Archiv autora: ADKA

Jednodušší placení poplatků (a daní)?

Vytvořil | Listopad 14, 2018

Snad ANO… Podle aktuálního sdělení Daňové správy bude možné správní poplatky hradit platební kartou. 🙂

Zkouška…

Citujeme:

 • „…Již nyní mohou tento způsob zaplacení vyzkoušet poplatníci na Územním pracovišti pro Prahu 1 a na Územním pracovišti v Českých Budějovicích v rámci „pilotního provozu“. Od nového roku 2019…“.

Daňové právo

Procesní zákon, kterým je pro daně Daňový řád tuto variantu umožňuje již od. 7. 2017, vedení správy daní tak příprava potřebné novinky trvala… 🙃

Doplňujeme, že správce daně zveřejní podmínky pro placení na úřední desce.

Služby pro partnera v EU

Vytvořil | Listopad 13, 2018

Pravidelně poskytují tuzemští plátci daně z přidané hodnoty různé služby pro partnery, zpravidla osoby registrované k dani, v jiném členském státě EU.

Fakturovat s daní 🙃 – nebo bez daně 🙂?

To je dilema, které právě tito plátci řeší.


V drtivě většině případů postupují podle § 9/1 zákona o DPH, tj. plnění je fakturováno bez daně z přidané hodnoty a příjemce plnění v JČS EU je povinen odvést DPH a nárokuje daň na vstupu podle daných pravidel.


Aktuální dotaz:

 • Architekt připravuje projekt týkající se nemovitosti umístěné v České republice pro vlastníka, kterým je slovenský plátce DPH. Může být faktura bez daně z přidané hodnoty?

Řešení

Na tyto případy pamatuje ustanovení § 10 ZDPH.

Jedná se o výjimku z výše uvedeného obecného pravidla pro přenos daňové povinnosti.

Je-li nemovitá věc v tuzemsku, je zde také místo plnění u:

 • „služeb vztahujících se k nemovité věci“ podle § 10/1 a
 • vyjmenována je též služba „.architekta“.

Český plátce daně z přidané hodnoty bude svému odběrateli fakturovat s českou daní z přidané hodnoty. 🙃


Naše RADA

Slovenský plátce se může například včas registrovat k DPH v tuzemsku (komplikovanější jsou varianty vrácení daně v České republice podle § 82a a násl. zákona o DPH).

Podnikat jako FO nebo SRO?

Vytvořil | Listopad 12, 2018

Aktuální dotaz míří „do černého…“.

Naše odpověď bude trochu šalamounská, neboť vždy záleží na mnoha různých aspektech a řešení nemůže být nikdy jednoznačné. 🙂🙃

Plusy a mínusy

Zkoumáme, co je výhodnější:

 • podnikání jako fyzická osoba („FO“) s příjmy podle § 7 ZDP

nebo

 • jako člen korporace – „společník s.r.o.“ („SRO“).

Naše RADA

Každá z těchto forem má své výhody a nevýhody, které uvádíme stručně v následující tabulce – a to pouze z pohledu daně z příjmů, daně z přidané hodnoty, elektronické evidence tržeb a pojistného.

Daň z příjmů Zatím je daňové zatížení u FO menší než u PO (19% daň), ale připravuje se zvýšení daní pro FO.
Daň z přidané hodnoty V zásadě jsou pravidla pro FO a SRO shodná.

Výjimka se týká jen Kontrolního hlášení (čtvrtletní plátce FO ho nepodává každý měsíc).

EET Základní podmínky jsou stejné s následující trochu nejasnou poznámkou.

Asi stále existuje teoreticky výjimka pro FO, vztah k obratu v rámci provozovny – čekáme všichni marně na aktualizaci Pokynu (novela zákona o EET hned tak zřejmě nebude).

ZDR Pojištění FO musí být vždy pojištěna.
SOC Pojištění Obdobně jako u ZDR pojištění.

Další atributy

Příští týden si text doplníme o související poznámky.

Zpracování mezd

Vytvořil | Listopad 9, 2018

Maximálně si zjednodušte vedení mezd a využívejte prostředky elektronického zpracování. 🙂

INFO Daňové správy

Aktuální Sdělení pro plátce daně ze závislé činnosti v souvislosti s vedením mzdové agendy v elektronické podobě ze dne 24. 10. navazuje na předchozí zprávu.

 • Jedná se o informaci k níže uvedeným tiskopisům:

„…budou dostupné na finančních úřadech v druhé polovině prosince 2018. I nadále lze však využívat tiskopis Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti vzor č. 25 a vzory předchozí (na tři zdaňovací období) u zaměstnanců, kteří budou činit prohlášení k dani pouze listinnou formou. U zaměstnanců, kteří uplatňují daňové zvýhodnění je využitelný vzor č. 24 a 25, u daňových nerezidentů ČR doporučujeme nepoužívat vzory nižší než je vzor tiskopisu č. 25. Uvedený vzor tiskopisu č. 25 zůstane i nadále k dispozici v databázi daňových tiskopisů pod zdaňovacím obdobím 2017, tzn. lze ho z databáze stáhnout, či přímo vytisknout a použít i pro další zdaňovací období….“

Roční zúčtování

Je ideálním nástrojem pro zjednodušení a určitou optimalizaci daně, pokud ho může na základě žádosti zaměstnance provést zaměstnavatel.


Nutné jsou konkrétní úkony provedené na tiskopisech, které jsou k dispozici na webových stránkách MF – viz aktuální Sdělení:

 • Žádost o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění – tiskopis 25 5457/B – vzor č. 1.
 • Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti – tiskopis 25 5457 – vzor č. 26.

Naše RADA

Odkazujeme výše na již publikované články týkající se ročního zúčtování a prohlášení.

Airbnb a Identifikovaná osoba DPH

Vytvořil | Listopad 8, 2018

Doplňujeme včerejší článek a aktuální dotaz, uvádíme několik přeci jen příznivějších informací pro identifikované osoby (IdO).

IdO není plátcem DPH

A z tohoto důvodu existují v zákoně o dani z přidané hodnoty výjimky, určité úlevy. 🙂

Naše RADA

Pro identifikované osoby, registrované kvůli airbnb existují následující výhody:

 • Nemají-li v příslušném zdaňovacím období „nic“ pro DPH, daňové přiznání – tj. „nulové“ – nepodávají DP k DPH podle § 101/5 zákona o DPH: „…nesděluje tuto skutečnost správci daně…“ 🙂 (na rozdíl od plátců daně z přidané hodnoty).
 • Zpravidla nepodávají souhrnné hlášení (podle § 102/1 jej zpracovává jen při plnění s místem plnění v JČS – a to § 9/1 – nejde-li v zemi příjemce o osvobozené plnění). Služba z JČS není tento případ.

Elektronické podání?

Formy podání nejsou tak striktní jako u plátce – ten musí použít elektronickou formu podle § 101a ZDPH.

Jedná se o daňové přiznání nebo dodatečné daňové přiznání, kontrolní hlášení a jiná hlášení podle § 19, přílohy k přiznání nebo hlášení.

Podle § 101a/2 to platí také pro souhrnné hlášení včetně následného souhrnného hlášení, přihlášky k registraci a změny údajů.


Výhoda pro IdO

Zde je však opět uvedena výjimka „…to neplatí pro identifikované osoby…“. 🙂


Doplňme si, že identifikovaná osoba neodevzdává kontrolní hlášení (§ 101c a násl. je pouze pro plátce).

Popis konkrétních povinností Identifikované osoby (1)

Vytvořil | Listopad 7, 2018

Navazujeme na předchozí články a doplňujeme přehled povinností identifikovaných osob – osob povinných k dani, které však nejsou plátci daně z přidané hodnoty. 🙂

Registrace

Jejich počet výrazně roste, neboť je to jeden z dopadů akce airbnb, jinými slovy, mnoho fyzických osob obdrželo výzvu od finanční správy:

 • a musí se zaregistrovat právě jako Identifikované osoby,
 • nikoliv jako plátci, protože jejich obrat nepřekračuje limit 1 000 000 Kč za posledních dvanáct kalendářních měsíců.

Jaké mají další povinnosti?

Tyto osoby mají dále následující povinnosti:

 • Přiznávají daň na výstupu, nyní nejčastěji ze služby poskytnuté zprostředkovatelem služby airbnb ze zahraničí.
 • Následně musí podat daňové přiznání.
 • Vedou v odpovídajícím rozsahu záznamní evidenci, tj. podle § 100 a násl. zákona o DPH „…veškeré údaje vztahující se k jejich daňové povinnosti…“.

Naše RADA

Zkontrolujte si termín povinné registrace, u služeb airbnb požaduje správa daní dodržení patnácti denní lhůty. 🙃

Další informace k právům a povinnostem identifikované osoby uveřejníme zítra.

Nový a starý model sdružení DPH – informační povinnost?

Vytvořil | Listopad 6, 2018

Doplňujeme předchozí informace na základě doplňujícího dotazu.

Starý model

Je možné ho využívat, i když novela DPH k tomuto tématu byla účinná od 1. 7. 2017, až do konce letošního roku. 🙂🙃

Nový model

Je povinný pro nově vzniklé společnosti (sdružení), jestliže byla založena k účinnosti výše uvedené novely a později.

Nový vs. starý model

Mohou (zatím) existovat souběžně, pokud se některý společník (účastník sdružení) nerozhodl pro nový model.

Hlášení na FÚ

Je a bylo povinné, jestliže došlo k přechodu ze starého a nový model na základě rozhodnutí společníků.

Zákonná změna od 1. 1. 2019

Existuje pouze „nový“ model, proto není povinností žádného společníka (účastníka sdružení) hlásit, jaká je dohoda mezi nimi. Změna na nový model je „automatická“. 🙂


Toto je potvrzeno v Informaci GFŘ v předposledním odstavci úvodního textu.


Musí prostě a jednoduše činit podle zákona o DPH úkony k dani z přidané hodnoty „každý sám za sebe“, jak jsme Vás již několikrát informovali. 🙂

Naše RADA

Zásadní informace k činnosti společnosti, účetnictví, daň z příjmů a daň z přidané hodnoty naleznete v brožuře připravené autorem Blogu.

Nekonečné téma Daň z příjmů FO

Vytvořil | Listopad 5, 2018

Předminulé pondělí jsme Vám připomněli zásadní náměty týkající se Daně z přidané hodnoty. Dnes nabízíme poznámky k dani z příjmů Fyzických osob, „ne“podnikatelů. 🙂

Občané a Daň z příjmů

Nejvíce starostí mají s daněmi Fyzické osoby, neboť Zákon o daních z příjmů je v katastrofálním stavu. 🙃 Za posledních pět let se situace dramaticky zhoršila…


Zkusme jen krátce naznačit, co nejvíce bude trápit fyzické osoby, které nepodnikají a ani nemají příjmy z pronájmu, až budou řešit daně za letošní rok.


Jedná se zřejmě o následující témata:

 • Osvobození od daně, jaké jsou časové testy, aby se nemuselo podávat daňové přiznání (*) a platit daň (§§ 4, 4a a 10 ZDP).
 • Co lze uplatnit jako daňový výdaj, pokud se dosažený příjem musí zdanit jako ostatní příjem (§ 10/4 a další odstavce).
 • Jestli lze daň optimalizovat u manželů (§ 10/2).
 • Kdy se nemusí podávat daňové přiznání a je možné daňové výhody využít prostřednictvím ročního zúčtování záloh (§ 38ch).
 • (*) Povinnost udat se („Hlášení“), přestože je příjem osvobozen od daně a daňové přiznání není povinností podat (§ 38v).

Naše Rada

Máte-li jakékoliv pochybnosti, nahlédněte do publikovaných textů a neváhejte nám poslat dotaz – ideální je formou komentáře k již zveřejněnému článku. 🙂

Daně 2019…?

Vytvořil | Listopad 2, 2018

 Pracujete pilně na závěrkách za letošní rok, a tak asi nemáte mnoho času sledovat, co je/bude v daních nového od ledna.

Zoufalé řízení státu… 🙃

Před více než týdnem prošel v Poslanecké sněmovně tzv. Daňový balíček do druhého čtení.

Celkem se jedná téměř 900 stran několika dokumentů. 🙃


Autor tipuje, že od 1. 1. 2019 žádný předložený návrh nebude schválen a publikován ve Sbírce…

A to je dobře, snad se podaří hrubé chyby MF trochu korigovat. 🙂


Naše RADA

Buďte v pohodě, pokud budou některé novinky připravené koalicí ANO/SOC/KSČM schváleny, bude tomu jako vždy až „…za pět minut dvanáct…“. 🙃


To platí také pro státní rozpočet na příští rok, který představuje nezodpovědné katastrofální plýtvání, na které bohužel všichni doplatíme. 🙃


Nevadí… Poradíme Vám!

Vraťme se k daním… Opět si s nimi určitě zdárně vypořádáme, i když jsou některé – viz novela zákona o EET – nesmyslné. 🙃

Nenechte si zkazit víkend! 🙂


Čas od času jsou i dobré zprávy, viz rezignace pana Janečka – který pro Babiše odvedl „černou“ práci, zachránil mu stovky milionů (dluhopisy a dotace) – viz například jeho mediální vystoupení v PS aj., nebo článek v HN: Fanatik nemá… Skončit však měl agent StB, neboť pan Janeček pouze plnil jeho zadání.


 

Listopad ve znamení školení

Vytvořil | Listopad 1, 2018

Neúprosně se blíží konec roku, pro daně a účetnictví se jedná o zásadní období, v němž se musí zvládnout proces účetní uzávěrky, aby bylo možné zpracovat účetní závěrku a odevzdat dnové přiznání. 🙃🙂

Neméně důležitá je oblast pracovně-právní, mzdová, příprava ročních zúčtování záloh, odevzdání povinných výkazů atd.

Co platí pro letošní rok?

Vše se dozvíte na přednáškách, které pro Vás připravila firma DÉMONIA.

Proto Vám připomínáme školení týkající se:

Co je/bude nového?

Také toto téma, i když vzhledem k tragickému řízení daní v České republice se vše schvaluje na poslední chvíli, je obsahem výše uvedených přednášek.

Co Vás trápí?

Na školeních je také prostor pro Vaše dotazy, abyste ve všem správně zorientovali! 🙂