Měsíční archiv: Srpen 2013

Národní účetní rada a účetní metody

Vytvořil | Srpen 30, 2013

Mají výklady této instituce význam?

„Interpretace NÚR“

Národní účetní rada vydává průběžně odborné názory, stanoviska k zajímavým účetním problémům, které se nazývají „Interpretace“.

Určitě se jedná o přínosné materiály, a to k diskusi.

Rozhodně však neberte některé názory příliš vážně. Kvalita Interpretací je různá, některé jsou velmi dobré, jiné jsou poplatné subjektivnímu názoru toho kterého autora a jeho přání, jak by bylo dobré „něco“ zaúčtovat.

České účetní předpisy

Proto na otázku v titulku je správná záporná odpověď.

Naše účetní předpisy jsou aktualizovány velmi zřídka. Proto je patrná absence ustanovení reagujících na nové daňové nebo právní předpisy.

Můžeme tedy shrnout, že přínos Interpretací je pozitivní, jaké je však správné řešení některých účetních problémů, v nich nenalezneme.

Doporučujeme vycházet z obecných účetních principů popsaných v zákoně o účetnictví a metodických postupů dle Vyhlášky a Českých účetních standardů.

NÚR

Podrobnější informace získáte na internetových stránkách Národní účetní rady.

Ztráta z prodeje obchodního podílu

Vytvořil | Srpen 29, 2013

Je ztráta daňovým nákladem?

Obchodní podíl

Jaká pravidla platí pro „zdanění“, komentujeme v jednom z publikovaných článků.

Majetkovou účast evidujete v účetnictví na účtové skupině 06 – může být prodán se ziskem nebo se ztrátou.

Daňový náklad

Pokud bude obchodní podíl prodán se ztrátou, bohužel se nejedná o daňový náklad.

Nabývací cena

Připomínáme, že kontrolujeme výši tzv. nabývací ceny obchodního podílu, která je stanovena podle § 24/7 Zákona o daních z příjmů.


Pokud firma prodá jeden podíl se ziskem – třeba 200 000 Kč, druhý se ztrátou 200 00 Kč, účetní výsledek je nula.

Ale zdaní se 200 000 Kč!


Základ DPPO

daňovém přiznání totiž uvedete na řádku 40 nedaňový náklad – ztrátu z prodeje.

Prodej obchodního podílu a DPH

Vytvořil | Srpen 28, 2013

Jaká pravidla platí pro DPH?

Osvobozené plnění

Prodej obchodního podílu je podle zákona o DPH klasifikován jako finanční plnění osvobozené od daně. To znamená, že se „neodvádí“ daň na výstupu.

To má své výhody, ale také nevýhody.

Jde o osvobozené plnění, a proto u souvisejících přijatých zdanitelných plnění platí 100% zákaz nároku na odpočet DPH.


Plátce DPH prodal obchodní podíl.

Faktura na související právní služby je s daní z přidané hodnoty, kterou si však nemůže prodávající uplatnit.


Kdyby se faktura od právní kanceláře týkala rad pro ekonomickou činnost (zjednodušeně: běžné aktivity firmy a uvedený prodej podílu), uplatnil by se nárok na odpočet DPH podle výsledku příslušného koeficientu – tj. tzv. krácený nárok na odpočet DPH.

Základ DPPO

daňovém přiznání totiž uvedete na řádku 40 nedaňový náklad – ztrátu z prodeje.

Prodej obchodního podílu

Vytvořil | Srpen 27, 2013

Jak máme zaúčtovat a zdanit tento prodej?

Obchodní podíl

Majetkovou účast evidujete v účetnictví na účtové skupině 06. Zdanění však není jednoduché.

Nabývací cena

Při prodeji podílu testujete prodejní cenu nikoliv s účetní hodnotou, ale s tzv. nabývací cenou obchodního podílu.

Na druhé straně, ve většině případů je obchodní podíl pořízen „peněžně“, a tak se účetní cena rovná nabývací ceně obchodního podílu.


Firma si koupila v roce 2009 obchodní podíl za 200 000 Kč. Nyní je prodán za 300 000 Kč.

Zisk se objeví v účetnictví a je součástí základu daně z příjmů právnických osob („DPPO“).


Účetní operace

Jsou jednoduché: zaúčtuje se 1) MD 561/D 06x a 2) MD 378/D 661.

Základ DPPO

daňovém přiznání za letošní rok nebudete provádět žádné úpravy, plus 100 000 Kč se objeví na řádku 10 tiskopisu daňového přiznání.

Fyzická osoba

Jiná pravidla platí pro fyzické osoby!

Čekají nás převratné daňové novinky?

Vytvořil | Srpen 26, 2013

Vše, co bylo připraveno, asi neplatí!?

Novely daňových zákonů

Nahlédneme-li do oficiálních zdrojů, připraveno je několik set různých ustanovení, která mají nabýt účinnosti k 1. 1. 2014.

Občanský zákoník

Nejde jen o účetní nebo daňové novinky jako takové, řada z nich přímo souvisí s novým občanským zákoníkem. Navržené a parlamentem schválené změny se proto netýkají pouze daně z příjmů, ale i dalších: daně z nemovitostí, daně z převodu nemovitostí atd.

V České republice se však rozpadl standardní parlamentní systém a uměle vytvořený prezidentský systém změnil pravidla hry při schvalování zákonů (nejen daňových).

Vše je nyní v rukou jediné osoby, pana Prezidenta.


Například podle jeho prohlášení nesouhlasí s osvobození dividend. A je možné, že kvůli tomuto názoru spadnou pod stůl všechny parlamentem připravené daňové zákony.


Zdůvodnění je trochu smutné. Jestliže jste si pořídli akcie a věřili jste, že výnos (dividenda) bude vyšší (nově bez srážkové daně), patříte podle pana Prezidenta mezi…

"Usmívající

V jednom z článků jsme se dopustili nepřesnosti – tvrdili jsme, že nikdo neví, jak to s daněmi bude… („…ani Hrad…“) – zdá se, že vše je v režii „Hradu“ a pod kontrolou jedné zájmové skupiny.

Den „D“ u dobropisu – po druhé…

Vytvořil | Srpen 23, 2013

Proč máme vracet DPH, když nemáme doklad?

Oprava základu daně

Pravidla pro opravu základu daně z přidané hodnoty jsou napsána v § 42 a násl. zákona o DPH poměrně jasně.

Vracení DPH

Nejedná se však o „vracení DPH“, pojem, který používáme u „vracení“ při Insolvenci nebo ve vztazích se zahraničím (jakoby refundace DPH v některém členském státě EU).

Den D u dobropisu

V tomto článku jsme správně tvrdili, že plátce DPH „vrací“ DPH v případech, kdy:

  • prokazatelně ví o poskytnuté slevě, a
  • není rozhodující, že neobdržel od svého dodavatele opravný daňový doklad (dobropis).

Praví tak ustanovení § 74/1 zákona o DPH.

Den „D“ u dobropisu

Vytvořil | Srpen 22, 2013

Kdy musíme vrátit DPH u slevy?

Opravný daňový doklad

Samozřejmě všichni víme, že tak se oficiálně nazývá „(daňový) dobropis“, tj. daňový doklad pro účely DPH, který se vystavuje pro slevy (opravy základu daně z přidané hodnoty).

🙃

Pokud jsme u přijatého zdanitelného plnění uplatnili nárok na odpočet DPH, dojde-li dodatečně ke slevě, je třeba původní nárok snížit.

Ale otázkou je, kdy tak musíme učinit. Je to obdobné jako u stanovení dne uskutečnění zdanitelného plnění.


Měsíční plátce DPH pan Nováček se dohodl v červenci se svým odběratelem, že dostane slevu 10 000 Kč plus DPH. Dobropis zařadil do zdaňovacího období srpen, neboť ho měl k dispozici až po návratu z dovolené.


Pan Nováček pochybil. Vrátit DPH vztahující se k dobropisu musí v tom zdaňovacím období, kdy se o změně dozvěděl.

Daňová správa

Vytvořil | Srpen 21, 2013

Jak lze komunikovat s daňovou správou?

Internetové stránky daňové správy

Minulý týden jsme byli informováni, že na adrese www.financnisprava.cz byly spuštěny nové internetové stránky Finanční správy ČR.

Podle příslušné tiskové zprávy jsou nové stránky přehlednější – lepší grafika má nabídnout snadnější orientaci. K tomu by měla přispět i nová struktura internetových stránek.

Podle sdělení Generálního finančního ředitelství zůstávají v provozu původní internetové stránky Finanční správy ČR, informace na nich však již nebudou aktualizovány.

Rozumnější by byl pro uživatele„automatický“ přechod na jedny provozuschopné internetové stránky.

Elektronické podání

Sběr informací na internetu je dnes běžnou praxí.

Musíme se připravit na to, že komunikace se správcem daně, podávání daňových přiznání a různých hlášení bude stále častěji prováděna elektronickou formou.

Ale někdy dochází k problémům s doručením

DP k DPH

Můžeme si připomenout, že od ledna příštího roku, až na výjimku pro fyzické osoby (plátce s obratem do 6 mil. korun), budeme povinně podávat daňová přiznání k DPH pouze v elektronické podobě.

Pořízení majetku

Vytvořil | Srpen 20, 2013

Jak máme účtovat pořízení majetku?

Nový majetek

Podle informací v dotaze probíhá u účetní jednotky proces budování nové technologické linky.

🙂

Metodika účetnictví je velmi jednoduchá, jak potvrzuje následující příklad pořízení dlouhodobého hmotného majetku.


Společnost eviduje x-faktur – již od loňského roku – které souvisí s pořízením nové technologie, která bude uvedena do užívání pravděpodobně v říjnu letošního roku.

Faktury účtujeme na MD 042. V závěrce roku 2012 je tak vykazována nedokončená investice.

Uvedení do užívání zaúčtujeme operací MD 022/D 042.


Pořizovací cena

Na účtu 042 zachytíme všechny položky související s pořízením, tj. také vedlejší pořizovací náklady (doprava, montáž aj.).

Vstupní cena

Pro daně se bude jednat o vstupní cenu, která je v těchto případech odvozena z účetnictví. Jinými slovy, rovná se ceně pořizovací. Samozřejmě, nedojde-li dodatečně ke změně.

                                                                                                                 

Nulová sazba DPH

Vytvořil | Srpen 19, 2013

Sen se stane skutečností…?

Novely daňových zákonů

Několikrát jsme již komentovali různé náměty na novely daňových zákonů.

🙃

S další převratnou novinkou přichází známá politická strana plánující jednobarevné vládnutí po předčasných volbách. Podle pana Mládka je možné osvobodit od daně z přidané hodnoty snad vše, co se týká zdravotnictví. Vlastně se jedná o nulovou sazbu DPH.

Budoucí ministr financí plánuje tedy i snížení daně (DPH), vedle již proklamované likvidace živnostníků a obecného zvyšování sazeb u daně z příjmů FO a PO.

Státní rozpočet

Jak uvádí Hospodářské noviny dne 16. 8. 2013, propočty ztráty x-miliard ve státním rozpočtu pan Mládek zjišťuje. Ale má velmi silnou podporu u pana Špidly, bývalého eurokomisaře.

Harmonizace DPH

Průběžně je novelizován zákon o DPH, v poslední době zejména z důvodů povinné harmonizace sazeb v EU aj.


Například došlo k významným změnám u sazeb DPH pro zdravotnické prostředky. Řada z nich byla přeřazena do vyšší sazby DPH.


🙃

Česká republika si však podle bývalého eurokomisaře může snadno vyjednat výjimky…

Samozřejmě každý odborník ví, že je to pouze předvolební rétorika – v daních a v Evropské unii se sny bohužel skutečností nestávají…