Měsíční archiv: Leden 2019

DEN D pro daně

Vytvořil | Leden 31, 2019

Poslední lednový den je vskutku významným dnem D z pohledu daní.

Proto si Vám dovolíme připomenout, že DNES je:

 • Nutné podat daňové přiznání a doplatit silniční daň za loňský rok.
 • Odevzdat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí, ale na úhradu máte ještě dost času.
  • Viz též náš článek z minulého týdne. Také nabízíme vzorové daňové přiznání, opět máme dobrou zprávu: tiskopis č. 16 je možné použít.
 • Změnit, je-li to možné zdaňovací období pro daň z přidané hodnoty.
 • Uhradit zálohu na sociální pojistné u podnikatelů za kalendářní měsíc leden.
 • Zaplatit vyšší částku dobrovolného NEM pojištění.. 🙃

Naše RADA

Ke všem výše uvedeným tématům jsme již s předstihem uveřejnili v lednu několik článků. 🙂


Zkontrolujte si také příslušné identifikace k platbám daní – viz včerejší článek. 🙂


K dispozici  jsou též obecné pokyny publikované Finanční správou.

JAK platit Daně v roce 2019

Vytvořil | Leden 30, 2019

Rada, která je nutná, protože daně se platit musí a samozřejmě také na správné účty… 🙂

ZÍTRA

Do konce ledna se podávají daňová přiznání k dani silniční a k dani z nemovitých věcí, ale hradí se pouze první z nich.

Správné účty a forma placení

Doporučujeme Vám, abyste nahlédli do sdělení Finanční správy a zkontrolovali si, jak daně plánujete v letošním roce hradit.

Naše RADA

Myslete na to, že:

„…Při každé platbě musí být uvedeno, na kterou daň je platba určena. Správné určení platby a její správné nasměrování v tomto smyslu znamená zaplatit na správný bankovní účet správce daně (finančního úřadu) místně příslušného pro danou daň a daný daňový subjekt….“

DP a placení silniční daně za rok 2018

Vytvořil | Leden 29, 2019

NEzapomeňte na povinnost nejpozději ve čtvrtek podat daňové přiznání k silniční dani a také tuto daň zaplatit. 🙃

Zálohy

Silniční daň hradíme za kalendářní rok 2018, pravidelně měly být placeny zálohy, proto se ve většině případů jedná o doplatek.

ZA CO platíme?

Nejste-li si jisti, nahlédněte nejen do zákona, ale také do aktuálního Sdělení Finanční správy.


Silniční daň se týká vozidel registrovaných v tuzemsku, používaných pro podnikání, ať už se jedná o fyzické nebo právnické osoby.


JAK se efektivně použije výnos této Daně?

To nevíme, zeptejte se Ministra Dopravy…, resp. té „Party, která vše zařídí…“ 🙃

Daňový náklad?

ANO, silniční daň je uznána – dokonce ani nemusí být uhrazena (jestliže nejde o přenos daňové povinnosti, například u manželů).

Naše RADA

Účetní jednotky proto zaúčtují „roční“ závazek a jde o účetní i daňový náklad.

DPH a změna zdaňovacího období

Vytvořil | Leden 28, 2019

Nezapomněli jste v pátek na tiskopise daňového přiznání k DPH „zaškrtnout“ změnu zdaňovacího období:

 • ze čtvrtletního
 • na měsíční? 🙂

Teorie

KDY tak můžeme učinit, uvádí § 99a zákona o dani z přidané hodnoty.


Základním omezením je, aby plátce neměl za rok 2018 obrat vyšší než 10 milionů korun…


Naše RADA

Ověřte si tuto možnost – máte na to čas jen do čtvrtka 31. ledna!

Výhoda je nesporná, čtvrtletní plátce má skutečně méně administrativy.


Je-li fyzickou osobou, nemusí ani podávat měsíčně kontrolní hlášení. 🙂


A vracíme se na začátek článku – není-li informace o změně uvedena na Vámi podaném daňovém přiznání, zašlete včas informaci o úpravě zdaňovacího období samostatným sdělením na Finanční úřad.

PROČ je Roční koeficient DPH povinný?

Vytvořil | Leden 25, 2019

Velmi stručně reagujeme na aktuální dotaz, který parafrázujeme v titulku článku. Nemáme pro Vás dobré zprávy, 🙃

Teorie

Nárok na odpočet DPH máme, pokud přijatá zdanitelná plnění použijeme pro ekonomickou činnost (1) – velmi zjednodušeno: pro jiná zdanitelná plnění a některá plnění osvobozená od daně (§ 72 a násl. ZDPH).

Krácení nároku je povinné, souvisí-li například přijatá zdanitelná plnění současně s výše uvedenými a také vybranými osvobozenými plněními (2), platí totiž § 51 a násl. zákona o DPH. 🙃

Praxe

Pro tyto druhé případy použijeme koeficient pro krácení nároku na odpočet DPH podle § 76 a násl. ZDPH.

Naše RADA

Jestliže jste měli v roce 2018 osvobozené nájmy, související přijatá plnění jsou podle bodu (2), krácení provádíte v průběhu roku podle svého odhadu (§ 76/7) – určíte si vlastní „zálohový koeficient“, protože z dotazu vyplývá, že dříve tomu tak nebylo (za rok 2017 neexistoval).


Krácení tak není „jen“ na konci roku „ročním“  koeficientem! 🙃


 

Podání k dani z nemovitostí se blíží

Vytvořil | Leden 24, 2019

Přesně za sedm dnů je termín pro odevzdání daňových přiznání k dani z nemovitých věcí. 🙃

ALE tato daň je splatná později, zpravidla ji většina poplatníků hradí v květnu. 🙂

KDO má povinnost podat DP k DzNEM?

Pořídili jste si nemovitost v loňském roce, asi tušíte, že nyní musíte podat daňové přiznání.


Musí se též zpracovat daňové přiznání v případech, jestliže došlo ke změně nemovitosti (třeba více pater) a parametrů u pozemků. 🙃


Má vliv prodej nemovitosti?

Jestliže jste naopak nemovitou věci prodali, darovali, tuto skutečnost nezapomeňte oznámit Finančnímu úřadu. 🙃

INFO FinS

Podrobné informace k této problematice naleznete ve Sdělení GFŘ: Čtvrtek 31. ledna je posledním dnem pro podání daňového přiznání.

Naše RADA

Vzorové Daňové přiznání je pro Vás také připraveno! 🙂

Kontrolní hlášení vs. Daňové přiznání k DPH

Vytvořil | Leden 23, 2019

Připomínáme VŠEM, že do pátku musí být odevzdána  DP a KH! 🙃


Několikrát jsme vysvětlovali zásadní rozdíly mezi Daňovým přiznáním a Kontrolním hlášením (je/není povinné ho podat). 🙂


Obsah Kontrolního hlášení

Aktuální dotaz se týká obsahu Kontrolního hlášení a jeho vazby na uplatnění nároku na odpočet DPH.

INFO Daňové správy

K dispozici je jednak tiskopis KH včetně poučení a také publikovaný názor Daňové správy k jednotlivým oddílům Kontrolního hlášení.

Řešení

Odpověď na dotaz je jasná, resp. jde o naše doporučení:

 • „CO“ nárokujete v DP k DPH (třeba za IV. čtvrtletí),
 • „TO“ by mělo být uvedeno v souvisejícím KH (v říjnu, listopadu nebo v prosinci).

Naše RADA

Pokud by přijaté zdanitelné plnění bylo uvedeno jen v Kontrolním hlášení za čtvrté čtvrtletí a v DP k DPH byste jej zařadili až v letošním roce, nemáte záruku, že si Daňová správa obě položky „spojí“.


Je možné, že obdržíte výzvu a budete muset vše vysvětlovat. 🙃


 

Software a daňové náklady Fyzické osoby

Vytvořil | Leden 22, 2019

Doplňujeme – velmi krátce – naši odpověď na dotaz týkající se pořízení nehmotného majetku.

Musí Fyzická osoba nový software v daních odpisovat?

 • NE…🙂, NE…🙂!

Raději jsme odpověď zopakovali…


Skutečně platí výjimka pro fyzické osoby s příjmy z podnikání a nájmu, stačí, když výdaje prokazují a nevedou účetnictví.

Zákon o daních z příjmů toto pravidlo uvádí v ustanovení § 24/2/zn. 🙂


Naše RADA

Problematice nehmotného majetku se věnuje několik již publikovaných článků.

Jednání s Finančním úřadem?

 • ANO, pokud obdržíte výzvu apod. Je třeba být v kontaktu a včas reagovat.
 • NE, v případech, postupujete-li podle platného znění zákonů, což je výše uvedený případ.

Koeficienty v DPH

Vytvořil | Leden 21, 2019

V posledním daňovém přiznání k dani z přidané hodnoty za kalendářní rok 2018 na Vás čeká v oblasti DPH nejsložitější úkol, musíte správně stanovit koeficienty… 🙃

O CO se jedná?

Koeficientů je celá řada, v této chvíli jsou nejdůležitější následující dva:

Roční koeficient, kterým řešíme nárok na odpočet DPH pro případy, kdy přijatá zdanitelná plnění souvisí též s uskutečněnými plněními osvobozenými od daně – viz § 76/7 zákona o DPH.


Máte-li všechna DP k DPH za loňský rok vyplněna správně, zadáte-li korektně údaje do posledního daňového přiznání, kvalitní program vypočte „sám“ tento koeficient. Výsledek bude z Vašeho pohledu plus nebo mínus DPH…


Korekce poměrného koeficientu je ale závislá jen a jen na Vašich kalkulacích. Upravujete – při rozdílu více jak deset procentních bodů – původní hodnoty nároku DPH, podle § 78 a násl. zákona o DPH.

Tím odpovídáme také na aktuální dotaz.


Nezapomeňte, že je povinnost část DPH vrátit 🙃– může tomu být i naopak a dodatečně získáte vyšší daň z přidané hodnoty 🙂.


Naše RADA

Podrobné články ke koeficientům jsme již na BLOGu publikovali. 🙂

Novinky u záloh na SOC Pojištění

Vytvořil | Leden 18, 2019

Navazujeme na článek z 8. ledna k zálohám za prosinec 2018.

NOVELA Zákona

Nově platí, že se zálohy hradí na aktuální kalendářní měsíc!

Přechodná ustanovení

Proto:

 • Původní termín úhrady zálohy za prosinec 2018 od 1.12.2018 do 21.01.2019 se zrušil. 🙂

Zálohy hrazené v lednu 2019

Za loňský prosinec se nemusí záloha zaplatit.


Záloha zaplacená v lednu se přiřadí jako záloha na leden 2019! 🙂


Nezapomeňte „lednovou“ zálohu uhradit!