Daňové úlevy v roce 2013 pro důchodce

By | 31 prosince, 2012

Silvestr 2012 je ve znamení překotných úkonů a horečné činnosti na Sociálních správách…

Sleva na dani

Výraz není přesný, podle § 35ba /1 ZDP se jedná o snížení daně „na poplatníka“ ve výši 24 840 Kč v roce 2013.

Novela

Toto snížení není v roce 2013, podle na poslední chvíli schválené novely, možné pro osoby výdělečně činné pobírající starobní důchod ke dni 1. 1. 2013.

Podmínky stanovené zákonem o daních z příjmů jsou jasné.

Pak stačí podle odborníků a publikovaných názorů podat žádost o nevyplacení důchodů v tento rozhodný den.


Žádost je třeba podat do konce letošního roku – důchod za leden bude vyplacen „jen“ za 30 dnů.

Na tiskopise ŽÁDOST O ZASTAVENÍ VÝPLATY / UVOLNĚNÍ / ÚPRAVU STAROBNÍHO DŮCHODU, ČSSZ 89 105 3 III/2012, v bodě pátém se například uvede:

 • Obracím se na Vás s následující žádostí: Žádám o zastavení výplaty svého starobního důchodu od 1. 1. 2013 do 1 .1. 2013. Zároveň Vám sděluji, že žádám o výplaty tohoto důchodu od 2. 1. 2013.

V bodě šest určete způsob výplaty důchodu.


Mediální diskuse

Platí-li podmínky zákona o daních z příjmů, je na poplatníkovi, zda je splní či nikoliv. Nejde tedy o obcházení zákona daních z příjmů, který musí respektovat jiné právní normy.

8 thoughts on “Daňové úlevy v roce 2013 pro důchodce

 1. Ji?ina

  Toto opat?ení bude platit jen do?asn? a to pro léta 2013 až 2015. Podle vyjád?ení ministra financí Miroslava Kalouska d?chodci riskují dom??ení dan? v?etn? penále. Da?ová správa podle ministra ur?it? prov??í všechny tyto podané žádosti.

  Reply
 2. Dominika

  Pokud by d?chodci cht?li p?ece jen zažádat o p?erušení výplaty d?chodu a poté uplatnit slevu na dani. Mají dle odborník? šanci na úsp?ch u Ústavního soudu, pokud napadnou celé zrušení slevy jako diskriminaci.

  Reply
 3. jan.ambrož

  Jde z?ejm? o um?le vyvolaný problém… Pokud se dodrží pravidla platného zákona o daních z p?íjm? – a text zákona je jednozna?ný, kdy nárok u d?chodce není – nemusí se tím nikdo zabývat.
  Poplatník bu? ?iní nebo ne?iní úkony, které mohou znamenat uplatn?ní da?ových úlev. Nejedná se o žádné “ne”normální ú?elové chování.
  Da?ová správa asi t?žko m?že ?ešit právní úkony vy?izované Správami sociálního zabezpe?ení.

  Reply
 4. nováková miloslava

  pokud jsem dala žádost o zastavení d?chodu na jaden den tj. k 1.1.2013 mohu tedy použít úlevu na pracujícího d?chodce za rok 2013

  Reply
 5. Jan Ambrož

  Podle našeho názoru musí poplatník i správa daní ctít zákon. Podle jasného a srozumitelného textu ZDP, jsou-li spln?ny podmínky, je nárok jasný. Poplatník samoz?ejm? musí být schopoen prokázat, že k danému datu d?chod nepobíral.

  Reply
 6. Št?pánka

  Podle informací z MF je pozastavení SD na jeden den, obcházení zákona. Je otázkou, zda Vám p?íslušný FU slevu uzná.

  Reply
 7. jan.ambrož

  K tomuto tématu, opakovaným dotaz?m, uvedeme ?lánek tento týden. M?žete uvést jméno p?íslušného pracovníka finan?ní správy, který tvrdí, že zákon o danich z p?íjm? neplatí?

  Reply
 8. Tomáš

  Dobrý den, mám dotaz k uplatn?ní slevy na rok 2013 poplatníka, když pobírá starobní d?chod, již si neode?t?, ale jak je je to u toho, když pobírá invalidní d?chod? Ode?te si a nerovná se starobní d?chod nebo? Moc d?kuji.

  Reply

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.