Zálohy na silniční daň se platí za každé kalendářní čtvrtletí?

Vytvořeno | 12 dubna, 2012

V prosinci loňského roku jsme uhradili poslední zálohu a do konce ledna jsme doplatili silniční daň. Za loňský rok tak evidujeme pět úhrad v různé výši.

Zálohy na silniční daň

Proto se tazatel ptá, jak to vlastně se zálohami na silniční daň je.

"Usmívající

Pravidla jsou jednoduchá a skutečně je běžné, že silniční daň může být v jednom kalendářním roce hrazena celkem 5x.


Poplatník silniční daně může v účetnictví roku 2012 evidovat:

 • v lednu doplacenou daň za rok 2011,
 • zálohy splatné do 15. 4., 15. 7. a 15. 10. (vždy za předchozí kalendářní čtvrtletí a 15. 12. za měsíce říjen a listopad.

Ne všechny úhrady budou daňově účinné.

 


Daňový náklad

Daňovým nákladem za rok 2011 bude předpis celkové výše silniční daně za kalendářní rok.

"Usmívající

Není pro daň z příjmů důležité, zda byla nebo nebyla silniční daň zaplacena.

Sankce

Pokud však nebyla zaplacena, může správce daně požadovat sankci, úrok z prodlení za včasné nezaplacení daně, který je samozřejmě nedaňovým nákladem.

6 komentářů k “Zálohy na silniční daň se platí za každé kalendářní čtvrtletí?

 1. Ji?ina

  Zálohy na da? se vypo?ítávají ve výši 1/12 p?íslušné ro?ní sazby dan? za každý kalendá?ní m?síc, ve kterém u vozidla trvala, vznikla nebo zanikla da?ová povinnost v rozhodném období. Zaplacením zálohy však povinnost poplatníka nekon?í. Podle zákona je povinnost vést evidenci o zaplacené dani a zálohách na da? podle jednotlivých vozidel.

 2. Dominika

  P?ipomínám, že sankce nehrozí jen z nezaplacené dan?, ale i za opožd?n? podané da?ové p?iznání. V p?ípad?, že se s podáním opozdíte více než 5 pracovních dn?, vzniká povinnost uhradit pokutu ve výši 0,05 % stanovené dan? za každý následující den prodlení, nejvýše však 5 % stanovené dan?. Pokud Vám vyjde vypo?tená ?ástka nižší než 500 K?, výše pokuty za opožd?ní ?iní 500 K?.

 3. Jan Ambrož

  U silni?ní dan? nezapome?te na p?ípady, kdy je poplatníkem této dan? zam?stnavatel u služebních cest zam?stnanc? jejich vozidly.

 4. Ji?ina

  Ano, ale i v p?ípad?, kdy poplatníkem silni?ní dan? je zam?stnavatel, který vyplácí cestovní náhrady svým zam?stnanc?m, je výjimka. Zam?stnavatel není povinen uhradit silni?ní da? za vozidlo v p?ípad?, že da?ová povinnost již vznikla držiteli vozidla. Pokud je použito vozidlo, které je podle údaj? uvedených v technickém pr?kazu ozna?eno jako nákladní, nem?že být využita denní sazba dan? ve výši 25 K? a plátcem dan? nebude zam?stnavatel, ale provozovatel vozidla zapsaný v technickém pr?kazu.

 5. Ritula

  Zapomn?la jsem zaplatit zálohu na silni?ní da? v termínu do 15.7.2013, tak by m? zajímalo, jestli nám hrozí n?jaká pokuta od FÚ, záloha byla zaplacena 24.7. 2013. D?kuji

 6. jan.ambrož

  P?edpokládáme, že sankce bude nevýznamná. Je samoz?ejm? d?ležité, o jak velkou ?ástku se jedná. Tento týden uve?ejníme dopl?ující ?lánek s tím, že si zvolíme výši této zálohy nap?íklad v hodnot? 10 000 K?.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *