Měsíční archiv: Únor 2015

Daňové přiznání k DPPO

Vytvořil | Únor 26, 2015

Jaké jsou změny v novém tiskopise?

Novinky 2014

V zákoně o daních z příjmů nalezneme v části týkající se daně z příjmů právnických osob nepřeberné množství změn.

V novém tiskopise se projeví jen několik z nich, a tak zkušený(á) účetní vyplní daňové přiznání za rok 2014 bez problémů.


Samozřejmě je důležitou novinkou odčitatelná položka na podporu odborného vzdělávání (§§ 34f až 34h) a s tím související tabulky.


Největší úskalím bude vyplnění Dotazníku, kterým nazýváme novou povinnou přílohu pro vybrané poplatníky (osoby spojené), jejímž smyslem je z pohledu daňové správy získat snadno informace pro kontroly převodových cen.

Nezapomeňte, budete-li v nesnázích, nahlédnout do podrobných Pokynů pro vyplnění tiskopisu DP k DPPO.

Daňové přiznání k DPH a novinky

Vytvořil | Únor 25, 2015

Pro rok 2015 jsou/nejsou významné?

ANO i NE

Pro většinu plátců daně z přidané hodnoty jsou mediální politické hrátky související s novelou zákona o DPH nezajímavé. A to je dobře.

Sazba DPH

Určitě je významné zavedení další snížené sazby daně, ale v praxi se to výrazně nijak neprojeví.


Nejasnosti a aplikací této sazby jako takové přímo vyplnění daňového přiznání neztíží.

Navíc je k dispozici Informace GFŘ, v níž najdeme několik důležitých rad.


Novinka od 1. 4. 2015

Pravděpodobně vzniknou jiné problémy, a to s novým reverse charge podle § 92f ZDPH u laptopů, tabletů aj., které jsou uvedeny v příloze 6 zákona o DPH.

🙃

Nepodceňujte přípravu na tuto novinku, která se realizuje mimo jiné též podle Nařízení vlády publikované ve Sbírce zákonů č. 361/2014 Sb.

Daňové přiznání k DPH

Vytvořil | Únor 24, 2015

Pro daňové přiznání za leden použijeme nový tiskopis.

Nová druhá snížená sazba DPH

Všichni jsme očekávali úpravy tiskopisu kvůli nové snížené sazbě. Ta nebyla provedena a jakákoliv taková plnění zařadíme souhrnně do řádků se sníženou sazbou daně.

🙃

To může u některých plátců logicky vést k velkým rozdílům mezi základem daně a výší daní, což znamená, že někdy budou správci daně zbytečně řešit neexistující nesoulady.

Jiné změny

Pro běžného plátce daně z přidané hodnoty žádné podstatné úpravy v novém tiskopise nemusíme zdůrazňovat.


Například v Oddíle B uvádíme kontaktní osobu, dříve kdo přiznání sestavil.

Což bývá většinou tatáž osoba.


Na závěr však upozorňujeme na související možný problém s prvním letošním daňovým přiznáním k DPH:

Pokud byste měli problémy s vyplněním formuláře, nahlédněte do přehledných Pokynů pro jeho vyplnění.

Nižší sazby DPH

Vytvořil | Únor 23, 2015

Nová 10% sazba jen pro vybrané položky

„Druhá“ snížená sazba DPH

Podle zákona o dani z přidané hodnoty, § 47, od 1. ledna 2015 používáme

  • První sníženou 15% sazbu, a
  • Druhou sníženou 10% sazbu.

Informace GFŘ

Jako v jiných případech, když se zbytečně komplikují daně, vznikají různé problémy a výkladové nejasnosti.

Správa daní se je pokusila vysvětlit v poměrně obsáhlé Informaci, protože výčet položek pro 10% sazbu, uvedený v Příloze č. 3a, pro praxi nestačí.

Jaké knihy patří do této sazby?

Na jednoduchou otázku nalézáme velmi těžko jednoznačnou odpověď. Nabízí se například pro tiskány následující text.


Pro určení sazby DPH je rozhodující smluvní ujednání mezi Objednatelem (Vydavatel) a Dodavatelem (Tiskárnou), co je předmětem plnění.

Je-li předmětem dodání (výroba) knihy, která je též předána Objednateli – potvrzeno na dodacím/expedičním listě: převzetí knih (výrobků), dodáno bylo zboží apod., jedná se o zdanitelné plnění – v terminologii zákona o DPH „dodání zboží“.

Podmínkou případného uplatnění První snížené sazby DPH je zařazení tohoto zboží do Přílohy č. 3a zákona o DPH (například poměr reklamních stran max. 50 % aj.).

To znamená, že rozhodující je věcné plnění, které může mít různou povahu: zmíněné dodání zboží, ale také různé typy polygrafických služeb.


Zboží vs. výrobek

Je-li polygrafický výrobek, podle Informace GFŘ, v podobě tištěné knihy, má být vodítkem pro možné uznání kategorie „zboží“ a tím použití druhé snížené sazby kritérium:

  • je-li ke zboží/výrobku přidělen kód ISBN (identifikace knižních vydání) a samozřejmě správný kód celního sazebníku, jde o knihu s 10% sazbou daně.

Uvedené neplatí pro brožury (návody, instrukce), letáky, prospekty, pro které aplikujeme první, tj. 15% sazbu daně.

Horký Tip 2

Vytvořil | Únor 20, 2015

Publikační činnost

Na vaše četné dotazy odpovídáme, že komplexní články Autora Blogu naleznete na webových stránkách poradenských firem DEMONIA a VERLAG DASHOFER – v obou případech se však jedná o placené služby.

Ručení v daních

Vytvořil | Únor 19, 2015

Nové názory správy daní

Pokyn GFŘ

Správa daní publikovala Pokyn D-22, ve kterém obšírně rozebírá problematiku „ručení v daních“.

Daň z přidané hodnoty

V praxi se nyní nejvíce řeší ručení v DPH.

Skutečně hrozí, že by některý plátce uhradil svůj obchodní závazek, přesto by mohl být vyzván správcem daně k úhradě daně z přidané hodnoty, kterou dluží jeho dodavatel.

🙃

Je to opravdu nepříjemné, ale několikrát jsme již uvedli náměty, jak průběžně sledovat třeba registr nespolehlivých plátců aj., aby bylo toto riziko minimalizováno.

Právní subjektivita a odpovědnost

Rádi bychom upozornili, že v tomto Pokynu se dozvíme, jak správa daní nahlíží na jiné, složitější „ručení“, například společníků s.r.o. nebo členů orgánů, tichých společníků, správců vkladů aj.

Ručitel

V závěrečné části Pokynu se popisuje pozice ručitele v daňovém řízení a postupy správy daní, zajištění ručení třetí stranou atd.

Promíjení daně

Vytvořil | Únor 18, 2015

Lze někdy daň odpustit?

Aktualizovaný Pokyn GFŘ

Publikován byl názor daňové správy, ve kterém jsou zevrubně popsány možnosti související s individuálním promíjením příslušenstvím daně podle §§ 259 a násl. Daňového řádu, novelizovaného od 1. 1. 2015.

Plusem je snaha správy daní sjednotit přístup, tj. „…objektivizované rozhodování o žádostech o prominutí příslušenství daně…“.

🙃

Nahlédneme-li do tohoto nového Pokynu, zjistíme, že podmínky jsou poměrně tvrdé. Samozřejmě musí mít žádosti potřebné formální náležitosti.


Proto na úvodní otázku odpovídáme:

Ano, ale jde o složitý proces, běh na dlouhou trať a nutná bude součinnost kvalitních právníků a specializovaných daňových poradců.


Posuzování závazného poručení daňových nebo účetních předpisů, především však teoretického rozsahu prominutí (přes snahu procentně klasifikovat různé případy), bude komplikované.

Jednotné kurzy

Vytvořil | Únor 17, 2015

Cizí měna a daně

Kalendářní rok

Zdaňovacím obdobím u daně z příjmů fyzických osob je kalendářní rok.

Na dotaz:

  • Jak mají poplatníci daně z příjmů FO, kteří neúčtují, zjistit údaje pro daň z příjmů?
  • Odpovídáme shodně – použijí kurz stanovený správou daní.

Fyzická osoba vs. účetnictví

Dotaz se zřejmě opakuje, protože si často poplatníci neuvědomují, že jen pro účetnictví aplikujeme jasné kurzy (a vznikají kurzové rozdíly) podle účetních pravidel.

Pokyn GFŘ

Pro loňský rok jsou k dispozici informace, hodnoty pro přepočet kurzů, ve staronovém Pokynu D-20.


Daňové přiznání vyplňujeme v české měně, a tak byste neměli mít žádné problémy.

Musíte „vše“ přepočítat tímto jednotným kurzem, i když máte například příjmy v různých obdobích, což může a nemusí být pro vás výhodné.


Kdybyste, což je velmi nepravděpodobné, „svůj“ kurz (tj. cizí měnu nenašli), použijete přepočet přes třetí měnu. Nebo kurz zjistíte u znalce – jejich seznam je na stránkách www.justice.cz.

Pokyny nebo zákony?

Vytvořil | Únor 16, 2015

Publikován byl nový Pokyn GFŘ

Zákon o daních z příjmů

V daních se musíme řídit zákony, které byly publikovány ve Sbírce zákonů, ALE…

Pokyn D-6

U daně z příjmů, ať už fyzických nebo právnických osob, jsme si zvykli, že daňová správa se často při kontrolách řídí:

  • Pokynem D-6, nikoliv zákonem. 🙂

V některých případech je to výhodné, „výklad“ – správně „publikovaný názor vedení daňové správy“, jde nad rámec zákona.

Jindy je tomu naopak, a texty jsou dokonce v rozporu s platným zákonem.

Pokyn D-22

Nyní byl zveřejněn nový Pokyn D-22, který nahrazuje Pokyn D-6 a máme ho vzít v úvahu při zpracování daňových přiznání za zdaňovací období započatá v roce 2014.

Toto doporučení neberte na lehkou váhu a zkontrolujte si, jestli se v některém z bodů, které jste řešili v minulosti, „něco“ nezměnilo.

Solidární daň a roční zúčtování

Vytvořil | Únor 12, 2015

Je tato varianta vůbec možná?

7% Solidární daň

V České republice existuje progresívní zdanění u daně z příjmů fyzických osob, které se dostávají pravidelně nad magickou hranici měsíčních příjmů 100 000 Kč.

Daňové přiznání

Za kalendářní rok 2013 byl zákon o daních z příjmů zbytečně přísný a nařizoval všem poplatníkům, pokud v některém kalendářním měsíci vykázali příjem podléhající solidární dani, povinnost podat daňové přiznání.

"Usmívající

Pro kalendářní rok 2014 platí rozumnější a mírnější pravidla.

Možná si tvůrci zákona vloni přečetli větu z našeho článku:

  • „Jedná se o typický příklad, kdy se zbytečně zvyšuje agenda na Finančních úřadech.“

Poplatník nemusí za rok 2014 podat daňové přiznání, jestliže mu „solidární daň“ jako taková „nevychází“ za celý kalendářní rok (zdaňovací období). Pan Nováček měl například jen dvakrát za rok prémie, které vedly ke zvýšení daňové povinnosti v těchto měsících o solidární daň.

 


Roční zúčtování

Takový poplatník, zaměstnanec, si může klidně nechat zpracovat roční zúčtování daně.