Paušál PHM pro všechny?

By | 17 ledna, 2012

Titulek si musíme rozklíčovat – dotaz se týká paušálních náhrad PHM, jestli je možné tuto výhodu využít také pro právnické osoby?

🙂
Původní záměr zákonodárce byl, že se tato nesporná výhoda nabídne osobám samostatně výdělečně činným, tj. fyzickým osobám. Konečný text zákona byl pro mnohé překvapením a platí, že paušální náhradu PHM může využít také právnická osoba.


Pan Novák podniká jako fyzická osoba a vlastní též firmu Novák s.r.o. Je velmi aktivní, a jako podnikatel – fyzická osoba, tak obchodní společnost uplatní za rok 2011 maximální paušální náhrady PHM.
Maximum je 180 000 Kč (!) u jednoho poplatníka – tj. tři vozy s plným nárokem po celý kalendářní rok 2011.
Společnost s ručením omezeným uvede v tiskopise daňového přiznání PO tuto částku na řádku 162.


🙂

Plný nárok je opravdu 5 000 Kč za jeden měsíc, tzv. krácený činí 4 000 Kč.


Výše uvedené snížení základu daně musí být doprovázeno vyloučením skutečně spotřeby PHM a parkovaného (u kráceného nároku dále uznáme jen 80 % daňových odpisů).
Například PHM a parkovné bylo 80 000 Kč, uvede se na řádku 40 tiskopisu DPPO.
Snížení základu daně je 100 000 Kč, úspora na dani je 19 000 Kč.


Dotaz byl konkrétní a zřejmě došlo k záměně. Paní účetní byla na přednášce k daním a dozvěděla se, že paušál mohou použít jen fyzické osoby.


Přednášející měl zřejmě na mysli jiný „paušál“, kterým je náhrada za použití silničního motorového vozidla, které není zahrnuto v obchodním majetku. To se týká skutečně jen fyzických osob a slouží  ke krytí cestovních výdajů (za opotřebení vozu aj.).


2011
Zákon o daních z příjmů byl zpřesněn, a tak napříkald fyzické osoby nemohou sloučit paušální náhradu PHM a uplatnit jinou náhradu výdajů za spotřebované pohonné hmoty nebo paušální výdaje na dopravu.

 

6 thoughts on “Paušál PHM pro všechny?

 1. Aleš

  Uvedení paušálních výdaj? podle §24/2/zt ZDP samostatn? na ?ádku 162 tiskopisu DPPO je jen p?áním vysloveným v informaci GF?, navíc v rozporu s v?cnou náplní ?.162 popsanou v pokynech k vypln?ní tiskopisu (pat?í sem pouze p?ípady neuvedené na ?. 110 až 161).

  Jsou-li náklady na PHM a parkovné v ú?etnictví vyšší než paušální náklady (výjime?né v p?ípadech, kdy poplatník uplat?uje paušál z jiného d?vodu, než kv?li snížení da?ové povinnosti) lze o rozdíl zvýšit základ dan? v rámci ?. 40.
  Jsou-li náklady na PHM a parkovné v ú?etnictví nižší než paušální náklady lze rozdíl uplatnit snížením základu dan? na ?. 160.

  Alternativn? lze postupovat tak, že se o všechny náklady na PHM a parkovné v ú?etnictví zvýší základ dan? v rámci ?. 40 a o všechny paušální náklady se sníží základ dan? v rámci ?. 112.

  Ani v jednom p?ípad? nejde o p?ípad oprav?ující použití ?. 162. Jde o standardní úpravy základu dan?, který se o neda?ové náklady zvyšuje podle §23/3/a/2 ZDP a který lze o da?ové náklady snížit podle §23/3/c/2 ZDP.

  Zmate?nost informace GF? k uplatn?ní paušálu na dopravu motorovým vozidlem pak potrhuje ?ást v?novaná fyzickým osobám, kde p?ání ú?edník? nabádá fyzické osoby uplat?ující výdaje v prokázané výši, aby paušál zahrnuly na ?. 102 (resp. ?. 202 u pronájm?). Na tyto ?ádky však i dle pokyn? k vypln?ní pat?í výlu?n? prokázané výdaje, tj. pen?žní ?ástky poplatníkem prokazateln? vydané v p?íslušném zda?ovacím období, nebo výdaje uplatn?né procentem z p?íjm?. Paušální náklady na dopravu nejsou ani jedním.

  Toto nabádání k uvedení nesprávného (skoro by se dalo ?íci lživého) údaje ohledn? celkových výdaj? uplat?ovaných p?i zjišt?ní díl?ího základu dan? nem?že ospravedlnit ani poznámka, že u poplatník? uplat?ující výdaje v prokázané výši “nebude správce dan? pozastavovat” uplatn?ní paušálních náklad? zákonným zp?sobem, tj. úpravou základu dan? na ?. 105 a 106 shodn? jako u fyzických osob vedoucích ú?etnictví.

  Reply
 2. Jan Ambrož

  Protikrizové “opat?ení” – paušál PHM byl opravdu plánován p?vodn? pro Fyzické osoby. Se zmatky – ?ádky tiskopis? DP – si poplatníci DPFO i DPPO poradí (nic jiného jim ani nezbývá…). Uvítáme další nám?ty k tiskopis?m da?ových p?iznání, kterým se budeme v?novat v první polovin? února.

  Reply
 3. Zuzana

  Za jakých podmínek musí uplatnit právnická osoba krácený paušální výdaj?

  Reply
 4. Jan Ambrož

  Podle ZDP se povinně použije „krácený paušální výdaj na dopravu”, je-li použit pro zajištění zdanitelných příjmů jen „zčásti”. Například by tomu tak bylo, pokud by se prokázalo, že vůz sloužil také pro dosažení třeba příjmů osvobozených od daně.

  Reply
 5. Renata Dostálová

  Dobrý den, rozumím tomu tedy dobře, že pokud uplatním u PO paušál na dopravu, neúčtuji doklady za PHM a parkovné, do ?.162 uvedu pouze částku 60 000,- KČ?
  Děkuji

  Reply
 6. jan.ambrož

  V účetnictví se nic nemění, běžně účtujete o PHM.
  Ale provede se úprava základu daně:
  Na řádku 40 vyloučíte PHM k danému vozu a zvýšíte základ daně.
  A naopak na řádku 162 uvedete částku paušální náhrady PHM snižující základ daně.

  Reply

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.