Archiv autora: ADKA

Stravné a jiné náhrady v letošním roce

Vytvořil | Únor 6, 2020

Při zpracování mezd za leden nezapomeňte zkontrolovat, jak máte upravenu směrnici pro stravné za letošní rok. 🙂

Vyhláška – sazby náhrad

V prosinci byla publikována s účinností od 1. 1. 2020 upravující tzv. základní náhrady při používání silničních motorových vozidel a cestovní náhrady:

 • Na 1 km přísluší například sazba pro osobní auta 4,20 Kč.
 • Průměrná cena pro 1 l benzinu „95“/32,00 Kč, „98“/36,00 Kč, nafty 31,80 Kč, 1 Kwh 4,80 Kč.

Tuzemské stravné

Jde o částky pro pracovní cesty podle § 163 ZP, minimálně:

 • 5 až 12 hodin … 87 Kč
 • více než 12 hodin max. 18 hodin … 131 Kč
 • více jak 18 hodin … 206 Kč

atd., podle Vyhlášky 359/2019 Sb.

Naše RADA

Je třeba sledovat také Vyhlášku 310/2019 Sb., která upravila pro rok 2020 sazby u zahraničního stravného. 🙂

Oprava příjmů FO 2019 vs. 2018

Vytvořil | Únor 5, 2020

Řešíme problém, jak „opravit“ daňové přiznání fyzické osoby za kalendářní rok 2018, když vykázaný příjem byl v roce loňském stornován.

Dotaz

Jedná se údajně – podle dotazu – o velmi malou částku 7 000 Kč.

Řešení

Situaci si trochu zjednodušíme 🙂, upravíme si zadání:

 • „Storno“ v roce 2019 znamená, že částka byla vrácena.

V tomto případě snížíme vykázané příjmy za loňský rok o „vratku“ – jako kdyby se jednalo o realizovaný dobropis. 🙂


Pokuta

Samozřejmě za rok 2018 nebude uložena sankce, jestliže bylo „něco“ zdaněno navíc.

Naše RADA

Možná ani nemuselo být daňové přiznání za rok 2018 podáno, viz naše články a § 38g ZDP. 🙂

EET a žádosti zvláštní režim

Vytvořil | Únor 4, 2020

Jak jsme Vás včera informovali, skutečně začíná v únoru „EET pro všechny…“. 🙃

Oficiální start

Je sice „až prvního května…“, ale je rozumné se nyní zabývat možnostmi, jak nepopulární evidenci tržeb zajistit.

Papírová forma

Pro některé poplatníky, především fyzické osoby, přichází v úvahu off-line režim:

 • Hotovostní transakce se nehlásí on-line, vystaví se účtenka.
 • Za předchozí kalendářní čtvrtletí se odevzdá hlášení s evidovanými tržbami.

Žádost

O tento zvláštní režim se musí žádat!


Jsou nabídnuty na webu Finanční správy vzorové žádosti.

Stále čekáme již několik měsíců (marně) na další výklady, aktualizovaný Pokyn… 🙃


Lhůta?

Finanční správa má žádost vyřídit do 30 dnů.

Naše RADA

Nejdříve si vše promyslete, papírová evidence nemusí být vůbec výhodnější!?

V nové knize autora BLOGu jsou uvedeny náměty na optimalizaci, konkrétní vzorové příklady. 🙂

ROK 2020 ve znamení Elektronické evidence tržeb

Vytvořil | Únor 3, 2020

Navazujeme na předchozí upozornění a na začátku pracovního týdne pro Vás nemáme dobré zprávy. 🙂

EET pro všechny…

Skutečně se od 1. května 2020 týká Elektronická evidence tržeb všech poplatníků, kteří podnikají, mají-li „jakékoliv“ příjmy v hotovosti…

Výjimky?

Je jich minimum, řešením je zrušit příjmy v hotovosti.

Žádosti o papírovou formu EET?

ANO, při splnění zákonných podmínek se již podávají – oficiálně od 1. 2. 2020!


Jde o tzv. zvláštní režim, informace o hotovostních tržbách se pošle správě daní jednou za čtvrtletí… 🙃

Proto to vůbec nemusí být výhodné…🙃


Finanční správa

Publikované informace k EET jsou bohužel nedostatečné… 🙃


Musíme doufat, že se stav zlepší… a Pokyn bude aktualizován! 🙃


Naše RADA

Přes absenci informací ze strany FinS Vám doporučujeme začít problém EET aktivně řešit.

Možnosti optimalizace uvádí autor BLOGu podrobně v nové knize 🙂:

·         Elektronická evidence tržeb 2020 – podrobný výklad pro praktické využití EET

Pátek není Třináctého, ale…

Vytvořil | Leden 31, 2020

DNES je skutečně „daňový den“… 🙃

Podání Daňových přiznání

Je opravdu povinností zpracovat a odevzdat do konce ledna daňová přiznání k:

Splatnost?

Na rozdíl od první daně, silniční daň se doplácí dnes. 🙃


Pokud byly řádně hrazeny zálohy, nebývá částka významná.


Naše RADA

Zkontrolujte si, jestli Vám vznikla povinnost podat DP k dani z nabytí.

A připomínáme, že do 31. ledna můžete provést úkony ke změně zdaňovacího období k DPH.

Ke všem výše uvedeným námětům jsme publikovali články v posledních dnech! 🙂

Změny v katastru a Daň z nemovitostí

Vytvořil | Leden 30, 2020

Navazujeme, velmi krátce (z časových důvodů…), na úterní článek.

Jaká je výše daně z nemovitých věcí?

Samozřejmě záleží na tom, jaký nemovitý majetek vlastníte, jak je užíván.


Informaci o koeficientech získáte na daňovém portálu. 🙂


A co Katastr?

Finanční správa připomíná, že probíhají revize katastru nemovitostí – cílem je napravit údaje se skutečným stavem.

Pokud by nastala situace, že se změnili v loňském roce údaje rozhodné pro stanovení daně z nemovitých věcí, je nutné podat daňové přiznání do konce ledna! 🙃


Nejčastěji se jedná o úpravy ve výměrách pozemků.


Naše RADA

Nepodceňujte zpracování daňových přiznání k dani z nemovitých věcí, i když není tato daň nyní splatná.

Silniční daň

Vytvořil | Leden 29, 2020

Dva dny nám „všem“ zbývají na odevzdání a zaplacení silniční daně… 🙃

KDO má tuto povinnost?

Jedná se o poplatníky, kteří využívají vozidla k „podnikání“, přesněji této dani podléhají silniční motorová vozidla a jejich přípojná vozidla, jestliže:

 • jsou registrovaná a provozovaná v tuzemsku,
 • jsou používaná poplatníkem:
  • DPFO k činnosti podle § 7 ZDP,
  • DPPO, nejde-li o veřejně prospěšného poplatníka (nejsou-li jeho příjmy předmětem daně).

INFO GFŘ

Podrobnosti naleznete ve sdělení Finanční správy.

Naše RADA

Tato povinnost se samozřejmě netýká jízdních kol, čtyřkolek aj. 🙂

Jak je to s daní z nemovitých věcí?

Vytvořil | Leden 28, 2020

Zbývá jen několik pracovních dnů k zajištění této nepopulární povinnosti za loňský rok. 🙃

Povinnost?

Zjednodušeně, mají ji poplatníci, kteří v roce 2019:

 • Získali („nabyli“) nemovitou věc – může se jednat o byt, nebytovou jednotku, stavbu nebo pozemek.
  • Viz též aktuální dotaz.
 • A dále se daňové přiznání zpracovává a odevzdává v případech, kdy došlo k různým úpravám, například přístavbě – obdobně je tomu u změn týkajících se pozemků

Stručné oznámení také pošlete, jestliže jste nemovitou věc prodali (nebo darovali).


Informace GFŘ

Podrobnosti naleznete v publikovaném sdělení Finanční správy.

Elektronické podání!

Má-li poplatník – nebo jeho zástupce – zpřístupněnu datovou schránku, je jeho povinností daňové přiznání podat elektronicky.

Naše RADA

Pokud se k 1. lednu 2020 u Vás změnil koeficient pro výpočet této daně, není nutné daňové přiznání podávat! 🙂

DP DPH a KH, SH „po staru“ – Novela k 1. 1. (ne)platí…

Vytvořil | Leden 27, 2020

Titulek je trochu matoucí, ale rádi bychom zdůraznili, že lajdácké řízení státu Estébákem Burešem (nejen miliardy vyhozené jeho ministry…, další miliardy pro jeho firmy…) má negativní vliv také na běžný „daňový život“… 🙃

ALE…

Při zpracování daňového přiznání, kontrolního hlášení, souhrnného hlášení, které musíte dnes odevzdat, se řiďte platným zákonem o DPH.


Neřešte 🙂, že za celý rok nebyli „ONI…“ („…kteří vše zařídí…“), schopni schválit novelu zákona o DPH – jejíž pravidla platí od 1. ledna 2020! 🙃


CO platí od 1. 1. 2020?

Odkazujeme Vás na aktuální Informaci GFŘ.

Harmonizace v oblasti daně z přidané hodnoty v EU je povinná, a tak „platí“ i taková, která nejsou (zatím) v tuzemském zákoně o DPH…


Citujeme z výše uvedené informace:

 • „…S ohledem na současné prodlevy v legislativním procesu novely zákona o DPH může daňový subjekt od 1. ledna 2020 do dne předcházejícího dni nabytí její účinnosti postupovat standardně ve smyslu ustálené judikatury Soudního dvora EU, tj. uplatní se přímý účinek dané směrnice…
 • Přede dnem nabytí účinnosti novely zákona o DPH lze také postupovat podle dosud účinného zákona o DPH…“.

Naše RADA

Je to klasický Kocourkov způsobený neschopnou vládou podporovanou Komunisty a SOC DEM. 🙃

Potvrzuje to i slib, že nezbytné „nové“ elektronické tiskopisy pro souhrnné hlášení budou k dispozici: „…nejpozději do 20. 2. 2020…“. 🙃

DPH a kalendářní rok – změna zdaňovacího období

Vytvořil | Leden 24, 2020

Nejpozději v pondělí musí být podáno daňové přiznání k DPH. 🙃

Termín 31. 1.

Pokud jste na něm nezaškrtli, že chcete změnit zdaňovací období – ideálně z měsíčního na čtvrtletní, musíte učinit procesní úkon a sdělit toto své přání, je-li v souladu s § 99a zákona o DPH, do příštího pátku! 🙂

Právo?

ANO, je to možné: 🙂

 • nesmíte mít obrat za rok 2019 vyšší než 10 000 000 Kč,
 • nejste nespolehlivým plátcem,
 • členem skupiny DPH.

Naše RADA

Je-li změna možná, využijte ji, zjednodušíte si život! 🙂