Archiv autora: ADKA

JAK nejlépe podat daňové přiznání za rok 2018?

Vytvořil | Březen 22, 2019

Všichni se pomalu a jistě dostáváme ve druhé polovině března do časové tísně… 🙃


Proto je určitě užitečná informace, jak lze podat daňová přiznání za loňský rok, aniž by poplatník trávil čas ve frontě na poště nebo na Finančním úřadě. 🙂


Podání elektronicky:

 • ANO, je možné a snad i jednoduché… 🙂

JAK ho lze podat?

Návod pro elektronické podání obsahují webové stránky Finanční správy.

INFO

Prostudujte si v klidu postupy popsané ve zveřejněné informaci, ze které citujeme základní rady:

Po správném vyplnění formuláře v aplikaci EPO je možné přiznání odeslat několika způsoby:

 • První možností je odeslání s uznávaným elektronickým podpisem (ZAREP).
 • Daňové přiznání lze odeslat také bez elektronického podpisu. Je ale nutné po vyplnění přiznání vytisknout Potvrzení o podání, které je v aplikaci ke stažení po úspěšném odeslání přiznání a do 5 kalendářních dnů ho doručit na finanční úřad.
 • Další možností je přiznání uložit k odeslání do datové schránky a poté ho odeslat ve formátu XML do datové schránky správce daně.
 • Poplatníkům, kteří mají zpřístupněnu datovou schránku a nemají uznávaný elektronický podpis, doporučujeme vyplnit a odeslat přiznání v aplikaci EPO a při odeslání zvolit: „Ověření identity přihlášením do datové schránky“. Jedná se o způsob podepsání podání pomocí přihlašovacích údajů do datové schránky. Tato nová možnost je určena pro všechny oprávněné a ověřené osoby, které mají v datové schránce právo odesílat písemnosti.

Naše RADA

Ušetřete si čas a využijte formu elektronického podání. 🙂

 

Co je nákladem (výdajem) u příjmů z pronájmu?

Vytvořil | Březen 21, 2019

Reagujeme na aktuální dotaz k citlivému tématu, jak nejlépe stanovit dílčí základ daně u příjmů z pronájmu. 🙂

Přeúčtování služeb

Dotaz si raději zopakujeme:

 • Platí stále, že služby, které se přeúčtovávají nájemníkům, nepatří do příjmů a ani výdajů?
 • Patří do této částky příspěvek na opravy, který je součástí nájemného a přeposílá se do fondu oprav?

Teorie (1)

Na první otázku je odpověď jednoduchá a jednoznačná: ANO – viz Pokyn D-22, v němž jsou jednotlivé položky vyjmenovány (dále „služby“). 🙂

Pokyn D-22:

 • „Součástí nájemného z nemovitých věcí nebo bytů nejsou úhrady za ceny služeb spojených s jejich užíváním. Obdobně v případě nájmu nebytových prostor není součástí úhrady nájemného platba záloh nebo výdaje za služby, jejichž poskytování je spojeno s nájmem (viz občanský zákoník).
 • Zálohy na služby (např. za vytápění, za dodávku teplé vody, úklid společných prostor v domě, užívání výtahu, dodávku vody z vodovodů a vodáren, odvádění odpadních vod kanalizacemi, užívání domovní prádelny, osvětlení společných prostor v domě, kontrolu a čištění komínů, odvoz popela a smetí, odvoz splašků a čištění žump, vybavení bytu společnou televizní a rozhlasovou anténou), které zajišťuje pronajímatel a které po uplynutí roku zúčtuje se skutečnými výdaji za tyto služby, nezahrnuje do zdanitelných příjmů a ani platby za tyto služby nezahrnuje do daňových výdajů…“.

Teorie (2)

Nájemné je příjmem vlastníka a je pouze na jeho rozhodnutí, jak bude výdaje vykazovat – kolik činí skutečné částky vynaložené na opravy a údržbu za jeden kalendářní rok (má sdělit správce, je to zpravidla jiná částka než příděl do fondu), přímo nesouvisí s hodnotou příspěvku do fondu oprav (a vůbec ne, jaká výše je sjednána s nájemníkem), proto se správně nejedná o výše uvedené „služby“. 🙂

Odkaz na další text z Pokynu D-22:

 • „Platby vlastníka jednotky na provozní výdaje (do tzv. fondu oprav a na účet společenství vlastníků) jsou na straně poplatníka, který nevede účetnictví, daňovým výdajem v okamžiku jejich úhrady…“ 🙂🙃

Teorie (3) vs. Praxe

Teorie podle Pokynu je chybná – „příděl“ do fondu není ve skutečnosti konkrétním výdajem na opravu. Z tohoto fondu se mj. často hradí i investice, resp. technické zhodnocení.


Praxe je však jiná, pragmaticky zjednodušená, a běžně je tento diskutovaný příspěvek považován za výdaj na opravy…


Naše RADA

Zkopírujte si nesprávný názor vedení Finanční správy, abyste měli po ruce argument pro daňovou kontrolu. Viz naše předchozí doporučení. 🙂

Optimalizace příjmů z pronájmu

Vytvořil | Březen 20, 2019

K tématu, jak nejlépe zdanit příjmy z pronájmu, tj. podle § 9 zákona o daních z příjmů, jsme publikovali několik článků. 🙂

Naše RADA

Proto je naše doporučení jasné, pročtěte si je, kdyby Vám bylo něco nejasného, doplňte komentář k příslušnému textu. 🙂

Výdaje:

 • Vyberte si, co je pro Vás výhodnější: prokázané nebo 30% paušální.

Prokázané:

 • Zvolíte si tzv. záznamy nebo podvojné účetnictví – i když účtujete, nejste účetní jednotkou, nemáte obchodní majetek pro účely daně z příjmů!

Paušální výdaje:

 • Je to výhodné též s přihlédnutím k variantě, odsouhlasené Pokynem D-22, podle kterého z příjmů vyloučíte služby, které přeúčtováváte.

Systém můžete každý rok měnit, jen si zkontrolujte vliv ustanovení § 23/8 ZDP.

Manželé:

 • Pokud je předmět pronájmu ve společném jmění, manželé si vyberou, u kterého z nich je zdanění menší.

Optimalizace daní u manželů

Vytvořil | Březen 19, 2019

Využijte některou ze zákonných možností, jak si snížit daňové zatížení Vaší rodiny!


Zákon o daních z příjmů nabízí několik variant, které stručně komentujeme s odkazy na již publikované články. 🙂


Dílčí daňové základy

Daňové výhody je možné realizovat například:

 • U podnikání lze převádět na manžela/ku až 50 % příjmů/výdajů jako na spolupracující osobu.
 • U nájmů, je-li společné jmění, se rozhodnete, u kterého z manželů je výhodnější příjem danit.
 • Obdobně tomu je u ostatních příjmů, opět jsou-li dosaženy ze společného jmění.

Slevy na dani

Je-li jeden z manželů v domácnosti, můžete snížit daňovou povinnost o slevu na dani.


Nárok není automatický. musí se splnit zákonné podmínky – viz aktuální dotaz.

Finanční správa znovu upozorňuje na postup pro správnou kontrolu kritéria „vlastních příjmů“, limitu 68 000 Kč.


Naše RADA

V klidu zvažte všechny varianty a snižte si své daně. 🙂


„Daňových vztahů“ mezi manžely je více, ale třeba přenesení daňového nákladu – silniční daně, je podmíněno jejím zaplacením.


 

Záloha v březnu se musí zaplatit?

Vytvořil | Březen 18, 2019

ANO, jestliže Vám vznikla na základě daňového přiznání podaného za kalendářní rok 2017 povinnost hradit čtvrtletní zálohy.


Na vznesený dotaz je proto odpověď jasná:

 • Záloha měla být v pátek 15. března zaplacena! 🙃

Zálohové období

Takové zálohy je povinností platit po celé zálohové období podle § 38a ZDP, které končí až termínem pro podání daňových přiznání za loňský rok – máte-li odklad, budete muset poslat ještě zálohu červnovou.

Výši zálohy nemění skutečnost:

 • jestli jste již podali daňové přiznání za rok 2018,

nebo

 • výsledek, třeba přeplatek na dani za loňský rok.

Naše RADA

Můžete požádat svého správce daně o stanovení záloh jinak, ale nemusí Vám vyhovět. 🙃

Jak na Daň z příjmů 2018?

Vytvořil | Březen 15, 2019

Zbývá nám několik týdnů na splnění nepopulární povinnosti, podat daňové přiznání za loňský rok a daň zaplatit – termín je pondělí 1. dubna (pokud si nezařídíme odklad).

Daň z příjmů FO 2018 vs. 2017?


Dobrá zpráva…!

V podstatě nemusíte řešit tiskopisy a pokyny k jejich vyplnění, ať už se jedná o fyzické nebo právnické osoby. 🙂


Vzorové příklady

Můžete nahlédnout do našich vzorových příkladů za kalendářní rok 2017, jsou snadno použitelné i pro loňský rok. 🙂

Naše RADA

Vážení,

daňová přiznání zpracovávejte v klidu!

Přejeme Vám pohodový daňový víkend! 🙂

Nové Daně od 1. dubna 2019

Vytvořil | Březen 14, 2019

Předpokládá se, že zdlouhavý legislativní proces bude završen během března a čekají nás proto velké změny s účinností na Apríla…


To je symbolické. 🙂


Novela zákona o dani z přidané hodnoty

Obsahuje téměř 300 novinek (!).

Postupně Vás v dubnu budeme informovat, co vše je zásadní a „musí“ být uvedeno do praxe „ihned“.

Naše RADA

Do konce března se netrapte novelami, soustřeďte se na daňová přiznání k dani z příjmů FO a PO za loňský rok.


ODS prosazená (!) novinka, pomoc poplatníkům daně z příjmů FO s příjmy z podnikání a pronájmu – zvýšení paušálního limitu na 2 000 000 Kč – je vskutku dobrou zprávou. 🙂


A co je důležité:

 • Pro rozhodování, jak si vypočtete dílčí daňový základ v § 7 nebo § 9 ZDP za kalendářní rok 2018, Vás novinka neomezuje – změna systému prokazování za rok 2019 bude možná. 🙂

Paušál nebo prokázané výdaje v DPFO?

Vytvořil | Březen 13, 2019

Zvolte si tu variantu, která je pro Vás nejvýhodnější!

Právo změny?

ANO, skutečně se můžete každý rok v § 7 (podnikání) a § 9 (nájem) rozhodnout, zcela nezávisle (*), jak si stanovíte dílčí daňový základ u obou druhů příjmů.


Tak jednoduchá je odpověď na aktuální dotaz.


(*) Omezení existuje…

Není v daních VŠE růžové… Určité limity jsou:

 • Máte-li příjmy ze společnosti (sdružení bez právní subjektivity) a spoluvlastnictví, musíte respektovat § 12 ZDP.
 • Model paušálních výdajů lze použít pouze v případě, kdy jsou příjmy a výdaje rozdělovány „…stejně…“.
 • Myslí se tím shodný podíl a příjmech a výdajích, nikoliv stejné parametry (částky) pro všechny společníky společnosti nebo spoluvlastníky.

Změna je možná, ALE…

Přecházíte-li z paušálu na výdaje prokázané, nebo naopak, musíte si ještě zkontrolovat, jestli nemáte povinnost podat dodatečné daňové přiznání za kalendářní rok 2017.


Postupuje se podle § 23/8 ZDP, daň případně nyní doplatíte – a žádná sankce Vám nehrozí.


Naše RADA

Skutečně nemusí být Vaše rozhodnutí jednoduché, nechte si optimalizaci připravit daňovým poradcem!

DARY snižují Daň

Vytvořil | Březen 12, 2019

ANO:

 • Varianta uplatnění „odpočtu“ u darů platí jak pro poplatníky daně z příjmů fyzických, tak právnických osob. 🙂

Fyzické osoby

Dodrží-li podmínky ustanovení § 15/1 zákona o daních z příjmů, odečtou si dar (bezúplatné plnění) jako tzv. nezdanitelnou část základu daně.


Maximálně lze odečíst 15 % ze základu daně.

V tiskopise daňového přiznání DPFO máte k dispozici pro tento účel řádek 46. 🙂


Právnické osoby

Postupují podle § 20/8 ZDP.


Zde je horní hranice darů, které je možné odečíst, 10 % základu daně. 🙂


Naše RADA

Před uplatněním darů si zkontrolujte splnění podmínek:

 • účel (veřejně prospěšný), pozici obdarovaného a minimální limity.

Dar jako takový ale není daňovým nákladem. 🙃


 

Neopakujte chyby v Daňových přiznáních FO

Vytvořil | Březen 11, 2019

Finanční správa publikovala krátké sdělení, ve kterém radí poplatníkům daně z příjmů fyzických osob, resp. uvádí přehled nejčastějších omylů v jejich podaných daňových přiznáních.

Chyby a komentář

Stručně komentujeme nejčastější nepřesnosti s odkazem na již publikované články. 🙂

Špatně uplatňují odčitatelné položky a slevy na dani – například školkovné uplatňují v maximální možné výši, ačkoliv reálně zaplatili nižší částku.

 • Je třeba mít částku, kterou uplatňujete, řádně doloženu.

Započítávají slevy a zvýhodnění, i když na ně nemají nárok – například úroky z hypotéky si uplatňuje ten, kdo není vlastníkem.

 • Nárok na nezdanitelnou částku daně, zaplacené úroky z hypotéky, potvrzujete dokumentem od banky.

Chybně uplatňují slevu na manželku nebo manžela – nejčastější chybou bývá nezahrnutí nemocenských dávek, podpory v nezaměstnanosti nebo mateřské do příjmů manželky nebo manžela. Slevu lze uplatnit, pokud vyživovaná manželka/manžel neměla vlastní příjmy přesahující za daný rok 68 000 Kč. Těmito příjmy se rozumí úhrn všech vlastních příjmů nesnížený o daňové výdaje, tj. hrubý příjem.

 • Musí se skutečně jednat o „částečně“ vyživovanou manželku, tj. nesmí překročit výše uvedený limit přesně stanoveného okruhu příjmů.

Často také špatně uplatňují slevu na dítě. Nejčastější chybou je uplatnění jednoho dítěte oběma rodiči.

 • Samozřejmě není možná duplicita, často tomu bývá, pokud manželé mají střídavou péči atd. Jistější je mít k dispozici prohlášení druhého z manželů (bývalých), že slevu neuplatňuje.

V neposlední řadě by poplatníci neměli zapomenout se na všechny formuláře podepsat a odevzdat je se všemi povinnými přílohami.

 • Postupujte důsledně podle tiskopisů a pokynů pro jejich vyplnění, prakticky nejsou žádné změny ve srovnání s rokem 2017.

Naše RADA

Je-li něco nejasného, domluvte se s daňovým poradcem nebo pošlete dotaz – nejlépe formou komentáře k již publikovanému článku. 🙂