Měsíční archiv: Listopad 2013

Daňové přiznání k DPH za prosinec 2013 a testování obratu

Vytvořil | Listopad 29, 2013

Skutečně musí být podáno v elektronické podobě?

ANO!

V odborné i laické veřejnosti se diskutuje, jestli v roce 2014 musím postupovat podle nových předpisů, když se jedná o „staré“ daňové přiznání.

2013/2014

Jedná se o procesní pravidla, platná od ledna 2014. Proto musí být Daňové přiznání k DPH za zdaňovací období IV. čtvrtletí nebo prosinec podáno v elektronické podobě.

🙂

Jak jsme vás již informovali, výjimka platí pouze pro fyzické osoby.


Pan Novák nechce daňová přiznání k DPH podávat v elektronické podobě.

Nemusí tak učinit, pokud jeho obrat v DPH za měsíce leden až prosinec 2013 nepřevýší částku 6 000 000 Kč.


Výši obratu však musí průběžně sledovat.

Pro plátce, kteří budou podávat daňová přiznání, připomínáme, že GFŘ připravuje aplikace pro bezproblémové používání datových schránek.

Daňové přiznání k DPH v roce 2014

Vytvořil | Listopad 28, 2013

Musí se podávat pouze v elektronické podobě!

DP k DPH

Daňové přiznání k dani z přidané hodnoty se podává za předchozí zdaňovací období DPH, měsíční nebo čtvrtletní, do 25. dne měsíce následujícího.

🙃

Od roku 2014 je povinností podat DP jen v elektronické podobě.


Platí to již pro daňová přiznání podávaná v lednu za rok 2013!


Další typy podání

Všichni plátci tímto způsobem budou podávat nejen DP k DPH, Dodatečná daňová přiznání a Hlášení včetně příloh, ale také další úkony související se správou daní: Přihlášky k registraci za plátce DPH a Oznámení o změně registračních údajů u plátce DPH.

Výjimka se týká plátců daně z přidané hodnoty – fyzických osob, které mají obrat:

 • za nejvýše 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců maximálně 6 000 000 Kč.

Sdělení GFŘ

Sdělení Generálního finančního ředitelství bylo publikováno minulý týden a jsme informováni o tom, že se připravují aplikace například pro využití datových schránek.

Daňové doklady – Reverse charge

Vytvořil | Listopad 27, 2013

Jaký je rozdíl u DD pro přenos daňové povinnosti?

Faktura a DD

Jak jsme krátce popsali v posledním článku, většina faktur je daňovým dokladem.

Některé jemnosti mají DD u reverse charge.

🙂

Výhodou je, že nárok na odpočet DPH není vázán u PDP na „fyzickou“ existenci daňového dokladu (na druhé straně máme současně povinnost odvést DPH na výstupu).

🙃

Problém s náležitostmi daňových dokladů u přenosu daňové povinnosti je často spojen se sazbou DPH.


Paní účetní obdržela daňový doklad na reverse charge.

Neví, jestli konkrétní stavebně montážní práce („SMP“) patří do snížené nebo základní sazby a na DD tato informace chybí.

Doklad je však v pořádku, dodavatel není povinen sazbu DPH sdělit.


Náležitosti DD

Jak je uvedeno v příkladu, náležitostí DD vystaveného dodavatelem, i když zde není sazba DPH, jsou v souladu se zákonem o DPH.

Je vhodné si při objednávání SMP dohodnout, že dodavatel – jako odborník – sazbu na faktuře uvede. Zabráníme tak možným (neúmyslným) omylům, které se často vyskytují.

Daňové doklady – faktury

Vytvořil | Listopad 26, 2013

Na přednáškách se často diskutuje o náležitostech daňových dokladů.

Faktura

Opakují se stále dotazy, jestli je faktura daňovým dokladem („DD“).

ANO i NE…

Správná odpověď záleží na každém jednotlivém účetním dokladu:

 • Ano, pokud faktura má náležitosti daňového dokladu (viz § 26 a násl. zákona o DPH).
 • Ne, nemá-li správné náležitosti, nedají se identifikovat základní údaje atd.

V praxi má 99,99 % faktur náležitosti daňových dokladů a není s tím tedy žádný problém.

🙃

Objeví-li se nepřesnosti, řešením je jedině komunikace s dodavatelem, aby daňový doklad opravil.


Můžeme většinou uznat doklady s drobnými chybami, ale nesmíme korigovat základní údaje týkající se základu daně, sazby daně a výše daně.


Odpočet DPH

V zásadě není nárok odpočet DPH zablokován nepřesnostmi na daňovém dokladu (třeba přesmyčka v DIČ), ale nezapomeňme, že u klasických tuzemských přijatých zdanitelných plnění je podmínkou zařazení do konkrétního zdaňovacího období „fyzická existence“ DD.

Základ daně a účetnictví

Vytvořil | Listopad 25, 2013

Obsahuje základ daně nerealizované kurzové rozdíly?

ANO i NE

Asi vás taková odpověď neuspokojí, protože musíte zpracovat účetní závěrku, připravit daňové přiznání a správně stanovit výši daňové povinnosti.

Účetní výsledek vs. základ daně

Vše se točí kolem § 23/1 ZDP a účetního výsledku před zdaněním, který uvádíme na řádek 10 tiskopisu daňového přiznání.

Rok 2013 je malým zázrakem, (ne)platí v něm totiž některá ustanovení Zákona o daních z příjmů.

Sdělení GFŘ

Podle publikovaného sdělení Generálního finančního ředitelství si při zpracování daňového přiznání můžete u nerealizovaných kurzových rozdílů souvisejících s pohledávkami a závazky dělat téměř co chcete.


Firma „A“ za kalendářní rok 2013 vyloučí z daňového základu nerealizované kurzové zisky a ztráty.

Naopak firma „B“, protože je to pro ni výhodnější, je v základu daně ponechá…


Možná bude zase všechno jinak, zatím GFŘ změnilo své původní stanovisko k rozsudku NSS, o kterém jsme vás již informovali.

Povinný audit SRO

Vytvořil | Listopad 22, 2013

Jaké podmínky platí pro povinný audit společnosti s ručením omezeným?

Zákon o účetnictví

Jedná-li se o běžnou obchodní společnost, povinnost k auditu nevzniká z jiných důvodů, podmínky stanoví § 20 Zákona o účetnictví.

Účetní závěrka

Aby byla účetní závěrka „SRO“ povinně auditována, musí být naplněna dvě ze tří kritérií:

 • brutto aktiva 40 Mio Kč,
 • „čistý“ obrat 80 Mio Kč, nebo
 • 50 zaměstnanců.

🙃

Problém testování těchto kritérií spočívá v tom, že rozhoduje jejich (ne)splnění v roce předchozím a aktuálním, jak dokumentuje následující příklad.


Společnost A dosáhla následujících kritérií:

 • Rok  2010: ANO, Rok 2011: NE, Rok 2012: ANO, ROK 2013: NE.

Společnost B je na tom trochu jinak:

 • Rok  2010: NE, Rok 2011: ANO, Rok 2012: ANO, ROK 2013: NE.

Obě společnosti mají účetní období kalendářní rok.


Pouze společnosti „B“ vznikla povinnost auditu, a to za účetní období roku 2012.

Nové auto a vrácení DPH

Vytvořil | Listopad 21, 2013

Jaké jsou závěry z diskuse na přednáškách DÉMONIA?

Auto a DPH

Jak uvádíme v jednom z článků, skutečně si můžeme uplatnit plný nárok na odpočet DPH u nového auta. Nároky lze uplatnit, ale…

🙃🙂

Používáme-li však vůz též pro neekonomickou činnost, nárok je jen v poměrné výši.

Úprava odpočtu

Mnoho plátců musí na konci roku provést kontrolu a podle výsledků poměrného koeficientu třeba i vrátit část dříve – oprávněně (!) – uplatněného DPH na vstupu. Dochází ke krácení nároku na odpočet DPH.


Firma Ptáček uplatnila v dubnu letošního roku poloviční nárok na odpočet DPH (50 000 Kč).

Na konci roku se provede kontrola skutečného využití, pokud bylo pro ekonomickou činnost na úrovni 30 %, musí se v posledním daňovém přiznání za kalendářní rok 2013 odvést DPH 20 000 Kč.


Kdyby byla skutečnost příjemnější, pro „podnikání“ využití třeba 70 %, naopak lze dalších 20 000 Kč daně z přidané hodnoty získat…

Nárok se prokazuje nejsnadněji nepopulární knihou jízd

Nové auto a DPH

Vytvořil | Listopad 20, 2013

Téma důkladně rozebírané na přednáškách DÉMONIA…

Auto a DPH

Zákon o DPH nezakazuje uplatnit nárok na odpočet DPH při pořízení vozu. Dotazy na toto téma se opakují…

K této dobré zprávě však musíme doplnit:

 • pouze při splnění zákonných podmínek,
 • což je mimo jiné pro 100ˇ% nárok využití jen a jen pro ekonomickou činnost.

Firma Novák s.r.o. si pořídila v dubnu 2013 nové auto. Rozhodnutí o výši nároku na odpočet DPH musí být učiněno „ihned“.

Vedení rozhodlo, že auto bude používáno pouze pro podnikání (pro DPH používáme výraz ekonomickou činnost). Proto byl uplatněn nárok v plné výši 100 000 Kč.


Kniha jízd

Každé přijaté zdanitelné plnění (u aut je to obzlvášť citlivé) u kterého uplatníme nárok na odpočet DPH, musíme obhájit.

U aut se využívání pro ekonomickou činnost dokazuje nejsnadněji nepopulární knihou jízd

Náklady zaměstnavatele pro zaměstnance

Vytvořil | Listopad 19, 2013

Jsou daňově účinné a musí je zaměstnanec zdanit?

Náklady zaměstnavatele pro zaměstnance

článku k této problematice jsme s odkazem na § 6/7 ZDP uvedli optimistický závěr:

 • většina těchto nákladů je daňově účinných, a
 • zaměstnanec je nezdaní.

Je přístup daňového zákona jiný, když:

 • náklady vynaloží zaměstnanec…

🙂

Opět máme k dispozici kladnou odpověď:

 • NENÍ, jsou-li splněny podmínky § 6/7/d Zákona o daních z příjmů.

Náhrady za opotřebení aj.

Jsou uznány, samozřejmě musí být řádně doloženy.


Pan Nováček si koupil se souhlasem zaměstnavatele speciální obuv, potřebnou pro zajištění práce ve ztížených podmínkách.

Paragon firma proplatila, jedná se o daňový náklad a pro pana Nováčka příjem vyloučený z předmětu daně a nevstupuje do vyměřovacího základu pro pojistné.


Směrnice

Je třeba mít zdokumentováno, jaká pravidla se uplatňují ve vazbě na Zákoník práce.

Náklady pro zaměstnance

Vytvořil | Listopad 18, 2013

Jsou daňově účinné a musí je zaměstnanec zdanit?

Různé náklady

Jeden z dotazů na poslední přednášce se týkal problematiky:

 • různých výdajů (nákladů) vynaložených zaměstnavatelem „pro“ zaměstnance, jestli jsou nebo nejsou daňově účinné, tj. daňovým nákladem.

🙃

Současně se vždy testuje, zda nepatří do Dílčího daňového základu daně z příjmů podle § 6, do příjmů ze Zaměstnání (a automaticky do vyměřovacích základů zákonného pojistného).

Většina nákladů pro zajištění „práce“ je vyjmuta z předmětu daně u zaměstnanců podle § 6/7 Zákona o daních z příjmů („ZDP“).

Současně jsou uznaným nákladem, většinou s odkazem na ustanovení § 24/2/j ZDP


Typickým příkladem jsou náklady na pracovní prostředky, oděvy atd.


Benefity

Nicméně doporučujeme každý takový titul znovu a znovu prověřit, aby nevznikly mimo jiné problémy v pracovně-právních vztazích (zdanění nepeněžního příjmu, se kterým zaměstnanec nepočítal).