Reklamní předměty jako daňový náklad?

By | 24 listopadu, 2011

Blíží se vánoční svátky a dámy mají určitě dárky nakoupeny nebo mají promyšleno, co svým blízkým darují. Dobrým obchodním partnerům se také rozdávají reklamní dárky, ale jak máme o nich účtovat a zdaníme je?

Pojmy jako Reklama nebo Propagace, Sponzoring, se různě zaměňují a náklady na takové akce jsou oprávněně pod drobnohledem kontrol Finančních úřadů. To platí bezezbytku i pro reklamní předměty.

Metodika účetnictví není sjednocena, proto se takové položky objeví často na účtech: spotřeba materiálu (501), jako Reprezentace (513), drobné dárky (543).

🙃

Řešíme-li jejich daňovou účinnost, testujeme pouze účet spotřeby materiálu, pokud je správně účtováno. Náklady na reprezentaci a dary jsou podle Zákona o daních z příjmů daňově neuznatelné.

Podle ZDP se reprezentací rozumí zejména výdaje na pohoštění, občerstvení a dary.

🙂

Reklamní předměty jsou však a priori daňovým nákladem. Pouze položky, které naplňují dikci ustanovení § 25/1/t ZDP: finanční limit 500 Kč a nesmí podléhat spotřební dani (s výjimkou tichého vína). Zákon o daních z příjmů vyjímá z darů reklamní a propagační předměty, které jsou opatřeny obchodní firmou nebo ochrannou známkou poskytovatele nebo názvem propagovaného zboží, služby.


Účetní společnosti AXA si v rámci účetní uzávěrky kontroluje, jestli je možné jako daňový náklad uznat propagační předměty zaúčtované do spotřeby. Zpravidla se musí zkontrolovat pořizovací cena, ostatní podmínky nebývají problémem.

Pokud se splní hodnotový limit – pořizovací cena je maximálně 500 Kč, je vše v pořádku.


Nezapomeňte, že pravidla pro daň z přidané hodnoty jsou benevolentnější, především u obchodních vzorků. Jsou-li použity pro ekonomickou činnost, lze nárokovat daň na vstupu a nemusíme odvádět daň na výstupu. A není stanoven žádný finanční limit.

2 thoughts on “Reklamní předměty jako daňový náklad?

 1. Filip

  Nejsem ú?etní a proto mám laický dotaz. Podle jakého kritéria se mám rozhodnout, že p?edm?t p?edaný obchodnímu parnerovi je spot?ebou materiálu nebo darem? Jak bych m?l nap?. postupovat pokud by tiskárna cht?la svým partner?m p?edat diá?, jehož po?izovací cena je nižší než 500CZK? D?kuji.

  Reply
 2. Jan Ambrož

  Redakce
  Zákon o daních z p?íjm? nespecifikuje, co se rozumí reklamním p?edm?tem. Prost? a jednoduše, darem nejsou reklamní a propaga?ní p?edm?ty p?i spln?ní v ?lánku uvedených podmínek. Ur?it? je vhodným reklamním p?edm?tem vámi uvád?ný diá?.

  Reply

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.