Měsíční archiv: Říjen 2014

Základní a doplňkové služby v DPH

Vytvořil | Říjen 30, 2014

Jaká se uplatní sazba daně?

Sazby DPH

Jsou jednoznačně dány zákonem, platí základní nebo snížená sazba daně, pokud je dané plnění uvedeno v příloze k zákonu o DPH. (Od ledna 2015 přibude další 10% sazba.)

Výjimky

Pro služby zařazené do Přílohy č. 2 se aplikuje snížená sazba daně z přidané hodnoty.

Služba ubytování

Fakturuje se s 15% sazbou daně.

Hlavní a vedlejší služby

Pro související vedlejší služby by se měly použít parametry služby hlavní, jsou tedy součástí stejného základu DPH.


Konkrétní dotaz se týká doprovodných služeb  ke službě ubytování.

Jaká sazba se uplatní u administrativní služby, zajištění pro klienty například odesílání pošty. Odměna za tuto službu se připočítává k celkové faktuře.

Z výše uvedeného vyplývá,  že za administrativní služby se použije stejná sazba jako pro službu hlavní.


S daní z přidané hodnoty byste tak neměli mít v tomto případě žádné problémy.

 

 

 

Optimalizace termínu podání DPPO

Vytvořil | Říjen 29, 2014

Existuje sk utečně možnost volby.

Termín Daňového přiznání

Může být samozřejmě jednoznačně určen, má-li poplatník/účetní jednotka povinný audit.

🙂

ALE v ostatních případech lze doplatek, souvisejí „staré“ nebo „nové“ zálohy optimalizovat, jak jsme naznačili v jednom z publikovaných článků.

Jde tedy o změnu tzv. zálohového období:

 • staré zálohy, jsou-li vysoké, je rozumné podat daňové přiznání dříve,
 • nové zálohy, budou-li vyšší, daňové přiznání odevzdáme později.

Doplatek

Doplatek na dani je nižší nebo vyšší, případně máme přeplatek – opět volíme optimální variantu.

Zákonný termín

.Aby nedošlo k omylu – slůvka „dříve“/“později“ znamenají podání DPPO:

 • v termínu do konce března, resp. středy 1. 4. 2015,

nebo

 • do konce června, tj. středy 1. 7. 2015, jestliže daňové přiznání zpracovává a podává daňový poradce.

Na Vaše rozhodnutí je zatím dost času, ve druhém případě musí být plná moc uložena u správce daně do 1. 4. 2015.

Nájem (pacht) a DPH

Vytvořil | Říjen 27, 2014

Daň z přidané hodnoty má několik zvláštních pravidel

Nájem (pacht)

Neřešíme „nové“ pojmy, prostě jde o nájem – podle § 4/4/g zákona o DPH je:„nájmem také podnájem, pacht a podpacht“.

Zdanitelné nebo osvobozené plnění

Pouze u vyjmenovaných případů – nájmu nemovitých věcí přichází v úvahu osvobození od DPH.

Nájem movité věci se zatíží základní sazbou DPH.

Auto

Daňové předpisy v žádném případě neblokojují nájem osobního vozu, ať už je pronajímatelem/nájemcem kdokoliv.


Pokud například obchodní společnost pronajme osobní vůz zaměstnanci, musí dbát pro účely daně z příjmů na dodržení ceny obvyklé.


Režim DPH

Zaměstnanec není osobou „spojenou“ pro účely DPH. Cena nájmu však bude pro ZDP na úrovni ceny obvyklé, a tak odvedená daň z přidané hodnoty nemusí být nevýznamná.


Pronajímatel uskutečňuje zdanitelná plnění, proto by neměl mít žádné problémy s uplatňováním souvisejících nároků na odpočet DPH.


Komplikované je tak jen určení ceny obvyklé.

Obrat DPH a nájem

Vytvořil | Říjen 23, 2014

Je nájemné součástí obratu? Vliv novely…

ANO i NE

ANO, samozřejmě je součástí obratu nájemné, ALE…

NE, pokud se jedná o tzv. osvobozené plnění.

🙃

Bohužel uvedené je pravdou, protože Daňová správa přehlédla při zpracování novely zákona o DPH pro letošní rok, že:

 • na jedné straně připravili pracovníci MF rozdělení § 56,
 • na straně druhé neopravili odkaz v § 4a.

Registrace k DPH

Jedním z hlavních kritérií povinné registrace k DPH je totiž obrat tzv. osoby povinné k dani.


Je samozřejmě velký rozdíl, má-li pronajímatel povinnost se registrovat k DPH či nikoliv.


Uvedené by mohlo být úsměvné, kdyby taková chyba nepřipravila státní rozpočet o x finančních prostředků.

Audit a Termín DPPO

Vytvořil | Říjen 22, 2014

Jde skutečně o důležité propojení!

Výhoda i nevýhoda

Opravdu platí, že to z pohledu „placení“ daní může a nemusí být pro poplatníka výhodné, jak jsme uvedli ve včerejším článku.

🙂

Pokud má poplatník velký doplatek na daních, samozřejmě je pozdější – ze zákona stanovený termín podání daňového přiznání, protože má povinný audit účetní závěrky – výhodnější.

🙃

Můžeme být v opačné situaci.


SRO splní podmínky pro audit za kalendářní rok 2014.

Podle tzv. poslední známé daňové povinnosti za zdaňovací období 2013 platí vysoké čtvrtletní zálohy: v období duben 2014 až červen 2015, protože bude daňové přiznání za letošní rok podávat v prodloužené lhůtě.


Daňový poradce

Nemá-li subjekt povinnost auditu, nabízí se velmi jednoduše optimalizace termínu doplatku daně a zejména placení záloh. Po dohodě s daňovým poradcem lze snadno odsunout termín podání DPPO za letošní rok.

Povinný audit 2014

Vytvořil | Říjen 21, 2014

Změnila se pravidla pro letošní rok?

Zákon o účetnictví

Přestože nalezneme v novelizovaném Zákoně o účetnictví několik desítek úprav, podmínky stanovené § 20 tohoto zákona, které platí pro povinný audit účetní závěrky, nebyly změněny.

Novely 2014

V § 20 byl pouze rozšířen okruh účetních jednotek o svěřenské fondy, pro které platí shodné podmínky jako pro akciové společnosti.

AS vs. SRO

Kritéria jsou jasná, ale pro AS stačí splnit jen jedno z nich.

V praxi se nejvíce chybuje, když se řeší jen údaje za minulé období. Podmínky se kontroluji též za aktuální účetní období.


SRO splnilo v účetní závěrce za účetní období kalendářní rok 2013 dvě kritéria (obrat a rozvahu).

Jestli v letošním roce splní jiné, například počet zaměstnanců, nebude mít povinný audit závěrky za rok 2014.


Důležité je, že návazně se stanoví také termín podání daňového přiznání. To může, ale nemusí být výhodné.

Úroky z půjčky

Vytvořil | Říjen 20, 2014

Od fyzické osoby musí být uhrazeny!

Daňový náklad

Zákon o daních z příjmů si stanoví různá kritéria – podmínky pro uznání daňových nákladů, zejména v §§ 24 a 25.

🙃

V některých případech musí být „náklad“ uhrazen.

U úroků se nejedná jen o úroky z prodlení (sankce).


Pokud má SRO půjčené finanční prostředky od fyzické osoby, „která neúčtuje“.

Uznáme skutečně úroky zachycené na účtu 562 pouze v případě, že jsou v roce 2014 uhrazeny.


🙂

Kdyby byly neuznané úroky – v roce letošním – doplaceny příští rok, dodatečně snížíme základ daně v roce 2015. Jde o mimoúčetní úpravu základu daně (účtováno bude jen rozvahově).

Akcie za 100 000 Kč

Vytvořil | Říjen 16, 2014

Prodané se ziskem, ale daň se neplatí?

ANO

Fyzická osoba prodá v letošním roce akcie, cenné papíry, u nichž není splněn časový test pro osvobození:

 • „starý“,

nebo

 • „nový“

přesto daně možná platit nebude.

Časový test

Odkazujeme na publikované články ke starým a novým časovým testům.

Novela 2014

Opravdu je v Zákoně o daních z příjmů uvedeno:

 • je-li příjem z výše uvedeného prodej v úhrnu za kalendářní rok maximálně 100 000 Kč, je příjem podle ustanovení § 10/3/c osvobozen od daně.

🙃

Jedná se o částku příjmu, nikoliv „zisku“, tj. rozdílu!

Ostatní příjmy FO a osvobození

Vytvořil | Říjen 15, 2014

Nejedná se jen o časové testy.

Novela 2014

Jak jsme již v několika článcích publikovali, změnily se mimo jiné časové testy pro osvobození prodeje akcií a cenných papírů.

🙂

Existují však u tzv. Dílčího daňového základu § 10 ZDP – Ostatní příjmy další možnosti osvobození od daně, které jsou vázány na limit, výši dosaženého příjmu.


Pan Novák obdrží v letošním roce nahodilý jednorázový příjem – „příležitostný příjem“ podle § 10/3 ZDP ve výši 30 000 Kč. Splní tím podmínky pro osvobození a žádné daně neplatí.


Kalendářní rok 2014 a DPFO

Nemusíme podávat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob, dosáhneme-li příjmu osvobozeného od daně.

Nezaplacené úroky

Vytvořil | Říjen 14, 2014

Jsou prý nedaňovým nákladem?

„Úroky“

Předpokládáme, že tazatel má na mysli:

 • úroky z půjčky od fyzické osoby, která není účetní jednotkou, resp. neúčtuje – dále „úroky“,

nebo

 • úroky z prodlení (dále „sankce“).

V principu pro oba případy platí shodná odpověď:

 • daňově účinné jsou pouze v případě jejich úhrady.

Společnost eviduje v letošním roce na účtu 544 sankce ve výši 200 000 Kč, na účtu 562 úroky z půjčky od fyzické osoby v hodnotě 100 000 Kč.

Nebudou-li uhrazeny, nejedná se v letošním roce o daňový náklad.


🙂

Při dodatečné úhradě, třeba v příštím roce, uznáme je jako mimoúčetní úpravu základu daně (jeho snížení).