Patří úroky do pořizovací ceny?

Vytvořeno | 19 listopadu, 2011

Úroky jsou běžně považovány za daňový náklad, ale pochyby má jeden z podnikatelů, který vede daňovou evidenci. Od své účetní se dozvěděl, že všechny související náklady vynaložené při výstavbě nové podnikové prodejny musí zařadit do pořizovací ceny a do nákladů se promítnou až prostřednictvím daňových odpisů.

Je úvaha paní účetní správná?

Pokusíme se odpověď dohledat v účetních a daňových předpisech. Nebude to však vůbec jednoduché.

Komplikací je, že systém daňové evidence není v § 7b zákona o daních z příjmů důkladně popsán. Ve skutečnosti se jedná o obdobný způsob prokazování výdajů, jaký se používal u jednoduchého účetnictví.

V § 7b/3 ZDP se uvádí, že hmotný majetek se oceňuje podle § 29. Zde se již setkáme s pojmem vstupní cena, jež je při výše uvedené výstavbě (předpokládáme dodavatelsky zajištěné) rovna pořizovací ceně.

Závěrečným krokem při pátrání v předpisech je nahlédnutí do § 47 Vyhlášky, na který se sice ZDP přímo neodvolává, ale právě v tomto účetním předpise najdeme, co hledáme.

🙃

Z textu § 47 Vyhlášky dovodíme, že myšlenka paní účetní je správná, jak potvrzuje následující příklad.


Výstavba nové podnikové prodejny trvala od jara letošního roku. Kolaudace se stihla v říjnu, a tak byla otevřena včas, před vánočními svátky. Do pořizovací ceny patří nejen faktury stavební firmy, ale také náklady související: třeba na projekt, stavební dozor a jiné.


A jak je to s úroky, když si na stavbu vzal podnikatel úvěr? Jedná se samozřejmě jen o úroky nabíhající do data uvedení majetku do užívání.

Záleží na rozhodnutí poplatníka daně z příjmů. Podle § 47/1/b Vyhlášky platí, že úroky jsou součástí pořizovací ceny, pokud tak rozhodne účetní jednotka. Samozřejmě tato fyzická osoba nevede účetnictví, avšak s odvolávkou mimo jiné na § 7b/2 ZDP se přiměřeně řídí účetními předpisy.

Jeden komentář k “Patří úroky do pořizovací ceny?

  1. Redakce

    K této problematice jsme obdrželi konkrétní dotaz, zda do po?izovací ceny pat?í fina?ní náklady spojené s vy?ízením úv?ru. S odvoláním na ustanovení § 47/1/a Vyhlášky musíme konstatovat, že jsou skute?n? sou?ástí po?izovací ceny. Vyháška uvádí nap?íklad “poskytnuté záruky a otev?ení akreditivu”.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *