Dlouhodobý hmotný majetek a odpisování

Vytvořeno | 19 listopadu, 2011

V účetnictví a daních se běžně operuje s výrazem dlouhodobý majetek, aniž by se důkladně sledovalo, co je obsahem tohoto pojmu. Přehlíží se, že na ten který majetek může být v různých předpisech uplatněno jiné kritérium.

O takovém majetku se účtuje v třídě 0, která obsahuje další různé typy majetku – například Dlouhodobý nehmotný majetek (Software), Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný (Pozemky) a Dlouhodobý finanční majetek (Obchodní podíly).

Máme-li jakékoliv pochybnosti o metodice účtování, můžeme nahlédnout do účetních předpisů, nebude to však jednoduché. Vedle základních norem, Zákona o účetnictví a Vyhlášky, se totiž oblastí majetku zabývá několik Českých účetních standardů: ČÚS 003 (Odložená daň), 005 (Opravné položky), 011 (Operace s podnikem), 013 (Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek), 014 (Dlouhodobý finanční majetek) a 019 (Náklady a výnosy).

Pro daň z příjmů používáme pojem Hmotný majetek (definovaný v § 26 ZDP), a to je někdy kamenem úrazu. Doplňme si, že zákon o dani z přidané hodnoty pracuje s vlastní definicí Dlouhodobého majetku, kterou naleznete v § 4/3/d ZDPH. Z uvedeného vyplývá, že jen v těchto třech předpisech se setkáme s výrazy:

  • Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) v Účetnictví,
  • Hmotný majetek (HM) pro Daň z příjmů,
  • Dlouhodobý majetek (DM) u Daně z přidané hodnoty.

Jestliže se nalézáme v účetnictví, měli bychom správně tyto složky aktiv nazývat „Dlouhodobý“ hmotný nebo nehmotný majetek – naopak u daně z příjmů slůvko „dlouhodobý“ vynecháme. Pro DPH opomineme slovo hmotný. U většiny účetních jednotek a plátců DPH je obsah shodný – nemusí tomu tak být, jak dokumentuje následující příklad, protože účetní předpisy nechávají rozhodnutí na vedení účetní jednotky.

🙂

Jen v účetnictví máme prostor pro úpravu, co je či není DHM. Podmínkou je, že si pravidla stanovíme ve vnitropodnikové směrnici.


Společnost AXA si ve Směrnici stanovila, že do kategorie DHM zařadí majetek s pořizovací cenou nad 40 000 Kč. U běžně pořizovaných položek se bude vždy jednat též o Hmotný majetek. Společnost BXA si upravila podmínky jinak: DHM je majetek s pořizovací cenou nad 80 000 Kč. Pokud si druhá firma pořídí notebook za 60 000 Kč, může ho v účetnictví evidovat a odpisovat jako Drobný hmotný majetek. Pro daně se však bude jednat o Hmotný majetek a základ daně z příjmů ovlivní pouze daňové odpisy.


 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *