Dohody a daň

By | 7 února, 2014

Limit pro srážkovou daň byl zdvojnásoben?

Dohody o provedení práce

Tento způsob „zaměstnávání“ je velmi oblíben, protože se při splnění zákonných podmínek neodvádí „ze mzdy“ sociální a zdravotní pojištění.

Srážková daň

Daňové povinnosti se vyřídí velmi jednoduše, zaměstnavatel (= plátce daně) zajistí 15% srážku daně a její odvod do státního rozpočtu.

Limit

Základní podmínkou pro takový režim byla výše měsíční odměny, která byla do konce roku 2013 5 000 Kč brutto.

🙂

Od ledna je limit skutečně dvojnásobný a činí 10 000 Kč.


Při zpracování mezd za leden se tak objeví oprávněně dohody o provedení práce, u nichž bude čistá mzda 8 500 Kč, srážková daň 1 500 Kč.


Dohody o provedení práce by u jednoho „zaměstnance“ a jednoho „zaměstnavatele“ neměly být každý měsíc.

7 thoughts on “Dohody a daň

 1. dragounová

  Mám dotaz k DPP a srážkové dani – v p?ípad?, že pracovníci podepíší prohlášení, co se d?je se srážkovou daní, m?ní se automaticky na zálohovou a jaké povinnosti vyplývají pro m? jako zam?stnavatele, jsem v tomto p?ípad? povinna provést ro?ní zú?tování dan? nebo musí pracovníci kte?í u m? pracují pouze na DPP poslední dva m?síce tohoto roku povinni podat DAP, já vystavím potvrzení o p?íjmu na základ? DPP o srážkové dani a oni si ji mohou pak uplatnit podáním DAP v roce 2015, pracovníci budou mít odm?nu 10 000 K? za listopad a prosinec, jeden má HPP a u mne DPP /zde vím, že má u svého zam?stnavatele podepsáno prohlášení a jedná se o soub?žný pracovní pom?r/ a druhý je d?chodce a t?etí je nezam?stnaný bez evidence na ÚP. Je lepší, abych všem na konci prací na DPP dala potvrzení o zdanitelných p?íjmech plynoucích na základ? DPP a oni si podali své DAP a nárokovali vrácení srážkové dan? /co by již v roce 2015 m?lo jít/ nebo s t?mi co nemají podepsané prohlášení, je sepsat… nebo jsou všichni povinni podat DAP?
  D?kuji moc za odpov??.

  Reply
 2. dragounová

  Mám dotaz k DPP a srážkové dani – v p?ípad?, že pracovníci podepíší prohlášení, co se d?je se srážkovou daní, m?ní se automaticky na zálohovou a jaké povinnosti vyplývají pro m? jako zam?stnavatele, jsem v tomto p?ípad? povinna provést ro?ní zú?tování dan? nebo musí pracovníci kte?í u m? pracují pouze na DPP poslední dva m?síce tohoto roku povinni podat DAP, já vystavím potvrzení o p?íjmu na základ? DPP o srážkové dani a oni si ji mohou pak uplatnit podáním DAP v roce 2015, pracovníci budou mít odm?nu 10 000 K? za listopad a prosinec, jeden má HPP a u mne DPP /zde vím, že má u svého zam?stnavatele podepsáno prohlášení a jedná se o soub?žný pracovní pom?r/ a druhý je d?chodce a t?etí je nezam?stnaný bez evidence na ÚP. Je lepší, abych všem na konci prací na DPP dala potvrzení o zdanitelných p?íjmech plynoucích na základ? DPP a oni si podali své DAP a nárokovali vrácení srážkové dan? /co by již v roce 2015 m?lo jít/ nebo s t?mi co nemají podepsané prohlášení, je sepsat… nebo jsou všichni povinni podat DAP?
  D?kuji moc za odpov??.

  Reply
 3. dragounová

  Mám dotaz k DPP a srážkové dani – v p?ípad?, že pracovníci podepíší prohlášení, co se d?je se srážkovou daní, m?ní se automaticky na zálohovou a jaké povinnosti vyplývají pro m? jako zam?stnavatele, jsem v tomto p?ípad? povinna provést ro?ní zú?tování dan? nebo musí pracovníci kte?í u m? pracují pouze na DPP poslední dva m?síce tohoto roku povinni podat DAP, já vystavím potvrzení o p?íjmu na základ? DPP o srážkové dani a oni si ji mohou pak uplatnit podáním DAP v roce 2015, pracovníci budou mít odm?nu 10 000 K? za listopad a prosinec, jeden má HPP a u mne DPP /zde vím, že má u svého zam?stnavatele podepsáno prohlášení a jedná se o soub?žný pracovní pom?r/ a druhý je d?chodce a t?etí je nezam?stnaný bez evidence na ÚP. Je lepší, abych všem na konci prací na DPP dala potvrzení o zdanitelných p?íjmech plynoucích na základ? DPP a oni si podali své DAP a nárokovali vrácení srážkové dan? /co by již v roce 2015 m?lo jít/ nebo s t?mi co nemají podepsané prohlášení, je sepsat… nebo jsou všichni povinni podat DAP?
  D?kuji moc za odpov??.

  Reply
 4. jan.ambrož

  U této “srážkové dani” existuje více variant. Krátký ?lánek budeme publikovat p?íští týden.

  Reply
 5. La?ka

  U t?ch u kterých je DPP jediným p?íjmem z ekonomické ?innosti (d?chodce a nezam?stnaný)je lépe nechat podepsat prohlášení (tím jim odpadne povinnost podat DP)a vlastn? dojde k tomu, že HM = ?M, protože odpo?et na vlastní osobu bude vyšší než vypo?tená da?. Jen nezapomenout, že DPP nesmí za rok p?ekro?it 300 hod.

  Reply
 6. Hana

  U DPP do 10 tis. K? v p?ípad? nezam?stnaných osob a nyní i d?chodc? je výhodn?jší nechat podepsat prohlášení a provést výpo?et zálohy na da?, která bude nulová p?i uplatn?ní slevy na poplatníka. Ale pokud bude podepsáno prohlášení jinde, musí být uplatn?na srážková da?. Zam?stnanec si m?že sraženou da? zapo?íst v da?ovém p?iznání k dani z p?íjm? na zálohy na da?, ale zárove? musí v p?iznání uvést i p?íjmy p?ed zdan?ním srážkové dan?.

  Reply
 7. jan.ambrož

  Další informace k problematice dohod o provedení práce uve?ejníme tento týden.

  Reply

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.