Archiv autora: ADKA

VIDEO: Zákonné termíny pro podání Daňového přiznání (ne)platí!

Vytvořil | 29 března, 2021

ANO, titulek je správný, protože lze odevzdat daňové přiznání k dani z příjmů Fyzických i Právnických osob za rok 2020 o měsíc později, aniž by vám hrozila sankce. 🙂

Jaké termíny platí?

Vše vysvětlujeme na krátkém videu, rozlišujte:

 • zákonné lhůty (třeba v tomto termínu je nutné oznámit „vzdání se uplatnění ztrát do budoucna“)

a

 • odpuštění sankcí

Naše RADA (1)

Vyberte si variantu, která vám vyhovuje – zohledněte též, zda vám vznikne doplatek 🙃 nebo přeplatek na dani 🙂.

Naše RADA (2) Prohlédněte si naše další VIDEO 🙂:

Pro Fyzické osoby zákon o daních z příjmů neplatí…!

Vytvořil | 26 března, 2021

Jak jsme se „dozvěděli“ (po roce… 🙃) z nepodepsaného dokumentu (!) publikovaných Finanční správou, jedna z podpor se nedaní…:

 • „Dotace z programu Antivirus poskytnutá OSVČ se zaměstnanci
 • Jedná se o příspěvek z programu Antivirus, který je realizován na základě ustanovení § 120 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a na jeho realizaci se vztahují stejná obecná pravidla jako na jiné nástroje aktivní politiky zaměstnanosti. Tento příspěvek je osvobozen od daně z příjmů fyzických osob podle § 4 odst. 1 písm. h) zákona o daních z příjmů a do daňového přiznání se neuvádí. V této souvislosti je třeba doplnit, že výdaje související s osvobozeným příjmem nejsou daňově účinným výdajem podle § 25 odst. 1 písm. i) zákona o daních z příjmů.“

Dobrá zpráva?

ANO i NE, toto porušení platného znění zákona o daních z příjmů je aktuálně výhodné… 🙂

ALE, jak budete hodnotit některé další názory, které opět budou v příkrém rozporu se zákony a budou pro poplatníky nevýhodné…? 🙃

Ve skutečnosti se totiž jedná o provozní dotaci, právnické osoby shodný titul zdaní a výjimka pro fyzické osoby je uměle vytvořená a neodpovídá textu ZDP.

Jde o zřejmý účelový omyl (podvod):

 • Finanční podporu (dotaci) získává konkrétní poplatník daně z příjmů FO nebo PO!
 • Naopak osvobození podle § 4/1/h ZDP je adresováno na konkrétního „poplatníka“, kterým je v tomto případě samozřejmě jiná osoba.

Za tento šlendrián a jiné asi dostali příslušní pracovníci MF statisícové roční odměny… 🙃

Naše RADA

Využijte tuto variantu, zejména uvažujete-li o paušálních výdajích! 🙂

(Nezapomeňte si zprávu MF pečlivě uložit…)

Daňové přiznání k DPH může počkat…?

Vytvořil | 25 března, 2021

ANO, zcela výjimečně to je pravdou 🙂, a to na základě námi již připomenuté Informace GFŘ.

Daňové přiznání

Citujeme část textu:

 • “…Pokud plátce daně z přidané hodnoty (případně identifikovaná osoba) nepodá daňové přiznání k dani z přidané hodnoty za zdaňovací období únor 2021 nebo daň za toto zdaňovací období neuhradí v čas, pak je Rozhodnutím prominuta pokuta za pozdní podání, která by vznikla na základě ustanovení § 250 odst. 1 daňového řádu, a úrok z prodlení1 vzniklý podle ustanovení § 252 daňového řádu vážící se k této dani, a to automaticky bez žádosti za předpokladu, že ke splnění předmětných povinností dojde nejpozději do 15. 4. 2021.
  Dále je prominuta i pokuta za pozdní podání vzniklá u dodatečného daňového přiznání k dani z přidané hodnoty, které je plátce daně (případně identifikovaná osoba) podle § 141 odst. 1 daňového řádu povinen podat do konce března 2021, a to v případě, že k jeho podání dojde nejpozději do 15. 4. 2021….”

Kontrolní hlášení

“Automaticky” to platí též pro Kontrolní hlášení.

Naše RADA

Neplaťte tedy případně daň z přidané hodnoty (“vlastní daňová povinnost”) dříve než musíte… 🙂

 

Zdanění a účtování provozních dotací Antivirus aj.

Vytvořil | 24 března, 2021

Plníme slib a uvádíme konkrétní účetní postupy týkající se konkrétní kauzy podle dotazu tazatelky.

Antirus…

Název je hezký, v praxi jsou však opatření mající za cíl alespoň trochu zmírnit důsledky Čínské chřipky oprávněně kritizované.

Vezmeme-li v úvahu nemorální chování paní Schillerové 🙃, která místo aby zajistila výplatu slíbených odměn zdravotníkům, posílá peníze miliony svým lidem, kteří absolutně odborně nezvládli právě přípravu různých podpor… (A na konkrétní dotazy tato paní „lže jako když tiskne…“ 🙃, viz několik publikovaných textů v HN).

Fyzické osoby

Jako příklad lze uvést téměř po roce nový přístup u fyzických osob (vymyšlené osvobození od daně podle § 4/1/h ZDP 🙃, i když je pro poplatníky výhodnější… 🙂).

Právnická osoba

Vraťme se k dotazu, účetní předpisy stanoví následující metodiku pro tento konkrétní případ:

 • Provozní náklady zachytíme v účetnictví v roce 2020. Třeba mzdy vyplacené v lednu za prosinec.
 • Provozní dotaci zaúčtujeme do výnosů v den účetního případu (okamžiku), kdy je platně nárok schválen. Nejde o časové rozlišení, ale operaci MD 378/D 346 a dále MD 346/D 648.
 • Přijetí finanční podpory účtujeme jen v rozvaze, například v lednu 2021.

Naše RADA

Viz naše video 🙂:

VIDEO: DPPO za rok 2020 a vazba na účetnictví

Vytvořil | 23 března, 2021

Připravili jsme pro Vás druhý díl VIDEA k vyplnění DPPO. 🙂

DANĚ a účetnictví

Nemůžeme dobře připravit daňové přiznání právnické osoby, pokud není kvalitně zpracována účetní uzávěrka, následně účetní závěrka.

Propojení DPPO a účetnictví

Proto vám nabízíme doplňující informace včetně odkazů na související VIDEO přednášky.

Nechybní ani náměty na optimalizaci a připomenutí novinek!

Naše RADA

V klidu si naše VIDEO poslechněte 🙂:

VIDEO: Daňové přiznání PO a optimalizace daně

Vytvořil | 22 března, 2021

Nabízíme Vám dvě VIDEA, jak se má správně vyplnit tiskopis Daňového přiznání Právnické osoby za kalendářní rok 2020. 🙂

Formulář

Jde o první část, v níž popisujeme základní osmistránkový tiskopis.

Novinky

Zdůrazňujeme novinky platné i zpětně pro rok 2020!

Optimalizace

Samozřejmě nechybí TIPY na optimalizaci daňové povinnosti!

Naše RADA

V klidu si naše VIDEO prohlédněte, ať ušetříte na DANÍCH 🙂:

Formulář

Jde o první část, v níž popisujeme základní osmistránkový tiskopis.

Novinky

Zdůrazňujeme novinky platné i zpětně pro rok 2020!

Optimalizace

Samozřejmě nechybí TIPY na optimalizaci daňové povinnosti!

Naše RADA

V klidu si naše VIDEO prohlédněte, ať ušetříte na DANÍCH 🙂:

TIPY na optimalizaci pro Fyzické osoby

Vytvořil | 19 března, 2021

Zaměříme se na poplatníka s příjmy podle § 7 ZDP a zdůrazníme si novinky, které platí zpětně pro rok 2020, resp. v některých případech „od 1. ledna 2020…“.

VIDEO

Mnohé z nich jsme si připomněli v našich VIDEO přednáškách k vyplnění tiskopisu daňového přiznání. 🙂

Náměty

Zvažte následující varianty, u nichž máte právo volby:

 • Změna limitu pro Hmotný majetek a jeho technické zhodnocení.
 • Účtující Fyzická osoba má právo se rozhodnout pro posouzení kategorie Nehmotný majetek podle účetních předpisů (jako kdyby neexistoval § 32a ZDP).
 • Mimořádné odpisy pro hmotný majetek v první a druhé odpisové skupině (§ 32a ZDP).
 • Nepeněžité dary mohou být daňovým nákladem, jsou-li vynaloženy v období 1. 3. až 31. 12. 2020.
 • Odčitatelná položka DAR je zvýšena na 30 %.
 • Daňová ztráta za letošní rok nabízí podání Dodatečných daňových přiznání za roky 2018 a 2019.
 • Do budoucna se můžete vzdát uplatnění Daňových ztrát.

Ke všem výše uvedeným námětům jsou k dispozici články, videa… 🙂

Naše RADA

Nezapomeňte na klasické posouzení, jestli se Vám vyplatí výdaje prokazovat nebo je lepší zvolit si Paušální výdaje… 🙂

Víkendové počasí nebude „nic moc“, využijte čas na daně, ať neplatíte zbytečně. Agent a jeho věrní je stejně „vyhodí z okna…“, jak to činí s příjmy ze státního rozpočtu, které ani neexistují… 🙃

Jak “stráží státní pokladnu” neschopná paní Schillerová? Viz statisícové neoprávněné a nemorální odměny za nekvalitní návrhy k opatřením kvůli Čínské chřipce (HN 15. 03. 2021). 🙃

Na DANĚ máte čas do 3. května!

Vytvořil | 18 března, 2021

Navazujeme na předchozí článek a aktuální dotaz.

Termín 3. 5. 2021!

Je pravdivý, nepotřebujete k tomuto “odkladu” žádné razítko některého z kolegů daňových poradců (ani moje…🙂), ušetříte!

Nejedná se o žádné opatření kvůli Čínské chřipce, ale novelu Daňového řádu! Jinou výhodou je nikoliv “posunutí termínu”, ale “odpuštění sankcí (viz níže).

Elektronické podání

To je jedinou podmínkou pro prodloužení standardní lhůty, kterou je stále 1. duben.

Citujeme volně z tiskové zprávy FinS:

 • “…Přiznání k dani z příjmů fyzických i právnických osob podané elektronicky prodlužuje ze zákona lhůtu pro jeho podání o 1 měsíc, a to do 3. 5. 2021….
 •  „Nejzásadnější novinkou v podávání přiznání je v letošním roce spuštění online finančního úřadu. Přihlášení je možné pomocí bankovní identity, občanského průkazu s čipem nebo datovou schránkou. Umožnuje i odeslat přiznání přímo na finanční úřad a zaplatit daň například přes QR kód….
 • Další možností, jak elektronicky odevzdat přiznání, je využití aplikace Elektronická podání pro Finanční správu….”

Naše RADA (1)

Pokud budete mít nedoplatek na dani, určitě využijte tuto novinku 🙂!

Naše RADA (2)

Pokud podáte DP o měsíc později, měly by být sankce odpuštěny. Citujeme z tiskové zprávy:

 • „…Prostřednictvím prominutí úroků z prodlení a pokuty za opožděné daňové přiznání u daně z příjmů dochází k faktickému posunutí lhůty pro papírové podání do 3. května 2021, pro elektronické podání až do 1. června 2021…“

Musíme platit čtvrtletní zálohy?

Vytvořil | 17 března, 2021

Dotaz Fyzické osoby se týká vztahu mezi termínem podání daňového přiznání za rok 2020 a novými zálohami placenými v roce letošním.

Zálohové období

Podle § 38a ZDP začíná „až“ po termínu pro zákonnou lhůtu odevzdání daňového přiznání.

Proto je naše odpověď velmi stručná:

 • Březnová záloha se hradit musí. 🙃
 • Červnová se počítá podle poslední známé daňové povinnosti zjištěné podle Vašeho platně podaného daňového přiznání. V tomto případě ne. 🙂

Naše RADA

Neřešili jsme jakékoliv úlevy kvůli Čínské chřipce. Jde o teoretický výklad podle současného znění zákona o daních z příjmů.

Viz též naše VIDEO přednášky z tohoto týdne. 🙂

VIDEO JAK vyplnit DP: Fyzické osoby Přílohy pro Podnikatele, Pronajímatele a Ostatní příjmy

Vytvořil | 16 března, 2021

Připravili jsme pro Vás druhý díl VIDEA k vyplnění DPFO. 🙂

Formulář

Tentokrát se věnujeme podrobně důležitým údajům, které se musí uvést v přílohách:

 • č. 1 týkající se samostatné činnosti (podnikání) podle § 7
 • č. 2 pro § 9 Nájem a § 10 Ostatní příjmy

Novinky a Optimalizace

Nechybní ani náměty na optimalizaci a připomenutí novinek!

ZMĚNA TERMÍNU – K VIDEU doplňujeme aktuální INFO:

Pro Fyzické osoby má být prodloužen termín podání DP: v „listinné“ podobě do 3. 5. 2021, e elektronické podobě do 1. 6. 2021.

Naše RADA

V klidu si naše VIDEO poslechněte 🙂: