Novela Zákona o dani z nemovitostí

By | 14 prosince, 2011

Nenápadná novela zákona o dani z nemovitostí s sebou přináší malé nemilé překvapení, protože reklasifikace zdanění tzv. zpevněných ploch může znamenat podstatné zvýšení daňové povinnosti v roce 2012.

O co se jedná?

Je zavedena nová zvláštní sazba daně z nemovitostí. Podle stanoviska Generálního finančního ředitelství se tato sazba týká zpevněných ploch, kterými se rozumí pozemek nebo jeho část evidovaná v katastru nemovitostí s druhem pozemku:

 • ostatní plocha nebo zastavěná plocha nádvoří,

jehož povrch je zpevněn stavbou podle stavebního zákona bez svislé konstrukce.

🙃

Pokud tedy používáte pro podnikání zpevněné plochy pozemků, musíte je od 1. 1. 2012 zdanit zvláštní sazbou daně z nemovitostí ve výši 5 Kč za jeden m2.

Dále je povinností podat daňové přiznání nebo dílčí daňové přiznání k dani z nemovitostí.

Špatných zpráv již bylo dost!

Doporučujeme vám v klidu si užít vánoční svátky a počkat na leden. Všechno může být jinak?!

Otázka není zcela přesná, ale pravdou je, že probíhají vášnivé diskuse, co vlastně je předmětem této nové sazby daně z nemovitostí.


Například zpevněnou plochou není „plocha“ se „snadno“ rozebíratelným povrchem bez nutnosti použití speciálních technologií. (Stačí si proto teoreticky najmout odpovídající pracovní síly.)


Plánujeme ve třetím lednovém týdnu věnovat několik článků pouze této problematice, abyste zbytečně neplatili navíc daň z nemovitostí.

4 thoughts on “Novela Zákona o dani z nemovitostí

 1. Ji?ina

  Sd?lení GF? blíže uvádí, co je považováno za plochu zpevn?nou snadno rozebíratelným povrchem bez nutnosti použití speciálních technologií. Jedná se nap?. o dlažbu nebo panely uložené bez podloží nebo v podloží písku, ?i o zpevn?ní povrchu pozemku pouhým rozprost?ením materiálu (škváry, drt?) na povrchu pozemku. Ani voln? položené panely nelze považovat za stavbu.

  Reply
 2. Aleš

  Sd?lení zcela odtržen? od reality prezentuje názor GF? “Protože se m?ní za?azení zpevn?ných ploch do p?edm?tu dan?, nikoli jejich rozsah, nebudou mít poplatníci potíže s vymezením vým?ry plochy pozemk?, která je zpevn?na stavbou bez svislé nosné konstrukce.”. V mnoha p?ípadech (troufám si odhadnout, že ve v?tšin?) není vým?ra parcely katastru nemovitostí shodná s vým?rou zpevn?né plochy.

  Reply
 3. Jan Ambrož

  Jak vyplývá z Vašich komentá?? a dalších diskusí, do konce ledna 2012 se musí vy?ešit n?kolik problém?.
  1) V n?kterých p?ípadech bude vy?azení pozemku z této zda?ované kategorie skute?n? jednoduché – jaké je ale kritérium pro pojem “snadno” rozebíratelné…”?.
  2) A bohužel má pravdu i druhý p?ísp?vek, protože základní ukazatel, kterým jsou metry ?tvere?ní, není a nebude možné tak jednoduše p?evzít z údaj? na KN.
  V prvém p?ípad? se asi v?cné argumenty najdou, ve druhém se z?ejm? provede kvalifikovaný odhad (náklady na zam??ení by mohly být daleko v?tší, než sankce).

  Reply
 4. Dominika

  Reaguji na Aleše:
  To ano, ovšem sd?lení GF? uvádí, že pokud nemá poplatník p?esné informace, sta?í v da?ovém p?iznání uvést vým?ru zjišt?nou vlastním m??ením.

  Reply

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.