Měsíční archiv: Listopad 2017

Paušální výdaje FO a plátce DPH

Vytvořil | Listopad 30, 2017

Reagujeme krátce na aktuální dotaz na BLOGu – zjednodušeně:

 • Jaká je výše příjmů u plátce DPH, pokud používá paušální výdaje?

Nejdříve si znovu zdůrazníme, že právo rozhodnout se pro paušální výdaje není limitováno skutečností, že fyzická osoba je plátcem DPH! 🙂

Výše příjmů?

Zkoumáme částku příjmů pro účely daně z příjmů fyzických osob:

 • Daň z přidané hodnoty na výstupu je průběžnou položkou a nepatří do daně z příjmů. 🙂

Částečné inkaso?

Postup si vysvětlíme na následujícím příkladu. Pokud bude pohledávka inkasována jen částečně, „přednost“ má daň z přidané hodnoty. 🙂


Pan Nováček vyfakturoval částku 12 100 Kč (10 000 + DPH 2 100). Inkasuje-li například 6 100 Kč, do daní z příjmů zahrne částku 4 000 Kč.

„Přednost“ má daň z přidané hodnoty.


Výše paušálních výdajů?

Počítá se z hodnoty inkasovaných příjmů v úrovni bez DPH.

Předpokládá se, že poplatník plní povinnosti plátce a DPH na výstupu se objeví v jeho daňovém přiznání k DPH.

Samozřejmě platí odvrácené strana – není-li žádné inkaso, musí pan Nováček stejně daň z přidané hodnoty odvést. 🙃

EET a zbytečné kontroly

Vytvořil | Listopad 29, 2017

Ani po roce fungování EET, v pátek je první výročí…, nebyly opraveny hrubé chyby zákona a Pokynu Daňové správy. 🙃

Formální úpravy

Pouze kosmetické změny jsou k dispozici v Pokynu 3.0 ze dne 11. 7. 2017 (viz níže), který ani není uveden v přehledu „Aktualit“ na serveru Finanční správy týkajících se problematiky EET.

Kontroly administrativních nedostatků

Buďte opatrní při kontrolách EET.


Nejedná se pouze o nechvalně známé nesmyslné sankce za cedulky.


„Analýza dat“

Údajně metodici analyzují data z EET, což je matoucí – kdyby si přečetli ustanovení § 6, odst. 2 zákona o EET a další, věděli by, že platí následující:

 • Účtenka je jen a jen dokladem potvrzujícím inkaso finančních prostředků a nemá a nemůže mít přímou návaznost (vypovídací schopnost) pro daň z příjmů nebo daň z přidané hodnoty!

Administrativní chyby

Daňová správa, jak potvrzují zkušenosti z praxe, se soustředí na drobné administrativní omyly v EET.

Soutěž FÚ

Bohužel kontroloři „soutěží“, jak též potvrdilo vedení daňové správy (viz HN/27. 11. 2017), kdo nalezne více formálních pochybení… 🙃

Dodatečné DP k dani z nabytí a DPH

Vytvořil | Listopad 28, 2017

Již dříve jsme Vás informovali o nálezech NSS a vlivu těchto rozhodnutí na výši daně z nabytí nemovitých věcí. 🙂

Další postup

Podle tiskové zprávy z minulého týdne a navazujícího sdělení:

 • Do základu daně z nabytí nemovitých věcí se DPH nezahrnuje ani v případech, kdy je poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí nabyvatel a cena sjednaná je včetně DPH

by si všichni, kterých se toto téma týká, měli ověřit svá původní daňová přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí a:

 • Podat dodatečná daňová přiznání

„Jakékoliv“ období

Můžeme citovat z tiskové zprávy:

 • „…Pokud k nabytí nemovité věci (obvykle jde o datum právních účinků vkladu do katastru nemovitostí) došlo kdykoliv po 1. 1. 2014 (tedy i po 1. 11. 2016) a daňové řízení bylo již ukončeno, přičemž daň byla správcem daně vyměřena ze základu daně včetně DPH, může si poplatník v případě, že dosud neuplynula lhůta pro stanovení daně, podat dodatečné daňové přiznání a zažádat o vrácení případně vzniklého přeplatku na dani. Uvedené se týká pouze případů, kdy převodcem nemovité věci je plátce DPH a nabývací hodnotou je cena sjednaná, do níž je zahrnuto DPH….“

Řízení nebylo ukončeno?

Vše zajistí Finanční správa – viz další text:

 • „…Pokud daňové řízení nebylo dosud ukončeno, tj. správcem daně nebyla dosud vyměřena daň či ještě probíhá odvolací řízení, správce daně sám vyměří poplatníkovi daň podle výše uvedeného postupu. O vrácení případně vzniklého přeplatku na dani si opět může poplatník zažádat….“

Daňový kocourkov Ano, ale tentokrát s dobrým závěrem. 🙂

Je/není povinnost podat Kontrolní hlášení…?

Vytvořil | Listopad 27, 2017

Možná jste měli víkend klidnější a žádné podání kontrolního hlášení jste nepřipravovali! 🙂

Jaká je odpověď na dotaz v titulku?

Jako u většiny daňových rébusů:

 • ANO, kontrolní hlášení je povinné,
 • ALE, ne vždy. 🙂

Nulové KH vs. Daňové přiznání k DPH

Přestože jsme na toto téma již publikovali několik článků, raději si pravidla zopakujme:

 • Daňové přiznání k DPH se musí odevzdat vždy.
 • Kontrolní hlášení se nemusí odeslat, pokud plátce „nic“ pro účely DPH neeviduje, a to za příslušné sledované období.

Uveďme si dva vzorové příklady na „nulové“ KH

Fyzická osoba


Pan Vopička je měsíčním plátcem DPH, v říjnu byl na dovolené, nepodnikal, nemá ani žádná přijatá zdanitelná plnění. Kontrolní hlášení za říjen právem neřeší, daňové přiznání k DPH odesílá, byť prázdné.


Právnická osoba


Společnost s ručením omezeným je čtvrtletním plátcem DPH, ale PO „musí“ vždy podávat měsíční KH. Pokud SRO uskutečnilo například jen osvobozená plnění bez nároku na odpočet DPH, nemá žádné vstupy, kontrolní hlášení za říjen není nutné zpracovávat.


Termín je dnes!

Proto si zkontrolujte, jestli (ne)musíte kontrolní hlášení za říjen poslat. 🙂

Tiskopis Kontrolního hlášení se (ne)mění

Vytvořil | Listopad 24, 2017

Tradičně Vám připomínáme nepopulární povinnost zpracovat a včas odeslat kontrolní hlášení za kalendářní měsíc říjen. Mnoho z nás tak bude mít víkend pracovní… 🙃

Co je nového?

V klidu postupujte podle zaběhnutých vzorů, ale připravte se na kontroly tiskopisu KH v příštím roce.

Tisková zpráva GFŘ

Podle posledních informací daňové správy se „nic“ nemění. 🙂

Citujeme:

 • „Od nového roku již budou okruhy povinných položek formuláře kontrolního hlášení DPH dány přímo zákonem. Jedná se pouze o formální změnu, technicky ani obsahově se pro plátce DPH nic nemění.
 • V reakci na nález Ústavního soudu (č. 40/2017 Sb.) došlo k novelizaci ustanovení § 101d odst. 1 zákona o dani z přidané hodnoty…
 • Novelou (zákon č. 371/2017 Sb.) fakticky nedošlo k žádné změně samotného obsahu, struktury ani požadovaných dat formuláře kontrolního hlášení….“

Zdroje

Daňová správa nabízí:

 • Informace o kontrolním hlášení DPH.
 • Popis .xml struktury kontrolního hlášení DPH..

Fyzické osoby a Nulové kontrolní hlášení

Klidný a pohodový víkend, bez kontrolního hlášení, přejme:

„Zjednodušené“ vnitropodnikové účetnictví

Vytvořil | Listopad 23, 2017

Toto téma jsme dosud neřešili. 🙂 Odpovídáme v obecné rovině na dotaz na BLOGu, který jsme si trochu upravili.

Dotaz

 • Jak máme průběžně účtovat o denním inkasu tržeb v našich třech prodejnách. Inkasa jsou pravidelně odevzdávána na centrálu.
 • Jak zajistíme vazby na daně?

Metodika účetnictví

Doporučujeme v těchto případech použít co nejjednodušší systém a nabízíme následující účetní operace.

Operace Částka MD D
Převod „denního“ inkasa tržeb z pokladny provozovny na centrálu 120 000 211.CEN 395.AE1
Tržby ve výnosech jednotlivých provozoven za konkrétní den 120 000 395.AE1 395.CEN
Rozúčtování Inkasa Tržeb za kalendářní měsíc 120 000 395.CEN
Výnosy – základ DPH 15% x 604.015
Výnosy – základ DPH 21 % x 604.021
DPH 15% x 343.015
DPH 21% x 343.021

Spojovací účet 395 musí být nulový konečný zůstatek.

DPH a KH

Účetní data se samozřejmě také kompletují na centrále, proto by neměl vzniknout problém s přípravou Kontrolního hlášení a Daňového přiznání k DPH. 🙂

Cese nájemní smlouvy a technické zhodnocení

Vytvořil | Listopad 22, 2017

Zákon o daních z příjmů obsahuje poměrně přísná pravidla pro „dodanění“ nepeněžního příjmu – technického zhodnocení provedeného nájemcem, dojde-li ke skutečnostem uvedeným v § 23/6.  🙃


Také u nájemce se následně objeví problém s uznáním daňové zůstatkové ceny jím provedeného technického zhodnocení. 🙃


Novela a § 28/7

Již jsme Vás informovali o rozumné novince, která je v zákoně o daních z příjmů.


Daňové odpisy se netýkají v těchto případech pouze nájemců! 🙂


A co cese?

Jak potvrzuje aktuální informace daňové správy, dojde-li k cesi nájemní smlouvy, nemusí se řešit ustanovení § 23/6!

Daňový poradce

Přes výše uvedené Vám doporučujeme, abyste obdobné situace raději konzultovali se svým daňovým poradcem…

Spolupráce v rodině a zákonné limity

Vytvořil | Listopad 21, 2017

Několik článků jsme věnovali optimalizaci daně z příjmů fyzických osob: využitím daňového institutu spolupracující osoba.

Připomínáme, že není tento model omezen pouze na manžele. 🙂

Zákonné limity

Na dvě podmínky se však nesmí zapomenout:

 • „společně hospodařící domácnost:
  • tj. podílejí se osoby na fungování domácnosti, ale nelze samozřejmě stanovit jakékoliv finanční či jiné parametry,
 • maximální částky rozdělované.

Podíl

Je zřejmé, že podíl na příjmech a výdajích je u spolupracující osoby stejný.

Maximum

Podle § 13 ZDP:

 • podíl příjmů a výdajů převáděných na spolupracující osobu nesmí být vyšší než 30 %,
 • příjmy mohou převyšovat výdaje maximálně za rok o částku 180 000 Kč, za jeden měsíc 15 000 Kč.

Manželé vs. ostatní

Výše uvedená kritéria neplatí pro manžele, u nich je možné převést:

 • 50 % příjmů a výdajů,
 • za rok mohou být příjmy vyšší než výdaje o 540 000 Kč, měsíčně 45 000 Kč.

Daňová ztráta

Zajímavé je, že není určen maximální limit hodnoty, o kterou by výdaje převyšovaly příjmy! 🙂

Živelní pohromy a daně

Vytvořil | Listopad 20, 2017

Ničivá vichřice Herwart, nejhorší za posledních deset let, napáchala mnoho škod. 🙃


Přesto máme pro Vás alespoň jednu dobrou zprávu – způsobené škody jsou daňovým nákladem. 🙂


Živelní pohroma

Podle platného znění zákona o daních z příjmů, ustanovení § 24/2/l se zohlední živelní pohromy.

Pravidla ZDP se naštěstí nezměnila.


To znamená, že není důležité, jestli majetek (ne)byl pojištěn. 🙂


Daňová evidence

Zkontrolujte si způsob vyčíslení škod.


Náklady nelze uplatnit dvakrát, například v daňové evidenci již vynaložené na pořízení zásob v roce 2016, nebudou znovu ve výdajích v letošním roce.


Prokazování

U této poslední vichřice není pochyb o jejím ničivém řádění.

jiných případech je vhodné (nutné) prokázat, o jakou škodní událost se jednalo.

Pravidla EET v troskách

Vytvořil | Listopad 16, 2017

V oblasti Elektronické evidence tržeb „NIC“ neplatí, ani zákon o EET nebo Pokyny vedení Daňové správy. 🙃

Zákon vs. Pokyn vs. Realita

Snadno můžeme napočítat více než deset hrubých chyb platného zákona o EET, které jsou navíc v rozporu s právem modifikovány pro daňovou správu závazným názorem publikovaným v Pokynu verze 2. 🙃

EET a „trhací kalendář“

Proto v praxi poplatníci postupují, aby „přežili“, podle různých výkladů.

Musí však neustále sledovat, co je „nového“… 🙃


O problémech v EET, také na základě Vašich dotazů, Vás průběžně informujeme. Viz například BOX EET. 🙂


Úleva pro handicapované nevidomé a hluchoslepé občany

Je určitě správné, že těmto občanům je nabídnuta výhoda – není jasné, proč tak bylo učiněno až po jednom roce.


Novinka bude účinná po zveřejnění ve Sbírce. Zatím je změna schválena vládou.


KAPR není zbožím

Aby nedošlo k omylu, jde o další nesystémový zásah do zákonů:

 • „…pro předvánoční prodej živých sladkovodních ryb. Vynětí se bude vztahovat na období 14.-24. prosince a to na ty provozovny, ve kterých se budou zabíjet, porcovat a prodávat sladkovodní ryby….“.

Nenechte se otrávit a užijte si prodloužený volný víkend! 🙂