Účtování a daně při odkladu plateb pojistného zaměstnavatele

Vytvořil | 9 července, 2020

Skutečně se osvědčilo, když se na Estebáka působí (nenechme se ale zmást, pořád je to prolhaná vláda podporovaná Bolševiky 🙃).

Úspora na pojistném

Máme na mysli odpuštění závazku hradit pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti placený zaměstnavateli jako poplatníky podle projednávaného návrhu.


Jedná se o pojistné za tři kalendářní měsíce červen, červenec a srpen, které platí zaměstnavatel (tj. 24,8 %). 🙂


Metodika

Doporučujeme pouze v daňové evidenci nebo v účetnictví odepsat závazek.

Citujeme ze sdělení GFŘ:

  • „Ustanovení § 6 odst. 12 zákona o daních z příjmů řeší také postup zaměstnavatele při výpočtu základu daně, jestliže zaměstnavateli byly sníženy odvody povinného pojistného o jiné částky. Výklad tohoto ustanovení zahrnuje i situace, kdy ke snížení odvodu pojistného dochází fakticky v důsledku snížení vyměřovacího základu zaměstnavatele (jako je tomu u navrhovaného zákona) a ne pouze formálním snížením samotného odvodu.
  • Prominutí pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného některými zaměstnavateli nebude mít stejně tak vliv například na způsob vyplnění Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti, sražených zálohách na daň z těchto příjmů a daňového zvýhodnění – tiskopis MFin 5460 – vzor č. 28 za rok 2020, na řádku 6. Úhrn povinného pojistného z příjmů uvedených na ř. 2 (§ 6 odst. 12 zákona). Obdobně tomu bude u Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a sražené dani podle zvláštní sazby daně. Prominutí pojistného nebude mít rovněž vliv na stanovení maximálního vyměřovacího základu pro odvod sociálního pojištění.“

Naše RADA

Zkontrolujte si konečné znění zákona, zda jsou ve vašem případě splněny podmínky pro odpis uvedeného závazku. 🙂

Nezbytné je, aby  zaměstnavatel za uvedené tři kalendářní měsíce květen, červen a červenec 2020 odvedl v termínu pojistné, které jsou povinni platit jeho zaměstnanci (6,5 % z vyměřovacího základu zaměstnance). Lhůta je od 1. do 20. dne následujícího kalendářního měsíce.

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *