Archiv autora: ADKA

Podání k dani z nemovitostí se blíží

Vytvořil | Leden 24, 2019

Přesně za sedm dnů je termín pro odevzdání daňových přiznání k dani z nemovitých věcí. 🙃

ALE tato daň je splatná později, zpravidla ji většina poplatníků hradí v květnu. 🙂

KDO má povinnost podat DP k DzNEM?

Pořídili jste si nemovitost v loňském roce, asi tušíte, že nyní musíte podat daňové přiznání.


Musí se též zpracovat daňové přiznání v případech, jestliže došlo ke změně nemovitosti (třeba více pater) a parametrů u pozemků. 🙃


Má vliv prodej nemovitosti?

Jestliže jste naopak nemovitou věci prodali, darovali, tuto skutečnost nezapomeňte oznámit Finančnímu úřadu. 🙃

INFO FinS

Podrobné informace k této problematice naleznete ve Sdělení GFŘ: Čtvrtek 31. ledna je posledním dnem pro podání daňového přiznání.

Naše RADA

Vzorové Daňové přiznání je pro Vás také připraveno! 🙂

Kontrolní hlášení vs. Daňové přiznání k DPH

Vytvořil | Leden 23, 2019

Připomínáme VŠEM, že do pátku musí být odevzdána  DP a KH! 🙃


Několikrát jsme vysvětlovali zásadní rozdíly mezi Daňovým přiznáním a Kontrolním hlášením (je/není povinné ho podat). 🙂


Obsah Kontrolního hlášení

Aktuální dotaz se týká obsahu Kontrolního hlášení a jeho vazby na uplatnění nároku na odpočet DPH.

INFO Daňové správy

K dispozici je jednak tiskopis KH včetně poučení a také publikovaný názor Daňové správy k jednotlivým oddílům Kontrolního hlášení.

Řešení

Odpověď na dotaz je jasná, resp. jde o naše doporučení:

 • „CO“ nárokujete v DP k DPH (třeba za IV. čtvrtletí),
 • „TO“ by mělo být uvedeno v souvisejícím KH (v říjnu, listopadu nebo v prosinci).

Naše RADA

Pokud by přijaté zdanitelné plnění bylo uvedeno jen v Kontrolním hlášení za čtvrté čtvrtletí a v DP k DPH byste jej zařadili až v letošním roce, nemáte záruku, že si Daňová správa obě položky „spojí“.


Je možné, že obdržíte výzvu a budete muset vše vysvětlovat. 🙃


 

Software a daňové náklady Fyzické osoby

Vytvořil | Leden 22, 2019

Doplňujeme – velmi krátce – naši odpověď na dotaz týkající se pořízení nehmotného majetku.

Musí Fyzická osoba nový software v daních odpisovat?

 • NE…🙂, NE…🙂!

Raději jsme odpověď zopakovali…


Skutečně platí výjimka pro fyzické osoby s příjmy z podnikání a nájmu, stačí, když výdaje prokazují a nevedou účetnictví.

Zákon o daních z příjmů toto pravidlo uvádí v ustanovení § 24/2/zn. 🙂


Naše RADA

Problematice nehmotného majetku se věnuje několik již publikovaných článků.

Jednání s Finančním úřadem?

 • ANO, pokud obdržíte výzvu apod. Je třeba být v kontaktu a včas reagovat.
 • NE, v případech, postupujete-li podle platného znění zákonů, což je výše uvedený případ.

Koeficienty v DPH

Vytvořil | Leden 21, 2019

V posledním daňovém přiznání k dani z přidané hodnoty za kalendářní rok 2018 na Vás čeká v oblasti DPH nejsložitější úkol, musíte správně stanovit koeficienty… 🙃

O CO se jedná?

Koeficientů je celá řada, v této chvíli jsou nejdůležitější následující dva:

Roční koeficient, kterým řešíme nárok na odpočet DPH pro případy, kdy přijatá zdanitelná plnění souvisí též s uskutečněnými plněními osvobozenými od daně – viz § 76/7 zákona o DPH.


Máte-li všechna DP k DPH za loňský rok vyplněna správně, zadáte-li korektně údaje do posledního daňového přiznání, kvalitní program vypočte „sám“ tento koeficient. Výsledek bude z Vašeho pohledu plus nebo mínus DPH…


Korekce poměrného koeficientu je ale závislá jen a jen na Vašich kalkulacích. Upravujete – při rozdílu více jak deset procentních bodů – původní hodnoty nároku DPH, podle § 78 a násl. zákona o DPH.

Tím odpovídáme také na aktuální dotaz.


Nezapomeňte, že je povinnost část DPH vrátit 🙃– může tomu být i naopak a dodatečně získáte vyšší daň z přidané hodnoty 🙂.


Naše RADA

Podrobné články ke koeficientům jsme již na BLOGu publikovali. 🙂

Novinky u záloh na SOC Pojištění

Vytvořil | Leden 18, 2019

Navazujeme na článek z 8. ledna k zálohám za prosinec 2018.

NOVELA Zákona

Nově platí, že se zálohy hradí na aktuální kalendářní měsíc!

Přechodná ustanovení

Proto:

 • Původní termín úhrady zálohy za prosinec 2018 od 1.12.2018 do 21.01.2019 se zrušil. 🙂

Zálohy hrazené v lednu 2019

Za loňský prosinec se nemusí záloha zaplatit.


Záloha zaplacená v lednu se přiřadí jako záloha na leden 2019! 🙂


Nezapomeňte „lednovou“ zálohu uhradit!

Cizí měna a DPH

Vytvořil | Leden 17, 2019

Reagujeme krátce na aktuální dotaz z minulého týdne (Vašich zajímavých námětů je hodně, a tak nestíháme reagovat „on-line“!)..


Jedná se o zásadní rozhodnutí, jaké kurzy máme používat u daně z přidané hodnoty.


Zákon o DPH

Pravidla jsou uvedena v ustanovení § 4/5 zákona o DPH.

Zjednodušeně můžeme uvést, že použijete kurz pro Vás platný „…ke dni vzniku povinnosti přiznat daň, nebo přiznat uskutečnění plnění…“.

Dotaz

Týká se však opravy základu daně, vystavení daňového dobropisu (opravného daňového dokladu).

Řešení

V těchto případech musíte být obezřetní!

Využijete totiž zvláštní pravidlo z § 44/4 ZDPH:

 • „…lze použít kurz platný první pracovní den kalendářního roku…“.

Jedná se o situace, popsané v dotaze, oprava se vztahuje k dříve uskutečněným plněním. Situace je tak poměrně jednoduchá, i  když opravujete více dokladů. 🙂


 

Hamletovská otázka DPH: ANO nebo NE (2)

Vytvořil | Leden 16, 2019

Navazujeme na včerejší článek a uvádíme dvě důležité doplňující informace, které jsou pozitivní! 🙂

Změna režimu DPH

Tak nazýváme situaci, kdy se osoba povinná k dani stane plátcem daně z přidané hodnoty.

Zásadní „nové“ PLUS

Spočívá v tomto případě v možnosti dodatečného nároku na odpočet daně z přidané hodnoty:

 • za období dvanácti kalendářních měsíců, než se subjekt stal plátcem, a
 • jde o nový obchodní majetek podle § 79 zákona o DPH,
 • nárok se uplatní v prvním daňovém přiznání.

Druhé významné PLUS:

Plátce DPH – fyzická osoba – není limitována způsobem zjištění dílčího základu daně: může si vybrat daňovou evidenci, paušální výdaje, podvojné účetnictví.


Registrací se toto právo nemění (různé jsou samozřejmě částky příjmů a výdajů). 🙂


 

Hamletovská otázka DPH: ANO nebo NE (1)

Vytvořil | Leden 15, 2019

Před časem jsme se zabývali obdobným problémem týkajícím se fyzických osob, jestli mají podnikat jako FO nebo PO, neboť mimo oblast daní mají vliv i další aspekty.

Dobrovolná registrace k DPH?

V tabulce naznačujeme plusy a mínusy, jestliže se fyzická osoba rozhoduje, má-li se stát plátcem daně z přidané hodnoty.

Povinnosti 🙃
Pravidelně se musí – u nové registrace měsíčně (!) podávat daňová přiznání a kontrolní hlášení.

DPH na výstupu se odvede, i když odběratel nezaplatí.

Práva

🙂

Nárok na odpočet je u všech přijatých zdanitelných plnění, pokud souvisí s ekonomickou činností – třeba i pořízení osobních aut.

Do daně z příjmů patří jen částky bez DPH (to platí pro příjmy i výdaje),

Individuální posouzení

Zásadní je, jaká je:

 • pozice FO, například, jestli pořizuje materiál a zboží od plátců nebo neplátců, struktura odběratelů (plátci/neplátci), neboť jako plátce bude možná zvyšovat (nebo snižovat?) ceny,
 • finanční morálka odběratelů, a
 • samozřejmě také platné sazby DPH pro nákupy a tržby.

Naše RADA

Každý, kdo se rozhoduje, musí si třeba na údajích za loňský rok spočítat, jak by „dopadl“, kdyby byl plátcem DPH.


K nové registraci zmíníme významné PLUS zítra. 🙂


 

CO nového platí v DPH?

Vytvořil | Leden 14, 2019

Novela zákona o dani z přidané hodnoty nebyla včas a řádně připravena, a tak ani není schválena, jak by tomu mělo být, k datu 1. 1. 🙃

Novinky 2019

O zásadní průlomové novince týkající se společností, sdružení bez právní subjektivity, jsme Vás již několikrát informovali.


Účinnost k 1. lednu 2019 je dána dříve schválenými přechodnými ustanoveními.


Neschopnost vládnoucí garnitury a Evropské normy 🙃

K dispozici je sdělení Uplatňování vybraných ustanovení zákona o DPH po 1. 1. 2019, ze kterého citujeme zásadní poslední odstavec:

 • „Na základě toho, že Česká republika nestihne přijmout změny obsažené ve výše uvedených směrnicích EU do zákona o DPH k 1. lednu 2019, uplatní se přímý účinek těchto směrnic EU a osoby povinné k dani podle nich mohou postupovat až do nabytí účinnosti zákona.“

O CO se jedná?

Jde o následující úpravy:

 • stanovení místa plnění při poskytnutí telekomunikačních služeb, služeb vysílání a elektronicky poskytovaných služeb pro osoby nepovinné k dani,
 • vystavování daňových dokladů u osob registrovaných k dani ve zvláštním režimu jednoho správního místa,
 • registraci do zvláštního režimu jednoho správního místa (režimu mimo Evropskou unii) pro osoby povinné k dani ze třetích zemí,
 • zdaňování poukazů.

Naše RADA

Máte-li volnou chvilku, podívejte se na návrh novely zákona o DPH – ale my Vás včas budeme o důležitých bodech informovat. 🙂

 

Kalkulace v účetnictví

Vytvořil | Leden 11, 2019

Pokud účetní jednotka vyrábí, měla by pečlivě sledovat proces výroby a na základě kalkulačních vzorců správce ocenit své produkty.

Dotaz

Aktuální dotaz se týká daně z přidané hodnoty, je nebo není součástí kalkulace?

Teorie

Podle ustanovení § 25/1/d zákona o účetnictví se ocení zásoby vytvořené vlastní činností: „…vlastními náklady…“, kterými rozumíme podle § 25/5/c ZoÚč:

 • přímé náklady vynaložen na výrobu, činnost, a
 • přiřaditelné nepřímé náklady.

Praxe a DPH

Z teoretických východisek snadno odvodíme odpověď na výše uvedený dotaz.


Přímé náklady, například pořízený materiál, zaúčtujeme v účetnictví v pořizovacích cenách v úrovni bez daně z přidané hodnoty. A tak je zařadíme do „své“ výrobní kalkulace.


Naše RADA

Nezapomeňte si pro každé účetní období zkontrolovat, jestli máte kalkulace dobře nastavené – případné je změňte k 1. dni účetního období. 🙂