Daňové přiznání k dani z nemovitostí

By | 28 ledna, 2014

Musíme podávat DP k DzN kvůli novelám zákonů?

Daň z nemovitých věcí

Zákon o dani z nemovitostí se skutečně od 1. ledna 2014 změnil, mimo jiné hovoříme nyní o dani z nemovitých věcí.

Ale na otázku v úvodu článku máme příznivou odpověď:

 • NE, daňové přiznání, resp. dílčí daňové přiznání nepodáváme.

To platí pro drtivou většinu poplatníků.

Jen ve výjimečných případech by mohla novela tohoto zákona vést k povinnosti podat dílčí daňové přiznání k dani z nemovitých věcí.


Jde například o situaci, když stavba má více pater, a další patra jsou větší než jedna třetina zastavěné plochy. Zde došlo ke změně.


„Nový“ majetek

Samozřejmě je povinností podat do konce ledna „nové“ nebo „dílčí“ daňové přiznání, pokud poplatník nabyl nový nemovitý majetek.

2 thoughts on “Daňové přiznání k dani z nemovitostí

 1. Dominika

  Lidé, kte?í krom? bytu ?i nebytového prostoru vlastní i podíl na spole?ném pozemku p?esahujícím zastav?nou plochu domu nebo na pozemku, který je užíván spolu s jednotkou a je ve spoluvlastnictví všech vlastník? jednotek v dom?, zaplatí nepatrn? vyšší da?, než jak tomu bylo minulý rok. Není ovšem nutnost podávat nové da?ové p?iznání.

  Reply
 2. Hana

  V letech p?edchozích se pozemek k bytové jednotce p?esahující vým?ru zastav?né plochy, nebo který byl užíván všemi spoluvlastníky jednotek v dom?, zda?oval samostatn? daní z pozemk?. V roce 2014 je podíl na pozemku zahrnut do výpo?tu základu dan? u bytových jednotek. Tyto pozemky nejsou od roku 2014 p?edm?tem dan? z pozemk?.

  Reply

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.