Novela: S prodejem nemovitosti nemusíte kvůli daním chvátat?!

Vytvořil | 1 prosince, 2020

Titulek je pro mnohé nezúčastněné strany asi trochu zavádějící… (*)

Dotaz

Jedná se však o reakci na krátký dotaz k již schválené novele zákona o daních z příjmů!

Citujeme příslušné ustanovení:

  • “V § 4 odst. 1 písm. b) úvodní části ustanovení se za slova „dobu 10 let;“ vkládají slova „příjem z prodeje nemovitých věcí nebo z vypořádání spoluvlastnictví k nemovitým věcem neosvobozený podle písmene a), nepřesáhne-li doba mezi nabytím vlastnického práva k těmto nemovitým věcem a jejich prodejem nebo vypořádáním spoluvlastnictví k nim dobu 10 let a použije-li poplatník získané prostředky na obstarání vlastní bytové potřeby;“.”

Řešení

V novelách je často nejdůležitější až poslední strana…, na které bývají přechodná ustanovení. 🙃

Opět citujeme:

  • “2. Došlo-li k nabytí nemovité věci přede dnem nabytí účinnosti čl. III, na příjem z pozbytí této nemovité věci podle § 4 odst. 1 písm. b) zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti čl. III, se použije osvobození podle § 4 odst. 1 písm. b) zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti čl. III.”

Naše RADA

V klidu si plánovaný prodej připravte, i v roce 2021 bude osvobozen od daně z příjmů fyzických osob! 🙂


O další změně týkající se nezdanitelné části, hypotečních úroků, vás budeme informovat ve čtvrtek.


 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *