Platí možnost paušálních náhrad PHM i v roce 2011?

By | 19 listopadu, 2011

Před dvěma lety v rámci protikrizového balíčku byl zaveden velmi oblíbený paušál PHM, který umožňuje snížit základ daně u jednoho vozu až o 60 000 Kč za jeden kalendářní rok.

Podmínky pro rok 2011 jsou skoro stejné, jaké platily v roce 2010. V úvodu si však nejdříve připomeneme základní pravidla.

Kritéria pro uznání PHM do nákladů jsou popsána v § 24/2/k ZDP. Zákon o daních z příjmů nabízí výrazné zjednodušení, neboť si poplatník může zvolit formu Paušálních výdajů, ale maximálně u tří vozidel („paušální výdaj na dopravu silničním motorovým vozidlem“). Jedná se především o ustanovení § 24/2/zt a § 25/1/zp (od 1. 5. 2011 je v § 25/1/x). Nelekněte se, zákon o daních z příjmů bobtná a písmenka z) jsou v důležitých paragrafech 24 a 25 téměř vyčerpána.

🙂

Platí, že je mimo účetnictví nebo daňovou evidenci uznána hodnota 5 000 Kč za jeden kalendářní měsíc na jedno vozidlo. Pokud je používáno též pro soukromé účely, paušální výdaj je snížen na 4 000 Kč („krácený paušální výdaj na dopravu“) bez ohledu na skutečnost, jaký je poměr služebních a soukromých jízd.

Pozoruhodné je podle ZDP, že když poplatník prohlásí použití jednoho vozidla pro služební a soukromé účely, zbývající dvě jsou automaticky s plným nárokem na pětitisícový měsíční paušál.


Společnost AXA má v majetku pět osobních automobilů. Pečlivá paní účetní prověřila skutečné částky PHM a vybrala tři auta, u nichž byly nejmenší. Pro daň z příjmů: 1) nejdříve zvýšila základ daně o neuznané PHM a parkovné, 2) snížila ho o částku 180 000 Kč, protože všechny tři vozy byly v evidenci celý kalendářní rok 2011.


Z nákladů je tedy nutné vyloučit PHM a parkovné, ale vůbec se nemusíme zabývat jinými nákladovými položkami. Výjimkou je krácený paušál, u kterého snížíme daňové odpisy o jednu pětinu, aniž by bylo prověřováno, kolik bylo ujeto pro soukromé účely.

🙃

Novinkou pro rok 2011 je doplnění § 24/2/zt, ze kterého lze dovodit, že státní správa nemíní souhlasit s uplatněním paušální náhrady PHM, pokud je používáno například referentské vozidlo zaměstnance také pro soukromé účely.

Také bylo v ZDP zpřesněno, že je-li takové vozidlo ve spoluvlastnictví nebo ve společném jmění manželů, nárok na paušální náhradu nezaniká a uplatní se poměrnou částí.

8 thoughts on “Platí možnost paušálních náhrad PHM i v roce 2011?

 1. Hana

  Dobrý den, cht?la jsem se zeptat, zda-li je možné systém paušálních náhrad použít také na vozidlo, které firma po?ídla p?es finan?ní leasing,je využíváno pro služební u?ely a FL trvá?

  Reply
 2. Jan Ambrož

  Redakce
  Máme pro vás dobrou zprávu. Rozhodujícím kritériem je skute?nost, že je vozidla využíváno vaší firmou. Zákaz platí pro p?ípady, kdy je p?enecháno k užívání jiné osob?.

  Reply
 3. Petr Fiala

  M?že se uplatnit paušální náhrada PHM u vozidla zhrnutého do majetku spole?nosti s.r.o.?
  Naše ú?etní byla na školení a tvrdí že tento druh náhrad m?že uplat?ovat pouze OSV?.

  Reply
 4. Jan Ambrož

  Z?ejm? došlo p?i výkladu k zám?n? “paušál?” – více viz ?lánek Paušál PHM pro Právnické osoby.

  Reply
 5. Zden?k Tyralík

  Dobrý den,jsem OSV?, která uplat?uje paušální výdaj na dopravu u vozidla nezahrnutého v obchodním majetku ve výši 4000,- m?si?n?, vedu knihu jízd -m?žu uplat?it do výdaj? ješt? náhradu opot?ebení vozidla ve výši 3,70 za km , za odpov?? d?kuji

  Reply
 6. jan.ambrož

  Zákon jednozna?n? zakazuje soub?h paušální náhrady PHM s „náhradou výdaj? za spot?ebované pohonné hmoty“. Tzv. sazba základní náhrady se netýká pohonných hmot a nárok tedy není zablokován.

  Reply
 7. Hana Divišová

  Dobrý den,manželé – oba OSV?( ne spolupracující osoby), manželka uplat?uje výdaje procentem. Manžel skute?né výdaje.V SJM mají auto, v tech. pr?kazu je psaná manželka. M?že manžel uplatnit paušální výdaj na auto. Auto je používáno i pro soukromé ú?ely.
  D?kuji za odpov??

  Reply
 8. jan.ambrož

  Máme pro Vás dobrou zprávu. Zákon o daních z p?íjm? pouze snižuje plný nárok na tzv. krácený, tj. ve výši 4 000 K? za kalendá?ní m?síc, je-li v?z používán též pro soukromé ú?ely (a krátí se též ostatní výdaje o 20 % a da?ové odpisy se sníží na 80 %). Manželé jen musí ur?it podíl použití OA pom?rnou ?ástí podle skute?nosti – a jak každý z manžel? naloží “se svým nárokem”, je právem toho kterého poplatníka dan? z p?íjm? FO.

  Reply

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.