Účetní doklady

By | 3 srpna, 2012

Jaké náležitosti musí mít účetní doklady?

Oběh účetních dokladů

Jedná se o podceňovanou oblast účetnictví, přitom s účetními doklady pracujeme všichni. Proto by měla být zpracována například směrnice Oběh účetních dokladů, jak připomínáme v článku Směrnice.

Náležitosti účetního dokladu

Jak mají vypadat účetní doklady, jaké jsou jejich náležitosti, popisuje zákon o účetnictví. V teorii používáme pojem účetní záznamy (zahrnují též účetní knihy, účetní zápisy atd.).

Většina kvalitních účetních programů má nastaveny potřebné parametry pro různé typy účetních dokladů, nejen faktur vydaných, pokladních dokladů, ale také pro různé tzv. interní doklady.

Základními náležitostmi účetního dokladu jsou mimo jiné jasná identifikace účetního případu a podpisový záznam.


Kontrola FÚ se týkala daně z přidané hodnoty. Zkoumala klasické náležitosti daňového dokladu, které již nejsou u nároku na odpočet DPH tak klíčové a pochybení nevadí.

Je-li plátce DPH účetní jednotkou, měly by tyto doklady naplnit i parametry účetních dokladů.


🙂

Formální pravidla pro uplatnění nároku na odpočet DPH nejsou skutečně tak přísná – viz článek:

Daňový doklad

Doplňme si, že tento pojem se vžil pro daňové účely. Odvolává se na něj zákon o DPH, pro daň z příjmů používáme tento výraz také, i když to není zcela přesné.

2 thoughts on “Účetní doklady

  1. Ji?ina

    Ú?etní jednotka musí spl?ovat své povinnosti, jako je nap?. vést ú?etní doklady v po?ádku dle zákona o ú?etnictví. V p?ípad?, že by se tato povinnost porušila, dochází k narušení pr?kaznosti ú?etnictví. Ú?etní jednotce proto m?že být uložen správní delikt, za který lze zaplatit pokutu do výše 3% nebo 6% hodnoty aktiv celkem.

    Reply
  2. jan.ambrož

    V praxi se kontrola kvality ú?etních doklad? nesprávn? zúžuje jen na problematiku “da?ových doklad?” pro ú?ely DPH. Ned?sledn? se kontrolují doklady pro doložení obchodních vztah?, pro ú?ely dan? z p?íjm? aj.

    Reply

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.