Archiv autora: ADKA

Start EET k 1. 5. 2020 (ale také k 1. 1. 2020)?

Vytvořil | Leden 17, 2020

Titulek, ač se zdá nesmyslný, je pravdivý…! 🙃 První část je nám všem jasná, v květnu se má zapojit podle Finanční správy dalších cca 340 000 poplatníků. 🙂

Pokyn

Text v závorce platí jen zčásti – resp. vycházíme z Pokynu verze 4.0, podle kterého se testují hodnoty inkasovaných tržeb, jsou-li evidovanou tržbou podle EET, za kalendářní rok 2019 (!). 🙃

Nesmysl? ANO!

Chyb a omylů se resort Financí řízený agentovým spolkem dopouští snad každý den. V oblasti EET jde o texty v rozporu se zákonem. 🙃

Jedná se o:

Samozřejmě je požadavek, že na Silvestra poplatník vše ví – hodnoty za celý kalendářní rok 2019 – aby na Nový rok, ihned zahájil EET – je mimo realitu.

Naše RADA

Přesto se tímto problémem musíte zabývat.

Není-li Vám něco jasného, nahlédněte do našich dříve publikovaných článků. 🙂


A k dispozici je nová kniha autora Blogu:

Elektronická evidence tržeb 2020 – podrobný výklad pro praktické využití EET 🙂


 

Fyzická osoba a různé příjmy v roce 2019

Vytvořil | Leden 16, 2020

Reagujeme krátce na další dotaz. 🙂

Různé příjmy fyzické osoby

Za loňský rok vykázala mnoho poplatníků daně z příjmů fyzických osob skutečně celou řádu různorodých příjmů. Proto řeší, zda:

 • (Ne)musí podat daňové přiznání (*)
 • Jak se příjem zdaní.

Dotaz

Fyzická osoba prodala les, který vlastnila 20 let a má příjem z nájmu polí ve výši 7 000 Kč.


Řešení

Prodej nemovité věci je osvobozen po pěti letech podle § 4/1/b ZDP. 🙂

Příjmy z nájmu lesa patří do § 9 ZDP, uplatníte prokázané nebo paušální výdaje.

Naše RADA

Kdy je povinností podat daňové přiznání, uvádí § 38g ZDP a pravidla jsme komentovali v několika článcích. 🙂

(*)

V tomto konkrétním případě upozorňujeme na první odstavec, limit příjmu 15 000 Kč.

Registrace k DPH u společníků společnosti (sdružení)

Vytvořil | Leden 15, 2020

Navazujeme na včerejší článek, závěr, v němž jsme zdůraznili, že osoba povinná k dani musí sledovat zákon o DPH, aby se zajistila případná povinná registrace k DPH.

Obrat a registrace?

Ve většině případů se osoby povinné k dani registrují kvůli překročení obratu – viz § 4a ZDPH. 🙃

Obrat a společník?

Každý společník „má“ své vlastní hodnoty obratu.


Velmi často nemají „ostatní“ společníci žádné příjmy v průběhu kalendářního roku, nepodílí se pravidelně a ve stejné míře na činnosti společnosti s tím, že ve smlouvě o společnosti je dohodnuto, že míra spolupráce (resp. činnosti) se posoudí až k 31. 12. příslušného roku. Relevantní údaje během roku ani nejsou většinou k dispozici…


Je-li to možné, zjednodušuje se tímto způsobem i testování obratu, třeba s odkazem na § 21/8/a ZDPH. 🙂

Naše RADA

Doporučujeme komplikované případy řešit přímo s daňovou nebo účetní kanceláří.

Podíl na sdružení (společnosti) a DPH

Vytvořil | Leden 14, 2020

Jednou z nejsložitějších oblastí je sladění daně z příjmů (účetnictví) a daně z přidané hodnoty u společností (sdružení bez právní subjektivity) 🙃, což potvrzuje i další dotaz, který má dvě části:

 • FO, stejná činnost, všichni daňová evidence, „hlavní“ společník (jedná svým jménem za celou společnost) je Q plátce, ostatní neplátci. Kdy nejpozději je možné vyfakturovat svůj podíl „hlavnímu“ společníkovi v rámci zdaňovací období 2019 (1)?
 • Je možné zpětně založit Společnost od 1. 1. 2019 a zároveň neplatit pokutu za pozdní přihlášení k DPH u těchto dvou společníků/neplátců a přihlásit je k DPH až v rámci termínu do 15. 1. 2020 (pokud by vyfakturovali svůj díl až v prosinci za celý rok). Při kvartální fakturaci by překročili obrat už po 2.Q/2019 (2).

Řešení

(1)

Představte si, že za loňský rok „převádí“ příjmy a výdaje „hlavní“ společník ostatním 1. 4. 2020 nebo 1. 7. 2020… Skutečně platí, že „podíl“ na zisku/ztrátě – správně příjmech a výdajích (!) – není zpravidla sám o sobě předmětem DPH. 🙂

(2)
Jak jsme již několikrát uvedli: „každý jedná sám za sebe…“ – „starý model“ již není možné používat. 🙃


Den uskutečnění zdanitelného plnění určíte pro každého společníka podle jeho konkrétní činnosti, v tomto případě pro „hlavního“ společníka (nemají-li další aktivity).


Naše RADA

Zde jde o osoby povinné k dani, u nichž se použijí přiměřeně pravidla zákona o DPH – viz zítřejší článek.

Strašák EET a nové knihy autora BLOGu

Vytvořil | Leden 13, 2020

Odhaduje se, že kolem 300 000 poplatníků (v terminologii zákona o EET) musí zahájit Elektronickou evidenci tržeb od 1. 5. 2020! 🙃

„Závěrečná etapa“

Agentovi se podařilo prosadit – s velkou podporou Komunistů – start poslední etapy EET (přes částečné zrušení nálezu ÚS). 🙃

„Všichni“

Zjednodušeně řečeno, všichni, kteří:

 • mají příjmy z podnikání – fyzické i právnické osoby,
 • inkasují-li je v hotovosti,

musí je hlásit Finanční správě.

Papírová „válka“

Novinkou je tzv. zvláštní režim, při splnění striktních omezení, bude možné vystavovat papírové účtenky a jednou čtvrtletně se budou hlásit „evidované tržby“ na FÚ.

Naše RADA

Máme pro Vás na závěr alespoň dvě dobré zprávy:

 • K dispozici je nová kniha autora BLOGu, kterou si můžete objednat přímo u vydavatele VERLAG DASHOFER. 🙂
 • Průběžně Vás budeme o novinkách informovat na našem BLOGu. 🙂

On-Line Poradenské služby

Vytvořil | Leden 10, 2020

BLOG 

Na našem BLOGu se snažíme Vás průběžně informovat o novinkách, odpovídáme na Vaše dotazy.🙂


Naše časové možnost jsou však omezené. 🙂 Proto Vám níže nabízíme řešení, kontaktujte odborníky – se kterými spolupracuji. 🙂

Váš Jan Ambrož


DÉMONIA s.r.o. – nabízí tyto služby

 • poradenství v oblasti odměňování, daní z příjmů, nemocenských dávek, pojistného na sociální zabezpečení a VZP, všeobecné zdravotní pojištění a důchodové pojištění, cestovních náhrad
 • pracovněprávní poradenství
 • poradenství v oblasti vedení účetnictví a veškerých daní 🙂

V čem spočívá poradenství jak v oblasti mzdové, tak v oblasti vedení účetnictví a daní:

 • pravidelné informování o veškerých změnách v platných předpisech formou informačního servisu (vychází minimálně 1x měsíčně v tištěné i elektronické podobě)
 • poskytování telefonických konzultací (pravidelně pondělí až čtvrtek od 8:00 do 12:00)
 • poskytování slevy na seminářích pořádaných firmou Démonia na aktuální témata (sleva až 40% z ceny pro ostatní účastníky)

Ceny za tyto služby jsou stanoveny od 1. ledna 2020 takto:

 • poradenství v oblasti odměňování a pracovněprávní 3 500 Kč + DPH
 • poradenství v oblasti účetnictví a daní 4 500 Kč + DPH
 • kompletní poradenství (mzdy+účetnictví a daně) 7 000 Kč + DPH

Sazba DPH je u výše uvedených služeb 21%.

ROZŠIŘTE I VY ŘADY VÍCE NEŽ 2000 SPOKOJENÝCH UŽIVATELŮ.

Případné administrativní dotazy Vám rádi odpovíme na čísle 224 326 022

Komplikované vracení DPH u insolvencí

Vytvořil | Leden 9, 2020

Od 1. dubna 2019 platí nová pravidla pro vracení daně z přidané hodnoty u Insolvencí.

Teorie a praxe

Cenné návody, jak postupovat, byť s velkým zpožděním 🙃, byly v prosinci publikovány na serveru MF.


Jedná se o tři materiály:

 • Informace GFŘ k opravě základu daně dle § 46 a násl. a opravě odpočtu daně dle § 74a ZDPH u nedobytných pohledávek
 • Dodatek č. 1 k Informaci GFŘ č.j. 23 024/11-3210-010165 ze dne 22.7.2011 – k aplikaci § 44 ZDPH – Oprava výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení
 • Informace GFŘ k aplikaci § 44 ZDPH

Naše RADA

Pokud se Vás toto téma týká, je nutné se podrobně seznámit s názorem Finanční správy. 🙂

Optimalizace darů v rodině (2)

Vytvořil | Leden 8, 2020

Navazujeme na včerejší článek, je výhodnější dar nebo prodej domu?

Řešení

Předpokládáme, že maminka má splněn časový test pro osvobození od daně z příjmů podle § 4/1/a, pokud by se jednalo o realizaci prodeje. 🙂


Nicméně je zřejmé, že darovací smlouva – písemná podoba je v tomto případě samozřejmostí – je jednodušší, jde-li o dar pro dceru.


Kdyby nedošlo ke sňatku s přítelem před poskytnutím daru, je daňově výhodnější:

 • část domu dceři darovat, u obdarované je osvobozeno od daně (není nutné mít finanční prostředky), 🙂
 • další část domu prodat příteli dcery, při splnění časového testu osvobozeno od daně u prodávajícího.

Naše RADA

V žádném případě nedoporučujeme prodeje za fiktivní částku 1 Kč 🙃, správné je u těchto vztahů dodržovat cenu obvyklou.

Kategorie: Dar

Optimalizace darů v rodině (1)

Vytvořil | Leden 7, 2020

Plníme předvánoční slib a připravili jsme dva krátké články k aktuálnímu dotazu:

 • Maminka mé přítelkyně se rozhodla, že už nechce ve velkém rodinném domě bydlet sama a chce dům přepsat na nás. (1)
 • Vezmeme hypotéku na rekonstrukci dvou pater (jí zůstane 1 patro). Jakou nejvýhodnější formou se má udělat přepis? Má nám dům darovat? Každý budeme mít 50 % domu. Nebo má dům prodat za 1 Kč? (2)

Dnes budeme komentovat první část dotazu.


Dar domu

Jak vyplývá z předchozích článků, osvobození od daně se týká jen dcery, nikoliv jejího přítele!

Viz zákon o daních z příjmů, konkrétně § 10/3/a, podle kterého jsou osvobozeny bezúplatné příjmy:

 • „…od příbuzného v linii přímé…“. 🙂

Naše RADA

Optimalizace pro přítele dcery je možná pouze pro případ, že obdarovaní uzavřou před darem sňatek. Osvobození se totiž týká podle výše zmíněného paragrafu ZDP též:

 • „…v linii vedlejší…manžela dítěte…“.
Kategorie: Dar

Daně v roce 2020

Vytvořil | Leden 6, 2020

Bohužel nemáme pro Vás na začátku Nového roku dobré zprávy. 🙃

PO NÁS POTOPA…

Přesně ve stylu čtyřicetileté vlády Komunistů se chová spolek ANO podporovaný SOC DEM a KSČM… Viz deficit za loňský rok… 🙃


Uvedeme si dva vzorové příklady, co nás čeká v letošním roce:

 • Elektronická evidence pro všechny, přestože se jedná z pohledu státního rozpočtu o ztrátový projekt: obrovský nárůst administrativy ve Finanční správě. A samozřejmě přináší další zátěž pro svobodně podnikající subjekty, zejména fyzické osoby, které jsou trnem v oku Estébáka Bureše… 🙃
 • Pokrytecké snížení sazby DPH na pivo – a současně zvýšení spotřebních daní (údajně aby klesla spotřeba alkoholu…). Přesně ve stylu Bolševiků… 🙃

Naše RADA

Obdobně se „činí“ „agentovy krajské vlády “, tragicky a nejvýstředněji asi ve Středních Čechách, proto:

 • je třeba zmobilizovat demokraticky a svobodně smýšlející občany – a v letošních volbách se správně rozhodnout,
 • tuto možnost máme – což je dobrá zpráva na závěr! 🙂