Kdo je „Nespolehlivým plátcem DPH?“

By | 15 listopadu, 2012

Jedná se o jednu z plánovaných novinek zákona o DPH s účinností od 1. 1. 2013.

Ručení v DPH

V zákoně o DPH máme již druhý rok ustanovení týkající se tzv. ručení DPH.

🙂

Zatím se naštěstí v praxi neosvědčilo, protože je obtížné (a opravdu tomu tak je) prokázat, že příjemce zdanitelného plnění „věděl“ nebo „mohl vědět“, že jeho obchodní partner („dodavatel“) nesplní povinnost přiznat DPH na výstupu, resp. odvést daň z přidané hodnoty do státního rozpočtu,

Novinka 2013

Cílem zavedení registru „nespolehlivých plátců DPH“ je dostat příjemce plnění jednoznačně do role ručitele. Nesplní-li dodavatel své povinnosti, musí tak učinit odběratel.


Budou-li pravidla jasná, všichni budou testovat své obchodní partnery a možná hradit u nejistých dodavatelů jen částky bez daně z přidané hodnoty, dokud se neprokáže, že byla splněna povinnost k DPH.


Praxe však teprve ukáže, jestli bude případně schválený text realizovatelný. Řada advokátních kanceláří si již brousí zuby, aby zpochybnila naznačené postupy – nejen ze strany správy daní, ale také odběratelů.

Není dnes též zřejmé, jak bude další registr DPH fungovat aj.

5 thoughts on “Kdo je „Nespolehlivým plátcem DPH?“

 1. Dominika

  Na základ? analýzy stávajících dat by mohlo být ozna?eno nespolehlivým plátcem 23 až 28 tisíc subjekt?. Ministerstvo odvodilo toto ?íslo z údaj?, kolika plátc?m byla zrušena registrace z moci ú?ední z d?vodu nepln?ní povinností a kte?í se zaregistrovali jako plátci DPH do 1 roku po zrušení registrace a vykazují i nadále znaky rizikovosti.

  Reply
 2. Ji?ina

  Bohužel ale nikde není uvedeno, zda se v registru bude uvád?t, z jakého d?vodu se subjekt dostal do statusu “Nespolehlivý plátce”. Nespolehlivým plátcem se m?že stát i ?ádn? platící subjekt a to za porušení povinnosti vztahující se ke správ? dan? z p?idané hodnoty, tj. nap?. povinnost podat da?ové tvrzení. Našt?stí se lze výše uvedeného statusu zbavit, ale až po 1 roce poté, co se nespolehlivým plátcem stal a to pouze na vlastní žádost a správce dan? rozhodne o výmazu.

  Reply
 3. jan.ambrož

  Na konci listopadu skute?n? nikdo netuší, jak bude registr “nespolehlivých plátc?” fungovat. Odhaduji, že v provozuschopném stavu – s dostate?nou vypovídací schopnosti – nebude k dispozici d?íve než na ja?e.

  Reply
 4. Kristián Michal

  Dobrý den,

  po 1.4.13 je možné, že se stanu “nespolehlivým plátcem”. V §109 jsem si přečetl, jak bude postupovat firma, když za mě bude platit daň přímo FÚ.
  Jak ale budu postupovat já? Mám nějakou povinnost uvést, že firma za mě zaplatila daň? Případně kde mám povinnost tuto skutečnost uvést, je na to nějaký speciální formulář? Nejde mi totiž do hlavy, jak si FÚ spáruje tyto 2 skutečnosti.

  Děkuji za odpověď, Kristián Michal

  Reply
 5. jan.ambrož

  Správce daně “musí” spárovat takové finanční prostředky, neboť budou alokovány na Vašem účtu s identifikací “daně z přidané hodnoty”, tj. podle terminologie § 109a “osobním depozitním účtu”. Potřebné údaje má sdělit ten, kdo zajištění daně provádí.
  Správce daně by měl poskytovateli plnění, jehož daň byla zajištěna, umožnit standardní přístup k informacím o stavu jeho účtů.
  Asi tušíme, že s tím správce daně může mít problémy, ale až praxe ukáže, jak bude jejich systém funkční. Informace by totiž měly logicky být k dispozici on-line.

  Reply

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.