Archiv autora: ADKA

Odpočet na vědu a výzkum a novela ZDP

Vytvořil | Červenec 16, 2019

Zpravidla větší firmy využívají odčitatelnou položku od základu daně na vědu a výzkum.

Novela ZDP

Způsob její aplikace, zejména následné kontroly správy daní, byly předmětem kritiky odborné veřejnosti.


Ke zlepšení celého systému měla přispět poslední novela zákona o daních z příjmů platná od 1. 4. 2019. 🙂


Sdělení GFŘ

Další nejasností, související s přechodnými ustanoveními novely, týkající se účinnosti novinky, má vysvětlit aktuální sdělení Generálního finančního ředitelství.

Naše RADA

Pokud řešíte, zda můžete použít nový systém i na dříve zahájené projekty, dosud neukončené, nastudujte si odborný názor správy daní.

Mělo by platit, že máte právo zvolit si optimální variantu, co je pro Vás výhodnější.

Novela daně z příjmů a změna prokazování výdajů

Vytvořil | Červenec 15, 2019

Pro poplatníky daně z příjmů je naprosto zásadní, že novela zákona o daních z příjmů zvýšila (vrátila na původní hodnoty) limity pro paušální výdaje. 🙂

Kalendářní rok 2019?

ANO, platí to pro letošní rok, i když byla novela schválena až s účinností k 1. 4. 2019.


Potvrzuje to třetí bod přechodných ustanovení.


2018 vs. 2019

Za loňský rok jste určitě již daňové přiznání odevzdali…

Máme pro Vás dobrou zprávu 🙂:

  • Nevadí, jestliže poplatník v roce předchozím, tj. v roce 2018 výdaje prokazoval.
  • Pokud budou pro Vás letos výhodnější paušální výdaje, uplatněte je!

To samozřejmě platí i naopak! 🙂


Změna prokazování

Musíte si pouze zkontrolovat, jestli nemáte povinnost provést úpravu za rok 2018, a to podle

  • 23/8 ZDP.

Naše RADA

Toto téma jsme již několikrát rozebírali.

Žádná sankce Vám nehrozí, případně se podá dodatečné daňové přiznání a daň se doplatí. 🙂

EET a Léto

Vytvořil | Červenec 12, 2019

V letním období se dají očekávat problémy s realizací Elektronické evidence, která byla zavedena agentem Burešem s ideou:

  • „…Zloděj křičí chyťte Zloděje…!“ 🙃

Jinými slovy, místo zásadních kontrol daní a dotací u velkých firem se daňová správa soustředí na drobné podnikatele, často i v letním období neziskové organizace, jestli plní povinnosti dané zákonem o EET.


A za každé drobné, byť formální pochybení, následují tvrdé a nesmyslné sankce. 🙃


Naše RADA

Proto si zkontrolujte, jestli se orientujete v EET.

K dispozici máte:

Vracení DPH kvůli dobropisu a Neplátce?

Vytvořil | Červenec 11, 2019

Přinesla novela zákona o DPH v této oblasti nějaké zásadní změny?

NE! 🙂

Reagujeme krátce na jednoduchý dotaz:

  • „Bývalý neplátce obdrží dobropis, musí vrátit daň z přidané hodnoty, když u původního plnění nebyl plátcem?“

NE!

Oprava základu daně a výše daně je pro příjemce plnění skutečně snížením původní uplatněné daně „na vstupu“.

Jasně vše vychází z § 42 ZDPH, pro poskytovatele původního plnění, tj. jeho „dodatečný nárok“.


Nejedná se o povinnost přiznat a zaplatit daň – viz v novele kompletní přehled těchto případů v § 108 zákona o DPH.


Naše RADA

Příjemce postupuje podle jiného ustanovení zákona o DPH, a to § 74/1:

„…ke snížení uplatněného odpočtu daně…“.

Proto „žádné“ DPH nevrací! 🙂

JAK se účtuje Sdružení?

Vytvořil | Červenec 10, 2019

Máme na mysli samozřejmě „sdružení bez právní subjektivity“, tj. správně společnost.

„Povinné účetnictví“

Navazujeme na článek z minulého úterý a doplňující dotaz.

Analytická evidence

Podle účetních předpisů, například Českého účetního standardu č. 001, je uložena povinnost „vykazovat“, v praxi používáme výraz „analytická evidence“ různé položky podle konkrétních kritérií.


Výjimkou není ani sdružení, jinými slovy:

  • ANO, vedeme analytickou evidenci, aby bylo možné identifikovat „společný majetek“ a údaje pro daň z příjmů aj. 🙃

Forma analytické evidence

Jak je tato povinnost zajištěna, záleží jen a jen na účtujících společnících.

Připomínáme, že skutečně může mít různorodou podobu, nejedná se jen o klasické analytické účty. 🙂

Naše RADA.

Příští týden se k tématu vrátíme a uvedeme si, jak se přeúčtují výsledky hospodaření.

Účetní nebo daňové odpisy?

Vytvořil | Červenec 9, 2019

Toto téma se pravidelně opakuje, resp. diskutuje při zpracování účetních závěrek, zejména jsou-li auditovány.

Účetní odpisy

Mají vyjadřovat skutečnou hodnotu majetku podle § 26/3 zákona o účetnictví. 🙃

Daňové odpisy

Nemají skutečně „nic“ společného s realitou, jde o fiktivní částky, které uznáváme jako „daňové“ podle ustanovení § 26 a násl. zákona o daních z příjmů.

Co platí ÚO nebo DO?

V daních samozřejmě, jde-li o daňově odpisovaný majetek, aplikujeme daňové odpisy.


V účetnictví, je-li účetní jednotka pod povinným auditem, by měl být zpracován odpisový plán a vzniká následně rozdíl mezi ÚO a DO. 🙂


Naše RADA

Praxe je jednoznačná, byť ne zcela přesná.

Ostatní účetní jednotky si postupy zjednodušují a jejich odpisový plán má třeba jen jeden řádek:

  • „Účetní odpisy jsou stanoveny podle daňových odpisů, tj. podle zákona o daních z příjmů.“ 🙂

Fyzické osoby skutečně někdy nemusí zálohy platit?

Vytvořil | Červenec 8, 2019

Navazujeme na červnový článek a dotaz.

Doručujeme ověřit všem podnikajícím fyzickým osobám, jestli skutečně musí „nové“ zálohy na základě platně podaných daňových přiznání za loňský rok platit!

Nové a staré zálohy na daň z příjmů

Tak jsme nazvali výše zmíněný článek, v němž jsme zdůraznili základní pravidla.


Postupujeme podle § 38a zákona o daních z příjmů.


Naše RADA

Týká se fyzických osob, jestliže mají souběh dílčích daňových základů („DDZ“) také s § 6 ZDP, tj. ze závislé činnosti, jak je to uvedeno v odstavci pátém:

  • Neplatí se zálohy, je-li tento DDZ z § 6 ZDP vyšší než 50 % z celkového základu daně.
  • Případně hodnotu záloh snížíme na polovinu, činí-li zmíněný DDZ alespoň 15 % a více.

Více viz již dříve publikované příspěvky.

KDY je skutečně den D?

Vytvořil | Červenec 4, 2019

Nedávno jsme řešili, KDY se musí podat daňové přiznání a KDY je splatný případný nedoplatek na dani.🙃

Termín 1. 7.2019

Samozřejmě platí za zdaňovací období kalendářní rok 2019 termín pondělí 1. července, jde-li o prodloužený termín (audit, daňový poradce na základě plné moci).


ČASu máte více!

Pravdou je, že na zaplacení daně máte ještě čas!🙂


JAK se počítá sankce?

Řeší se podle procesního zákona, tj. Daňového řádu, paragrafu 250 a násl.

Sankce se počítá až:

„…,od šestého pracovního dne po zákonném terminu…“.

V pátek 5. 7. je státní svátek, následují dny volna, šestým pracovním dnem je v letošním roce „až“ 10. červenec.🙂

Naše Rada

Máte tak ještě dost času, i když prodloužený víkend je lepší strávit někde u vody…🙂

Daňový odpis pohledávek

Vytvořil | Červenec 3, 2019

Jaký je režim odpisu pohledávek, které Vám již nikdo nezaplatí…?


To je častý dotaz, který se nyní řešil u dokončovaných auditů a zpracování daňových přiznání za loňský rok.


Jedná se o daňový náklad?

ANO i NE…!

ANO

Věříme, že Vás naše odpověď nezarmoutí.


Pokud naplníte parametry uvedené v § 24/2/y ZDP, o kterých jsme již několikrát psali, bude odpis nedobytné pohledávky daňově účinný. 🙂


Zkontrolujte si tedy jednotlivé tituly, u nichž je odpis daňový.

Naše RADA

Nezapomeňte vyřazenou pohledávku zařadit do tzv. podrozvahové evidence.

Nekonečný příběh „Co se Sdružením“

Vytvořil | Červenec 2, 2019

Několik článků jsme věnovali tématu Společnost (sdružení bez právní subjektivity) a novinkám v dani z přidané hodnoty, které platí pro společníky (účastníky sdružení) již od 1. 1. 2019. 🙃

Novela DPH

Opravdu jsme uvedli správné datum, neboť je odvozeno z přechodných ustanovení novely zákona o DPH účinné od 1. 7. 2017.


Aktuální novela zákona platná od 1. 4. 2019 v této oblasti „nic“ nezměnila. 🙃


Účetnictví

Aktuální dotaz se týká účetnictví.


Musí nebo nemusí druhý společník vést účetnictví. 🙃


Naše RADA

Řešení uvádí § 2/1/g zákona o účetnictví:

  • Musí, jestliže jeden ze společníků je účetní jednotkou, jsou jimi i ostatní…