Archiv autora: ADKA

Od KDY platí novela zákona o EET?

Vytvořil | Listopad 1, 2019

DNES nabyla účinnosti novela zákona o elektronické evidenci tržeb, o čemž jsme Vás již dříve informovali.

Sbírka zákonů

Je k dispozici ve Sbírce.

ALE 1. 5. 2020

To je rozhodující datum pro většinu „poplatník“ – v terminologii zákona o EET.


Neboť tento den startuje dřívější III. a IV. etapa.


Naše RADA (1)

Věnujte nadcházející víkend, jak je tomu v tuto dobu obvyklé, rodinným záležitostem. 🙂

Naše RADA (2)

Jak je to s možností off-line evidence?

 • Základní informace uveřejníme v pondělí. 🙂

Služby a nájem u DPH po novele

Vytvořil | Říjen 31, 2019

Před několika týdny jsme Vás informovali o nenápadné změně týkající se určení dne uskutečnění zdanitelného plnění u služeb souvisejících s nájmem nemovitostí. 🙂

Dotaz

Aktuální připomínka, resp. dotaz směřuje k vysvětlení dvou různých přístupů u fakturace (DUZP).

Řešení

Omyl plátců může v praxi po novele nastat, neboť mohou zaměnit písmenka § 21/4 zákona o DPH:

„b)  dnem odečtu z měřicího zařízení, popřípadě dnem zjištění skutečné spotřeby při dodání tepla, chladu, elektřiny, plynu, vody, odstranění odpadních vod a telekomunikační služby, při přepravě a distribuci plynu nebo při přenosu a distribuci elektřiny,

 1. c) dnem zjištění skutečné výše částky za službu poskytovanou v přímé souvislosti s nájmem nemovité věci, která byla v souvislosti s tímto nájmem přijata, pokud se nejedná o službu podle písmene b),“

Naše RADA

Pod služby v písm. c) patří například již námi zmiňovaný úklid, dále ostraha aj. 🙂

Opravy nebo udržba – a co DPH?

Vytvořil | Říjen 30, 2019

Minulý týden jsme připomněli problém povinných korekcí daně z přidané hodnoty, tzv. úpravy odpočtu podle § 78 a násl. zákona o DPH. 🙃

O co se jedná?

Znovu si vše vysvětlíme na jednoduchém příkladu.

 • V říjnu opravíte střechu za 250 000 Kč plus DPH. Dům pronajímáte s DPH plátci.
 • Deset let kontrolujete povinně, zda se nezměnilo využití – třeba nájem osvobozený…
 • Pokud ano, vracíte poměrnou část DPH! 🙃

Oprava vs. údržba

Opravdu je správný náš názor.


Údržba do tohoto testování nepatří. 🙂


Naše RADA

Co je opravou a údržbou řeší Vyhláška, § 47! Viz naše články.

Skupina v DPH

Vytvořil | Říjen 29, 2019

Chcete-li si zjednodušit život v oblasti daně z přidané hodnoty, zvažte, zda není u Vás rozumné založit tzv. skupinu DPH. 🙂

Spojené osoby

Skupinu mohou vytvořit pouze spojené osoby definované v § 5a ZDPH.


Výhodou je skutečnost, že vztahy mezi členy skupiny nepodléhají režimu daně z přidané hodnoty. 🙂


Musí ale být – stejně jako pro daň z příjmů – na úrovni ceny obvyklé. 🙃

Naše RADA

Aby skupina vznikla k 1. lednu 2020, je nutné její vznik nahlásit daňové správě podle § 95a/2 zákona o DPH do konce října!

Aktuální DP k DPH a záznamní evidence

Vytvořil | Říjen 25, 2019

Doplňujeme výklad některých vazeb aktuálních daňových přiznání k DPH na letošní novelu zákona.

Záznamní evidence

Je/musí být nezbytnou součástí všech daňových přiznání, což lze snadno dovodit z § 100 a násl. zákona o DPH. 🙃

Uvedeme si jeden konkrétní příklad „nového“ problému, o němž se moc nehovoří:

 • Kontrola nároku na odpočet DPH u opravy nemovitých věcí, viz publikované články.
 • Minimálně si již nyní musíte zavést „kartu Oprav“ v záznamní evidenci pro účely DPH, jak je tomu u technických zhodnocení.
 • Jen tak se může ověřit letos a v dalších letech, jak to je s případnou korekcí původního nároku na odpočet daně.

Naše RADA

Je třeba si zkontrolovat – stačí prolistovat přehled novinek – a zamyslet se, co se Vás může týkat.


Publikovali jsme již téměř čtyři desítky článků k novele! 🙂


Abyste DNES podané DP k DPH měli v pořádku.  🙂

Opravy majetku a co DPH?

Vytvořil | Říjen 24, 2019

Aktuální dotaz se týká novely zákona o DPH, a to § 78da.

Dotaz

 • Týká se tato novinka všech prací na nemovitosti? 🙃

Teorie

Několikrát jsme Vás informovali o zásadní novince v zákoně o DPH, která se týká:

 • povinnosti testovat významné opravy nemovitých věcí (částka vyšší než 200 000 Kč v úrovni bez DPH),
 • po dobu deseti let, a
 • případně je-li změna využití takového majetku typu osvobozená plnění místo pro zdanitelná plnění, korekce původního nároku.

Řešení

Povinné testování se týká jen a jen významných oprav nemovitých věcí! 🙂

Naše RADA

Položky vynaložené na údržbu vůbec neřešte!  🙂

KDY je skutečně povinnost podat daňové přiznání FO (2)

Vytvořil | Říjen 23, 2019

Navazujeme na čtvrteční příspěvek.

Zadání

Předpokládáme,  že se jedná o nahodilé příjmy ze zahraničí, rezident ČR nepodniká v tuzemsku a ani mimo Česko. 🙂

Pozice rezidenta

Taková fyzická osoba musí v ČR zdanit své veškeré příjmy, a to podle § 2/2 ZDP, pokud samozřejmě konkrétní smlouva o zamezení dvojímu zdanění neuvádí jiné pravidlo.


Dvojí zdanění

Kdyby došlo ke zdanění v zahraničí – nějaké srážce daně – může být uplatněna některá z metod vylučujících dvojí zdanění. Opět je rozhodující znění příslušné smlouvy.


Naše RADA

Je zřejmé, že v tomto případě, má-li být daňová pozice rezidenta důsledně ověřena, je nutná konzultace s daňovým poradcem.

Na druhé straně, je možné/pravděpodobné, že příjem je opravdu nízký, má být zdaněn v ČR, ale bude možné ho klasifikovat jako osvobozený příjem podle předchozího článku. 🙂

Novela daně z nabytí nemovitých věcí

Vytvořil | Říjen 22, 2019

Od pátku, tj. od 1. listopadu 2019 se rozšiřuje okruh osvobození od této daně v § 7. 🙂

O co se jedná?

Jde o první úplatné nabytí vlastnického práva k dokončené nebo užívané jednotce v rodinném domě, která nově nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru užívané společně s bytem, vzniklý na základě stavební úpravy nebytového prostoru.

Časový text je pět let ode dne dokončení nebo započetí užívání jednotky nebo jednotky změněné stavební úpravou, a to od toho dne, který nastane dříve.

Den D

Pro jaké případy bude možné osvobození využít?

Citujeme z tiskové zprávy:

 • „Uvedená novela se bude moci aplikovat pouze na případy, kdy dojde k nabytí vlastnického práva k nemovité věci od 1. 11. 2019 a později. To znamená, že k tomuto dni vzniknou právní účinky vkladu do katastru nemovitostí, případně dojde k nabytí vlastnictví z jiného důvodu (např. dražbou). Na případy, kterých vzniknou právní účinky vkladu do katastru nemovitostí do 31. 10. 2019, nelze změny založené novelou aplikovat.“

Naše RADA

Jde-li ve Vašem případě o tuto variantu, pohlídejte si související právní úkony. 🙂

Jak je to s tiskopisy pro DPH?

Vytvořil | Říjen 21, 2019

Před dvěma týdny jsme Vás informovali o „novém“ tiskopise pro kontrolní hlášení.

A co Daňové přiznání k DPH?

Původní tiskopis je zachován. 🙂

Kontrolní hlášení

Novinka se však týká kontrolního hlášení! 🙃


Citujeme z informace MF z dubna letošního roku_

 • „Obsah a struktura formuláře daňového přiznání k DPH zůstává nezměněn. Dochází pouze k aktualizaci vybraných názvů a popisů položek formuláře a pokynů k vyplnění daňového přiznání k DPH ve vazbě na novelizovaný předpis zákona o DPH.“

Naše RADA

V klidu tento týden zpracujte jak DP, tak KH.

Přehled změn – pokyny KH – naleznete na webových stránkách MF.

EET novela k 1. 11…

Vytvořil | Říjen 18, 2019

Nechceme Vám kazit následující víkend, nicméně je třeba se smířit s tím, že novela zákona o EET nabývá účinnosti 1. listopadu 2019! 🙃

Sbírka zákonů

Novela již byla publikována ve Sbírce zákonů, proto začne za dva týdny platit.

Co je nového?

Základní informace by měly být v tiskové zprávě MF, bohužel tomu tak není, neboť je to spíše politicky laděný dokument. 🙃

Kontrola „účtenek“.

Je třeba si zkontrolovat – již nyní (!) – software, protože od data účinnosti novely EET je nutné, aby obsahovaly u právnických osob daňové identifikační číslo. 🙃

Naše RADA

K dispozici je samozřejmě text novely, třeba na stránkách PSP.

Na závěr alespoň jedna dobrá zpráva:

 • START III. a IV. etapy bude „až“ za půl roku, to znamená 1. 5. 2020… 🙂