Měsíční archiv: Srpen 2016

Koordinační výbor říjen 2015

Vytvořil | Srpen 31, 2016
Vybraná témata k DPH

Praktická řešení

Na tomto Koordinačním výboru se řešilo několik zajímavých témat k DPH:

DPH a vyúčtování energií

 • Příspěvek se nazývá: „Uplatnění daně z přidané hodnoty u odchylek elektřiny a plynu způsobených subjekty zúčtování“. A to při vypořádání operátorem trhu.
 • Odchylky jsou přesně popsány, existují kladné i záporné…
 • Důležité je, že správa daní v zásadě odsouhlasila závěry předkladatelů.

Osvobození DPH při rekvalifikaci

 • Příspěvek se týká výkladů možného osvobození od DPH podle § 57/1/d ZDPH.
 • Odsouhlaseno, že potřebná akreditace – podmínka pro osvobození – musí být de facti ke každému programu (s výjimkou odborných škol).

Prostory a místa k parkování vozidel

 • Jedná se o klíčový parametr pro povinné zdanění DPH – resp. v těchto případech není možné osvobození od daně podle § 56a/1/b zákona o DPH.
 • Kritériem není samotný prostor jako takový, ale účel, ke kterému je využíván – velmi zjednodušeně „účel nájmu“.
 • A stále je možné posouzení dle principu plnění hlavního a vedlejšího.

Usmívající se

Bylo dosaženo důležité shody.

Novela Daň z nabytí

Vytvořil | Srpen 30, 2016
Účinnost od 1. 11. 2016

Co je nového?

Informace, co novela zákona přináší, a jak se bude aplikovat přechod staré a nové normy, naleznete ve Sdělení daňové správy:

 • Informace k novele zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí

Zásadní změnou je, že poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí bude vždy nabyvatel.

Den D

Logicky bude platit, že „rozhodným dnem“ pro aplikaci příslušného znění zákona je:

 • okamžik vzniku daňové povinnosti, tj. den nabytí vlastnického práva k nemovité věci.

V praxi to znamená:

 • U nabytí vlastnického práva k nemovitým věcem zapisovaným v katastru nemovitostí v nejčastějších případech (kupní, směnné smlouvy) je rozhodným dnem den právních účinků vkladu do katastru nemovitostí a k nemovitým věcem nezapisovaným do katastru nemovitostí den nabytí účinnosti smlouvy.
 • Nabývá-li se vlastnické právo k nemovité věci rozhodnutím orgánu veřejné moci, nabývá se dnem, který je v tomto rozhodnutí určen. Není-li v rozhodnutí takový den určen, nabývá se dnem právní moci rozhodnutí příslušného orgánu (např. zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví soudem).

Usmívající seZamračený

Očekávejte, že kupující budou tlačit na snížení ceny, když je daňová povinnost na ně novelou přenesena…

EET a INFO linka

Vytvořil | Srpen 29, 2016
Volejte…

Elektronická evidence tržeb

Máte-li jakékoliv nejasnosti: volejte! 🙂

Citujeme:

 • „Metodické dotazy týkající se evidence tržeb budou operátoři zodpovídat na telefonním čísle 225 092 392 v pracovních dnech od 9:00 do 17:00 hodin. 
 • Telefonní číslo je spolu s kontaktním formulářem zveřejněno na webu www.etrzby.cz v záložce „Kontakty“.
 • Přímo na webu jsou však k dispozici kompletní informace o evidenci tržeb, a to jak pro podnikatele, firmy, tak pro vývojáře i širokou veřejnost, včetně hojně využívaných nejčastějších dotazů a odpovědí.“

Usmívající se

Uvítáme, když nám sdělíte své zkušenosti s INFO linkou…

Podání vs. nepodání Kontrolního hlášení

Vytvořil | Srpen 25, 2016
Sankce a kontrolní hlášení…

Během posledního týdne jsme Vás dvakrát informovali o novém Pokynu D- 29. Nespoléhejte na GFŘ.  🙃

Samozřejmě je plus, když je daňový subjektu dáno právo žádosti o zrušení jakékoliv sankce.

Mělo by to však být samozřejmostí.


Nahlédnete-li však do tohoto Pokynu, například částí omezujících, resp. klasifikací různých porušení, optimismus, že žádosti budou objektivně posuzovány a kladně vyřizovány, moc není.


Den D

Proto máme jedinou radu, nezapomeňte dne včas podat kontrolní hlášení.

Rozhodně to je prvním předpokladem pro jakékoliv další jednání. Daleko méně podstatné je, když v podaném kontrolním hlášení bude nějaká nepřesnost.

Pokyn D-29 a sankce Kontrolní hlášení

Vytvořil | Srpen 24, 2016
Nepodání kontrolního hlášení…

Sankce

Pokud plátce nepodá kontrolní hlášení („KH“) ve stanovené lhůtě, musí uhradit pokutu: 🙃

 • 10 000 Kč, podání v náhradní lhůtě po výzvě,
 • 30 000 Kč, nepodání po výzvě týkající se změn, doplnění či potvrzení údajů v již podaném KH,
 • 50 000 Kč, nepodání KH ani v náhradní lhůtě.

Sankce jsou astronomické. 


Jsou nesmyslné i za porušení formální…, tak si představuje pan Babiš výběr daní, pokutovat a pokutovat… Běžný život poplatnika je složitější, stačí výpadky internetu na dovolené atd. atd. – a sankce Vás mohou zničit.

A doplňujeme, že Pokyn D-29 neřeší vůbec prominutí „jiných pokut“, které se stanoví podle § 101/h/1/a nebo § 101h/odst. 2 a 3 zákona o DPH.


Postup plátce

Dostanete-li se do situace, že pokuta vám bude uložena, podáte Žádost o prominutí pokuty, která podléhá správnímu poplatku 1 000 Kč.

Termín

Žádost se podává nejpozději do tří měsíců ode dne právní moci platebního výměru.

Postup správy daní

Správa daní se má řídit Pokynem D-29, který je tedy nutné pečlivě nastudovat.

Nepodání Kontrolního hlášení

Vytvořil | Srpen 23, 2016
Nový Pokyn GFŘ

Sankce a kontrolní hlášení

Na toto téma se stále diskutuje a uveřejnili jsme již několik článků.

Situace se snad mírně zlepšila…

Novela 2016

S účinností od 29. července 2016 platí upravený text zákona o DPH, § 101k týkající se právě těchto sankcí.

Pokyn D-29

Sjednocení přístupu daňové správy k prominutí pokut – mezi které patří pokuty za pochybení u kontrolního hlášení, má zajistit nový Pokyn D-29.

Usmívající se

V dalších článcích Vás upozorníme na nejdůležitější texty tohoto Pokynu.

DP DPH a KH – změny

Vytvořil | Srpen 22, 2016

Přehled změn u nových tiskopisů

Uvádíme základní informace o provedených změnách. Viz předchozí článek, resp. zdroje daňové správy. 🙃 Naštěstí jsou zcela nevýznamné!

Daňové přiznání k DPH

Jedná se o následující úpravy:

 • ř. 7+8 „Dovoz zboží (§ 23)“
  ř. 62 „Daň na výstupu (součet 1 až 13 – 61 + daň podle § 108 jinde neuvedená“.

A související v Pokynech:

 • na řádcích 7 a 8, 12 a 13, 62 a v části pro neplátce body 3 a 4.

Elektronické podání

Vzhledem k povinnosti elektronické formy podání zakotvené pro plátce DPH v § 101a zákona o DPH nebudou z tohoto titulu žádné z tiskopisů pro účely DPH vydávány tiskem. K dispozici budou pouze ke stažení v elektronické podobě na webových stránkách Finanční správy.

Kontrolní hlášení

Jsou uvedeny v samostatném dokumentu Přehled změn.

Novela ZDPH a tiskopisy

Vytvořil | Srpen 18, 2016

Dne 16. srpna 2016 bylo publikováno sdělení:Úprava přiznání k DPH a kontrolního hlášení v souvislosti s novelou zákona o DPH účinnou od 29.7.2016.

Co se stalo?

🙃 Nic zásadního – citujeme:

 • „V důsledku novelizace zákona o DPH provedené zákonem č. 243/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím celního zákona s účinností od 29.7.2016, dochází k nutnosti úprav formulářů daňového přiznání k DPH, pokynů k vyplnění přiznání k DPH a obdobně i pro kontrolní hlášení.
 • Podotýkáme, že předmětné změny souvisí výhradně s novelizací zákona o DPH a nezakládají důvod ke změně specifikace XML struktury příslušných formulářů.“

Tiskopisy

Jsou k dispozici na adresách:

Usmívající se

Další informace uvedeme v pondělí 22. srpna.

Koordinační výbor prosinec 2016

Vytvořil | Srpen 15, 2016

Vybraná témata

KOV KDP

Koordinační výbory probíhají pravidelně, téměř každý měsíc.

Prosinec 2015

Z prosincového zápisu doporučujeme:

 • Zveřejňování účetní závěrky a vazby na daňové přiznání (včetně problému tzv. automatické konverze)
 • Příjmy ze zdrojů na území České republiky plynoucí daňovému nerezidentovi (a problematika Smluv o zamezení dvojímu zdanění)

"Usmívající

Prostudujte obě příspěvky, pokud se u Vás objeví obdobný problém.

Koordinační výbor leden 2016

Vytvořil | Srpen 11, 2016

Vybraná témata

KOV KDP

Koordinační výbory probíhají pravidelně, téměř každý měsíc.

Leden 2016

Z lednového zápisu jsme vybrali:

 • Vývoz zboží v rámci řetězového obchodu.
 • Zdanění odměny člena výboru pro audit.

"Usmívající

Zejména první příspěvek je velmi zajímavý a máte-li vývozy zboží, určitě se s textem seznamte.