Pro nehmotný majetek platí jen daňové odpisy?

Vytvořeno | 15 května, 2012

Zřejmě se jedná o nehmotný majetek klasifikovaný zákonem o daních z příjmů, například software.

Účetní odpisy

Účetní jednotce nic nebrání v tom, aby účtovala podle vnitřní směrnice Odpisový plán o účetních oprávkách – odpisech. Dobu odpisování a odpisové sazby si určíte podle svého odborného odhadu doby životnosti (jak dlouho předpokládáte nehmotný majetek využívat).

Daňové odpisy

Máte ale pravdu, pokud připravujete daňové přiznání k DPPO, pro daňové účely použijete pravidla platná v zákoně o daních z příjmů.

🙃

Jsou jiná, než která platí například pro hmotný majetek. Pro nehmotný majetek se uplatňují tzv. časové odpisy.


Pokud jste třeba pořídili v prosinci loňského roku nový majetek:

  • server za 80 000 Kč,
  • nový software za 60 001 Kč.

Daňové odpisy za zdaňovací období 2011 je možné uznat jen u hmotného majetku.


Úskalí spočívá v tom, že časové odpisy, u softwaru činí 36 kalendářních měsíců, se pro daňové účely zahajují až v měsíci následujícím po uvedení do užívání.


V tomto případě budou daňové odpisy počítány v období leden 2012 až prosinec 2015.


Alespoň jedna dobrá zpráva na závěr.

Kdyby se jednalo o drobný nehmotný majetek – tj. pořizovací cena je do 60 000 Kč včetně, daňově účinné jsou účetní odpisy podle Vámi zvolených pravidel.

Jeden komentář k “Pro nehmotný majetek platí jen daňové odpisy?

  1. Ji?ina

    Lze zvýšit vstupní cenu o technické zhodnocení u nehmotného majetku? Ano, ale za technické zhodnocení se považují výdaje na ukon?ené rozší?ení vybavenosti nebo použitelnosti nehmotného majetku anebo zásahy, které mají za následek zm?nu ú?elu nehmotného majetku, pokud po ukon?ení u jednotlivého nehmotného majetku p?evýší ?ástku 40 000 K?.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *