Archiv autora: ADKA

Placení daně z nemovitých věcí

Vytvořil | Květen 12, 2019

Minulý týden jsme Vás informovali o rozesílaných daňových složenkách. 🙂

JAK platit tuto daň?

Je to velmi jednoduché.

SIPO

V případě poplatníků přihlášených k placení daně prostřednictvím SIPO, proběhne úhrada daně v souladu s podmínkami České pošty.

Dále může být tato daň zaplacena:

 • bezhotovostním převodem z účtu poplatníka na účet finančního úřadu
 • na poště daňovou složenkou bez poštovného (platí jen pro fyzické osoby) nebo běžnou složenkou
 • prostřednictvím SIPO (platí pro poplatníky, kteří se k této službě přihlásili na finančním úřadě do 31. ledna 2019; tito poplatníci neobdrží obálku s daňovou složenkou. Pozor na dostatečnou výši inkasního limitu pro platbu SIPO!)
 • hotově v pokladně finančního úřadu

Naše RADA

Připomínáme, že pro daň z příjmů, uznání daňových nákladů, musí být podle § 24/2/ch ZDP daň z nemovitých věcí uhrazena. 🙂

Spojené osoby a Zpráva o propojených osobách

Vytvořil | Květen 9, 2019

Problematikou spojených osob se zabývají daňové a účetní předpisy, aktuálně řešíme dotaz týkající se tzv. Zprávy o propojených osobách a tzv. dotazníku… 🙃

Teorie

V úvodu si připomeneme, které normy nás trápí, požadují například cenu obvyklou u těchto subjektů:

 • ZDP § 23/7
 • ZDPH §§ 36 a 36a.

INFO o spojených osobách

Pro daň z příjmů platí povinnost informovat o těchto vztazích – viz příloha k Daňovému přiznání. („Dotazník“).

Uvádí se údaje o transakcích mezi těmito osobami.


Dotaz

Mateřská společnost má několik dceřiných společností, které nejsou pod povinným auditem.

Které z těchto firem musí vyplnit Dotazník?


Naše RADA

Postupujte podle Pokynů k vyplnění Dotazníku.


Myslete na to, že kritériem není povinný audit účetní závěrky za účetní období kalendářní rok 2018. 🙂


 

KOV leden 2019

Vytvořil | Květen 7, 2019

Za letošní rok zatím není mnoho pozitivních „daňových zpráv“, a tomu odpovídají i jednání Koordinačního výboru Komory daňových poradců s vedením daňové správy. 🙂🙃

Příspěvky uzavřené (soulad i nesoulad) v lednu

Uvádíme odkaz na toto jednání:

 • Bezúplatný příjem v případě současného skončení nájemní a podnájemní smlouvy
 • Opravy údajů uváděných v přiznání DPH, které vedou ke změně vypořádacího koeficientu dle § 76 ZDPH

Nájemní smlouvy

Naštěstí je již legitimní právo odpisu technické zhodnocení „kýmkoliv“, kdo majetek užívá – i podnájemcem. Následně je nutné si sjednotit případné „dodanění“ při skončení smlouvy.

Roční koeficient

Běžně v praxi dochází k dodatečným korekcím původních údajů, které samozřejmě ovlivňují i dříve stanovený roční vypořádací koeficient.

Naše RADA

Pokud se Vás výše uvedené téma týká, určitě si nastudujte celý text konkrétního příspěvku. 🙂

Novinky u registrace k dani z přidané hodnoty

Vytvořil | Květen 6, 2019

Přinesla novela zákona o DPH, účinná od 1. 4. 2019, změny pro registraci k dani z přidané hodnoty?

ANO i NE

ANO: jde o úpravu například obsahu pojmu obrat, posouzení, jestli prodeje dlouhodobého majetku (ne)patří do obratu. 🙃

NE: v zásadě se většina novinek této problematiky přímo nedotýká. 🙂

Finanční správa

K dispozici jsou aktuální sdělení FinS:

 • Dodatek č. 1 k Informaci k problematice registrace k dani z přidané hodnoty
 • Informace k problematice registrace k dani z přidané hodnoty ve znění Dodatku č. 1

Naše RADA

Uvažujete-li o registraci, vezměte v úvahu výše uvedené dokumenty, přestože se o žádné zásadní novinky nejedná. 🙂

Úroky z termínovaných vkladů a DPPO

Vytvořil | Květen 3, 2019

Krátce reagujeme na aktuální dotaz týkající se zdanění výnosových úroků z termínovaných vkladů, a to právnickou osobou.

Srážková daň

Jedná se o téma, zda jsou bankou při výplatě připsány v brutto nebo v netto částce, tj. až po provedení zdanění tzv. zvláštní sazbou daně podle § 36 ZDP – srážkovou daní.


Připomínáme, že povinnost daň srazit a odvést do státního rozpočtu má plátce daně, v takových případech banka.


Řešení dotazu

Úroky z termínovaných vkladů běžným právnickým osobám banka vyplácí v plné výši.


ALE je možné, že v dotazovaném případě srážka – ve výši 19 % – mohla/měla být provedena. Jde o ustanovení § 36/5 zákona o daních z příjmů.


Naše RADA

Je třeba ověřit, o jaký finanční instrument se skutečně jedná a daňový statut konkrétní právnické osoby, jestli jde o veřejně prospěšnou společnost. A dále též prostudovat odkaz na ustanovení § 18a/5 ZDP.

Květen ve znamení placení daně z nemovitých věcí

Vytvořil | Květen 2, 2019

Do konce května většina vlastníků musí uhradit daň z nemovitých věcí za letošní rok. 🙃

Složenky

Podle vyjádření správy daní byly již ve druhé polovině dubna složenky rozesílány.


Celkem se jedná o 3,3 mil. obálek… 🙂


Fyzické osoby

Pokud nemají datovou schránku, obdrží do poštovních schránek bezplatnou „daňovou“ složenku.

Mají-li zřízenu tzv. datovou schránku fyzické osoby nebo fyzické osoby podnikající, stejně jako právnické osoby, obdrží informace pro placení daně do své datové schránky.

Právnické osoby

Pokud právnická osoba nemá zpřístupněnou datovou schránku, dostane poštou běžnou poštovní poukázku.

Placení e-mailem

Tito poplatníci, kteří se přihlásili k zasílání údajů pro placení daně e-mailem, dostanou informace do své e-mailové schránky.

Naše RADA

Zkontrolujte si včas, zda jste skutečně složenku od finanční správy obdrželi. 🙂

Přehled ZDR Pojištění

Vytvořil | Duben 30, 2019

Navazujeme na včerejší připomenutí týkající se Přehledů na SOC Pojištění.

Také je třeba myslet na zpracování Přehledu Zdravotního pojištění. 🙃

Přehled ZDR POJ

Jeho vyplnění by nemělo představovat žádný problém. Vzorový příklad je na našem BLOGu.

Další informace získáte na stránkách třeba VZP.

Termín

V klidu si Přehled vyplňte již nyní, protože navazuje na podaná daňová přiznání.


Lhůta je „až“ 2. května. 🙂


Nové zálohy

Připomínáme Vám novinku pro letošní rok. Minimální měsíční záloha je:

 • 2 208 Kč za kalendářní měsíc (dosud 2 024 Kč). 🙃

Přehled SOC Pojištění

Vytvořil | Duben 29, 2019

Na Apríla si určitě mnozí z Vás oddechli, když splnili svou povinnost k dani z příjmů fyzických osob. 🙂

Podnikáte?

Jestliže jste vykázali příjmy v dílčím daňovém základu podle § 7 ZDP, „samostatná činnost“, musíte ještě zpracovat a odevzdat Přehled, případně doplatit také Sociální Pojištění.🙃

Přehled SOC POJ

Tiskopis je jednoduchý a zvládnete ho určitě snadno vyplnit.

 • Vzorový příklad je na našem BLOGu.
 • Další informace získáte na stránkách České správy sociálního zabezpečení.

Termín

Na přehled máte ještě dost času, ale rozumné je připravit si tiskopis co nejdříve, neboť údaje navazují na podaná daňová přiznání.


Lhůta je do konce dubna. 🙂


Nové zálohy

Připomínáme Vám novinky pro letošní rok. Minimální měsíční zálohy jsou:

 • Hlavní činnost 2 388 Kč (bylo 2 189 Kč/M), měsíčně je to plus 199 Kč).
 • Pro vedlejší činnost je nová částka 955 Kč (zatím je 876 Kč).

A zálohy se hradí „až“ do konce daného kalendářního měsíce. 🙂


 

Daňové přiznání FO za část roku 2019

Vytvořil | Duben 26, 2019

Titulek je správný, přestože se nyní aktuálně všichni zabýváme daňovým přiznáním za zdaňovací období kalendářní rok 2018! 😀

Taková situace může nastat

Pokud opravdu bude muset poplatník daně z příjmů fyzických osob podat takové daňové přiznání – za období započaté v roce 2019 (s termínem podání nejpozději do 31. 12. 2019!), je třeba se řídit publikovanými doporučeními Finanční správy.

Například:

 • „…mohou tak učinit na tiskopise daňového přiznání pro zdaňovací období 2018 č. 25 5405 MFin 5405 – vzor č. 25 a souvisejících přílohách, nebo na tiskopise č. 25 5405/D MFin 5405/D – vzor č. 2…
 • …v aplikaci Elektronické podání pro finanční správu (EPO) není zveřejněna struktura pro podání daňových přiznání za části zdaňovacích období a tedy nelze pomocí aplikace EPO učinit podání těchto daňových přiznání….“

Rozdíly platné v roce 2019 🙂

 • ř. 59 (ř. 34) Solidární zvýšení daně podle § 16a zákona:
 • Pro rok 2019 je 48násobek průměrné mzdy podle nařízení vlády č. 213/2018 Sb. ve výši 1 569 552 Kč.
 • ř. 69a (ř. 43) Sleva za umístění dítěte v předškolním zařízení:
 • Slevu za umístění dítěte v předškolním zařízení lze uplatnit za každé vyživované dítě žijící s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti maximálně do výše minimální mzdy, tj. do výše 13 350 Kč.

Naše RADA

Doporučujeme v těchto případech použít raději služeb daňového poradce.

JAKÉ má být Daňové přiznání a Kontrolní hlášení po novele zákona o DPH?

Vytvořil | Duben 25, 2019

Na tuto otázku existuje velmi jednoduchá odpověď. 🙂

Novela zákona o dani z přidané hodnoty platí od 1. dubna.


Jestli podáváte do 25. dubna Daňové přiznání nebo Kontrolní hlášení za první čtvrtletí nebo kalendářní měsíc březen, řídíte se „starými“ pravidly, tj. zákonem platným do 31. 3. 2019. 🙂


Den D

Myslete na to, že vždy je rozhodující den D, kterým rozumíme Den uskutečnění zdanitelného nebo osvobozeného plnění.

INFO

Finanční správa vydala k této problematice krátké sdělení pro následující období:

Daňové přiznání

„Obsah a struktura formuláře daňového přiznání k DPH zůstává nezměněn. Dochází pouze k aktualizaci vybraných názvů a popisů položek formuláře a pokynů k vyplnění daňového přiznání k DPH ve vazbě na novelizovaný předpis zákona o DPH.“

Kontrolní hlášení

„Obsah kontrolního hlášení DPH (povinnost vyplnit požadované údaje) zůstává nezměněn…“

Nastávají některé drobné změny, pro které platí:

„Nová XML struktura kontrolního hlášení bude pro daňovou veřejnost platná a účinná až od 1. 10. 2019. To znamená, že:

 • všechna kontrolní hlášení podávaná do 30. 9. 2019 budou podávána prostřednictvím stávající zveřejněné platné struktury kontrolního hlášení,
 • všechna kontrolní hlášení podávaná od 1. 10. 2019 (tj. také období září 2019 nebo 3. čtvrtletí 2019) budou již podávána prostřednictvím nové xml struktury kontrolního hlášení.“