Kolik máme hradit nové zálohy na daň z příjmů právnických osob?

By | 13 června, 2012

Nemůžeme v Daňovém řádu najít způsob výpočtu záloh.

Zákon o daních z příjmů

Procesní norma správy daní, Daňový řád, vám v této věci nepomůže. Jak se stanoví zálohy na daň z příjmů, fyzických nebo právnických osob, určuje Zákon o daních z příjmů.

Zálohy DPPO

Pravidla nejsou nikterak složitá, záleží na výši tzv. poslední známé daňové povinnosti:

 • čtvrtletní zálohy platíme, pokud činila více než 150 000 Kč,
 • pololetní zálohy jsou ve výši 40 %, jestliže se jednalo o částku nad 30 000 Kč.

Zmýlit se můžete jen u pojmu „poslední známá daňová povinnost“, protože nejde o doplatek daně, ale výši vaší „celkové“ daňové povinnosti.


Společnost Nákup s.r.o. podala v březnu daňové přiznání za loňský rok.

Doplatek činil jen 29 000 Kč, protože na zálohách bylo uhrazeno 123 000 Kč.

Poslední známá daňová povinnost je proto 152 000 Kč a musí být hrazeny čtvrtletní zálohy ve výši 38 000 Kč.


Lhůty

Zálohy jsou splatné v tzv. zálohovém období.

Nebude-li tento poplatník mít povinný audit za rok 2012, bude hradit čtvrtletní zálohy: 15. 6. 2012, 15. 9. 2012, 15. 12. 2012 a 15. 3. 2013.

6 thoughts on “Kolik máme hradit nové zálohy na daň z příjmů právnických osob?

 1. Dana Šíblová

  Dobrý den,
  m?la bych dotaz, zda nemáte n?kdo osobní zkušenost – nejlépe podloženou odkazem na p?íslušné zákony. Pracuji v ?eské firm? a vybraným zam?stnanc?m poskytuje mate?ská centrála v USA jako benefit zdarma ur?itý po?et zam?stnaneckých akcií. Jedná se o akcie, které nemají hlasovací právo a nejsou voln? obchodovatelné (restricted stock unit).

  Benefit vypadá v praxi tak, že každý rok nám firma p?evede na naše konto na e*trade ur?itý po?et t?chto akcií. S t?mi pak m?žeme voln? nakládat (nechat je tam, nebo prodat což vypadá prý tak, že po cca m?sící p?ijde z USA šek). Akcie jsou obecn? obchodovatelné na burze v New Yorku, avšak jak jsem již uvedla – tyto akcie jsou zvláštní (restericted) a nedají se prodat na volném trhu.

  Uvedená situace velmi zamotala hlavu firm?, která d?lá da?ové p?iznání zam?stnanc?m. Jakým zp?sobem tedy správn? postupovat – jsou akcie “p?íjmem” a jakého druhu? Jakému zdan?ní ?i odvod?m podléhají? Musí si d?lat da?ové p?iznání každý zam?stnanec sám, nebo jej ud?lá firma? V jaké cen? mají být ocen?ny a k jakému datu (tehdy, kdy jsou na ú?et p?ipsány, nebo až pri samotném prodeji?).

  Jsou akcie v okamžiku po?ízení nepen?žní p?íjem a jejich nákup podléhá dani z p?íjm?, tudíž mi je firma zdaní ve mzd? nebo je daním v da?ovém p?iznání sama?

  Díky za každou radu, zejména pokud máte n?kdo praktické zkušenosti.

  Reply
 2. jan.ambrož

  Zdravíme, alespo? základní informaci nabízíme v aktuálním ?lánku publikovaném 28. února.

  Reply
 3. Matoušová Ladislava

  Dobrý den!
  Pokud je toto odpověď na můj dotaz – tak OK, ale toto vše mi bylo celkem jasné, a protože vzorová čísla jsou celé tisíce, tak není problém.
  Jenže §38a, odst. 1 ZDP – poslední věta:
  “Záloha na daň se spravuje jako daň podle daňového řádu.” A DŘ z.č. 280/2009 Sb. – §146 Zaokrouhlování – odst. 2 – říká: “záloha na daň se zaokrouhluje na celé stokoruny nahoru – což na uvedeném příkladu není vidět, §174 Zálohy – tady je jen kdy…,

  Reply
 4. jan.ambrož

  Máte pravdu. Pokud některý hmotný právní daňový zákon neupravuje “zaokrouhlování”, postupujeme podle Daňového řádu. Úplně stejný princip platí také pro určení výše záloh.

  Reply
 5. jan.ambrož

  Zálohy by měly být čtvrtletní, a to ve výši 25 % poslední známé daňové povinnosti. Tento týden připravíme konkrétní článek s následujícím zadáním: zdaňovací období kalendářní rok, firma je pod auditem, doplatek za rok 2012 je 500 000 Kč, poslední známá daňová povinnost je však uvedených 1 123 660 Kč.

  Reply

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.