Měsíční archiv: Červenec 2015

Články v Hospodářských novinách

Vytvořil | Červenec 29, 2015

Daně nejsou pro každého…

HN a daně

Jsem pravidelným čtenářem Hospodářských novin. Jakmile se v nich ale objeví článek s daňovou tématikou, vždy lehce znervózním…

🙃

Bohužel vám musím dát jednu radu. Jakékoliv články týkající se daní publikovaných v Hospodářských novinách raději nečtěte.

Prakticky v každém z nich se vyskytují nepřesnosti, zavádějící informace, které by vás mohly svést na nesprávnou cestu.

Nespolehlivý plátce a Ručení v DPH

V článku publikovaném dne 28. 7. 2015 se autor pokusil vysvětlit, jak nebezpečné je hradit faktury nespolehlivým plátcům.


A připomněl možnou variantu využití Zajištění DPH. To je chvályhodné, jen je třeba zdůraznit – to v příspěvku zmíněno nebylo – že takový jednostranný úkon může být napaden obchodním partnerem, který může být poškozen.


Jako příklad byl uveden prodej jedné komodity, která je však nyní v režimu „nového“ reverse charge, o kterém jsme se již několikrát zmínili.

Příloha č. 6 zákona o DPH

V ní najdete jednoznačný seznam položek, u nichž dodavateli samozřejmě žádné DPH neplatíte. Mezi nimi jsou uvedeny ve druhém bodě také mobilní telefony.

Samozřejmě musí být též naplněn limit u zdanitelného plnění ve výši 100 000 Kč.

Co patří do Přílohy č. 6 DPH

Vytvořil | Červenec 28, 2015

Nové položky pro reverse charge

Novela 2015

Mnoho plátců DPH si ještě neuvědomilo, že existuje „nový“ přenos daňové povinnosti, jde o seznam řady zboží, položek, které jsou obsahem přílohy č. 6 zákona o DPH.

🙃

Máte-li problémy se zorientovat, pomocnou ruku nabízí Generální finanční ředitelství v dokumentu „Nejčastější dotazy…“.

Limit 100 000 Kč

Záhadou, neřešitelný rébusem bývá určení hodnoty uskutečňovaného zdanitelného plnění, jestli patří nebo nepatří do přenosu daňové povinnosti.

Vedlejší náklady

Nejčastěji se řeší otázka vedlejších nákladů.


Do základu daně jednoznačně podle § 36 patří vedlejší náklady. Z tohoto pohledu byste proto měli posuzovat celkovou výši plnění, jestli ho zařadíte do režimu přenosu daňové povinnosti.


🙂

To znamená, že pro praxi je rozumné, aby takové vedlejší náklady (balení, přeprava aj.) nebyly účtovány samostatně.

DPH za více subjektů

Vytvořil | Červenec 27, 2015

DP u člena skupiny

Novinky správy daní?

Generální finanční ředitelství publikovalo Informaci k uplatňování DPH u skupiny.

Proto se objevil dotaz, zda je něco nového, jestli nemá prostý člen skupiny nějaké povinnosti k dani z přidané hodnoty.

🙂

Nic se nezměnilo…


Stále platí, že evidenci, daňové přiznání k DPH za takovou skupinu zařizuje pověřený subjekt, tj. zastupující člen skupiny.


Ale přesto má podle § 100 zákona o DPH člen skupiny určitou povinnost v rámci záznamní evidence.


Sledují se totiž zvlášť plnění uvnitř skupiny, i když nejsou předmětem DPH.


Provozovna a DPH

Materiál GFŘ se týká složitějších případů, kdy je součástí skupiny provozovna na území členského státu EU – zřízena je tzv. zahraniční osobou povinnou k dani.

Fyzická osoba a prodej akcií

Vytvořil | Červenec 22, 2015

Kdy je akcie výhodné prodat?

Zdanění osobních příjmů FO

Na takovou otázku odpovědět neumíme…

🙂

Můžeme pouze uvést pravidla daňová, kdy je možné prodej akcií osvobodit od daně z příjmů.

Předpokládáme, že se jedná o akcie, které nejsou zahrnuty v obchodním majetku poplatníka daně z příjmů fyzických osob.


Nejde-li o velké částky, vězte, že platí limit 100 000 Kč a takový prodej se nedaní, přestože by nebyl splněn časový test pro osvobození.


To znamená, že podstatná je nejen otázka výše příjmů – ale první a klíčové je, jestli je nebo není prodej akcií uskutečněn po časovém testu, jak jsme již několikrát rozebírali („staré“ a nové akcie od roku 2014…).

🙂

Kdyby některé akcie byly prodány se ztrátou, lze ve stanovených případech provést optimalizaci.

Termín pro daň z převodu nemovitostí

Vytvořil | Červenec 21, 2015

Kdy se musí DP podat a daň zaplatit?

Daň z nabytí nemovitých věcí

Tak se správně nazývá „daň z převodu nemovitostí“.

🙂

Na podání daňového přiznání a zaplacení této daně je poměrně dost času. Platí tříměsíční časový test.


Pokud jste návrh na katastr nemovitostí podali nyní, termín začne běžet až od data platného zápisu do KN.

Proběhne-li zápis v srpnu, daňové přiznání podáte do konce listopadu.


Daňový náklad

Daň zaplatíte v termínu pro podání daňového přiznání a je uznána jako daňový náklad pouze je-li uhrazena.

Výše daně může výrazně ovlivnit nejen prodejní cena, ale také znalecký posudek, který si včas zajistěte, je-li nutný.

Nový přenos daňové povinnosti a výklady

Vytvořil | Červenec 20, 2015

Změnila se obecná pravidla?

Novinky

Seznam komodit, kterých se v České republice týká přenos daňové povinnosti („PDP“), se výrazně rozšířil, jak jsme Vás již několikrát informovali.

Generální finanční ředitelství, vědomo si možných komplikací, publikovalo 16. července 2015 podrobné sdělení s přílohami, v nichž se vysvětlují základní pravidla reverse charge a rekapitulují se nové položky (nové kódy).

Jeden z dokumentů se nazývá „Dodatek č. 1…vybraná plnění v letech 2015 a 2016…“, proto doporučujeme prostudovat materiály GFŘ, jestliže se s těmito tituly setkáte, ať už v pozici dodavatele nebo příjemce plnění.

🙂

Standardní postupy by měly být zachovány.


Plnění se u PDP v tuzemsku přiznává až ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Poskytnutí zálohy není předmětem DPH.


Nový vs. starý systém

Popsán je také přechod na nový systém a vliv záloh.


Samozřejmě záloha poskytnutá na dodání nových položek na začátku letošního roku, před účinností nového systému, byla správně posuzována a zdaněna jako přijatá úplata.

Dodání v režimu nového systému se týká jen případného rozdílu základů daně („doplatku“).


Jako příklady jsme uvedli komentáře ze třetí části Informace GFŘ pro režim záloh.

Bezproblémová silniční daň?

Vytvořil | Červenec 15, 2015

Ano, je tomu tak.

Povinnosti k silniční dani

Jsou všem jasné, v průběhu kalendářního roku hradíme tři pravidelné čtvrtletní zálohy (vždy k 15. dni za předchozí kalendářní čtvrtletí) a další zálohu v prosinci. Viz mimo jiné platební kalendář správy daní.

Daňové přiznání podáváme do konce ledna následujícího roku.

Problémy?

Skutečně se vyskytují minimálně, což dokazuje i správa daní.

Nahlédneme-li do jejich portálu, v sekci Dotazy a odpovědi se objevují dotazy z roku 2009…

🙂

To jsou jen samé dobré zprávy, zákon je stabilní a systém je zaveden.

Daňový náklad

Důležité je, že pro účtujícího poplatníka daně z příjmů je silniční daň uznaným daňovým nákladem, je-li řádně zaúčtována – není podmínkou její úhrada.


Výjimka je pouze u tzv. přenosu daňové povinnosti, třeba u manželů.


🙃

Nezapomeňte jen správně a včas hradit zálohy! Za druhé čtvrtletí 2015 připadá na dnešek.

Sleva a oprava základu daně

Vytvořil | Červenec 14, 2015

Kdy je den D?

Výše DPH

Částka daně z přidané hodnoty, kterou odvádíme při uskutečnění zdanitelného plnění, vychází ze základu daně.

Jaký vliv má sleva poskytnutá zákazníkovi?

Záleží na konkrétní situaci.


Jestliže nabízíme v katalogu zboží za 10 000 Kč plus DPH, ale v den prodeje poskytneme slevu – cena bude 8 000 Kč plus DPH, neřeší se oprava základu daně.


Dobropis

Správně se jedná o opravný daňový doklad. Ten vystavíme, dojde-li k dodatečné slevě.

Překvapivě se tak může stát, ale asi výjimečně, u slevových karet.


Zákazník obdržel při výše uvedeném prodeji slevovou kartu na 500 Kč. Bylo dohodnuto, že když ji nevyužije pro další prodej, bude moci tuto částku inkasovat.

Dojde-li k inkasu, de facto se jedná o opravu „ceny“ původního plnění a prodejce vystaví opravný daňový doklad.


Oprava základu daně

Nezapomeňte u těchto oprav kontrolovat, kdy musí příjemce slevy „vrátit“ část dříve nárokovaného DPH na vstupu.

Manažerské měsíční účtování

Vytvořil | Červenec 13, 2015

Jde o časové rozlišení a dohady…

Účetní principy

O problematice účtování:

  • časového rozlišení, a
  • dohadných položek,

jsme uveřejnili již několik článků.

🙂

Připomínáme, že účtování časového rozlišení není vždy povinné!

Modelová situace

Dotaz se týká přání vedení, aby byly při uzavírání kalendářních měsíců účtovány položky patřící do časového rozlišení a dohadné položky.


Tato metodika je možná, manažerské účtování má za cíl zjišťovat přesné měsíční výsledky.

Doporučujeme ale prvního dne následujícího měsíce zaúčtované „manažerské“ operace zrušit.


Účetní knihy

V souladu se zákonem o účetnictví uzavíráme účetní knihy pravidelně za každý kalendářní měsíc.

Aby nedošlo k souběhu třeba dohadných položek účtovaných k rozvahovému dni s těmi manažerskými, je opravdu jednodušší „nulování“ hned v následujícím měsíci.

Slevové kupóny pro zákazníky

Vytvořil | Červenec 8, 2015

Jak je účtovat?

Nabízená sleva

Je běžné v konkurenčním prostředí, že dodavatel zboží nebo služeb nabízí svým zákazníkům slevové kupóny.

Jak je má poskytovatel účtovat?

Z pozice zákazníka je situace trochu jednodušší, jak jsme rozbírali ve včerejším článku.

Dodavatel/Poskytovatel

Musí vést řádnou evidenci cenin, kolik kupónů poskytl, mimo jiné, aby nebyly zneužity (padělány).

🙂

Vlastně se jedná o slevu na budoucí prodeje.


Pokud zákazník dnes za zboží zaplatil 10 000 Kč, realizuje prodávající výnos v této výši.


Co bude dál?

Zákazník obdržel při prodeji kupón na další odběr v hodnotě 500 Kč.

Je výlučně na zákazníkovi, jestli slevu využije či nikoliv.


Příští týden zákazník použije slevový kupón v hodnotě 500 Kč – původní prodejní cena zboží je k datu realizace 2 000 Kč – prodáno je za 1 500 Kč. Tato částka je výnosem a základem DPH včetně daně.


Nejde o žádnou dodatečnou opravu základu daně, nevystavuje se dobropis.

Sjednána byla cena 1 500 Kč ke dni prodeje, k okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění.

Slevový kupón k proplacení

Jestliže zákazníkovi nabídneme kupóny se stanovenou platností a současně potvrdíme, že je proplatíme, nebudou-li „fyzicky“ realizovány dalším nákupem, mělo by se o našem závazku účtovat.

Opět ale platí, zákazník může/nemusí tuto formu realizovat.

Audit

Je-li účetní jednotka – prodávající – pod auditem, k rozvahovému dni přichází v úvahu účtování účetní rezervy.

Daňově výhodnější by bylo účtování přes účtovou skupinu 38: jednodušší je potom MD 548/D 389. V těchto případech by však měl být obchodní partner, zákazník, jednoznačně identifikován.