Archiv autora: ADKA

Fyzická osoba a letošní novely

Vytvořil | Září 16, 2019

Většina profesionálu, účetních a daňových poradců, se usilovně věnuje novele zákona o DPH.

CO je důležité pro podnikající občany?

Složitosti týkající se DPH nechte na odbornících….


Připomínáme ale článek z minulého pondělí týkající se obratu a novinku při výpočtu. 🙂


Sledujte si pečlivě hodnotu obratu:

 • Jen Vy víte, jaké příjmy asi budete mít.

Naše RADA

Nezapomeňte, že se obrat počítá průběžně za předchozích dvanáct kalendářních měsíců, nikoliv za kalendářní rok.


Právě při zpracování daňových přiznání k dani z příjmů se objevují nepříjemná překvapení, že se fyzická osoba již měla dávno registrovat k DPH… 🙃po

Na druhé straně je po novele více možností uplatnit dodatečně daň na vstupu podle § 78 ZDPH! 🙂


 

Poukazy a DPH po novele zákona

Vytvořil | Září 13, 2019

Novinek v zákoně o DPH účinných od 1. dubna 2019 je vskutku mnoho – o většině z nich jsme Vás již informovali, uveřejnili jsme téměř tři desítky článků! 🙂

Poukazy patří do DPH?

 • ANO – jsou-li „jednoúčelové“, jasně identifikované (typ plnění, sazba daně a místo plnění).
 • NE – „víceúčelové“…

Novela ZDPH

V zákoně je tato problematika nově uvedena v § 15 a násl. ustanoveních.

Informace FinS

Řešíte-li toto téma v praxi, je vhodné si nastudovat sdělení vedení Finanční správy:

 • Informace GFŘ k uplatňování DPH u poukazů

Naše RADA

Jaký je vztah ´poukazů z pohledu DPH ke stravenkám jsme komentovali v samostatném článku.

Svěřenský fond a daně

Vytvořil | Září 12, 2019

V zákoně o daních z příjmů je na mnoha místech uveden speciální postup pro svěřenské fondy, proto je to velmi komplikované. 🙃

Daňový subjekt

Aktuální dotaz se týká vzniku, resp. pro daňové účely registrace tohoto daňového subjektu.

 • V ZDP je v 17/1/f jednoznačně deklarován jako poplatník daně z příjmů právnických osob.
 • V ZDPH je také považován za právnickou osobu, viz 4b/2.

Registrace

Postupuje se podle návodu ze sdělení Finanční správy z roku 2014:

 • Informace k registraci svěřenských fondů 🙂

Naše RADA

Pokud tuto problematiku řešíte, spoléhejte se na rady renomovaných daňových poradců.

Korekce DPH u oprav

Vytvořil | Září 11, 2019

Navazujeme na článek z předminulé středy a doplňujeme, co znamená nové ustanovení § 78da zákona o DPH.

Úprava odpočtu daně

Uvedeme si vzorový příklad, který vše vysvětlí.

 • Jestliže si letos necháte opravit střechu firemní budovy, uplatníte plný nárok na odpočet, třeba 100 000 Kč, platí pro Vás § 78da ZDPH.
 • Pokud letos nebo dalších devět let prodáte tuto nemovitost jako osvobozenou od DPH, budete muset vrátit poměrnou část původně uplatněné daně na vstupu.

Naše RADA

Jde skutečně o složitější daňové operace, které řešte se svým daňovým poradcem. 🙂

Náklady na vědu a výzkum lze uplatnit dvakrát?

Vytvořil | Září 10, 2019

Asi Vás titulek překvapil…


Nicméně je pravdivý! 🙂


Odčitatelná položka od základu daně

Takových odčitatelných položek je více (daňová ztráta, učni…), ale speciální je právě odečet u náklady vynaložených na vědu a výzkum.

Novela

Jedná se o ustanovení §§ 34a34h zákona o daních z příjmů, které byly novelizovány.

Naše RADA

Nutné je proto se seznámit důkladně s novinkami a přechodnými ustanoveními ZDP.

Ale také výkladem vedení finanční správy, zveřejněné v:

 • Informace k aplikaci přechodného ustanovení čl. II bodu č. 14 zákona č. 80/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony.

Novela a nová registrace k DPH

Vytvořil | Září 9, 2019

Stovky úprav obsahuje novela zákona o dani z přidané hodnoty účinná od 1. 4. 2019.


Jedna z nich je velmi nenápadná a může vést k „ne“plánované povinné registraci k DPH. 🙃


Obrat

Stále platí, že testujeme výši obratu 1 000 000 Kč za posledních po sobě jdoucích dvanáct kalendářních měsíců.


ALE…

Do obratu se nepočítalo do 31. 3. 2019 prodej dlouhodobého majetku.


Nové znění § 4a

Uvádíme přesně, co se změnilo:

(2)  Do obratu se nezahrnuje úplata z prodeje dlouhodobého majetku.

(2)  Do obratu se nezahrnuje úplata za dodání nebo poskytnutí dlouhodobého majetku, není-li toto uskutečněné plnění nedílnou součástí obvyklé ekonomické činnosti osoby povinné k dani.

Naše RADA

Musíte si zkontrolovat, zda se některý prodej, který jste dříve vůbec kvůli registraci k DPH neřešili, neovlivní hodnotu Vašeho obratu. 🙃

Cena obvyklá a daň z přidané hodnoty

Vytvořil | Září 6, 2019

Pouze stručně navazujeme na článek z minulého čtvrtka k cenám obvyklým a dani z příjmů, v němž jsme reagovali na „reklamní“ faktury v impériu agenta Bureše. 🙃

Co platí v DPH?

Také pro účely daně z přidané hodnoty se ve vyjmenovaných případech, například podle § 36a ZDPH kontroluje základ daně na úrovni obvyklé ceny a provádí se konkrétní úpravy.

Novela

To platilo již dříve, v novele zákona o DPH v této souvislosti nalezneme definici, co obvyklou cenou v § 36/14.

Naše RADA

Dodržujte pravidla pro cenu obvyklou též u DPH.

Neradi Vám kazíme nadcházející víkend, ale:

 • Je možné, že ve zmíněné kauze agenta Bureše přišel státní rozpočet o několik desítek miliónů korun na dani z přidané hodnoty. Plus další desítky Mio na dani z příjmů…., celkem je ztráta občanů ČR cca 80 Mio Kč. 🙃

Zálohy v účetnictví

Vytvořil | Září 5, 2019

Doplňujeme předchozí dva články o důležitou poznámku.


V původním dotaze byly zmíněny „služby jako je elektřina, voda a plyn“.


Zálohové faktury

Existuje výjimka a podle Českého účetního standardu č. 017 je možné rozvahové účtování přijatých zálohových faktur. 🙂


Má se ale jednat o opakující se zálohové platby od uživatelů bytů a nebytových prostor…


Naše RADA

V jiných případech Vám nedoporučujeme o přijatých nebo vystavených zálohových fakturách účtovat.

Přeúčtování je/není přefakturace v DPH

Vytvořil | Září 4, 2019

Krátce navazujeme na včerejší článek.

Je třeba rozlišovat pojmy:

 • přeúčtování z pohledu účetních předpisů – viz ČÚS č. 019, a
 • přefakturaci v DPH podle 36/13 zákona o DPH.

Přefakturace DPH

Jedná se o výjimečné situace, kdy na faktuře dodavatel nevyčíslí daň z přidané hodnoty (samozřejmě se nejedná o reverse charge).


Základ daně je bez DPH, ale dodavatel nesmí zdražit, nárokovat DPH na vstupu! Musí dodržet § 36/13 zákona o DPH!


Naše RADA

Tento model však používejte jen v případech, kdy je to skutečně možné! 🙂

Přeúčtování nákladů

Vytvořil | Září 3, 2019

Reagujeme na aktuální dotaz – zjednodušeně:

 • Firma zaúčtuje fakturu do nákladů a po odsouhlasení vystaví výnosovou fakturu….

Teorie

Účetní předpisy řeší varianty přeúčtování v Českém účetním standardu č. 019 „Náklady a výnosy“.

Podle článku 3.1.3 je možné účtovat došlé faktury, u nichž se předpokládá, že nepatří příslušné účetní jednotce:

 • jen na rozvahových účtech,
 • do nákladů a následně mínusem do nákladů nebo do výnosů.

Praxe

V praxi se metodika zjednodušuje, a zpravidla se účtuje do výnosů, i když by tak měly účtovat jen subjekty, které poskytuj služby. 🙂

Naše RADA

K režimu DPH se vyjádříme zítra, k účtování služeb pozítří.