Category Archives: Odložená daň

Zpětné uplatnění Daňové ztráty v DPPO a účtování

Navazujeme na páteční článek a aktuální dotaz: Jak se zaúčtuje „plánovaný“ přeplatek na dani? Účetní období kalendářní rok 2020 Vznik daňové ztráty, která se stává oprávněným titulem pro podání dodatečného daňového přiznání, je jasně deklarován: K okamžiku platně podaného daňového přiznání za rok 2020 v zákonném termínu. Doplatek/Přeplatek na dani Běžně účtujeme k 31. 12. 2020 o daňové… Read More »

NEúčtujte odloženou daň

Čeká-li Vás perný víkend – i když má být krásné počasí – protože zpracováváte účetní závěrku za loňský rok, zkuste si svou práci co nejvíce zjednodušit. 🙂 Účetnictví a daně Předpokladem správného stanovení základu daně z příjmů právnických osob je samozřejmě kvalitní účetní uzávěrka. Proto se soustřeďte na operace 🙂, které s daněmi přímo či nepřímo souvisí:… Read More »

Audit a metodika účetnictví

Jaká pravidla jsou rozdílná? Účetní předpisy Máme-li jakékoliv nejasnosti týkající se metodiky účetnictví, musíme nahlédnout do platných účetních předpisů. Orientace není jednoduchá, protože existují tři základní normy: Zákon o účetnictví, České účetní standardy a Vyhláška. Auditovaná účetní jednotka Tazatel řeší audit účetní závěrky za loňský rok. 🙂 Proto je možné odpověď výrazně zkrátit – v zásadě… Read More »

Audit a Odložená daň

Náš auditor trvá na účtování odložené daně?! Odložená daň Pravidla pro kalkulace a účtování odložené daně, asi přesněji odložené daňové pohledávce nebo závazku, obsahuje zejména Český účetní standard č. 003. Na konkrétní otázku nemůžeme dát, bez znalostí přesné kalkulace – tj. konkrétních položek vstupujících do propočtu odložené daně, precizní odpověď. Naštěstí se tato problematika netýká… Read More »

Povinné účtování odložené daně

Prý nemusíme účtovat odloženou daň? Metodika odložené daně Konkrétní dotaz se týká „povinnosti“ účtování odložené daně. Nejdříve si připomeneme, že se může jednat o: odloženou daňovou pohledávku, nebo odložený daňový závazek. Jak jsme uvedli v jednom z příkladů – kdy vznikl závazek, protože daňové zůstatkové ceny jsou nižší než účetní zůstatkové ceny. Máme-li do budoucna výhodu –… Read More »

Daňové vs. účetní odpisy

Musíme upravit výši účetních odpisů na daňové? Daňové odpisy Daňové odpisy („DO“) jsou stanoveny zákonem o daních z příjmů a nemají v zásadě „nic“ společného s účetními odpisy („ÚO“), které mají vyjádřit oprávkami (odpisy) míru opotřebení. Rozdíl DO a ÚO Vznikající rozdíl mezi odpisy se vám projeví: v daňovém přiznání, v němž provedete korekci, neboť lze uznat jen daňové odpisy,… Read More »

Rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy

Skutečně účtujeme nezávisle na daňových odpisech? Účetní odpisy Na otázku v úvodu existuje jasná kladná odpověď, protože účetní předpisy požadují zajistit oceňování v účetnictví podle účetních principů. Proto běžně vznikají rozdíly mezi účetními a daňovými odpisy. V účetnictví to neřešíte, vše se zohlední v daňovém přiznání. Co znamenají účetní odpisy? Vyjadřují míru opotřebení, zastarávání předmětného majetku. Vykazujeme v rozvaze pořizovací… Read More »

Nejsme pod auditem, musíme účtovat o Odložené dani?

Problematika odložené daně se opravdu běžně týká jen auditovaných společností. Audit V českých účetních předpisech nenalezneme mnoho rozdílů mezi povinně auditovanými a ostatními účetními jednotkami. Je to chyba, protože početnější druhá množina účetních jednotek oprávněně používá účetnictví především pro stanovení základu daně z příjmů. Odložená daň Jejím cílem je pro uživatele účetní závěrky přinést důležité informace o… Read More »

Musíme účtovat o odložené dani?

Nemůžeme se shodnout s naším auditorem, který požaduje účtování o odložené daňové pohledávce. Odložená daň V úvodu se jen krátce o co se jedná, hovoříme-li o odložené dani. V účetnictví prostřednictvím odložené daňové pohledávky nebo závazku změníme účetní výsledek hospodaření, tj. výsledovku (výkaz zisku a ztráty) a rozvahu. Informujeme uživatele účetní závěrky o budoucí „daňové“ pohledávce nebo… Read More »