeb daní, zatím neprocházejí tak snadno, jak si někdo představoval.

"Usmívající"Zamračený"

Uvidíme…

Zálohy na daň z příjmů

Vytvořil | Červen 16, 2014

Nezapomeňte na termín placení záloh!

Placení daní

Není a nikdy nebude populární. Daň z příjmů se jen v březnu nebo v červnu (resp. do 1. 4. nebo 1. 7.), ale také je povinností hradit zálohy na daň z příjmů.

Zaměstnání a Podnikání

Nejvíce chybují poplatníci, kteří mají souběh příjmů z:

 • § 6, závislé činnosti, a
 • § 7, ostatní výdělečné činnosti.

Skutečnost, že se hradí u příjmů ze závislé činnosti daň z příjmů (zálohy) každý kalendářní měsíc, má/nemá vliv na placení záloh jako takových.


Zálohy nemusí například podnikatel hradit, je-li jeho dílčí daňový základ ze zaměstnání vyšší než z podnikání (nebo též roven).


Pokud si nejste jisti, v jaké výši se mají zálohy hradit, jde totiž o výpočet nikoliv z doplatku daně, ale z tzv. poslední známé povinnosti, nahlédněte do § 38a zákona o daních z příjmů.

Prokazování při kontrole

Vytvořil | Červen 12, 2014

Co je to „auditní stopa“?

Kontrola správce daně

Navazujeme na předchozí dotaz a doplňujeme naši odpověď.

Daňová kontrola je určitě nepříjemná, zabere mnoho času a jsou s ní jen a jen starosti.

Na druhé straně nemůže opravdu být problém s daňovými doklady v elektronické podobě.

Sdělení GFŘ

Loni v dubnu jsme se odvolávali na obsáhlé publikované sdělení Generálního finančního ředitelství.

Aktuálně je k dispozici na stránkách daňové správy.

 „Auditní stopa“

Jakýmikoliv jinými důkazními prostředky prostě doložíte, že ke zkoumanému plnění došlo. Faktura, daňový doklad v elektronické podobě je jen jakési potvrzení, rozhodující je věcná náplň každého plnění.