Archiv autora: ADKA

Drobné stavební opravy a novela DPH

Vytvořil | Květen 21, 2019

Další dotaz týkající se novely zákona o DPH směřuje k přenosu daňové povinnosti, kterou uplatňujeme u stavebně-montážních pracích.

Co se od 1. dubna změnilo?

Máme pro Vás dobrou zprávu:

 • „NIC“ 🙂, jinými slovy, pokud plátce poskytne jinému takové různé opravy, aplikuje se reverse charge:
  • Daň odvede příjemce plnění.

Co patří do reverse charge?

Pokud si nejste jisti, lze tento režim využít. 🙂


Naše RADA

V novele byl totiž příslušný text pouze mírně korigován a přesunut do § 92a:

 • „Mají-li plátce, který uskutečnil zdanitelné plnění, a plátce, pro kterého bylo zdanitelné plnění uskutečněno, důvodně za to, že toto zdanitelné plnění podléhá režimu přenesení daňové povinnosti, a tento režim k tomuto plnění použijí, považuje se toto plnění za zdanitelné plnění podléhající režimu přenesení daňové povinnosti.“

Vláda a daně, EET ve slepé uličce…

Vytvořil | Květen 20, 2019

Neefektivní řízení státu, v oblasti daní trvající již pět let, nebere konce. Svědčí o tom nekonečné diskuse o daních, třeba veletoče u sektorové (bankovní) dani aj. Zorientovat se v  daních je však pro běžného občana velmi těžké. 🙃

Novela zákona o EET

Pro veřejnost je nejvíce srozumitelné projednávání zavedení třetí a čtvrté etapy Elektronické evidence tržeb.


Každý pochopil, že zákon je napsán nedbale (nejen poplatníci, kteří ho musí dodržovat), viz jednoznačné stanovisko nezávislého soudu.


Logicky jsme očekávali, že se poučí… a přestane se konečně plýtvat stamiliony, miliardami, které jsou potřeba jinde. 🙃


Proto jsme všichni překvapeni, jak nerozumný návrh je připraven a nyní projednáván v Poslanecké sněmovně. 🙂


KDY a CO bude platit v EET?

To nikdo neví, snad je jen dobrá zpráva, že nesmysly neprojdou schvalovacím procesem snadno a rychle… 🙂

Naše RADA

Dokud bude u vesla současná garnitura, nepodaří se Daně (a EET) dát do pořádku.

Chce to trpělivost, nikoliv však pasivitu!

Citujeme jednu větu z textu pana O. Neffa (LN 13. května 2019):

 • „Řemeslo přežilo KSČ, řemeslo přežije i ANO a jeho EET.“ 🙂

Zpráva o propojených osobách

Vytvořil | Květen 17, 2019

Aby nedošlo k omylu, nejedná se o neoblíbený „Dotazník“, resp. přílohu k daňovému přiznání právnických osob, což jsme řešili minulý týden ve čtvrtek. 🙂

Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

Tak se tento dokument přesně nazývá. Viz též dotaz.


Jak je to s povinností ho zpracovat za účetní období kalendářní rok 2018?


Teorie

Dodržovat musíme §§ 82 až 88 zákona o obchodních korporacích (ZoK). Jedná se o problematiku ovládaných osob, citujeme:

 • „…písemnou zprávu o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou…“.

Dotaz

Je na první pohled jednoduchý:

 • „KDO musí zpracovat Zprávu o vztazích za rok 2018? Naše dceřiné společnosti nejsou pod auditem, mateřská ano.“

Naše RADA

Kritériem je existence osob ovládajících a ovládaných, které jsou definovány v § 74 a násl. ZoK. 🙂


Proto musíte, spolu s právníky, posoudit majetkové účasti a práva mateřské společnosti (správně „obchodní korporace“), zda ve Vašem případě jde o výše uvedené právní subjekty a případnou povinnost tuto zprávu sestavit.


 

KOV březen 2019

Vytvořil | Květen 16, 2019

Pravidelně Vás informujeme o výsledcích jednání Koordinačního výboru Komory daňových poradců s vedením daňové správy. 🙂

Témata

Jsou velmi různá, zpravidla specializovaná a závěry jsou využity jen pro část poplatníků nebo plátců.


Ne vždy také dojde ke shodě mezi odbornou veřejností, zastoupenou Komorou daňových poradců a vedoucími metodiky daňové správy. 🙂🙃


Příspěvky uzavřené v březnu

Uvádíme odkaz na toto jednání:

 • Daňové posouzení zvýšené náhrady za bolest a ztížení společenského uplatnění při pracovním úrazu
 • Výpočet dílčího základu daně z příjmů ze závislé činnosti u zaměstnanců příslušných k zahraničním právním předpisům sociálního zabezpečení v rámci EU/EHP a Švýcarska od 1. 1. 2019

Naše RADA

Pokud se Vás výše uvedené téma týká, určitě si nastudujte celý text konkrétního příspěvku. 🙂

Zdanění akcií a dědictví

Vytvořil | Květen 15, 2019

Jak se daní nebo nedaní prodej akcií – jsou-li osvobozeny od daně z příjmů fyzických osob – jsme již několikrát řešili. 🙂

Časové testy aj.

Pro běžné poplatníky fyzické osoby platí dvě varianty osvobození od daně:

 • Částka 100 000 Kč v jednom zdaňovacím období podle § 4/1/w ZDP.
 • Doba vlastnictví – tj. tři roky od nabytí bez ohledu na výši příjmu, § 4/1/x ZDP.

Dotaz

S touto problematikou souvisí aktuální dotaz, tazatelka nabyla „akciový fond“ dědictvím.


Řešení

Opakujeme náš již publikovaný závěr:

 • Jsou-li akcie nabyty od příbuzného v řadě přímé nebo manželem, existuje zásadní pozitivní výjimka (obdobně tomu je u nemovitých věcí) a počítá se časový test k datu nabytí zůstavitelem! 🙂

Naše RADA

Ověřte si u bankéřů, zda jde ve Vašem případě skutečně o „akcie“. Zákon uvádí:

„…příjem z úplatného převodu cenného papíru… příjem z podílu připadající na podílový list při zrušení podílového fondu… doba 3 let se zkracuje o dobu, po kterou byl tento cenný papír nebo podíl připadající na podílový list při zrušení podílového fondu ve vlastnictví zůstavitele…o úplatný převod cenného papíru nebo podílu připadajícího na podílový list…“.

Novela DPH a osvobozené (zdaňované) nájmy

Vytvořil | Květen 14, 2019

JAK je to s osvobozenými nájmy u daně z přidané hodnoty po novele, prý se již nesmí „NIC“ zdaňovat? 🙃

Dotaz

Takový katastrofický scénář obsahuje aktuální dotaz.

CO platí?

Bohužel je zčásti pravdivý. 🙂🙃

Právo volby, varianta zdanění místo osvobození nájmů nemovitých věcí, je velmi zpřísněno.


Naštěstí až od 1. 1. 2021! 🙂


Naše RADA

Včas se na tuto novinku připravte. Raději citujeme již schválené znění novely zákona o DPH:

(3) Plátce se může rozhodnout, že se u nájmu nemovité věci jiným plátcům pro účely uskutečňování jejich ekonomických činností uplatňuje daň.

(3)   Plátce se může rozhodnout, že se u nájmu nemovité věci jinému plátci pro účely uskutečňování jeho ekonomické činnosti uplatňuje daň; to neplatí pro nájem

 • a) stavby rodinného domu podle právních předpisů upravujících katastr nemovitostí,
 • b) obytného prostoru,
 • c) jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru,
 • d) stavby, v níž je alespoň 60 % podlahové plochy této stavby nebo části stavby, je-li pronajímaná tato část, tvořeno obytným prostorem,
 • e) pozemku, jehož součástí je stavba rodinného domu, obytný prostor nebo stavba podle písmene d), s níž je tento pozemek pronajímán,
 • f) práva stavby, jehož součástí je stavba rodinného domu nebo stavba podle písmene d), s níž je právo stavby pronajímáno.

 

Daně a politika

Vytvořil | Květen 13, 2019

Vše se vším souvisí a daně jsou oblíbeným populistickým nástrojem politiků, například nyní megalomanský projekt EET a související návrh na snížení sazby DPH u točeného piva. 🙃

Sliby chyby…

Jedná se o ekonomický nesmysl, ale současná garnitura „řídí“ stát, využívaje daně, s mottem „Slíbíme cokoliv…“ (a „Po nás potopa…“).


Trik na občany

A tak se mnoho spoluobčanů nechává vmanipulovat do diskusí, že drobní podnikatelé „okrádají“ stát, aby se zamlžily dotační a jiné podvody. 🙃


Milion chvilek pro demokracii

Ne všichni, jak potvrzuje tato občanská iniciativa, se „nechávají opít pivním rohlíkem…“. Potěšitelné je, že se zapojuje stále více mladých lidí. 🙂

Naše RADA

Podpořte demokracii v České republice, nejen účastí, ale také finančně. 🙂

Placení daně z nemovitých věcí

Vytvořil | Květen 12, 2019

Minulý týden jsme Vás informovali o rozesílaných daňových složenkách. 🙂

JAK platit tuto daň?

Je to velmi jednoduché.

SIPO

V případě poplatníků přihlášených k placení daně prostřednictvím SIPO, proběhne úhrada daně v souladu s podmínkami České pošty.

Dále může být tato daň zaplacena:

 • bezhotovostním převodem z účtu poplatníka na účet finančního úřadu
 • na poště daňovou složenkou bez poštovného (platí jen pro fyzické osoby) nebo běžnou složenkou
 • prostřednictvím SIPO (platí pro poplatníky, kteří se k této službě přihlásili na finančním úřadě do 31. ledna 2019; tito poplatníci neobdrží obálku s daňovou složenkou. Pozor na dostatečnou výši inkasního limitu pro platbu SIPO!)
 • hotově v pokladně finančního úřadu

Naše RADA

Připomínáme, že pro daň z příjmů, uznání daňových nákladů, musí být podle § 24/2/ch ZDP daň z nemovitých věcí uhrazena. 🙂

Spojené osoby a Zpráva o propojených osobách

Vytvořil | Květen 9, 2019

Problematikou spojených osob se zabývají daňové a účetní předpisy, aktuálně řešíme dotaz týkající se tzv. Zprávy o propojených osobách a tzv. dotazníku… 🙃

Teorie

V úvodu si připomeneme, které normy nás trápí, požadují například cenu obvyklou u těchto subjektů:

 • ZDP § 23/7
 • ZDPH §§ 36 a 36a.

INFO o spojených osobách

Pro daň z příjmů platí povinnost informovat o těchto vztazích – viz příloha k Daňovému přiznání. („Dotazník“).

Uvádí se údaje o transakcích mezi těmito osobami.


Dotaz

Mateřská společnost má několik dceřiných společností, které nejsou pod povinným auditem.

Které z těchto firem musí vyplnit Dotazník?


Naše RADA

Postupujte podle Pokynů k vyplnění Dotazníku.


Myslete na to, že kritériem není povinný audit účetní závěrky za účetní období kalendářní rok 2018. 🙂


 

KOV leden 2019

Vytvořil | Květen 7, 2019

Za letošní rok zatím není mnoho pozitivních „daňových zpráv“, a tomu odpovídají i jednání Koordinačního výboru Komory daňových poradců s vedením daňové správy. 🙂🙃

Příspěvky uzavřené (soulad i nesoulad) v lednu

Uvádíme odkaz na toto jednání:

 • Bezúplatný příjem v případě současného skončení nájemní a podnájemní smlouvy
 • Opravy údajů uváděných v přiznání DPH, které vedou ke změně vypořádacího koeficientu dle § 76 ZDPH

Nájemní smlouvy

Naštěstí je již legitimní právo odpisu technické zhodnocení „kýmkoliv“, kdo majetek užívá – i podnájemcem. Následně je nutné si sjednotit případné „dodanění“ při skončení smlouvy.

Roční koeficient

Běžně v praxi dochází k dodatečným korekcím původních údajů, které samozřejmě ovlivňují i dříve stanovený roční vypořádací koeficient.

Naše RADA

Pokud se Vás výše uvedené téma týká, určitě si nastudujte celý text konkrétního příspěvku. 🙂