Archiv autora: ADKA

Dílčí daňové přiznání k dani z nemovitostí – kdy se musí podat?

Vytvořil | 26 ledna, 2021

Musíme podávat DP k DzN kvůli novelám zákonů? Nebo kvůli změně koeficientů?


Dotazy se opakují, proto jsme nyní aktualizovali starší článek. 🙂


Aktuální INFO pro leden 2021

Citujeme ze sdělení Finanční správy:

“Kdo nepodává daňové přiznání?

Poplatník, který podával daňové přiznání v uplynulých letech, a nezměnily se u něj skutečnosti rozhodné pro stanovení daně. Změna koeficientu, který si určuje pro každý rok obec nebo změna průměrné ceny pozemku, také není důvodem pro podání daňového přiznání.
Je-li jedinou změnou ve vztahu k nemovité věci k 1. 1. 2021 změna koeficientu – daňové přiznání se nepodává, správce daně tyto změny automaticky zohlední při výpočtu daně na aktuální rok sám.”


Naše RADA

Máte-li jakékoliv nejasnosti k dani z nemovitých věcí, nahlédněte do výše zmíněné Informace správy daní nebo nám formou komentáře pošlete svůj dotaz. 🙂

 

Účtenková loterie

Vytvořil | 21 prosince, 2016
Až příští rok… 🙂

Kdy bude?

Slíbená účtenková loterie – „účtenkovka“ – má být spuštěna podle posledních zpráv v polovině roku 2017.

Plánovaný význam

Citujeme:

  • „Loterie má zákazníky motivovat k přebírání účtenek a tím zvýšit efektivitu systému evidence tržeb a podpořit řádný výběr daní.“

Skutečný význam

Roční náklady budou astronomické, nejde totiž jen o výhry v plánované výši 65 000 000 Kč, ale režijní náklady na správu systému, stovky pracovníků finanční správy budou zablokováni další nesmyslnou evidencí, řešením udání atd. atd.

🙁

Finanční správa tak již několik let zcela opomíjí základní daňový princip, kterým je efektivita výběru daní…

2017

Netrapte se o vánočních svátcích daněmi a účetnictvím, užijte si svátky.

Vezměte si dovolenou.

Od 2. 1. 2017 Vám nabídneme další zajímavé články

EET povinná registrace

Vytvořil | 20 prosince, 2016

Posunutí termínu

Otázka je na první pohled nesmyslná, ale když nahlédneme do aktuálních informací publikovaných finanční správou, dozvíme se, že možná sankce nebude, pokud se “někdo” o nějaký ten den s registrací opozdil…

🙂

Pokud poplatník start EET nestihl, třeba z důvodů pozdního dodání pokladny apod., pošle údaje prý dodatečně…

🙁

Takový postup samozřejmě žádná právní norma neumožňuje.Skutečností je, že finanční správa, pod tlakem veřejnosti, slibuje nesplnitelné, jen aby uklidnila spoluobčany.


Doporučujeme všem, aby si publiované sdělení uložili v počítači, až přijde na lámání chleba…


Na plané sliby však nespoléhejte, i když jsou Vánoce přede dveřmi…

Nová daň z nabytí

Vytvořil | 19 prosince, 2016
Platí již od listopadu…

Nová pravidla

Ke konci roku se zpravidla chvátá s podáním návrhů na Katastr nemovitostí („KN“) při prodejích.

Proto znovu připomínáme, že skutečně podle nových pravidel:

  • poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující.

Správa daní

Finanční správa připravila několik sdělení.

Pro vysvětlení stačí citovat jeden text:

  • „…Počínaje 1. listopadem 2016 je při převodu nemovitostí poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí nově výhradně jejich nabyvatel. Smluvní dohoda mezi účastníky transakce o přenosu daňové povinnosti na prodávajícího (převodce) není akceptovatelná. Rozhodným dnem vzniku daňové povinnosti je vždy den nabytí vlastnického práva k nemovité věci. V nejčastějších případech (kupní, směnné smlouvy) je u nemovitých věcí zapisovaných do katastru nemovitostí tímto rozhodným dnem den právních účinků vkladu do katastru….“

Den D

Je jím skutečně den podání návrhu na KN.

Nejvíce se chybuje, že toto pravidlo platí jednoznačně také pro účetnictví!

Pololetní a čtvrtletní zálohy

Vytvořil | 15 prosince, 2016
Placení daní…

Vánoční dárky nebo daně?

Bohužel přednost má povinnost uhradit čtvrtletní nebo pololetní zálohy na daň z příjmů fyzických nebo právnických osob.

🙁

Dnes má být tato záloha uhrazena…

Záloha vs. nový výsledek

Přestože očekáváte například za letošní rok – je-li zdaňovacím obdobím kalendářní rok – horší výsledky, a v březnu nebo v červnu příštího roku požádáte o přeplatek na dani, zálohu musíte uhradit.

Zálohové období

Zálohy se stanoví na tzv. zálohové období.


SRO bude podávat daňové přiznání za rok 2016 v březnu 2017.Poslední známá daňová povinnost za rok 2015 byla 160 000 Kč, proto je v zálohovém období povinnost platit čtvrtletní zálohy ve výši 40 000 Kč – poslední je splatná 15. 3. 2017.


🙁Samozřejmostí je již výše zmíněná prosincová záloha.

Novely účetních předpisů

Vytvořil | 14 prosince, 2016
Co se připravuje?

Nejen Daně, ale také účetnictví

Doporučujeme sledovat vývoj účetních předpisů.

🙁

Medializují se bohužel pouze různé návrhy týkající se daní a aktuálně Elektronické evidence tržeb (viz věcně nesmyslný záměr související s tzv. paušální daní).

Vliv účetnictví

Zapomíná se, že například u právnických osob:

  • základ daně PO, a tím výše daňové povinnosti,
  • úzce souvisí se správně vedeným účetnictvím.

Novely

Proto Vás informujeme o připravovaných novelách účetních předpisů, i když jsou ještě v legislativním procesu schvalování.

Jde například o následující materiály:

Sněmovní tisk č. 812:

Dále materiál připravený na 15. 12. 2016:

Další zdroj:

🙁

Jen není zcela jasné, kdy přesně nabydou účinnosti…

Nové tiskopisy

Vytvořil | 13 prosince, 2016
Daňová přiznání za rok 2016

Právnické osoby

Probíhají účetní uzávěrky, fyzické inventury, kontrolují se účetní operace uskutečněné v průběhu letošního roku.

Daně

Vše směřuje k zjištění účetního výsledku hospodaření a samozřejmě základu daně z příjmů právnických osob.

Tiskopisy DPPO

K dispozici zatím nejsou nové tiskopisy pro právnické osoby!

Příprava závěrky

Nezapomeňte, že prvním krokem při zpracování DP je vždy kontrola:

  • co bylo uvedeno v daňovém přiznání v roce předchozím, a
  • jaké jsou návaznosti na rok aktuální.

Tiskopisy DPFO

Na stránkách finanční správy naleznete pouze aktualizované tiskopisy pro fyzické osoby.

Novinky a přednášky

Vytvořil | 12 prosince, 2016
Je toho hodně…

ALE nezoufejte…

Pokud jste nestihli zjistit:

  • vše nové, co platí pro letošní rok a
  • co se připravuje pro rok příští,

máte ještě možnost navštívit přednášku firmy Démonia.

BRNO 19. 12. 2016

Příští pondělí se koná poslední z řady přednášek.

  • Koná se v Hotelu International od 9.00.

Lektorkou je paní Ing. Lenka Kruntorádová MBA, Auditorka, Daňová poradkyně, Soudní znalkyně oboru účetnictví.

Kontakty

Přihlášku je možno zaslat elektronicky na adresu:

Bližší informace obdržíte na telefonním čísle 603 411 732.

EET

Na programu je samozřejmě také žhavé téma – Elektronická evidence tržeb.

Aktivní stará dohadná položka

Vytvořil | 8 prosince, 2016
Je (ne)daňová?

Účetnictví vs. Daň z příjmů

V jednom z článků jsme řešili zúčtování a daňový vliv „staré“ dohadné položky pasivní.

Principy jsou shodné také pro dohadnou položku aktivní.


Společnost eviduje aktivní dohadnou položku z roku 2015 týkající se náhrady škody od pojišťovny ve výši 80 000 Kč.Jednalo se o operaci MD 388/D 648, tj. zdaněnou v loňském roce.


Závěrka 2016

Pokud byla například v letošním roce uznána náhrada ve výši 100 000 Kč, do účetního výsledku hospodaření a daňového základu patří zbývajících 20 000 Kč.

🙁

Jestliže pojišťovna přiznala částku nižší, což je nemilé, třeba jen v hodnotě 40 000 Kč, „ztráta“ 40 000 Kč je uznaným daňovým nákladem roku 2016.

Dodatečné daňové přiznání se nepodává!