Do kdy musí být provedeny inventury?

By | 27 prosince, 2011

Aktuální téma posledních týdnů a pravidelně se opakující dotaz se týká termínů provedení fyzických inventur, které se zpracovávají k rozvahovému dni, tj. k 31. 12. 2011.

Rozvahový den

Pro někoho záhadným výrazem „rozvahový den“ rozumíme den D, ke kterému je zpracována účetní závěrka. Je-li účetním obdobím kalendářní rok, je tímto dnem 31. prosinec 2011.

K tomuto dni musíme zjistit fyzickými inventurami stav majetku, především jsou inventovány zásoby. Správně musíme provést inventury i dalších majetkových složek, zejména se zapomíná na dlouhodobý majetek.

🙂

Na otázku v titulku článku existuje jednoduchá a příjemná odpověď. Podle zákona o účetnictví platí, že má účetní jednotka velký časový prostor pro její provedení.

Nemusíme fyzické inventury provádět na Silvestra…!


Pokud se rozhodnete uskutečnit fyzické inventury v časovém období 1. 9. 2011 až 31. 1. 2012, splníte literu zákona a jedná se skutečně o fyzickou inventuru k rozvahovému dni 31. 12. 2011.


To znamená, že si termín fyzické inventury určíte podle svých potřeb, kdy se vám to nejvíce hodí.

Jen nesmíte zapomenout, že účetní jednotka musí být schopna doložit přírůstky a úbytky mezi dnem D (viz výše – rozvahovým dnem) a dnem provedení fyzické inventury, který je doložen inventarizačními zápisy.

Tato podmínka by neměla představovat žádný problém, pokud máte kvalitní účetní program, resp. skladový modul.

2 thoughts on “Do kdy musí být provedeny inventury?

 1. Ji?ina

  Inventury mohou být provád?ny i v pr?b?hu kalendá?ního roku (nap?. z d?vodu hospodá?ského roku, z mimo?ádných událostí). Proto se inventarizace ?lení na ?ádné, mimo?ádné a periodické. ?ádnou inventarizací se ov??ují stavy majetku a závazk? vykázané v ro?ní ú?etní záv?rce. Mimo?ádnou inventarizací se ov??ují stavy majetku a závazk? vykázané v ú?etnictví ke dni mimo?ádné ú?etní záv?rky ?i v jiných mimo?ádných p?ípadech (nap?. vstup spole?nosti do likvidace). Periodické inventarizace slouží jako nástroj vnitropodnikové kontroly a provád?jí se v souladu s pot?ebami ú?etní jednotky.

  Reply
 2. jan.ambrož

  Samoz?ejm? mohou fyzické inventury probíhat “kdykoliv”. Mnoho ú?etních jednotek je t?eba provádí každý m?síc.
  “Oficiální ro?ní” fyzické inventury mohou být organizovány v pr?b?hu ú?etního období – nazýváme je “pr?b?žné inventarizace”. Jde nap?íklad o majetek, který je “v pohybu” – kontejnery atd.

  Reply

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.