Archiv autora: ADKA

DPH za červen nebo druhé čtvrtletí

Vytvořil | Červenec 24, 2020

O víkendu bude asi opět proměnlivé a nevyzpytatelné počasí…

Pokud zaprší, využijte tento čas pro přípravu a zpracování daňového přiznání a kontrolních hlášení. 🙃

Termín 27. 07.

Neodkládejte tyto nepříjemné daňové povinnosti na pondělí, kdy je termín.

Musíte totiž vzít mimo jiné v úvahu:

ale

 • současně se nesmíte zmýlit, „další“ nové sazby DPH platí až od 1. července,
  • což řešíte podle dne uskutečnění zdanitelného plnění nebo inkasa zálohy (přijaté úplaty).

Naše RADA

Změny v daních, v tomto případě u daně z přidané hodnoty, které jsou prováděny v průběhu kalendářního roku, jsou vždy problematické, hůře se uvádějí do praxe. 🙃


Buďte proto opatrní! 🙂


 

Aktualizovaná metodika při jednání o sankcích

Vytvořil | Červenec 23, 2020

Velmi často dochází k ukládaní nesmyslných sankcí, šikanování daňových subjektů ze strany správy daní způsobem, který zavedla nechvalně známá dvojice Schillerová a Janeček. 🙃


Pokud se vám podaří kauzu medializovat, máte šanci, že se postup zmírní, resp. bude objektivní. 🙂


Pokyn D-45

Finanční správa aktualizovala tento Pokyn, publikovaný ve Finančním zpravodaji 10/2020.


Jsou v něm uvedena obecná pravidla, za jakých podmínek lze – z jejich pohledu – odpustit nebo snížit sankce (jde o „běžné“ situace, které nejsou vázány na čínskou chřipku).


Naše RADA

Jestliže budete mít jakýkoliv problém 🙃, nahlédněte do tohoto textu a především se domluvte se zkušeným daňovým poradcem… 🙂

Komplikované daňové otázky a KDP

Vytvořil | Červenec 22, 2020

Daňových nejasností neubývá, proto využijte letní čas k tomu, abyste si ověřili 🙂, že jste si jisti u některých složitějších případů. 🙃

Zápisy z jednání Koordinačního výboru

s Komorou daňových poradců

Na serveru Finanční správy jsou tyto zápisy opravdu k dispozici, a některé jsou i velmi zajímavé.

Zápis ze dne 18.9.2019

Například vloni v září byly uzavřeny následující příspěvky:

 • 540/20.03.19 Daňový režim sdílených nákladů na výzkum a vývoj
 • 547/26.06.19 Tvorba a rozpouštění daňových opravných položek v situaci jednoho či více spoludlužníků
 • 549/18.09.19 Uplatnění plné moci

Naše RADA

Pokud máte uloženu u správy daní plnou moc, pověřte svého daňového poradce, aby zkontroloval, že je obsahově vše v pořádku. 🙂

Sdružení nebo spolupráce FO

Vytvořil | Červenec 21, 2020

Reagujeme na aktuální dotaz týkající se optimalizace daně z příjmů fyzických osob (FO) za loňský rok.

Právo poplatníků

Jsou-li splněny obecné podmínky pro:

 • Sdružení bez právní subjektivity podle § 12 ZDP, správně „společnost“ rozdělující „společné příjmy a výdaje“,
  • omezení se týká pouze varianty paušálních výdajů.

Nebo

 • Příjmů a výdajů spolupracujících osob podle § 13 ZDP,
  • se zohledněním kritérií, maximálních limitů.

Je skutečně jen na poplatnících, v tomto případě manželů, jaký model legální optimalizace daňové povinnosti si zvolí. 🙂


Příklad

Manželé podnikali:

 • v roce 2018 ve sdružení.
 • Pro rok 2019 zvolili formu spolupráce.

Důležité je, aby byly jasné majetkové vztahy (z pohledu daní) při ukončení činnosti sdružení k datu 31. 12. 2018 (*). 🙃

Naše RADA

Přestože se jedná o manžele, vhodné je mít pravidla platná pro sdružení popsaná v písemné smlouvě – viz výše: mimo jiné pro zdůvodnění nečinnosti, v tomto případě podle dotazu (*):

 • „…sdružení nevyvíjelo činnost…“ a
 • je otázkou, zda opravdu platí „…měli do konce roku 2019 sdružení…“. 🙃

Důkazní břemeno – dokazování – může být v těchto situacích náročnější. 🙃


 

Paušalizace benefitů u Home office

Vytvořil | Červenec 20, 2020

Na základě dalšího dotazu doplňujeme velmi krátce články publikované minulý týden. Rozebírali jsme jaké různé náhrady (kompenzace) může získat zaměstnanec, pracuje-li doma.


A co je nejdůležitější, některé z nich nejsou u zaměstnance zdaněny! 🙂


Paušalizace

Podle § 6/8 ZDP je možné náhrady uvedené v § 6/7 písm. a) až d) – „klasické“, paušalizovat, což usnadní administrativu. 🙂

ALE…

Podle názoru Finanční správy (viz zápis KOV KDP), s odvolávkou na text § 6/8 ZDP nelze 🙃 paušalizovat „jiné kompenzace“, které byly zmíněny v pátečním článku.

Naše RADA

To by vás nemělo trápit, důležitější je, že prostor k optimalizaci existuje! 🙂

Náhrady pro zaměstnance a Home office

Vytvořil | Červenec 17, 2020

Navazujeme na pondělní a aktuální dotaz. Odpověď je příjemná! 🙂

Výhody na straně zaměstnance

Zaměstnanec se dohodl se zaměstnavatelem a práci vykonává doma. Proto je legitimní otázkou, jaké náhrady může získat.


Aktuální téma i nadále, neboť ohrožení čínskou chřipkou trvá… 🙃


Optimalizace

Máme pro vás dobrou zprávu. Některé tyto „benefity“ nejsou předmětem daně z příjmů ze závislé činnosti –  například:

 • „klasické“ náhrady podle 6/7 ZDP, kterými jsou stravování, ochranné pomůcky, pracovní oděvy, opotřebení vlastního nářadí atd. 🙂

Jiné kompenzace

Může se jednat například o „provozní výdaje“ typu:

 • zajištění vytápění, internetové připojení, úklid „domácí“ kanceláře aj.

Také tyto položky, jsou-li řádně prokázány, by neměly být součástí „mzdy“ zaměstnance.  Viz též ustanovení § 6/7/e ZDP. 🙂


Naše RADA

Další náměty naleznete v zápise Koordinačního výboru KDP z loňského listopadu.

Starší komplikace u daně z nabytí

Vytvořil | Červenec 16, 2020

Přestože je na dobré cestě zrušení této daně, je v některých případech nutné vyřešit některé nejasnosti. 🙃

Stačí ocitovat titulek ze sdělení Finanční správy:

 • „Finanční správa akceptuje zpřesnění judikatury Nejvyššího správního soudu ve věci:
  • prvního úplatného nabytí vlastnického práva k bytové jednotce v rodinném domě…“

Dále citujeme:

 • „…Nejvyšší správní soud dospěl při řešení této otázky k závěru, že zákonodárce opomněl ve výčtu nemovitých věcí osvobozených od daně z nabytí nemovitých věcí uvést bytové jednotky v rodinných domech…“.

ALE…

 • Podle Finanční správy bohužel má platit, že „…účinky tohoto rozhodnutí jsou orientovány výlučně do budoucna…“. 🙃

Naše RADA

Podle tohoto sdělení opravila Finanční správa postupy u této daně, resp. „…byly aktualizovány informace na webu Finanční správy.“

DNES nemusíte platit silniční daň

Vytvořil | Červenec 15, 2020

Máme pro vás krátkou a příjemnou „daňovou zprávu“ (lepší by bylo, kdyby se termíny nezměnily a žádná pandemie nebyla…).

Pravidelné čtvrtletní termíny se kvůli čínské chřipce nemusí dodržet…🙂

ALE…

Zálohy za první až třetí čtvrtletí musí být uhrazeny do 15. 10. 2020.


Jedná se o „automatické“ odpuštění sankcí.


Naše RADA

Nepřehlédněte, že se zpětnou účinností došlo ke snížení některých sazeb silniční daně, jak jsme vás již dříve informovali. 🙂

Schvalování účetních závěrek

Vytvořil | Červenec 14, 2020

V praxi nebývají problémy, nejde-li o auditované firmy, se schvalováním účetních závěrek. Jejich zpracování může být v době čínské chřipky složitější, proto platí novinka pro konání valné hromady projednávající závěrku. 🙃

Lhůta

Podle standardních pravidel (zákon o obchodních korporací) má být projednána a schválena do šesti měsíců od konce příslušného účetního období.


Za kalendářní rok 2019 do 30. 6. 2020!


„Nový“ termín

Ale nyní došlo ke změně díky zákonu č. 191/2020 Sb., platí nový termín:

 • Nejpozději musí být schválena do konce letošního roku 🙂, jestliže výše uvedená lhůta uplyne dříve než tři měsíce po skončení mimořádných opatření.

Naše RADA

Proto slaďte termíny valné hromady:

 • s podáním daňových přiznání (nové datum 18. 8.) a
 • také auditem. 🙂

JAK ovlivní daně „Home office“?

Vytvořil | Červenec 13, 2020

Čínská chřipka dramaticky zasáhla do našich životů. Jedním z fenoménů, které se velmi rozšířily, je práce z domova – „Home office“.

A co daně?

Této problematice se již věnoval Koordinační výbor KDP v loňském roce. 🙂

Zápis KOV

Je k dispozici s tím, že došlo ke shodě se správou daní.

Projednávalo se mimo jiné:

 • Posouzení nákladů u zaměstnance, které mu vznikly při práci z domova, jsou-li kompenzovány zaměstnavatelem,
 • včetně výpočtů náhrady, tj. nákladů vynaložených zaměstnancem jiných než za opotřebení majetku zaměstnance.
 • Také daňová hlediska u zaměstnavatele z pohledu DPPO.

Naše RADA

Nahlédněte do výše uvedeného zápisu a není-li vám něco jasného, zadejte dotaz formou komentáře k článku. 🙂