Dodavatel tvrdí, že může vystavit daňový doklad klidně až na konci čtvrtletí?

By | 17 dubna, 2012

Nemůžeme se shodnout s naším dodavatelem, který nám na plnění za leden až březen vystavil daňový doklad až na konci března.

Opakovaná plnění

Váš dodavatel má pravdu, jsou-li splněny níže uvedené zákonné podmínky pro zařazení jím poskytovaných plnění mezi tzv. opakovaná plnění.

Těmito plněními rozumíme plnění ve sjednaných lhůtách během konkrétního zdaňovacího období – může se jednat například o zboží stejného druhu, které je navzájem zastupitelné nebo služby stejné povahy.

Podle zákona o DPH je v těchto případech možné vystavit daňový doklad až k poslednímu dni zdaňovacího období dodavatele.


Firma Pečivo je čtvrtletním plátcem DPH. Proto může za opakované dodávky svého zboží, i když byly poskytnuty v lednu, únoru a březnu 2012, vystavit daňový doklad až k 31. 3. 2012.


Pokud by výše uvedená společnost byla měsíčním plátcem DPH, povinnost vystavit daňový doklad by měla k 31. 1., 29. 2. a 31. 3.

DUZP

Den uskutečnění zdanitelného plnění je skutečně závislý na daňové pozici dodavatele, nikoliv odběratele.

Pro pořádek si doplňme, že stejně se postupuje také pro tzv. plnění osvobozená od daně, opět jde-li o opakované plnění, i když by mohl text zákona o DPH někoho zmýlit.

2 thoughts on “Dodavatel tvrdí, že může vystavit daňový doklad klidně až na konci čtvrtletí?

  1. Dominika

    Zajímalo by m?, zda poskytovatel služeb (?tvrtletní plátce DPH) m?že vyfakturovat služby z roku 2009 až v roce 2012? M?že k tomu docházet nap?íklad v p?ípad?, že tuto skute?nost upravuje smlouva o poskytovaných službách? D?kuji za odpov??

    Reply
  2. Jan Ambrož

    Termín pro vystavení da?ového dokladu upravuje zákon o DPH. Smlouvou není možné tato pravidla zm?nit a vystavovat DD pozd?ji (vázáno na Den uskute?n?ní zdanitelného pln?ní). Pokud by DUZP – vyú?tování služeb bylo až v roce letošním, vše by bylo v po?ádku?! Ano i Ne – pro DPH je DUZP v t?chto p?ípadech “dnem zjišt?ní” – pro? ale nebylo dávno propo?ítáno a vyfakturováno?

    Reply

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.