V roce 2011 jsem poskytl dar a mám také hypotéku, mohu podepsat u zaměstnavatele Prohlášení?

By | 7 února, 2012

Jednoduchý dotaz, který se opakuje a je pro každou fyzickou osobu, poplatníka daně z příjmů velmi důležitý.

Prohlášení
Připomínáme, že zaměstnanec má možnost prostřednictvím ročního zúčtování záloh využít řady daňových výhod, aniž by měl povinnost podat daňové přiznání.
Den D
Podle zákona má být toto prohlášení učiněno pro rok 2011 do 15. 2. 2012.
🙂
Další dobrou zprávou je skutečnost, že většina mzdových účetních se v této problematice orientuje a je schopna vám poradit, jestli můžete podepsat Prohlášení a co je podstatné, jestli nemusíte podat daňové přiznání.
Na druhé straně se stává, že se nesdělí všechny informace – kdo by také chtěl údaje o svých příjmech říkat někomu jinému, než povinně bernímu úřadu…
Vraťme se k dotazu.


Pokud měl zaměstnanec souběžně příjmy ze závislé činnosti (ze zaměstnání) jen od jednoho plátce, má nakročeno k tomu, aby daňové přiznání podávat nemusel.
Jestliže poskytl dar a míní využít další nezdanitelnou částku základu daně – úroky z hypotečního úvěru, klidně podepíše u svého posledního zaměstnavatele Prohlášení.


K úvěrové smlouvě má určitě příslušný doklad o zaplacených úrocích.
Dar
Jak je to s dary? Vyžadovat darovací smlouvu na každý sebemenší dar by bylo administrativně velmi náročné. Nicméně byste měli mít k dispozici potřebné údaje pro případ kontroly.
Uznání daru je limitováno. Asi nebude problém účel nebo pozice obdarovaného. Omezena je však jeho výše.


Od základu daně lze odečíst nejvýše 10 % ze základu daně, úhrnná hodnota daru musí být minimálně 2 % základu daně nebo činí alespoň 1 000 Kč.


3 thoughts on “V roce 2011 jsem poskytl dar a mám také hypotéku, mohu podepsat u zaměstnavatele Prohlášení?

 1. Ji?ina

  Zam?stnanec má možnos podepsat Prohlášení i v okamžiku, kdy poskytl dar na zdravotnické ú?ely. Bezp?ísp?vkový dárce má možnost snížení základu dan? z p?íjmu p?i ro?ním zú?tování o 2 000 K? za každý odb?r krve. Krev je možné darovat maximáln?: 5 odb?r? u muže a 4 u ženy za rok. V tomto p?ípad? jako potvzení o daru slouží Potvrzení od léka?e.

  Reply
 2. Eva

  Uplatn?ní úrok? jak v rámci tzv. ro?ního zú?tování ?i p?i podání da?ového p?iznání k DPFO se netýká jen úrok? u klasických hypote?ních úv?r?. Dle Pokynu GF? ?. D-6 lze uplatnit také úroky vzniklé p?i “splácení úv?ru na splácení následných hypote?ních úv?r? ?i úv?r? ze stavebního spo?ení, kterými byly refinancovány p?edchozí úv?ry na financování bytových pot?eb”.

  Reply
 3. Hana

  P?i ro?ním zú?tování lze uplatnit i další slevy na dani nap?. slevu na manželku. Dokládá se prohlášením manželky žíjící s poplatníkem v domácnosti, který slevu uplat?uje. V prohlášení manželka uvede,že nedosáhla ve zda?ovacím období vlastních p?íjm? více jak 68 tis. K?. Do vlastních p?íjm? se nezahrnují nap?. dávky státní sociální podpory (nej?ast?ji se jedná o rodi?ovský p?ísp?vek),naopak pen?žitá pomoc v mate?ství se do vlastních p?íjm? manželky zapo?ítává. Vše co se do vlastních p?íjm? manželky (ne)zahrnuje, je nutné podrobn? prov??it.

  Reply

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.