Měsíční archiv: Duben 2018

Hon na čarodějnice a EET

Vytvořil | Duben 30, 2018

Několikrát jsme Vás již informovali o šokujících zprávách, které se týkají sankcí ukládaných daňovou správou za formální pochybení v EET. 🙃

Páteční článek Vás snad u dobré kávy pobavil. 🙂 Dnešní text nás vrací do tvrdé reality, asi nepomůže ani okřídlené „…Kávu si osladím….¨. 🙃

 1. duben

DNES má být velmi hezké počasí a na mnoha místech se budou „pálit Čarodějnice“.


Kéž by se také mohl spálit nepovedený zákon o EET, jak potvrdili i nejvyšší právní autority.


Sankce

Jsou astronomické, likvidační a nemají nic společného s řešením daňových úniků.


Jestliže někdo omylem pochybí, nebo ze zdravotních důvodů, pokuta ve výši desítek tisíc korun je opravdu silná káva. 🙃


Viz:

 • Chybějící účtenka EET při prodeji jedné krabičky větrových bonbonů stála majitele trafiky 16 tisíc korun.

Neudávejte prosím své spoluobčany…!

Nehrajte oblíbenou hru agentů státní bezpečnosti (Bureš/Babiš a Falmer/Filip), kteří nám momentálně vládnou… 🙃

EET řádí…

Vytvořil | Duben 27, 2018

Před jarním slunečným víkendem máme pro Vás dobrou zprávu. 🙂

Hodinový hotel (1)

Musí také platit daně…?!

Nebo jde jen o EET?

Možná se mýlíme, a jedná se jen o kontrolu Elektronické evidence tržeb.

Sdělení Daňové správy

Nahlédnete-li na webové stránky Burešova úřadu (řízeného jeho lidmi), zjistíte, že se za posledních několik měsíců nic důležitého, ač se podávala daňová přiznání k dani z příjmů, nedozvíte.


Daňová správa rezignovala a poplatníci (a plátci) daně ji nezajímají, zásadně neradí a pouze ukládá pokuty. 🙃


Hodinový hotel (2)

Proto nás všechny jistě pobaví skutečně závažná zpráva:

 „Fiskalizace pražských hodinových hotelů pod lupou Tisková zpráva

 1. dubna 2018

Bc. Radka Musilová, tisková mluvčí FÚ pro hl. m. Prahu

Finanční úřad pro hlavní město Prahu uskutečnil v úterý 24. 4. 2018 celopražskou kontrolní akci zaměřenou na dodržování zákona o evidenci tržeb v hodinových hotelech.

Kontrolní nákupy pracovníků finanční správy proběhly ve dvaceti ubytovacích zařízení, z nichž v polovině případů došlo k závažnému porušení zákona o evidenci tržeb z důvodu tzv. nefiskalizace.

Kontroloři v rámci akce provedli také kontrolu u sedmi poskytovatelů, u nichž bylo v minulosti zjištěno porušení zákona o evidenci tržeb. Až na jediný případ opakovaného porušování zákona všechny přistižené subjekty v současné době svědomitě své zákonné povinnosti plní. Provinilci nyní v přestupkovém řízení hrozí sankce až do výše 500 000 Kč.

Opakované kontroly u poskytovatelů, u kterých dříve došlo k porušení zákona, mají evidentní pozitivní efekt a přispívají k řádnému stavu i v tomto netypickém podnikatelském prostředí.“

Nájem a spoluvlastníci

Vytvořil | Duben 26, 2018

Další dotaz na BLOGu se týká jen na první pohled komplikované situace. 🙂


Pánové Pavel a Petr jsou spoluvlastníky činžovního domu, který pronajímají.

Pan Pavel podal daňové přiznání v březnu a uplatnil v § 9 ZDP prokázané výdaje. Ale druhý spoluvlastník má zařízen odklad daňového přiznání.


Jak bude vypadat DDZ pana Petra?

Myslíme tím dílčí daňový základ v § 9 ZDP a odpovídáme, že nevíme – a to je dobře! 🙂

Paušál nebo prokázané výdaje?

Pan Petr není vázán způsobem a termínem zpracování DPFO druhým vlastníkem.

Existuje jediné omezení:

 • Pokud nejsou příjmy a výdaje mezi spoluvlastníky rozděleny shodně – podle § 12/2 ZDP – nemůže žádný z nich použít paušální výdaje.

To znamená, má-li třeba na příjmech a výdajích pan Petr podíl 30 %, může si vybrat, co je pro něj výhodnější. 🙂


Dodejme, že nemusí pan Petr pana Pavla informovat, jak své daně zpracuje…

Kontrolní hlášení není Daňové přiznání k DPH?

Vytvořil | Duben 25, 2018

Reagujeme krátce na pondělní dotaz na BLOGu:

 • Kontrolní hlášení je/není povinností podat, ale v žádném případě nenahrazuje daňové přiznání k DPH. 🙃

Daňové přiznání k DPH

DNES je povinností podat toto daňové přiznání za první čtvrtletí nebo kalendářní měsíc březen.


Na základě platně podaného DP k DPH vzniká plátci:

 • povinnost uhradit daň

nebo

 • má nadměrný odpočet.

Kontrolní hlášení

KH se podává u fyzických osob se čtvrtletním zdaňovacím obdobím za první čtvrtletí. Ale právnické osoby podávají toto hlášení za každý kalendářní měsíc.

Vždy?!

 • Připomínáme, že DP k DPH plátce zpracuje a zašle vždy. 🙃
 • KH nikoliv, neboť se tzv. nulové kontrolní hlášení nemusí odevzdat, jak jsme Vás již několikrát informovali. 🙂

Například fyzická osoba čtvrtletní plátce letos zatím nepodniká, DP k DPH podat musí (!), KH nikoliv.

Nebo právnická osoba – opět čtvrtletní plátce DPH – podala KH za leden a únor, DP za první čtvrtletí odevzdá. Jestliže „nic“ nemá v březnu, nemusí KH za březen podávat.


Zbytečná administrativa?

ANO, potvrzuje to praxe a výše uvedené příklady. 🙃

Služby architekta do zahraničí

Vytvořil | Duben 24, 2018

Navazujeme na krátký a jasný dotaz na BLOGu:

 • Jak se mají fakturovat služby architekta prováděné českým plátcem pro slovenského partnera, je-li nemovitost umístěna v Bratislavě? 🙂

Jaká je odpověď?

Doplníme si několik základních informací. Předpokládáme, že:

 • Služby poskytuje skutečně český subjekt, plátce DPH, který nemá na Slovensku sídlo, místo podnikání nebo provozovnu pro účely DPH.
 • Slovenský partner je osobou povinnou k dani v SK.

Reverse charge

ANO, uplatní se přenos daňové povinností. Místo plnění se stanoví podle § 10/1 zákona o DPH na Slovensku.


Faktura bude v úrovni bez daně z přidané hodnoty a daň přiznání na Slovensku příjemce plnění.


Nárok na odpočet DPH?

ANO, český plátce uplatní u souvisejících přijatých zdanitelných plněních nárok na odpočet DPH podle standardních pravidel. 🙂

Obrat (za kalendářní rok) a povinná registrace k DPH

Vytvořil | Duben 23, 2018

Většina poplatníků daně z příjmů fyzických osob si oddychla, daňová přiznání za loňský rok byla podána a k daním se plánují vrátit až zase za rok. 🙂

A co daň z přidané hodnoty?

Pokud fyzická osoba:

 • vykonává ekonomickou činnost podle § 5 zákona o DPH,
 • je osobou povinnou k dani, a
 • musí průběžně sledovat, jestli nepřekročila obrat pro povinnou registraci k DPH… 🙃

Obrat

Limit je stále 1 000 000 Kč, ale zapomíná se na skutečnost, že nejde jen o údaje za „kalendářní rok“, jak je to obvyklé právě při zpracování daně z příjmů.


Testuje se vždy pravidelně/průběžně „…po sobě jdoucích dvanáct kalendářních měsíců…“.


Pěkný víkend, ALE

 • Předpokládáme, že jste si užili pěkný jarní, skoro letní víkend. 🙂
 • Jestliže jste obrat nepřekročili za loňský kalendářní rok, zkontrolujte si raději, jaký je za období 1. 4. 2017 až 31. 3. 2018… 🙃

Sociální fond je výhodný!

Vytvořil | Duben 20, 2018

Navazujeme na článek z března týkající se příspěvků na dopravu.

Osvobozený příjem zaměstnance 🙂

Zákon o daních z příjmů nabízí několik variant, jak zlepšit osobní situaci zaměstnanců.


Osvobozeno od daně je též případné čerpání sociálního fondu („FKSP“) nebo nedaňové náklady – a to podle:

 • § 6/9/d (omezení na vybrané sociální apod. účely), zde nelze jako příspěvek na dopravu využít,

nebo

 • ustanovení § 6/9/g (limit 2 000 Kč ročně).

Je sporné, zda zaměstnavatelem hrazené (podmínka „nepeněžní“) částky podle § 6/9/g ZDP na dopravu do/z lze takto interpretovat.

Problém je mimo jiné v odkazu na pravidla FKSP, která samozřejmě podnikatelský sektor „nezná“.

Vyhláška FKSP

Nahlédneme-li do platné Vyhlášky, uvádí se v ní například:

 • kulturní a sociální rozvoj,
 • nákup vitamínů, očkování,
 • vzdělávání,
 • stravování,
 • půjčky na bytové účely,
 • sociální výpomoc,
 • dary na životní jubilea.

Mělo by se jednat, obdobně jako u § 6/9/d o sociální „tituly“.

Například nepeněžní příspěvek na dopravu pro sociálně slabší rodiny (zaměstnance), tj. nikoliv plošně.


Směrnice

Pro používání sociálního fondu si nezapomeňte sepsat vnitropodnikovou směrnici

Daň z příjmů a vklad do svěřenského fondu

Vytvořil | Duben 19, 2018

Reagujeme na aktuální dotaz na BLOGu.

Fyzická osoba část svého majetku vkládá do svěřenského fondu a ptá se, jak se tato situace posuzuje z pohledu daně z příjmů.


Nemáme k dispozici žádné další informace, a tak můžeme velmi rychle dotaz zodpovědět.


Řešení

Použijeme totiž platné znění zákona o dani z příjmů.


Podle ustanovení § 21f/1 ZDP se na tyto vklady pohlíží stejně jako na vklady do obchodní korporace. 🙂


A co daň z přidané hodnoty?

Pro oblast daně z přidané hodnoty doplňujeme, že zákon byl novelizován a ve výčtu zdanitelných plnění byl upraven text § 13/4/d:

 • bylo vypuštěno do „obchodní korporace“.

Převodové ceny a tiskopis DPPO

Vytvořil | Duben 18, 2018

Pět minut po dvanácté informuje vedení daňové správy o novinkách týkajících se převodových cen. 🙃


Jedná se o přílohu k tiskopisu DPPO, a to k položce 12 I. oddílu („Příloha TP“ – transakce se spojenými osobami).

Běžně se používá též výraz „Dotazník“.


Sdělení

Aktuálně se objevilo na webových stránkách tento týden. Zmíněny jsou následující dvě novinky – volně citujeme:

 • Týká se více poplatníků, a to též subjektů vymezených v § 11 odst. 2 písm. b) až g) zákona č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky: jde o banky, spořitelny, pojišťovny, investiční fondy, penzijní společnosti.
 • Je doplněn řádek D „Nájem“ do tabulky B a dále u řádků „Finanční a bankovní záruky – přijaté“ a „Finanční a bankovní záruky – poskytnuté“ je úprava v tabulce C: vyplní se pouze příznak, zda byla uvedená transakce uskutečněna či nikoliv.

Doplnění

Je připomenuto, že údaje se uvádí v celých tisících Kč.

Kontroly FÚ

Věnujte této příloze dostatečnou pozornost, neboť je zdrojem pro případné kontroly daňové správy. 🙃

Úroky hypoteční a komplikovanější případy (2)

Vytvořil | Duben 17, 2018

Navazujeme na příspěvek z minulého týdne.

Prokazování

Poplatník musí být samozřejmě schopen splnění podmínek pro nezdanitelnou částku základu daně – úroky z hypotečního úvěru – prokázat. Jedná se mimo jiné v tomto konkrétním případě o následující skutečnosti. 🙂🙃


Existence dvou souběžných hypotečních úvěrů:

 • To by nemělo být problémem, ZDP uvádí různé typy úvěrů: překlenovací, doplňkové apod.
 • Více zdrojů skutečně není limitováno, jak lze dovodit přímo ze zákona o daních z příjmů – text: „…ze všech úvěrů…“.

Zajištění bytové potřeby

Tato podmínka je klíčová – jde o užívání nemovité věci „k vlastnímu trvalému bydlení…“.

Omezení finanční částky

Poplatník ještě musí myslet na limit daný ZDP v § 15. Finanční limit za celý rok je ve výši 300 000 Kč.

Finanční úřad

Jak je zmíněno v úvodu, věcné břemeno (dokazování) je na poplatníkovi, vše musí být podle Pokynu D-22 jasné:

 • „…musí být z uzavřených smluv zřejmá souvislost s hypotečním úvěrem a předmětnou bytovou potřebou…“.