Co jsou to časové odpisy?

Vytvořeno | 1 listopadu, 2013

A jaký je rozdíl proti běžným daňovým odpisům?

Metody odpisování

Pravdou je, že si poplatník daně z příjmů může vybrat, jestli uplatní zrychlené nebo rovnoměrné odpisy.

U časových odpisů právo volby nemá, ale to neznamená, že by byly nevýhodné.

Dalším rozdílem je, že tyto odpisy se pro daňové účely zahajují až v měsíci následujícím po uvedení nehmotného majetku do užívání.


Pokud se rozhodnete pro nový počítač a nový software, daňové odpisy za kalendářní rok 2013 mohou být odlišné.

Jestli uvedený majetek koupíte v prosinci, daňový časový odpis na 36 kalendářních měsíců uplatníte u softwaru až od ledna 2014.


Roční daňový odpis

Nemusíte být smutní, daňový odpis hmotného majetku, přestože bude užíván jen několik dnů, uplatníte celý, tj. tzv. roční daňový odpis.

Jeden komentář k “Co jsou to časové odpisy?

  1. Eva

    ?asový odpis lze použít i u hmotného majetku, jehož životnost nebo doba užívání je stanovena v letech obecn? závazným p?edpisem nebo p?íslušným orgánem (nap?. lomy, skládky).
    Existují ale i tzv. odpisy výkonové, které jsou odvozeny od množství výrobk?, které podnik p?edpokládá vyrobit prost?ednictvím daného výrobního za?ízení.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *