Nový HR a zdaňovací období

By | 30 září, 2015

Právo účetní jednotky změnit účetní období

Účetní (zdaňovací) období

Hovoříme-li o účetní závěrce, vždy máme na mysli závěrku za konkrétní účetní období, kterým je zpravidla kalendářní rok.


U daně z příjmů pojem zdaňovací období většinou neřešíme, protože se zpravidla shoduje s účetním obdobím.


Hospodářský rok

Účetním období nemusí být jen kalendářní rok, ale také tzv. Hospodářský rok (jenž se stává též pro ZDP zdaňovacím obdobím). Termíny pro podání daňového přiznání pak kopírují účetní období.


Jde o účetní období, které nezačíná prvním lednem…, jak vyplývá jednoznačně z § 3/2 Zákona o účetnictví. Například od 1. 4. 2016 do 31. 3. 2017 aj.


🙂

Účetní jednotka si sama rozhodne, je-li pro ni výhodnějším obdobím hospodářský rok.

🙃

Jen myslete na to, že změnu je třeba nahlásit správci daně z příjmů nejméně tři měsíce před plánovanou změnou účetního období nebo před koncem běžného účetního období, a to podle toho, který z termínů nastává dříve (§ 5 ZÚč).

3 thoughts on “Nový HR a zdaňovací období

 1. Dominika

  V p?ípadech, kdy je ú?etní jednotka p?íjemcem dotací, které se vyú?továvají za kalendá?ní rok, jsou poskytovatelem t?chto dotací požadovány ú?etní záv?rky za kalendá?ní rok. Zpracovávají se proto tzv. mimo?ádné, resp. mezitímní ú?etní záv?rky podle § 19 ZoÚ?, ovšem to není d?vodem pro podání da?ového p?iznání.

  Reply
 2. jan.ambrož

  V p?ípadech, kdy je sestavována mezitímní ú?etní záv?rka pro kontrolu dotací, zpravidla musí být tato “mimo?ádná” záv?rka ov??ena auditorem.

  Reply
 3. Hana

  P?echod na hospodá?ský rok má i své úskalí. Nap?. p?i zm?n? zda?ovacího období z kalendá?ního roku na hospodá?ský rok je nutné podat da?ové p?iznání k dani z p?íjm? za období p?edcházející zm?n? zda?ovacího období, nebylo-li dosud za toto období da?ové p?iznání podáno.
  Bude-li hospodá?ský rok poprvé od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016 a poslední p?iznání bylo podáno za rok 2014, je nutné podat i p?iznání za období od 1. 1. 2015 do 31. 8. 2015.
  U hospodá?ského roku je d?ležité sledovat p?echodná ustanovení novel da?ových zákon?, ve kterých bývá stanoveno od jakého zda?ovacího období, lze novely uplatnit. Nap?. tato ustanovení jsou v Zákon? o rezervách pro zjišt?ní základu dan? z p?íjm? k opravným da?ovým položkám.

  Reply

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.