Můžete nám jednoduše vysvětlit, co znamená reverse charge ve stavebnictví?

By | 2 prosince, 2011

Pro plátce daně z přidané hodnoty je významnou novinkou zavedení přenosu daňové povinnosti u stavebnictví. Základní principy reverse charge jsou jasné, ale praxe bude složitější.

Výraz „reverse charge“ vlastně znamená, že poskytovatel plnění neodvádí daň z přidané hodnoty a tato povinnost se přenáší na příjemce, který provádí samovyměření.

🙃

Příjemce plnění je povinen ve svém daňovém přiznání odvést daň z přidané hodnoty na výstupu. Zejména je to obvyklé u koupě zboží od osoby registrované k dani v jiném členském státě Evropské unie. Tento způsob platí též pro většinu služeb poskytovaných také z jiného členského státu.

Výše uvedená povinnost je kompenzována právem příjemce plnění, jsou-li splněny zákonem stanovené podmínky, současně lze nárokovat odpočet daně z přidané hodnoty.

V České republice se ve větší míře toto samovyměření objevilo od 1. 4. 2011 u tuzemských plnění, pokud se jedná o odpady zařazené do přílohy č. 5 zákona o DPH.

Pro stavebně-montážní práce se zavádí s účinností od 1. 1. 2012.


Plátce DPH stavební firma poskytne drobné nebo větší opravy pro jiného plátce, firmu Účto s.r.o. Jde-li o služby, které odpovídají zařazení do CZ-CPA podle § 92e, platí následující:

 • službu poskytnutou v prosinci 2011 zdaní dodavatel,
 • je-li datum zdanitelného plnění po 31. 12. 2011, daň odvede příjemce plnění (a uplatňuje daň na vstupu).

🙃

Je zřejmé, že pozice příjemce je daleko komplikovanější, musí splnit evidenční povinnosti uložené § 92a (ty má také dodavatel), zpracovávat přílohy v elektronické podobě k daňovému přiznání k DPH. Mimo jiné musí také správně určit sazbu daně z přidané hodnoty.

Dotazy na toto téma se opakují, proto se jimi bude zabývat a společně s vámi hledat řešení, jak nejlépe postupovat. Uvítáme proto jakékoliv vaše náměty a příspěvky.

Situaci totiž zkomplikovalo sdělení GFŘ, které v rozporu s textem zákona uvádí výjimku pro přijemce, jestliže přijaté plnění není použito pro ekonomickou činnost.

10 thoughts on “Můžete nám jednoduše vysvětlit, co znamená reverse charge ve stavebnictví?

 1. Dominika

  Dobrý den, cht?la bych se zeptat jestli je chybou, když na fakturu uvede výši dan? poskytovatel stavebních prací. Jak se má v tomto p?ípad? p?íjemce pln?ní zachovat?

  Reply
 2. Ji?ina

  Dobrý den, ze sd?lení GF? vyplývá, že pokud se použije pln?ní z ?ásti pro soukromou pot?ebu a z ?ásti pro ekonomickou ?innost, p?jde o pln?ní podléhající celkov? režimu p?enesení da?ové povinosti. Tím pádem není nárok krátit koeficientem? D?kuji

  Reply
 3. Jan Ambrož

  Redakce
  Novela zákona o DPH s ú?inností od 1. 1. 2012 p?ináší nejen nep?íjemné zvýšení snížené sazby DPH na 14 %. Problematice rozší?ení p?enosu da?ové povinnosti u stavebn?-montážních prací se budeme v?novat v tématu týdne od pond?lí 6. 12. 2012 v samostatných ?láncích.

  Reply
 4. Aleš

  Ve sd?lení GF? mj. uvádí, že se režim p?enesení da?ové povinnosti vztahuje též na dodání zboží s montáží. Je otázkou, zda lze pro takový výklad nalézt oporu v textu zákona. Ur?it? bych každému doporu?il konzultovat konkrétní p?ípady s da?ovým poradcem.

  Reply
 5. Jan Ambrož

  Redakce.
  Souhlas, ustanovení § 92e je speciálním zn?ním zákona o DPH. P?enos da?ové povinnosti se vztahuje na služby za?azené v p?íslušné klasifikaci CZ-CPA.
  Jak ale má tento problém vy?ešit da?ový poradce…?
  Snad pom?že dohoda mezi smluvními stranami, že vsadí na rozumného správce dan?, který bude respektovat nepodepsané dokumenty GF? – „informa?ním materiály“, jak je nazývá sama tisková mluv?í GF?…!

  Reply
 6. Irena

  Dobrý den, mám dotaz, zda se rev.charge vzahuje i na d?evostavby (CZ-CPA 16.23.20). Každý mi ?íká n?co jiného. Poslali jsme dotaz i na GF?, ale zatím bez výsledku.Firma staví i pro plátce DPH.Hrubá stavba je montována ze d?eva, ale jsou tam i ostatní práce – omítka, vodoinstalace, elektroinstlace, izolace atd. D?kuji

  Reply
 7. jan.ambrož

  Každý den se setkáváme s novým p?ekvapujícím dotazem k problematice p?enosu da?ové povinnosti (“PDP”)- reverse charge ve stavebnictví. Prostudujeme Vámi uvád?né zat?íd?ní – CZ-CPA 16.23.20 – a b?hem p?íštího týdne p?ipravíme další ?lánek k PDP.

  Reply
 8. Dominika

  Vážený paní Ireno, neztrácejte nad?ji, já jsem sv?j dotaz posílala na GF? 7.12.2011 a odpov?? jsem obdržela až 13.2.2012.

  Reply
 9. K. Novotný

  Obecn?, u jakých ?inností se používá reverse charge, pro? t?eba práv? u stavebnictví a ne t?eba u dopravy, pro? t?eba u obchodu se zlatem a ne t?eba u prodeje aut.
  ?ili obecn?, kdy RCh a pro?.

  P?edem d?kuji:)

  Reply

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.