Měsíční archiv: Duben 2016

Ostatní příjmy FO…

Vytvořil | Duben 28, 2016

Podmínka „Bydliště“

Prodej rodinného domu

K nedávno publikovanému článku doplňujeme, na základě Vašeho dotazu, informaci k podmínce Bydliště.

🙂

Správně jsme uvedli, že lze takový příjem osvobodit, je-li splněna podmínka:

  •  „..měl poplatník bydliště nejméně po dobu dvou let bezprostředně před prodejem…“.

Jak doložíme „Bydliště“

Uvádíme odkaz na názor daňové správy.

Jde o místo, kde má poplatník stálý byt za okolností, z nichž lze usuzovat na jeho úmysl trvale se v tomto bytě zdržovat. Stálým bytem se pak rozumí byt, který je poplatníkovi kdykoliv k dispozici podle jeho potřeby, ať již vlastní nebo pronajatý. Tento byt může být poplatníkem pronajat jiné osobě formou, která umožňuje podle potřeby poplatníka jeho užívání bez prodlevy.

Úmysl poplatníka zdržovat se trvale ve stálém bytě se posuzuje vzhledem k okolnostem jeho osobního a rodinného stavu, má-li zde rovněž např. manželku (manžela) děti, rodiče, nebo zda byt je využíván v návaznosti na jeho ekonomické aktivity (podnikání, zaměstnání apod.). V praxi to nejčastěji bývá trvalý pobyt.

Praxe

Neměli byste tedy mít problém prokázat, že jste podmínku pro kratší časový test splnili.

Pevné termíny Kontrolního hlášení a sankce

Vytvořil | Duben 27, 2016

Byl dne 25. dubna 2016!

Nesmysly v Hospodářských novinách

Bohužel jsme se již několikrát museli negativně zmínit na našem WEBu o periodiku Hospodářské noviny.

🙃

Publikují-li se v HN texty o daních, zpravidla se v nich vyskytují hrubé chyby.

HN dne 26. dubna 2016 v článku „S kontrolním hlášením si podnikatelé dávali na čas“ se dočteme mimo jiné:

  • „…Současné předpisy přitom opozdilcům dávají ještě pětidenní lhůtu, po kterou mohou bez sankcí své kontrolní hlášení dodatečně odeslat….“.

Daňové přiznání k DPH vs. Kontrolní hlášení

KH opravdu není přílohou DP k DPH!


Není-li včas podáno, automaticky následují sankce ze strany daňové správy.

Pro Kontrolní hlášení platí, že nelze termín podání KH jakýmkoliv způsobem prodloužit (viz § 101e/3 zákona o DPH).


🙃

Zejména Fyzické osoby mají problém, neboť autentizaci se musela učinit nejpozději 25. dubna 2016, pokud poslali KH bez příslušné certifikace.

Jak na Dotazník?

Vytvořil | Duben 26, 2016

„Novou“ přílohu k tiskopisu DP DPPO

Převodové ceny

Nejedná se o „Dotazník“, ale samostatnou přílohu tiskopisu DP DPPO, která se již vyplňovala za kalendářní rok 2015.

Testují se právě vztahy mezi osobami spojenými, převodové ceny.

Co je nového?

Buďme optimisté, že nic…


Toto tvrzení je podpořeno na stránkách daňové správy („DS“), protože prakticky rok již platí stále stejná publikovaná „rada“ DS, jak postupovat při vyplnění tohoto Dotazníku.


Dozvíme se mimo jiné:

  • jaká kritéria platí pro povinnost zpracovat Dotazník
  • co jsou licenční poplatky aj.

Audit

Nezapomeňte, že neplatí vždy rovnice:

  • povinný audit = povinný Dotazník

"Usmívající

Viz též náš článek k aktuálnímu tiskopisu DP DPPO.

Den D a Kontrolní hlášení FO

Vytvořil | Duben 25, 2016

První KH pro FO 🙃

KH není DP DPH

Pro většinu plátců DPH – fyzických osob – je dnešek premiérovým dnem.

Podávají nejen daňové přiznání k DPH, ale také kontrolní hlášení za první čtvrtletí 2016.


Obě „tvrzení“ se musí podat jen a jen elektronickou formou.


🙃

Termín je skutečně 25. 4. 2016, ale na rozdíl od DP k DPH, musí být při neautorizované podání KH potvrzeno již dnes – nelze tak učinit v následujících dnech!

Sankce

Počítá se s tím, že za první chybné či nepodané KH sankce nebudou.

ALE na benevolenci úřadů příliš nespoléhejte…

Ostatní příjmy FO

Vytvořil | Duben 21, 2016

Nejsme si jisti…

Zdaněné vs. osvobozené příjmy

Některé fyzické osoby nepodaly daňové přiznání za loňský rok, neboť se domnívají, že do kategorie § 10 – Ostatní příjmy, jejich „příjem“ nepatří.

Prodej nemovitostí

Zpravidla jde o posouzení časových testů u prodeje nemovitého majetku.

PĚT nebo DVA roky?

Máte-li jakékoliv pochybnosti, musíte nahlédnout do Zákona o daních z příjmů.


Krátce uvádíme jednoduché pravidlo:

  • kratší časový test platí pro případy, kdy „..měl poplatník bydliště nejméně po dobu dvou let bezprostředně před prodejem…“.

Aplikuje se ustanovení § 4/1/a ZDP.


🙂

Kdyby se jednalo o prodej třeba zděděné nemovité věci, lze použít časový test zůstavitele.

Daňová správa

Některé zajímavé odpovědi k problematice zdanění fyzických osob za loňský rok jsou k dispozici na stránkách daňové správy.

Nové rady ke KH

Vytvořil | Duben 20, 2016

Návody daňové správy

Jak zpracovat první kontrolní hlášení

Podtitul v minulém týdnu publikovaného materiálu daňové správy je výmluvný:

  • Vybrané oblasti pro správné a snadné vyplnění prvního kontrolního hlášení (nejen pro fyzické osoby – čtvrtletní plátce daně)

🙂

Každý takový dokument je prospěšný, na rozdíl od podrobného dříve publikovaného výkladu je daleko čitelnější.

To je důležité právě pro plátce DPH – fyzické osoby.

🙃

Ale na některé rady buďte opatrní, například:

  • „…Fyzické osoby podávají kontrolní hlášení společně s daňovým přiznáním…“

Uvedené platí i (ne)platí.


Je trochu zavádějící, neboť KH není součástí a ani přílohou DP k DPH.

Nepodáte-li kontrolní hlášení, automaticky nabíhají zákonné sankce, nelze jeho podání „neautorizované“ dodatečně potvrdit atd.


🙂

Není-li Vám vše jasné, můžete na správu daní i zavolat – nabízejí TEL čísla v čase od 9.00 do 15.00: +420 296 853 863, +420 296 854 393.

Kontrolní hlášení a FO – po prvé

Vytvořil | Duben 19, 2016

Pondělí 25. dubna se blíží…! 🙃

Plátci FO

Mají nepopíratelnou výhodu, a na rozdíl od právnických osob, nemají-li zdaňovací období pro DPH „kalendářní měsíc“, podají až příští pondělí první kontrolní hlášení.

Daň z příjmů a DPH

Fyzické osoby s příjmy podle § 7 ZDP používají při stanovení dílčího daňového základu prokazování, účetnictví, ale nejčastěji paušální výdaje.


Pro účely DPH – a nyní také KH – není podstatné, jaký systém ten který poplatník daně z příjmů FO používá.

Kontrolní hlášení musí sestavit a samozřejmě by mělo být odvozené z údajů uvedených v daňovém přiznání k DPH.


Záznamní evidence DPH

Kamenem úrazu je právě vazba mezi DP k DPH a Kontrolním hlášením – které vyžaduje precizní všechny dílčí informace. Řada fyzických osob tak bude mít s vyplněním KH skutečně velké problémy.

Většina plátců DPH – fyzických osob tak bude nyní podávat první kontrolní hlášení.

Záloha na silniční daň

Vytvořil | Duben 18, 2016

Nezapomněli jste na ni?

Daň z příjmů a DPH

Každý daňový subjekt řeší minimálně jednou za rok své povinnosti k dani z příjmů (FO nebo PO). A daň z přidané hodnoty tak často, jak musí podávat příslušné daňové přiznání.

Silniční daň

Je právem opomíjená, vždyť až na dvě výjimky je daňovým nákladem, i když není uhrazená…

Záloha za I. čtvrtletí

Přesto doporučujeme zkontrolovat, jestli jste nezapomněli silniční daň, resp. zálohu uhradit.

🙃

A znovu přepočítejte její výši, vozy stárnou a částka silniční daně se může změnit…

Časové rozlišení – směrnice

Vytvořil | Duben 14, 2016

Je povinné?

Časové rozlišení nebo Dohadné položky

Téma, které se diskutuje při každé účetní závěrce…, resp. v procesu účetní uzávěrky.


Řešení je prosté, není-li na „korunu“ znám titul, částka, období, neúčtujeme časové rozlišení (ani nemůžeme) a jde metodiky o dohadnou položku aktivní nebo pasivní.


Povinné ČR?

A na tuto otázku platí také již několik let stejná odpověď.

Nahlédněte do Českého účetního standardu č. 019.


Jde-li o nevýznamné a opakující se částky, nemusíme časové rozlišení účtovat.


Postup, který zvolíte, nezapomeňte uvést ve vnitropodnikové směrnici.

Co je nového v EET

Vytvořil | Duben 13, 2016

Předpokládá se start v prosinci?

ANO i NE…

Zákon o Elektronické evidenci tržeb by měl být účinný od 1. prosince 2016.

🙃

Předpokládají se však komplikace s jeho spuštěním, protože je třeba mít k dispozici kompaktní a hlavně bezporuchový IT systém na straně daňové správy.


Slibované testované prostředí snad bude v květnu?

Aby se mohli všichni včas připravit, pořídit si nejen potřebný hardware, ale také software.


INFO daňové správy

Aktuálně byl spuštěn portál daňové správy, který budeme pečlivě sledovat.

Teprve praxe prokáže, jestli slibovaná komunikace – „dotazy a odpovědi“ – bude fungovat.

Registrace

Nezapomeňte, že „registrace“ k ZEET má být provedena dříve, již od září.

ALE opravdu platí, že drobní řemeslníci by měli být v klidu až do roku 2018.