Archiv autora: ADKA

Daň z přidané hodnoty a závěrka (2)

Vytvořil | 24 května, 2022

Včerejší příspěvek na toto téma se týkal komplikovaných dodatečných korekcí daně z přidané hodnoty. Tentokrát upozorníme na jednodušší problém, který se snad právě proto vyskytuje daleko častěji.

Dohadná položka a DPH

Několikrát jsem byl v praxi konfrontován se situací, kdy „někdo“ chybně účtoval dohadné položky pasivní u plátce daně z přidané hodnoty.

Například kalkulaci odhadu dosud nevyúčtované energie omylem počítal z celkové hodnoty plánované faktury. 🙃

To je kardinální chyba, neboť se má počítat částka v úrovni bez daně z přidané hodnoty!

Výjimky

V účetnictví a daních vždy myslete na „ALE“.

Samozřejmě u položek, u nichž nemáme nárok na odpočet daně, ať už jde o 100% zákaz (například reprezentace) nebo částečný (souběh uskutečňovaných zdanitelných a osvobozených plnění), musíme při kalkulaci vzít tuto skutečnost v úvahu.

Naše RADA

Pečlivě si zkontrolujte výši hodnoty zaúčtovaných dohadných položek pasivních!

A nezapomeňte u dohodných položek aktivních, že jsou vždy v částkách bez DPH! 🙂

Daň z přidané hodnoty a závěrka (1)

Vytvořil | 23 května, 2022

Co má společného tato nepřímá daň s účetní závěrkou, kterou nyní dokončujeme za loňský rok?

Na první pohled „nic“, ale to není pravdou, jak si potvrdíme na jednoduchém příkladu, který vyplývá z koeficientů, resp. výsledku jejich výpočtů, které jsme prováděli povinně v posledním daňovém přiznání k DPH za kalendářní rok 2021.

Plus nebo mínus

Jako ukázku si zvolíme, možná nejčastější případ, kdy přepočítáváme koeficient kvůli používání služebního vozu současně pro soukromé a služební účely.

Výsledek, který jsme uvedli v DP DPH, mohl být z našeho pohledu kladný („plus“ 🙂) nebo záporný („mínus“ 🙃), tj. získali jsme/nebo odvedli daň z přidané hodnoty.

Korekce a zaúčtování

Asi se shodneme, že se jedná o hodnotu DPH, která se objeví v provozním výsledku.

Alternativní dodatečné úpravy – třeba i po pěti letech (!) – měnící vstupní cenu pro daňové a účetní odpisování není rozumné a ani správné

Naše RADA

Jde-li ve Vašem případě o PLUS, ovlivní to základ daně a vyšší daň 🙃, ale současně jste získali finanční prostředky! 🙂

Datové schránky a zprávy od správce daně

Vytvořil | 20 května, 2022

Běžně komunikujeme se správou daní prostřednictvím datových schránek, proto je důležité být „ON-LINE“. 🙃

Výzvy aj.

Máme na mysli různé situace, kdy daňový subjekt obdrží zprávy od „svého“ správce daně. (Nejedná se jen o Finanční úřady, ale i Sociálku atd.).

Praxe a teorie

Plánujeme dovolené, sebou si raději bereme notebooky a jiná mobilní zařízení, abychom splnili výše uvedenou podmínku „býti na příjmu“.

V praxi se však často přihodí nemilé, a jsme „OFF-LINE“. 🙃

Kolik máme času?

Odpovídáme na aktuální dotaz. Jinými slovy: „KDY je zpráva“, ač je nevyzvednuta, platně dodána?

  • Termín je deset dnů od okamžiku, kdy byla zpráva Finančního úřadu doručena do datové schránky!

Naše RADA

Z výše uvedeného vyplývá, že při delší dovolené mimo Česko je nutné si zajistit, aby byl zajištěn „stálý“ přístup do Vaší datové schránky!

Nové návrhy u Paušální daně

Vytvořil | 19 května, 2022

Výhody optimalizačního modelu paušální daně jsme několikrát rozebírali. Takový poplatník má zjednodušenu administrativu a „jednou daní“ uhradí daň z příjmů, sociální a zdravotní pojištění. 🙂

Tři finanční pásma

Ke stávajícímu ročnímu kritériu příjmů ve výši 1 000 000 Kč mají být navíc limity:

  • 1 500 000 Kč
  • 2 000 000 Kč

A s nimi i související vyšší částka „daně“.  

Odhadují se měsíční hodnoty paušální daně pro stanovená tři pásma: 6 500 Kč, 16 000 Kč a 26 000 Kč (rozhodující jsou platby pojistného).

Naše RADA

Ministerstvo financí plánuje, že by se mohlo do tohoto systému přihlásit dalších 30 000 poplatníků, snad prognóza vyjde.

Ale je třeba návrhy doladit, například kvůli doplňujícím kritériím struktury příjmů osoby samostatně výdělečně činné. 🙃

Další připravované novinky u daně z přidané hodnoty

Vytvořil | 18 května, 2022

Zásadní je návrh zvýšení limitu pro povinnou registraci na částku 2 000 000 Kč! 🙂

materiálu Finanční správy jsou však zmíněny i další, které jsou velmi, velmi potřebné a napravují neblahé působení Agentovy party na resortu Financí. 🙂

Návrhy

Máme na mysli někdy až šílené sankce, pokuty a s nimi související termíny u výzvy ke kontrolnímu hlášení.

Citujeme:

  • „Jedná se zejména o snížení pokut za pozdní podání, resp. nepodání kontrolního hlášení pro živnostníky a s.r.o. s jediným společníkem fyzickou osobou a prodloužení lhůty pro podání následného kontrolního hlášení na 17 dnů od vyzvání finančního úřadu do datové schránky plátce.“

Digitalizace

Na druhé straně by měla pokračovat potřebná digitalizace, zefektivnění administrativy:

  • „Novela daňového řádu dále reaguje na novelu zákona upravujícího datové schránky, jež s účinností od 1. ledna 2023 rozšíří okruh osob, kterým je datová schránka automaticky zřízena ze zákona. Od příštího roku by tak byli nuceni podávat daňové přiznání elektronicky i nepodnikající fyzické osoby…“.

Naše RADA

Věřme, že schvalovací proces proběhne v klidu 🙂, přes nesmyslné pokusy opozice co nejvíce poškodit Českou republiku (a vše svést na vládu…). 🙃

Optimalizace daně a Mimořádné odpisy za rok 2022 (a 2023)?

Vytvořil | 17 května, 2022

ANO, v titulku skutečně není překlep, vycházíme z návrhu Ministerstva financí, o kterém jsme Vám informovali minulý pátek.

Jaká budou pravidla?

Podmínky pro loňský rok, resp. hmotný majetek pořízený do 31. 12. 2021, jsme si rozebrali ve včerejším příspěvku.

Novinka?

Podle návrhu by se doba pořízení – viz výše – prodloužila na kalendářní roky 2022 a též 2023!

Naše RADA

Další kritéria, jak se odpisy spočítají, by měla být zachována.

Připomínáme, že se podle § 30/5 ZDP týkají též technického zhodnocení! 🙂

Optimalizace daně a Mimořádné odpisy za rok 2021

Vytvořil | 16 května, 2022

Běžně se poplatníci daně z příjmů fyzických a právnických osob rozhodují, pokud si pořídí hmotný majetek, jestli si zvolí daňové odpisy rovnoměrné nebo zrychlené, výjimečně kvůli pandemii i odpisy mimořádné podle reaktivovaného § 30a zákona o daních z příjmů.

Kdy byl majetek pořízen?

Podmínkou je období 1. ledna 2020 až 31. 12. 2021.

O jaký majetek se jedná?

Musí být zařazen do první nebo druhé odpisové skupiny!

Jak se odpisy vypočítají?

Velmi jednoduše v odpisové skupině:

  • první rovnoměrně po dobu 12 kalendářních měsíců,
  • u druhé za 24 kalendářních měsíců: za prvních 12 odepíšeme 60 %, zbývajících 40 % dalších 12 měsíců.

Tyto odpisy nelze uplatnit u majetku uvedeného v § 30/4 a 5 ZDP, tj. technické rekultivace, matric a forem aj.

Naše RADA

Určitě využijte této možnosti 🙂, ale odpis lze zahájit až v měsíci následujícím po uvedení nového majetku do užívání.

Nové limity pro DPH a Paušální daň?!

Vytvořil | 13 května, 2022

Zázraky se dějí i v běžném životě (čas od času) 🙂, ale v daních a účetnictví na ně autor Blogu po téměř třicetileté praxi moc nevěří… Je navíc pátek Třináctého…!

ALE…

Od nové vládnoucí garnituře očekáváme mnohé.

Proč také ne? Po osmiletém marastu, kdy byl resort Financí řízen naprosto nekompetentně, nejen v „našich“ daních, především v nesmyslném rozhazování „našich“ finančních prostředků…

2 000 000 Kč 🙂

Je vládou navržený limit pro

  • Povinnou registraci k dani z přidané hodnoty
  • Právo vstupu do modelu Paušální daně

Další novinky

Příští týden se seznámíme s dalšími novinkami v dani z příjmů!

Naše RADA

Předpokládejme, že legislativní proces proběhne včas a nová kritéria budou platná co nejdříve, resp. podle návrhu od 1. 1. 2023 (některá dříve). 🙂

Šílenosti prováděné v Parlamentu Babišovým spolkem Stoka a Okamurou 🙃 snad nezabrání ve fungování České republiky.

DUZP a služby z EU (2)

Vytvořil | 12 května, 2022

Navazujeme na včerejší článek. Doplníme si, že daňový doklad byl vystaven poskytovatelem služby v listopadu, ale služba jako taková byla realizována „až“ v prosinci.

Den D

Pokud platí, jak jsme již uvedli, odkaz na obecný § 21 zákona o DPH, tak u standardních služeb je podle odstavce třetího DUZP:

„…nebo dnem vystavení daňového dokladu…, a to tím dnem, který nastane dříve…“, proto je nutné plnění zařadit do kalendářního měsíce listopad!

Účetnictví

Samozřejmě v účetnictví musíme kontrolovat časový (ne)soulad, využíváme účty skupiny 38.

Naše RADA

Nezapomeňte na povinnost přiznat daň, jsou-li poskytnuty zálohy (úplaty).

DUZP a služby z EU (1)

Vytvořil | 11 května, 2022

Reagujeme na aktuální dotaz a rozebereme si, jak je to s DUZP – správněji v tomto případě se dnem, kdy je nutné přiznat plnění (daň)….

Dodavatel z EU

Obchodní partner poskytl službu například v listopadu, ale „daňový doklad“ (fakturu) vystavil „až“ v prosinci. Předpokládáme, že místo plnění je stanoveno podle § 9 a násl. zákona o DPH, tj. v tuzemsku, proto se řídíme § 24 ZDPH:

  • „…přiznat daň ke dni uskutečnění zdanitelného plnění…“

Dále se § 24 odvolává na obecná pravidla podle § 21 (zde uplatníme odstavec třetí “…dnem jejího poskytnutí…”) a § 9/1 zákona o DPH.

Není proto rozhodující, když již byla služba poskytnuta v kalendářním měsíci listopadu, že poskytovatel nepřipravil včas daňový doklad.

Příjemce je povinen zařadit plnění do listopadu! Tam patří související náklad též v účetnictví a pro daň z příjmů.

Naše RADA

Jestliže je plný nárok na odpočet daně, jde pouze o průběžnou položku u DPH. 🙂