Archiv autora: ADKA

Daňové přiznání k DPH za červen a novela ZDPH

Vytvořil | 26 července, 2021

Nenechte se zmýlit titulkem, je úmyslně trochu zavádějící, protože řešíme aktuální dotaz.

Pravidla v EU, „povinná“ také pro Českou republiku, účinná od 1. 7. 2021, i když lajdáctvím vlády nebyla schválena novelou zákona o DPH:

 • Samozřejmě platí!
 • ALE naštěstí skutečně až od července, proto vás nemusí trápit při zpracování aktuálního daňového přiznání k DPH za červen nebo za druhé čtvrtletí.

JAK se bude postupovat v červenci?

Odkazujeme vás na již publikované články k tomu tématu.

Předpokládali jsme, že bude provedena včas i úprava tiskopisu DP DPH, aby bylo možné za červenec „vše“ nové správně vykazovat. ALE “KDO VÍ?”

Senát neodsouhlasil novelu, proto se celý legislativní proces dále protahuje… 🙃

Naše RADA

Netrapte se neschopnou ministryní 🙃, dopadnou-li volby dobře, brzy skončí… (Neřešte také nyní zdravotně handicapovaného pana Prezidenta…).

Užívejte si léta! 🙂

Nový režim pro drobné dovozy (A E-SHOPY)

Vytvořil | 22 července, 2021

Už jsme vás několikrát informovali o problémech způsobených neschopnou vládnou a resortem Financí, neboť v EU platná pravidla od 1. 7. 2021 nejsou promítnuta v tuzemském zákoně o DPH. 🙃

Dovozy do 22 EUR

Na tento nepořádek reaguje aktuální sdělení Finanční správy. Citujeme jen krátce:

 • „DPH u dovozu zboží do 22 EUR ze třetích zemí od července 2021
 • Od 1. 7. 2021 až do nabytí účinnosti novely zákona o dani z přidané hodnoty (DPH) platí stále podle zákona o DPH – osvobození od daně u dovozu zboží, kdy úhrnná hodnota nepřesahuje 22 EUR.
 • To platí pro všechny dovozy zboží do 22 EUR, které jsou propuštěny do volného oběhu v České republice, bez ohledu na druh přepravce – např. Česká pošta či expresní přepravce….“

Komplikace…

Ono je to ale všechno trochu jinak…, citujeme dále:

 • Nicméně dodavatelé zboží jsou již oprávněni postupovat v souladu s právem Evropské unie a toto zboží zatížit daní bez ohledu na aktuální znění zákona o DPH…“
 • „I když se jedná o osvobozenou zásilku z dovozu zboží do 22 EUR dle aktuálního znění zákona o DPH, není Finanční správa žádným zákonným způsobem oprávněna vrátit přímo kupujícímu částku DPH, kterou mu dodavatel v souladu s právem EU naúčtoval…“

Naše RADA

Po několikáté opakujeme: Netrapte se nekompetentní ministryni 🙃, dopadnou-li volby dobře, brzy skončí…

Užívejte si léta! 🙂

Další příspěvky v KOV KDP a ZDP

Vytvořil | 21 července, 2021

Na březnovém jednání Koordinačního výboru (ne)byli schopni se účastníci domluvit… 🙃

ZDP

S rozporem byl uzavřen následující příspěvek:

 • 570/27.01.21 Uplatnění úroků z úvěru ze stavebního spoření, z hypotečního úvěru poskytnutého bankou a z úvěru poskytnutého stavební spořitelnou na financování bytových potřeb obstaraných od 1. ledna 2021
  • Velmi aktuální pro nové vlastníky!

Bez rozporu:

 • 572/24.03.21 Bezúplatné vydání majetku z rodinné fundace a svěřenského fondu

Částečný rozpor:

 • 574/24.03.21 Vzdání se práva na uplatnění daňové ztráty do budoucna

Naše RADA

Máme pro vás radu, nahlédněte do závěru třetího příspěvku, zejména u dodatečného vyměření daňové ztráty.

Zajímavé příspěvky v KOV KDP a DPH

Vytvořil | 20 července, 2021

Všichni jsme řešili, a ještě se jimi zabýváme, daně za loňský rok. Proto zůstaly trochu stranou příspěvky projednávané na tzv. Koordinačním výboru, jednání KDP a metodiků Finanční správy.

Leden 2021

Projednána a uzavřena byla témata:

 • 568/09.09.20 Uplatnění DPH při prodeji majetku plátcem
  • Jak je to s položkami, které nejsou součástí obchodního majetku podle zákona o DPH
  • Související posouzení vazby na tzv. ekonomickou činnost daňového subjektu
 • 571/27.01.21 Uplatňování DPH u kompenzace za nespotřebovaný materiál
  • Kdy je předmětem daně kompenzace ze strany zákazníka za nespotřebovaný materiál při ukončení výrobního procesu

Naše RADA

Zejména první příspěvek je vskutku zajímavý, ale závěry, které si předkladatelé vykládají příliš optimisticky…, berte v praxi s rezervou. Nelze je takto paušalizovat!🙃

BLOG a naše VIDEA

Vytvořil | 19 července, 2021

Avizovali jsme, že během letních měsíců vám nenabídneme pravidelná pondělní VIDEA.

Přesto si je dovolíme nabídnout, resp. již publikovaná, protože mnohá z nich využijete při námi doporučené kontrole postupů, které používáte v účetnictví a v daních.

Je určitě vhodné, abyste si ověřili, zda:

 • nemůže vaše běžné používané účetní metody vylepšit a

případně připravit také optimalizaci daně z příjmů za letošní rok.

Naše RADA (1)

Vážení,

další VIDEA pro vás připravíme od září, ale publikovaná jsou snadno k dispozici, zvolíte si kategorii A_VIDEO… a nabídnou se vám. 🙂

Ke shlédnutí jsou též VIDEA na YouTube! 🙂

Naše RADA (2)

Připomínáme, že další, velmi obsáhlá VIDEA autora Blogu nabízí firma DÉMONIA. 🙂

Převod daňové ztráty je možný

Vytvořil | 15 července, 2021

ALE, musíme si titulek doplnit, nejde nám o retroaktivitu u téhož poplatníka, ale standardní možnost využít daňovou ztrátu, dřívější, v budoucím období.

Automat 5 let?

Určitě buďte obezřetní, sice platí, že na uplatnění daňové ztráty máme podle § 34/1 ZDP pět let (…pět zdaňovacích období…), ALE…

Dojde-li totiž ke skutečnostem uvedeným v § 38na ZDP, nelze 🙃, byť existující ztrátu využít.

Jde o situace, kdy se změní vlastnická struktura:

 • „…dojde k podstatné změně ve složení osob…“ („vlastníků“).

Naše RADA

Přes výše uvedené máme pro vás dobrou zprávu, pokud současně nebyla změněna činnost daňového poplatníka – kritérium je „…nejméně 80 % tržeb…“, ztrátu lze uplatnit! 🙂

Osvobození u příjemce darů

Vytvořil | 14 července, 2021

Včera jsme vás informovali o daňovém režimu poskytovatele darů. Doplňujeme poznámky pro příjemce, kteří se potýkají s katastrofálními následky.

Osvobození od daně

Pokud tyto fyzické osoby obdrží dary, jsou osvobozeny od daně z příjmů fyzických osob! 🙂

Nemusí se tedy daněmi zabývat, nepodávají z titulu tohoto příjmu daňové přiznání.

Osvobození, neboť titul je jasný (humanitární, charitativní účely), je uvedeno v § 4a/k ZDP, a není zde stanoven žádný finanční limit! 🙂

Naše RADA

Vážení spoluobčané,

Přejme vám, abyste následky této přírodní katastrofy zvládli a podařilo se vám obnovit nejen vaše bydlení…

Dary „daňové“ pro TORNÁDEM postižené spoluobčany

Vytvořil | 13 července, 2021

Nedávná přírodní katastrofa ukázala, že člověk není všemocný, byť nám komunisté tvrdili, že poručí větru, dešti…

Daňové dary

Pokud jste přispěli postiženým právnickým osobám (obcím), nadacím apod. nebo konkrétním fyzickým osobám, je to super… 🙂

A myslete na využití těchto darů jako tzv. nezdanitelné části základu daně podle § 15/1 ZDP.

Naše RADA

Daňové výhody je třeba prokázat.

V uvedených případech zřejmě nebudete mít k dispozici darovací smlouvu, a tak dar doložíte podle Pokynu D-22, páté poznámky k § 15 ZDP:

 • „…dokladem, ze kterého musí být patrno, kdo je příjemcem bezúplatného plnění, hodnota bezúplatného plnění, předmět bezúplatného plnění, účel, na který bylo bezúplatné plnění poskytnuto, a datum poskytnutí.“

Dárci Právnické osoby využijí § 20/8 ZDP a také související text v Pokynu D-22.

Prodloužení lhůty pro DP „plus pět“…

Vytvořil | 12 července, 2021

Tradičně se řeší u termínů pro podání daňových přiznání, ať už fyzické nebo právnické osoby, jaké sankce budou uloženy za opožděné podání a zaplacení. Odpovídáme na aktuální dotaz.

„Plus pět“

Krátce se zmíníme jen ke „lhůtě“ plus pět pracovních dnů, tj. ustanovení § 250/1 Daňového řádu.

Sankce, zde pokuta, se hradí, při prodlení delším než výše uvedených pět pracovních dnů. Aktuálně, vzhledem k zákonné lhůtě 1. 7. 2021 a svátkům, je šestým pracovním dnem úterý 13. července. 🙂

Naše RADA

Pokud řešíte sankce u daní, raději tyto problémy konzultujte s kolegy daňovými poradci. Pro názornost citujeme inkriminované ustanovení :

„(1) Daňovému subjektu vzniká povinnost uhradit pokutu, nepodá-li daňové přiznání nebo dodatečné daňové přiznání, ačkoliv měl tuto povinnost, nebo učiní-li tak po stanovené lhůtě, a toto zpoždění je delší než 5 pracovních dnů, ve výši

a) 0,05 % stanovené daně za každý následující den prodlení, nejvýše však 5 % stanovené daně,

b) 0,05 % stanoveného daňového odpočtu za každý následující den prodlení, nejvýše však 5 % stanoveného daňového odpočtu, nebo

c) 0,01 % stanovené daňové ztráty za každý následující den prodlení, nejvýše však 5 % stanovené daňové ztráty.“

Léto s Čínskou chřipkou

Vytvořil | 9 července, 2021

Omlouváme se – pro někoho za nevhodný titulek – ale pravdou je, že letní cestování s sebou přinese nárůst… 🙃

Prosím, věnujte proto maximální pozornost svému zdraví, rizikovým místům se vyhýbejte – a je-li to nutné, chraňte se…!

Ceny respirátorů (a snad i jejich kvalita – věřme, že konečně budou jiní dodavatelé, než ti nekvalitní z Číny…) nejsou příliš vysoké…

Sdělení Finanční správy

Pomáhají tomu i daně… Viz aktuální informace, u níž volně citujeme:

 • „…prodlužuje promíjení DPH při dodání respirátorů včetně pořízení z JČS a dovozu. Příslušné Rozhodnutí je zveřejněno ve Finančním zpravodaji č. 25/2021 ze dne 28. června 2021.
 • Na základě výše uvedeného Rozhodnutí dochází k prodloužení prominutí DPH u dodání respirátorů včetně pořízení z JČS a dovozu a to od 1. 7. 2021 do 31. 8. 2021.Toto Rozhodnutí navazuje na stávající prominutí daně při dodání vyjmenovaného zboží v předchozích obdobích. Detailnější informace jsou uvedeny v Informaci k promíjení DPH u dodání respirátorů, zveřejněné dne 2. 2. 2021…“

Naše RADA

Užijte si léto a nadcházející víkend! 🙂