Daň z nemovitostí jako daňový náklad

By | 19 listopadu, 2011

Teorie

Obecná daňová zásada praví, že daň jako taková nemůže být daňovým nákladem. Každé pravidlo má však výjimky, jak potvrzuje text článku.

V zákoně o daních z příjmů existuje ustanovení § 25/1/r a § 25/1/s, které zakazují uznání daně jako daňového nákladu.

Současně je zde napsáno, že platí výjimka pro daně uvedené v § 24/2/ch. V tomto paragrafu je vyjmenováno několik daní a také „ostatní“ daně, které je možné uznat, a snižují základ daně.

Pro daň z nemovitostí však platí základní podmínka, musí být uhrazena. Jinými slovy, daňově účinná je v tom zdaňovacím období, v němž byla skutečně zaplacena.

V lednu 2012 může vzniknout mnoha daňovým subjektům povinnost podat daňové přiznání k dani z nemovitosti. Deklaruje se stav k 1. lednu 2012 a zjistí se daňová povinnost na rok 2012.

Stává se však, že kontrola odhalí pochybení v roce předchozím. Objeví se tak problém s uznáním dodatečně zaplacené daně z nemovitostí.


Při zpracování účetní uzávěrky bylo zjištěno paní účetní jedné obchodní společnosti, že je nutné podat daňové přiznání k dani z nemovitosti v lednu 2012. Bohužel se také potvrdilo, že i za rok 2011 je daňová povinnost větší, než byly provedené úhrady.

V účetnictví se zaúčtuje závazek k této dani MD 532/D 345, operace ovlivní účetní výsledek hospodaření za kalendářní rok 2011. Pro daň z příjmů bude rozhodné až datum úhrady.


Pokud se nestihne v předchozím příkladu zaplatit dlužná daň do konce roku, uhradí se třeba v prvním lednovém týdnu, bude se jednat o daňový náklad zdaňovacího období 2012.

Účtováno bude v takovém případě v roce 2012 jen rozvahově, a tak při zpracování daňového přiznání se mimoúčetně upraví, sníží základ daně právnických osob podle § 23/3/b/3 zákona o daních z příjmů.

5 thoughts on “Daň z nemovitostí jako daňový náklad

 1. Miroslava Ku?erová

  Vlastním rekrea?ní chatu s pozemkem v obci Hrusice Praha východ. Budou zaslány složenky na da?? Bude se
  letos da? zvyšovat? D?kuji za zprávu

  Reply
 2. jan.ambrož

  ADKA prov??í, jestli se u Vás v Hrusicích zm?nil tzv. koeficient. Nahlédn?te ale do ?lánk? k problematice zpevn?ných ploch, pokud chatu pronajímáte. Správce není povinen složenky posílat, da? z nemovitostí se bude platit v kv?tnu, a tak budeme na Blogu o situaci se složenkami informovat.

  Reply
 3. Ji?ina

  Podle informace od MF?R budou od poloviny dubna do poloviny kv?tna postupn? rozesílány složenky na úhradu dan? z nemovitostí (31. kv?ten je posledním dnem lh?ty pro zaplacení dan? z nemovitostí na rok 2012), kde bude na alonži uvedena aktuální výše da?ové povinnosti a p?ípadný nedoplatek dan?. Poplatníci, u kterých došlo ke zm?n? výše dan? a nová ?ástka jim nebude sd?lena platebním vým?rem, mohou aktuální výši své da?ové povinnosti zjistit z hromadného p?edpisného seznamu, a to od 16. dubna 2012 na kterémkoli finan?ním ú?ad? v ?eské republice.

  Reply
 4. Dominika

  Poplatníci, u nichž ro?ní da? nep?esáhne ?ástku 5 000 K?, mají povinnost da? z nemovitostí uhradit do 31. kv?tna 2012. V p?ípad?, že ro?ní da? p?ekro?í hranici 5 000 K?, musí poplatníci nejpozd?ji do stejného termínu uhradit první splátku dan?. Pokud se rozhodnou da? uhradit najednou, musí tak u?init do 31. kv?tna 2012.

  Reply
 5. jan.ambrož

  Ano, je velmi rozumné informace o dani z nemovitostí rozesílat, protože “b?žný” ob?an na placení daní moc nemyslí a ani se v nich neorientuje…

  Reply

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.