Nový hospodářský rok – je změna rozumná?

By | 3 září, 2013

Vyplatí se hospodářský nebo kalendářní rok?

Optimalizace daně z příjmů

Na otázku v titulku, která navazuje na předchozí články související s hospodářským rokem, nelze obecně odpovědět.

Vždy se musí posoudit konkrétní účetní a daňové výsledky té které firmy, zda je její činnost sezónní, struktura daňových odpisů (zde je velký vliv přechodného období) atd.

Sazby daně z příjmů

Jsou-li sazby daně z příjmů a daňové normy stabilní, případné výhody se hledají obtížněji.

Tento předpoklad však v České republice neplatí, proto je možné, že naopak některé firmy opustí hospodářský rok a přejdou na běžný kalendářní rok, dojde-li k plánovanému zvýšení sazeb daně z příjmů právnických osob.

Zdaňovací období

Problematika přechodů na hospodářský rok není jednoduchá.


Přechází-li například firma na hospodářský rok od 1. 10. 2013, jsou-li splněny všechny procesní povinnosti, „zdaňovací období“ předcházející může totiž být i období od 1. 1. 2012 až do 30. 9. 2013…


Určitě vsaďte při řešení těchto případů na konzultace s daňovým poradcem.

3 thoughts on “Nový hospodářský rok – je změna rozumná?

 1. Dominika

  V p?ípadech, kdy je ú?etní jednotka p?íjemcem dotací, které se vyú?továvají za kalendá?ní rok, jsou poskytovatelem t?chto dotací požadovány ú?etní záv?rky za kalendá?ní rok. Zpracovávají se proto tzv. mimo?ádné, resp. mezitímní ú?etní záv?rky podle § 19 ZoÚ?, ovšem to není d?vodem pro podání da?ového p?iznání.

  Reply
 2. jan.ambrož

  V p?ípadech, kdy je sestavována mezitímní ú?etní záv?rka pro kontrolu dotací, zpravidla musí být tato “mimo?ádná” záv?rka ov??ena auditorem.

  Reply
 3. Hana

  P?echod na hospodá?ský rok má i své úskalí. Nap?. p?i zm?n? zda?ovacího období z kalendá?ního roku na hospodá?ský rok je nutné podat da?ové p?iznání k dani z p?íjm? za období p?edcházející zm?n? zda?ovacího období, nebylo-li dosud za toto období da?ové p?iznání podáno.
  Bude-li hospodá?ský rok poprvé od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016 a poslední p?iznání bylo podáno za rok 2014, je nutné podat i p?iznání za období od 1. 1. 2015 do 31. 8. 2015.
  U hospodá?ského roku je d?ležité sledovat p?echodná ustanovení novel da?ových zákon?, ve kterých bývá stanoveno od jakého zda?ovacího období, lze novely uplatnit. Nap?. tato ustanovení jsou v Zákon? o rezervách pro zjišt?ní základu dan? z p?íjm? k opravným da?ovým položkám.

  Reply

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.