Archiv autora: ADKA

Komplikace u FO: Co patří do Podnikání?

Vytvořil | Březen 8, 2019

V pondělí jsme Vás upzornili na problém poplatníků daně z příjmů fyzických osob, kteří musí správně určit dílčí daňový základ („DDZ“). 🙃


Jde-li o podnikání (samostatnou činnost podle § 7 ZDP), pravidla pro zjištění „celkové“ daňové povinnosti jsou jiná:

 •  a to ve srovnání s Příjmy z nájemného (§ 9) a Ostatními příjmy (§ 10), a
 • nepříjemné je placení SOC a ZDR pojištění.

Uvedeme si čtyři praktické příklady:

 • Zmíněný prodej auta vyřazeného z obchodního majetku: patří do § 10 ZDP.
 • Příjmy z fotovoltaiky, u nichž rozhoduje „licence“, zda se jedná o § 7 nebo § 10 ZDP.
 • ALE Podnikáním je také činnost, když je třeba oprávěnění – pouze není vyřízeno – viz Pokyn D-22 poznámka k § 7.
 • Do kategorie podnikání řadí Finanční správa též ubytovací služby – akce Airbnb: nejde  o nájem podle publikovaého názoru GFŘ.

Naše RADA

Buďte při zpracování daňového přiznání k DPFO za rok 2018 opatrní!

Klidné nervy při kolapsu systému EET

Vytvořil | Březen 7, 2019

Nesmyslný projekt EET – ekonomicky ztrátový, neboť jeho efektivita je mizivá (skutečně vynaložené prostředky na zvýšení daňových příjmů) – způsobuje čas od času všem, poskytovatelům a zákazníkům, horké chvilky. 🙃

Kolaps systému

Dojde-li na straně státu k takovému výpadku, NIC neřešte! 🙃


Agenti StB „VŠE“ vyřeší za Nás… 🙃

ALE vážně, nestresujte se tím. 🙂


INFO Finanční správy

K výpadku došlo přesně před týdnem, 28. února.


Je samozřejmě nutné poslat údaje „dodatečně“, jak se uvádí v krátké zprávě FinS.

Jen si zkontrolujte,  že to Vámi používaný program skutečně zvládl. 🙂


Naše RADA

Zachovejte rozvahu též v situacích, kdy se porouchá „Váš“ program.

Postupujte podle již publikovaných návodů, abyste nedostali astronomické pokuty… 🙃

Úspora na Dani Školkovné

Vytvořil | Březen 6, 2019

Nezapomeňte při zpracování daňových přiznání k dani z příjmů fyzických osob na významnou daňovou úlevu, kterou představuje „školkovné“. 🙂

SLEVA za umístění dítěte

Tak se správně tato výhoda nazývá, a to podle ustanovení § 35bb/1 zákona o daních z příjmů.


Jedná se o „umístění vyživovaného dítěte v předškolním zařízení“.

V tiskopise běžného DPFO využijete řádek 69a.


Výše částky?

Za loňský rok lze uplatnit slevu za každé vyživované dítě maximálně ve výši 12 200 Kč.

Naše RADA

Dbejte na to, abyste nárok a slevu měli řádně podloženu příslušným dokladem od předškolního zařízení – § 38l/2/f ZDP – které opravdu musí potvrdit:

 • zejména částku výdajů, kterou jste vynaložili. 🙂

JAK se daní příjmy z fotovoltaiky?

Vytvořil | Březen 5, 2019

Reagujeme na konkrétní dotaz. Poplatníci daně z příjmů fyzických osob řeší, jestli tyto příjmy zařadí do:

 • podnikání (§ 7 ZDP) nebo
 • mezi Ostatní příjmy (§ 10 ZDP).

Kritérium?

Měla by jím být skutečnost, jestli se jedná činnost podloženou licencí od Energetického regulačního úřadu („ERÚ“), a to podle názoru publikovaného finanční správou.


Zákon o daních z příjmů tento postup uvádí přímo v § 10/1/a! 🙂


Stanovisko ERÚ

Pro posouzení není rozhodující výkon, ale skutečnost, zda jde o „podnikání“ podle energetického zákona a povinnost vyřídit si licenci…

A názor GFŘ

Jestliže fyzická osoba energií vyrábí a prodává, jde prý o podnikání… 🙃

Řešení

V daném případě se domníváme, že se o podnikání nejedná, pokud není činnost licencovaná…


Pro fyzické osoby, které mají tento příjem v podnikání, doporučujeme ověřit si možnosti optimalizace: odpisování, viz další sdělení Finanční správy.


 

Otazníky k DPFO 2018 – dílčí daňové základy

Vytvořil | Březen 4, 2019

Navazujeme na páteční článek, ve kterém jsme Vás informovali o nabídce článků aj. pro řešení nejen příjmů ze závislé činnosti (zaměstnání) za rok 2018. 🙂

Dílčí daňové základy § 7 až 10

Jestliže máte jiné zdanitelné příjmy, musíte je vykázat v některém z následujících čtyř dílčích daňových základů:

 • § 7 – „Podnikání“
 • § 8 – Kapitálové příjmy
 • § 9 – Nájmy
 • § 10 – Ostatní příjmy

Dotaz

Fyzická osoba podniká a prodala nemovitou věc, kterou měla dříve zařazenu v obchodním majetku („OM“). Jak se takový příjem daní?


Řešení

Je velmi jednoduché, pokud je skutečně pravdou, že třeba v roce 2017 byla nemovitost vyřazena z „podnikání“. Příjem zařadíme do § 10.

Naše RADA

Časový test pro osvobození je v těchto případech pět let od vyřazení z OM. 🙃

Jako daňový výdaj lze použít daňovou zůstatkovou cenu k datu, kdy byl majetek opravdu vyjmut z podnikání. 🙂

Daňové přiznání FO 2018 – různé příjmy

Vytvořil | Březen 1, 2019

Zbývá nám celý měsíc březen na splnění nepopulární povinnosti, podání daňového přiznání za loňský rok a zaplacení daně – termín je pondělí 1. dubna (pokud si nezařídíme odklad).

JE VÁM VŠE jasné?

Snad ANO, v podstatě se u fyzických osob (mimo Paušálních výdajů) ve srovnání s rokem předchozím (2017) mnoho nezměnilo. 🙂

JEN se musíte zorientovat u různých příjmů (§§ 6 až 10 ZDP). 🙃


A to je jediná dobrá zpráva, kterou máme v oblasti daní za poslední roky.

(Objektivně to není přesné – rázná novela zákona o daních z příjmů měla být dávno zpracována, ZDP zjednodušeno, ale NIC se nepodařilo a ztratili jsme již pět let…) 🙃


NENÍ VŠE jasné?

Nevadí, času je relativně dost – stačí nahlédnout do článků na našem BLOGu – při hledání řešení použijete:

 • jejich seznam je dostupný podle jednotlivých Kategorií,

nebo

 • si zdroj najdete přes FullText. 🙂

Finanční správa

K dispozici je též několik materiálů na stránkách Finanční správy.

Kvalitně jsou zpracovány pro příjmy ze závislé činnosti! 🙂

Účtování manka

Vytvořil | Únor 28, 2019

DNES je skutečně poslední den pro zajištění fyzických inventur, je-li účetním obdobím kalendářní rok.

JAK a KDY účtovat?

Předmětem dotazu je situace, když se inventura uskuteční například 28. února 2019 a zjistí se manko. 🙃

Inventarizační rozdíly

Je-li vykázán přebytek nebo manko, jedná se o účetní operaci, která jednoznačně patří do účetního období 2018. A samozřejmě ovlivní:

 • nejen účetní výsledek hospodaření,
 • ale také základ daně z příjmů právnických osob.

Naše RADA

Nezapomeňte, že účetní i daňové předpisy nabízí několik optimalizací pro plusy i mínusy.

Například:

 • „Manka“ do výše norem (resp. přirozené úbytky, ztratné)

nebo

Kategorie účetní jednotky a tiskopis DPPO

Vytvořil | Únor 27, 2019

V účetnictví rozlišujeme několik kategorií (typů) účetních jednotek u podnikajících subjektů, dlouhá léta jsme je dělili na auditované a „ostatní“… 🙂

Nová kritéria

Nezapomeňte si nyní, při dokončení účetních uzávěrek, tj. zpracování kompletní účetní závěrky za účetní období kalendářní rok 2018:

 • zkontrolovat, jaký je Váš typ za loňský rok, a
 • zda nedochází ke změně pro rok letošní!

Zákon o účetnictví

Postupujete podle zákona o účetnictví, ustanovení § 1b a násl., který popisuje, KDO je účetní jednotkou:

 • MIKRO, MALOU, STŘEDNÍ nebo VELKOU.

Kritériem jsou ukazatelé:

 • Aktiva, Obrat a Průměrný počet zaměstnanců.

Tiskopis DP DPPO

Nezapomeňte na formuláři tiskopisu pro rok 2018 správně označit Vaši účetní jednotku na novém políčku 07 – dříve „neobsazeném“.

Nárok na daňové zvýhodnění

Vytvořil | Únor 26, 2019

Většina z nás se aktuálně zabývá daněmi za loňský rok. Bylo by však nerozumné, kdybyste neuplatňovali měsíčně existující daňové výhody. 🙂

Prokazování

Jakými doklady má poplatník daně z příjmů, v tomto případě ze závislé činnosti (zaměstnanec) dokládat všechny možné nároky?


Odpověď nalezneme v § 38l zákona o daních z příjmů.


A co daňové zvýhodnění?

Reagujeme na konkrétní dotaz.


Publikované stanovisko finanční správy potvrzuje, že není nutné, aby zaměstnanec donesl do mzdové účtárny „potvrzení“ od „druhé“ zaměstnavatele. 🙂


K dispozici je tiskopis, který je „nepovinný“.

Z informace FS dále citujeme:

 • „Tam, kde není druhým zaměstnaným poplatníkem uplatňováno daňové zvýhodnění vůbec – stačí i tzv. zkrácené potvrzení „že poplatník neuplatňuje daňové zvýhodnění“.

Daňové přiznání k DPH za leden

Vytvořil | Únor 25, 2019

Klid před daňovou bouří – kterou myslíme zpracování a odevzdání daňových přiznání k dani z příjmů FO a PO za loňský rok, využíváme pro jiné daňové povinnosti. 🙂

Standardní DP k DPH?

Je něco zajímavého, složitého, co by mělo vliv na sestavení daňového přiznání k dani z přidané hodnoty za zdaňovací období leden 2019?

 • NE, očekává se, že novela, která obsahuje téměř 300 změn (!) bude platit až od 1. dubna. 🙂
 • ANO! Tato odpověď může být pro mnohé plátce překvapivá. 🙃

Novinka pro Sdružení

Přechodná ustanovení novely zákona o DPH k 1. 7. 2017 nabídla zachování starého modelu pro společnosti (sdružení bez právní subjektivity) do 31. 12. 2018!


Proto měsíční plátci, společníci, musí již za zdaňovací období leden vypořádat sami za sebe svá práva a povinnosti k dani z přidané hodnoty. 🙃

Týká se to též společníků PO se čtvrtletním zdaňovacím období, a to podání Kontrolního hlášení.


„Pověřený“ společník sice může i nadále vést účetnictví, daňovou evidenci pro společnost, ale nikoliv již agendu DPH za „celou společnost“