Zálohy na silniční daň se platí za každé kalendářní čtvrtletí?

By | 12 dubna, 2012

V prosinci loňského roku jsme uhradili poslední zálohu a do konce ledna jsme doplatili silniční daň. Za loňský rok tak evidujeme pět úhrad v různé výši.

Zálohy na silniční daň

Proto se tazatel ptá, jak to vlastně se zálohami na silniční daň je.

"Usmívající

Pravidla jsou jednoduchá a skutečně je běžné, že silniční daň může být v jednom kalendářním roce hrazena celkem 5x.


Poplatník silniční daně může v účetnictví roku 2012 evidovat:

 • v lednu doplacenou daň za rok 2011,
 • zálohy splatné do 15. 4., 15. 7. a 15. 10. (vždy za předchozí kalendářní čtvrtletí a 15. 12. za měsíce říjen a listopad.

Ne všechny úhrady budou daňově účinné.

 


Daňový náklad

Daňovým nákladem za rok 2011 bude předpis celkové výše silniční daně za kalendářní rok.

"Usmívající

Není pro daň z příjmů důležité, zda byla nebo nebyla silniční daň zaplacena.

Sankce

Pokud však nebyla zaplacena, může správce daně požadovat sankci, úrok z prodlení za včasné nezaplacení daně, který je samozřejmě nedaňovým nákladem.

6 thoughts on “Zálohy na silniční daň se platí za každé kalendářní čtvrtletí?

 1. Ji?ina

  Zálohy na da? se vypo?ítávají ve výši 1/12 p?íslušné ro?ní sazby dan? za každý kalendá?ní m?síc, ve kterém u vozidla trvala, vznikla nebo zanikla da?ová povinnost v rozhodném období. Zaplacením zálohy však povinnost poplatníka nekon?í. Podle zákona je povinnost vést evidenci o zaplacené dani a zálohách na da? podle jednotlivých vozidel.

  Reply
 2. Dominika

  P?ipomínám, že sankce nehrozí jen z nezaplacené dan?, ale i za opožd?n? podané da?ové p?iznání. V p?ípad?, že se s podáním opozdíte více než 5 pracovních dn?, vzniká povinnost uhradit pokutu ve výši 0,05 % stanovené dan? za každý následující den prodlení, nejvýše však 5 % stanovené dan?. Pokud Vám vyjde vypo?tená ?ástka nižší než 500 K?, výše pokuty za opožd?ní ?iní 500 K?.

  Reply
 3. Jan Ambrož

  U silni?ní dan? nezapome?te na p?ípady, kdy je poplatníkem této dan? zam?stnavatel u služebních cest zam?stnanc? jejich vozidly.

  Reply
 4. Ji?ina

  Ano, ale i v p?ípad?, kdy poplatníkem silni?ní dan? je zam?stnavatel, který vyplácí cestovní náhrady svým zam?stnanc?m, je výjimka. Zam?stnavatel není povinen uhradit silni?ní da? za vozidlo v p?ípad?, že da?ová povinnost již vznikla držiteli vozidla. Pokud je použito vozidlo, které je podle údaj? uvedených v technickém pr?kazu ozna?eno jako nákladní, nem?že být využita denní sazba dan? ve výši 25 K? a plátcem dan? nebude zam?stnavatel, ale provozovatel vozidla zapsaný v technickém pr?kazu.

  Reply
 5. Ritula

  Zapomn?la jsem zaplatit zálohu na silni?ní da? v termínu do 15.7.2013, tak by m? zajímalo, jestli nám hrozí n?jaká pokuta od FÚ, záloha byla zaplacena 24.7. 2013. D?kuji

  Reply
 6. jan.ambrož

  P?edpokládáme, že sankce bude nevýznamná. Je samoz?ejm? d?ležité, o jak velkou ?ástku se jedná. Tento týden uve?ejníme dopl?ující ?lánek s tím, že si zvolíme výši této zálohy nap?íklad v hodnot? 10 000 K?.

  Reply

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.