Měl jsem mimo zaměstnání jiné příjmy

By | 5 dubna, 2012

A dotaz pokračuje obligátní otázkou, musel jsem podat daňové přiznání za kalendářní rok 2011?

Povinnost podat daňové přiznání

Jedná se o nejčastější dotaz, na který najdeme správnou odpověď, pokud bychom měli k dispozici více informací.

Teorie

Proto si zopakujeme teoretická pravidla a uvedeme si jeden příklad. Ve výkladu použijeme pojem zdanitelných příjmů, tj. příjmů, které jsou předmětem daně podle zákona o daních z příjmů, a nejde o příjmy osvobozené od daně.

🙂

Do této kategorie nezahrnujeme též příjmy, u nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně. Daňovou povinnost za poplatníka v tomto případě plní plátce daně, který pod svou majetkovou odpovědností sráží a odvádí daň do státního rozpočtu.

Je zřejmé, že takové „jiné“ příjmy nezakládají povinnost podat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob.

Typický poplatník

Do zadání si doplníme, že se jedná o typického poplatníka daně z příjmů fyzických osob, který byl po celý rok 2011 zaměstnán jen u jednoho zaměstnavatele a podepsal tzv. Prohlášení (ve kterém nárokoval slevy na dani a nezdanitelné části základu daně).

"Zamračený"

Poplatník však může mít i jiné, než výše uvedené příjmy. Pokud poplatník dosáhne Jiných zdanitelných příjmů, zařazených do Dílčích daňových základů v §§ 7 až 10, nemusí v některých případech mít povinnost podat daňové přiznání. Podmínkou je, že jejich výše nepřekročí částku 6 000 Kč.


Kdyby tazatel prodal třeba Akcie, zdaněné jako tzv. ostatní příjmy: prodejní cena byla právě 6 000 Kč, pořizovací cena 4 000 Kč, opět by neměl povinnost podat přiznání.


"Zamračený"

Zapomíná se, že podmínkou je „příjem“ – mohlo by se stát, že za akcie obdržel 6 001 Kč, zisk je stále v limitu 6 000 Kč, ale příjem je vyšší – daňové přiznání se musí podat.

Termín

Daňové přiznání za rok 2011 podáváme do 2. 4. 2012, nebo je-li odklad zákonného termínu, do 2. 7. 2012.

One thought on “Měl jsem mimo zaměstnání jiné příjmy

  1. Jiřina

    Podle § 4 odst. 1 písm. h) ZDP ani nemusíte být zaměstnán a můžete mít povinnost podat daňové přiznání. A to v případě, že se jedná o příjem ve formě pravidelně vyplácených důchodů nebo penzí. Podle zákona je od daně osvobozena z úhrnu těchto příjmů pouze částka ve výši 36násobku minimální mzdy, která je platná k 1. lednu kalendářního roku. V roce 2011 činila minimální mzda 8.000 Kč, a proto jsou důchody do výše 288.000 Kč od daně z příjmů osvobozeny.

    Příklad: Důchodce pan Bříza měl za rok 2011 celkový důchod ve výši 300 000 Kč. Bude tedy muset podat daňové přiznání za rok 2011. Základem daně dle § 10 zákona o dani z příjmu fyzických osob bude částka 12 000 Kč (300 000 – 288 000). Důchodce pan Bříza však uplatní slevu na poplatníka ve výši 23 640 Kč a tím pádem mu nevzniká žádná daňová povinnost. Daňové přiznání však bude muset podat.

    Reply

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.