Měsíční archiv: Únor 2016

KH – sankce a termín 25. 2.

Vytvořil | Únor 29, 2016

Výzvy správy daní

Za nesprávné vyplnění KH budou plátci sankcionováni, pokud do pěti dnů nezareagují na výzvy správy daní.

🙃

Domníváme se však, že největší problém s vyplněním Kontrolních hlášení je způsoben zavedením systému „na poslední chvíli“. Vždyť Pokyny k vyplnění byly několikrát změněny, testovací prostředí spuštěno pozdě.

Odpovědi správy daní na dotazy jsou někdy v rozporu s Pokyny atd.

Názor správy daní

Musíme Vás však upozornit na aktuální názor správy daní z 24. února.

Citace

 • „Posledním dnem lhůty pro podání historicky prvních kontrolních hlášení je již tento čtvrtek 25. února. Finanční správě bylo k dnešnímu dni podáno 70 tisíc kontrolních hlášení. Z tohoto počtu byly 4 tisíce (tj. zhruba 6%) kontrolních hlášení podány ve špatném formátu a struktuře, což má za následek, že takováto chybná podání nelze v systému Finanční správy zpracovat. Plátce DPH proto následně obdrží od správce daně výzvu, kterou bude vyzván k odstranění vad prostřednictvím podání „nového“ kontrolního hlášení. Pokud bude ve lhůtě stanovené správcem daně kontrolní hlášení podáno ve správném formátu a struktuře, správce daně pohlíží na kontrolní hlášení jako na řádně a včas podané a neuplatní žádnou sankci za pozdní podání.“

Reakce na výzvu

Pětidenní termín je samozřejmě nesmyslný, 99,99 % chyb je formálního rázu, ale dohledat je mnohdy nebude jednoduché.

Uvidíme, jak budou výzvy formulovány…

Bude-li výzva obecná, nezbyde nic jiného, než formou „Rychlé odpovědi“ potvrdit předchozí podání. A následné jednání mezi správou daní a plátci povede ke kolapsu… Viz tisíce možná nepřesných kontrolních hlášení.

Elektronické podání Kontrolního hlášení

Vytvořil | Únor 25, 2016

Musí být podáno dnes!

Forma podání

Několikrát jsme Vás již upozorňovali na nepříjemný fakt:

🙃

A nejen tato skutečnost způsobí hodně malérů.


Na rozdíl od daňového přiznání, není-li nyní podáno „certifikovaně“, musí být písemné doložení uskutečněno v zákonném termínu – tj. do 25.


Pokud jste to nezvládli, snad správa daní odpustí alespoň podle slibů politiků jednu sankci

🙂

Možná bude vše jinak, systém zkolabuje, a žádné výzvy nebudou rozesílány.

Nulové Kontrolní hlášení se nepodává!

Vytvořil | Únor 24, 2016

Je možné nepodat KH?

Nemáme-li „nic“ v lednu….

Dotaz z Blogu je výmluvný, čtvrtletní plátce DPH, malé SRO, nemá v kalendářním měsíci leden 2015 žádnou zaúčtovanou položku patřící do záznamní evidence DPH.


Například plátce neuskutečnil v lednu žádné zdanitelné plnění.

A na přijatá zdanitelná plnění, i když s DUZP leden, obdržel daňové doklady až v únoru.


🙂

Podle pokynů k vyplnění kontrolního hlášení, které zpracovala daňová správa, opravdu nemusí uvedené SRO podat kontrolní hlášení.

Výzva správy daní

Obdrží-li plátce výzvu, proč nebylo podáno kontrolní hlášení, učiní úkon a „rychlou odpovědí“ sdělí, že je vše v pořádku.

🙃

Nikdo ale neví, jak dále bude reagovat správa daní…

Kontrolní hlášení není Daňové přiznání

Vytvořil | Únor 23, 2016

Kontrolní hlášení není Daňové přiznání – Plátci FO se moc neorientují… 🙃

Kontrolní hlášení je novou povinností, která a priori nezakládá vznik třeba daňového nedoplatku.

Není-li však podáno, automaticky následují sankce ze strany daňové správy.

Daňové přiznání k DPH

Ač to zní nesrozumitelně, je vlastně nezávislé na Kontrolním hlášení.

Na základě podaného daňového přiznání k DPH máme:

 • buď daňovou povinnost,
 • nebo nadměrný odpočet.

🙃

Z výše uvedeného také vyplývá, že:

 • kontrolní hlášení právnické osoby – čtvrtletní plátci, podávají měsíčně, a
 • nelze termín podání KH jakýmkoliv způsobem prodloužit.

🙂

Naštěstí se měsíční KH netýká plátců fyzických osob – pokud mají také čtvrtletní zdaňovací období, první kontrolní hlášení budou podávat až 25. dubna.

Chaos v kontrolním hlášení

Vytvořil | Únor 22, 2016

Nejen u limitu 10 000 Kč

Nové pokyny

Na jedné straně se objevily na stránkách daňové správy nové pokyny, které jsme krátce komentovali, ale k dispozici jsou další informace…

🙂

Určitě je dobře, že jsou publikovány daňovou správou „Dotazy a odpovědi“ k problematice Kontrolního hlášení.

🙃

Na straně druhé nemůžeme být v klidu, když další texty – připravené daňovou správou – jsou v rozporu s Pokyny…

Platební kalendář

To se týká například aktuálního textu k Platebním kalendářům.


Vyúčtování záloh v tomto případě prý nemusíme – podle této neoficiální verze – testovat kritériem „celková částka na daňovém dokladu“.


Kdyby tomu tak bylo ve všech případech, budeme spokojení – v Pokynech je ale nastavena jiná metodika…

Co platí?

To v této chvíli asi nikdo neví…

Kontrolní hlášení a sankce

Vytvořil | Únor 18, 2016

Nevěřte slibům politiků…

Povinnosti u KH

Jednoznačně jsou v zákoně o DPH stanoveny povinnosti:

 • podávat v termínech Kontrolní hlášení, případně Následné kontrolní hlášení,
 • reagovat na výzvy daňové správy.

🙃

Sankce jsou pro mnohé „malé“ plátce astronomické – přitom v 99,99 % případů nejde o splnění strategického cíle zavedení systému kontrolního hlášení (zamezení karuselových obchodů), ani o krácení daně z přidané hodnoty.

Novela zákona o DPH

Ač je tvrzeno politiky něco jiného, výše uvedený problém návrh novely neřeší.


Snad lze kladně zmínit jen odpuštění jedné tisícikoruny v jednom kalendářním roce.


Řešení?

Plátcům – především fyzickým osobám – nezbývá nic jiného, než investovat více peněz a času.

Je vhodné si sehnat kvalitní účetní firmu, zřídit si datové schránky atd. atd.

Nebo se stane zázrak a v poslanecké sněmovně bude návrh tohoto zákona zlepšen a bude odpovídat realitě?

Systém EET

Vytvořil | Únor 17, 2016

Asi bude platit v letošním roce…

Zákon o EET

Předpokládá se, že v Senátu nebudou žádné problémy se schválením textu zákona o Elekronické evidenci tržeb („EET“).

Účinnost

Po osmi měsících od vyhlášení tohoto zákona bude účinný.

Stravovací a ubytovací služby

Tyto typy služeb jsou v první etapě, jimi se odstartuje nepopulární EET.

🙂

Máte-li obavy z EET, nevěšte hlavu.

Možná celý systém zkolabuje a kdo ví, co bude dále…

Sazba DPH

A v restauracích má být vše lacinější, stravovací služby budou v 15% sazbě DPH.

Zdroje

Přesto Vás odkazujeme na text návrhu zákona, který míří z Poslanecké sněmovny do Senátu.

Kontrolní hlášení – nové pokyny

Vytvořil | Únor 16, 2016

Termín se blíží… 🙃

Daňová správa

Na stránkách daňové správy jsou k dispozici aktuální rady k vyplnění Kontrolního hlášení.

Pokyny

Další verze Pokynů je uveřejněna na adrese:

Chcete-li se seznámit se změnami, jsou popsány v doprovodném dokumentu:

A jak komentuje změny daňová správa?

Citujeme:

„Na stránku „Soubory ke stažení“ byly přidány soubory „Pokyny k vyplnění kontrolního hlášení DPH ke dni 10.2.2016“ a „Přehled změn v pokynech k vyplnění kontrolního hlášení ke dni 10.2.2016“. Pokyny k vyplnění kontrolního hlášení DPH byly upřesněny ve vztahu ke struktuře pro podání kontrolního hlášení (xml).

V kapitole 3. Obsahová část kontrolního hlášení byl v části A.4. DIČ odběratele (str. 14), části B.1. DIČ dodavatele (str. 16) a části B.2. DIČ dodavatele (str. 17) vypuštěn „kód státu“. To znamená, že v těchto částech kontrolního hlášení bude u příslušného DIČ uvedena pouze jeho kmenová část (bez kódu státu „CZ“).

Nad rámec výše uvedeného pouze připomínáme, že ve struktuře pro podání kontrolního hlášení (xml) žádné změny provedeny nebyly.

Dále byl upraven, v návaznosti na Nařízení vlády č. 11/2016 Sb., v části A.1. (str. 9) a části B.1. (str. 16) text kódu předmětu plnění. Text „18-Převod záruky původu podle zákona upravujícího podporované zdroje energie“ byl nahrazen textem „18-Dodání certifikátů elektřiny“.

V souvislosti se zněním zákona o DPH s účinností od 1.1.2016 byl v části 1.3. (str. 3) v posledním odstavci, poslední větě nahrazen odkaz na §92a odst. 6 ZDPH odkazem na §92a odst. 3 ZDPH. „

Testovací prostředí

Také zde je došlo ke změně na poslední chvíli… Citujeme:

„Od 16. 2. 2016 nebude již adresa http://mfwwwit-1.mfcr.cz určena pro testování Daňového portálu. Veřejnost bude mít možnost i nadále testovat KH s využitím testovacího režimu v produkčním prostředí (http://epodpora.mfcr.cz/1038.html).“

Viz daňová správa:

Daňová správa

Na stránkách daňové správy jsou k dispozici aktuální rady k vyplnění Kontrolního hlášení.

Pokyny

Další verze Pokynů je uveřejněna na adrese:

+

Chcete-li se seznámit se změnami, jsou popsány v doprovodném dokumentu:

A jak komentuje změny daňová správa?

Citujeme:

„Na stránku „Soubory ke stažení“ byly přidány soubory „Pokyny k vyplnění kontrolního hlášení DPH ke dni 10.2.2016“ a „Přehled změn v pokynech k vyplnění kontrolního hlášení ke dni 10.2.2016“. Pokyny k vyplnění kontrolního hlášení DPH byly upřesněny ve vztahu ke struktuře pro podání kontrolního hlášení (xml).

V kapitole 3. Obsahová část kontrolního hlášení byl v části A.4. DIČ odběratele (str. 14), části B.1. DIČ dodavatele (str. 16) a části B.2. DIČ dodavatele (str. 17) vypuštěn „kód státu“. To znamená, že v těchto částech kontrolního hlášení bude u příslušného DIČ uvedena pouze jeho kmenová část (bez kódu státu „CZ“).

Nad rámec výše uvedeného pouze připomínáme, že ve struktuře pro podání kontrolního hlášení (xml) žádné změny provedeny nebyly.

Dále byl upraven, v návaznosti na Nařízení vlády č. 11/2016 Sb., v části A.1. (str. 9) a části B.1. (str. 16) text kódu předmětu plnění. Text „18-Převod záruky původu podle zákona upravujícího podporované zdroje energie“ byl nahrazen textem „18-Dodání certifikátů elektřiny“.

V souvislosti se zněním zákona o DPH s účinností od 1.1.2016 byl v části 1.3. (str. 3) v posledním odstavci, poslední větě nahrazen odkaz na §92a odst. 6 ZDPH odkazem na §92a odst. 3 ZDPH. „

Testovací prostředí

Také zde je došlo ke změně na poslední chvíli…

Citujeme:

„Od 16. 2. 2016 nebude již adresa http://mfwwwit-1.mfcr.cz určena pro testování Daňového portálu. Veřejnost bude mít možnost i nadále testovat KH s využitím testovacího režimu v produkčním prostředí (http://epodpora.mfcr.cz/1038.html).“

Viz daňová správa:

Kontrolní hlášení a kritické chyby

Vytvořil | Únor 15, 2016

Jak máme vyplnit tiskopis KH? Připravili jsme pro Vás vzorový příklad….

🙃

Samozřejmě se v praxi objevují problémy s vyplněním a odesláním tiskopisu kontrolního hlášení.

„Kritické chyby“

Jedná se o „chyby“, které jsou:

 • „jen“ závažné“ nebo
 • takové, které znemožní odeslání.

Nelze odeslat…

Jde o nepříjemnou informaci, ale chybu je nutné opravit.

Může se například objevit následující nepřesnost týkající se:

 • identifikací: období, adresát, odesílat apod.,
 • základu daně,
 • kódu předmětu plnění u A1/B1 (Reverse charge),
 • DUZP nebo DPPD (Den povinnosti přiznat daň),
 • evidenční číslo DD atd.

🙂

Snad se Vám – s naší pomocí – podaří Kontrolní hlášení včas odeslat.

Kontrolní hlášení a limit 10 000 Kč

Vytvořil | Únor 11, 2016

Kam tato plnění patří?

Struktura tiskopisu

Cílem kontrolního hlášení je provádění křížových kontrol:

 • nárok na vstupu u jednoho plátce DPH,
 • se porovná s výstupem u druhého plátce DPH.

Kritérium 10 000 Kč

Položky v hodnotě 10 000 Kč včetně DPH se netestují  – musíme dodat: u běžných zdanitelných plnění.


Proto faktura – daňový doklad na částku přesně 10 000 Kč včetně DPH (a menší hodnoty) patří do části A5, resp. B3.


To potvrzuje také jedna z odpovědí Daňové správy.

🙃

Bohužel při stanovení metodiky určení tohoto kritéria zvolila daňová správa nepřesnou, chybnou metodiku.

Místo vazby na konkrétní zdanitelná plnění (a tím řádky záznamní evidence) vsadila na „celkovou částku“ bez ohledu na daňový režim jednotlivých položek.

Proto se v praxi zbytečně objeví x-případů nesouladu u vyúčtování záloh v DPH aj.