Archiv autora: ADKA

Povinný přepočet koeficientu DPH za celý rok 2020

Vytvořil | Leden 19, 2021

Navazujeme na včerejší článek. 🙂


V rámci daňového přiznání za poslední zdaňovací období kalendářního roku se „automaticky“ vypočte nárok plátce podle vypořádacího koeficientu.


Zálohový koeficient

V průběhu roku se totiž nároky stanoví zálohovým koeficientem, tj. vypořádacím za rok předchozí.

A výsledek?

Může být různý…

Období „Koeficient“ „Nárok“
První čtvrtletí 90 000/200 000 400 000/200 000
Druhé čtvrtletí 250 000/300 000 200 000/100 000
Třetí čtvrtletí 80 000/100 000 300 000/150 000
Celkem I. – III. Q. 420 000/600 000 900 000/450 000

Zálohový vs. vypořádací koeficient

Z tabulky je zřejmé, že zálohový byl 50 % a předběžně nový koeficient je 70 %, to znamená nárok ve výši nikoliv 450 000 Kč, ale 630 000 Kč.

Daňové přiznání za čtvrté čtvrtletí

Období Koeficient Nárok
Čtvrté čtvrtletí 480 000/600 000 400 000/200 000
Celkem I. – IV. Q. 900 000/1 200 000 1 300 000/975 00

Skutečnost

Nárok je za celý kalendářní rok 2020 podle nového vypořádacího koeficientu 75 %, tj. 975 000 Kč. 🙂

Naše RADA

Celé související video je vám k dispozici! 🙂

„Poslední“ Daňové přiznání k DPH a koeficienty

Vytvořil | Leden 18, 2021

Za prosinec nebo čtvrté čtvrtletí se v daňovém přiznání k dani z přidané hodnoty musí zobrazit specifické „operace“.  Tomuto tématu se budeme věnovat tento týden a základní body vám vysvětlujeme na videu! 🙂

Koeficient vypořádací

 • Podle 76 při souběhu uskutečňovaných zdanitelných a vybraných osvobozených plnění

Koeficient poměrný

 • Stanoví se podle 75, je-li přijaté zdanitelné plnění použito současně pro neekonomickou činnost

Koeficient pro dodatečné korekce

 • Postupuje se podle 78 a násl., jedná se o tzv. dodatečné korekce původně správně uplatněného nároku na odpočet daně

Naše RADA

Další naše videa jsou vám k dispozici!

 

Na DP SiD a DzN máme další dva měsíce, ale…

Vytvořil | Leden 15, 2021

Na víkend máme pro vás dobrou zprávu! 🙂

DP Silniční daň a DP Daň z nemovitých věcí

Jak potvrzuje tisková zpráva MF:

 • “V případě, že z důvodu dopadů pandemie viru SARS-CoV-2 (nemoc, karanténa) *** nemůžete podat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí a k dani silniční do 1. února,
  • je v letošním roce možné jej podat později, aniž by vám vznikla pokuta za opožděné podání daňového tvrzení.
 • Fakticky se tak termín podání daňového přiznání k těmto daním odsouvá pro všechny daňové subjekty z 1. února na 1. dubna 2021,
  • a to bez rizika sankcí z prodlení.” 🙂

Naše RADA

Užijte si pohodový víkend!


***

ALE, jak se již několikrát ukázalo během čínské chřipky, buďte obezřetní.

Viz výše zmíněné “důvody”… 🙃


 

 

Nárok na odpočet daně a existence daňového dokladu

Vytvořil | Leden 14, 2021

Navazujeme na úterní článek a upozorňujeme na zásadní, příznivou výjimku pro uplatňování nároku na odpočet daně.  🙂


Jde o situace, kdy se současně musí přiznat daň na výstupu, tj. přenos daňové povinnosti “reverse charge”.


Služby z EU

Zde pro nárok na odpočet daně existuje výjimka – není-li k dispozici daňový doklad:

 • „…lze nárok prokázat jiným způsobem…“ 🙂,

a to podle § 73/1/b ZDPH.


To by neměl být problém, k nájmu určitě existuje smlouva!


Naše RADA

Nezapomeňte v praxi na toto výhodné ustanovení zákona o DPH. 🙂

Služby z EU a den D (2)

Vytvořil | Leden 13, 2021

Slíbili jsme k včerejšímu článku doplnění k problematice účetnictví a s tím přímo související daně z příjmů.

Pravidla pro účetnictví

Nejsou vázány striktně na ustanovení zákona o DPH.

 • Například nájem za prosinec 2020 zaúčtujeme do tohoto roku prostřednictvím účtů skupiny 38,
  • i když nebudeme mít fakturu (daňový doklad) – je vystavena v lednu 2021.
 • Nebo naopak: fakturu z prosince 2020 na leden 2021 zaúčtujeme do nákladů roku 2021.

Pravidla pro daň z příjmů

Respektují v těchto situacích jednoznačně účetní metodiku, pouze musí být sepsána ve vnitropodnikové směrnici. 🙂


Naše RADA

Komplikace s rozdíly mezi daní z přidané hodnoty a účetnictvím nejsou tak veliké, pokud si „pohlídáme“ zejména při účetní uzávěrce pravidla pro časové rozlišení a dohadné položky.

Viz naše VIDEO přednášky:

 • vzorová a
 • všechny tři k účetnictví a optimalizaci DPPO za rok 2020. 🙂

Služby z EU a den D (1)

Vytvořil | Leden 12, 2021

Odpovídáme na dotaz k problematice, kdy je povinností tuzemského plátce přiznat plnění – „den D“ – u služeb poskytnutých z jiného členského státu EU.

Teorie

Nájem movitých věcí je skutečně pro účely daně z přidané hodnoty podřazen do kategorie „poskytování služeb“.

Tuzemský plátce je povinen postupovat podle § 24 zákona o DPH.

Praxe

V modelovém případu, popsaném v dotazu, přiznáváme daň v tuzemsku ke dni uskutečnění zdanitelného plnění:

 • podle obecných pravidel § 21 ZDPH, nebo
 • dnem poskytnutí této služby.

Jinými slovy:

 • Pokud byl vystaven daňový doklad třeba v listopadu 2020 na nájem za prosinec, DUZP je ke dni vystavení daňového dokladu podle § 21/3 ZDPH.
 • Je-li nájem poskytnut v prosinci 2020, daňový doklad je z ledna 2021 (*), služby patří do prosince 2020.

(*) Nárok na odpočet daně

Ve čtvrtek si rozebereme, jak je to s nárokem na odpočet daně.

 

Naše RADA

Poznámky k účetnictví a dani z příjmů si uvedeme v zítřejším článku. 🙂

Paušální daň z podnikání a vliv jiných příjmů? Viz VIDEO!

Vytvořil | Leden 11, 2021

DNES je poslední den pro vstup do režimu paušální daně pro kalendářní rok 2021!

VIDEO

Základní informace naleznete:

můžete si poslechnout jednoduché video. 🙂

Dotazy a odpovědi

Shrnuli jsme některé vaše dotazy a uvádíme jednoduché, ale dostačující odpovědi k problematice jiných zdanitelných příjmů.

Závislá činnost

Řešíme tři momenty:

 • Rok 2020:
  • Není vůbec důležité, jaké byly vaše příjmy v loňském roce.
 • Ke dni 1. 1. 2021:
  • Nesmíte mít zdanitelné příjmy ze závislé činnosti (§ 6 ZDP).
 • Letošní rok 2021:
  • Pokud budete poplatníkem v paušálním režimu, vykážete zdanitelné příjmy, budete muset podat daňové přiznání.

Příjmy „jiné“ § 8 až § 10

Uplatní se obdobná pravidla.

 • Pro rok 2020 platí výše uvedené, je jedno, jaké jste měli.
 • V roce 2021 je limit max. 15 000 Kč.

Zdanitelné příjmy jsou takové, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, ale nejsou osvobozené od daně a nebyly zatíženy srážkovou daní.

Naše RADA

Vážení,

doplňující komentář k těmto dotazům a odpovědím nabízíme ve VIDEU 🙂.

Optimalizace Paušální daně? KDY se vyplatí?

Vytvořil | Leden 8, 2021

Navazujeme na předchozí články, odpovídáme tím na vaše dotazy a uvádíme text z VIDEA, který vám nabízí základní vysvětlení. 🙂

OPTIMALIZACE?

Částka paušální daně odpovídá u daně z příjmů:

 • teoretickému základu daně na úrovni 193 000 Kč 🙂

Jednoduchá kalkulace

Hypotetický základ daně 193 600
15% daň před slevou 29 040
Sleva na poplatníka 27 840
Daň 1 200

SOC Pojištění

Platí se více, a to o částka 4 656 Kč (35 712 – 31 056). 🙃

Plusy a mínusy

Uvádíme několik tipů.

🙂 Není omezením aktuální (v r. 2020) používaný způsob zdanění
🙃 Může ale dojít k dodatečné úpravě (zvýšení) základu daně za r. 2020
🙃 Propadají všechny daňové úlevy (mimo výše uvedené – “ale použitelné jen pro kalkulaci!)
🙂 Některé lze „možná“ převést na manžela/ku
🙂

 

Neplatí se zálohy na daň z příjmů a na SOC a ZDR pojištění podle výsledků za rok 2019 a 2020

JAKÁ jsou KRITÉRIA pro Paušální daň? A termín a způsob přihlášení?

Vytvořil | Leden 7, 2021

Navazujeme na předchozí články a uvádíme text z VIDEA, který vám nabízí základní vysvětlení. 🙂

KDO se může přihlásit? KDY a JAK?

Podmínky

Kritérií je celá řada. Pro většinu poplatníků platí následující:

 • Zdanitelný příjem z podnikání v roce 2020 je max. 1 000 000 Kč (*)
  • Jedná se o „hotovostní příjem“, nikoliv dílčí základ daně
 • Není plátcem DPH k 1. 1. 2021 🙃
  • Může být identifikovanou osobou k dani
 • Nemá (nebude) mít příjmy ze závislé činnosti
  • Případně pouze zdaněné srážkovou daní nebo osvobozené od daně

Termín

 • Oznámení je nutné podat nejpozději do pondělí 11. ledna 🙃

JAK?

 • Lze tak učinit na tiskopisu, který je k dispozici na webu Finanční správy
 • Nebo v příslušné webové aplikaci

Od KDY?

 • Poplatníkem v paušálním režimu je fyzická osoba od 1. 1. 2021
 • Není to žádost 🙂

Naše RADA

A na závěr reagujeme na včerejší aktuální dotaz – „obrat“ pro účely registrace DPH není a nemůže být vždy shodný jako „příjmy“ (*) pro § 7 ZDP!

Poplatník například měl skutečné příjmy v kalendářním roce 2020 ve výši 1 100 000 Kč, ale část nepatří do obratu pro DPH podle § 4a ZDPH.

„Výsledek“:

 • a) nemusí se stát plátcem DPH 🙂
 • ale za b) nemůže vstoupit do paušálního režimu! 🙃

JAKÉ DANĚ se platí u paušálního režimu v roce 2021?

Vytvořil | Leden 6, 2021

Vážení,

základní informace naleznete na VIDEU, které jsme vám včera nabídly.

Níže uvádíme podkladové texty, které odpoví na otázku v titulku.

„Daň“

Měsíčně

Za kalendářní rok

Daň z příjmů

100

1 200

Sociální pojištění

2 976

35 712

Zdravotní pojištění

2 393

28 716

Celkem

5 469

65 628

Splatnost

 • Platí se každý kalendářní měsíc do 20. dne
  • Záloha za leden až 22. února 2021
 • Jednou částkou na účet Finanční správy 🙂Daň z příjmů
 • Odpovídá základu daně ve výši 8 000 Kč 🙂

SOC Pojištění

 • Jedná se o tzv. minimální zálohu zvýšenou o 15 %! 🙃

ZDR Pojištění

 • Částka odpovídá minimální povinné záloze

Daňové přiznání

 • Nepodává se! 🙂

Přehledy Pojistného

 • Také se nezpracují a neposílají! 🙂

Naše RADA

Poslechněte si námi připravené VIDEO a je-li pro vás šancí „na změnu“ Paušální daň, zkontrolujte si tuto variantu se svou účetní firmou nebo daňovým poradcem. 🙂