Měsíční archiv: Duben 2012

Jaké platí paušály v roce 2012 a mohu změnit systém?

Vytvořil | Duben 30, 2012

Na první i druhou otázku nabízíme jednoduché odpovědi, protože se zatím politiky proklamované novinky neuskutečnily.

Paušální výdaje

Jestliže má fyzická osoba příjmy jako osoba samostatně výdělečně činná, nemusí výdaje prokazovat a použije některý ze čtyř (!) paušálů:

 • pro příjmy ze zemědělství a řemeslnou živnost 80 %,
 • „ne“řemeslnou živnost 60 %,
 • jiné činnosti 40 % (třeba autorské),
 • pronájem 30 %.

🙃

Máte-li více různých příjmů, je nutné zvlášť sledovat každý jednotlivý druh takového příjmu a k němu přiřadit procentní výdaje.


Pan Novák podniká, jeho činnost patří do kategorie běžných živností. Protože čas od času pronajme majetek zařazený do obchodního majetku, používá dvě hodnoty paušálních výdajů, tj. 60 % a pro pronájem 30 %.


🙂

Na druhou část otázky odpovídáme, že o změně si rozhoduje každý poplatník sám.


V roce 2011 měl pan Novák velké výdaje, používal proto známou daňovou evidenci. Až nyní, po podání daňového přiznání za loňský rok, se rozhodl pro změnu. V daňovém přiznání za rok 2011 schází třeba položka zvyšující základ daně týkající se rozpuštění daňových rezerv.


To nevadí, podá se dodatečné daňové přiznání a daň se doplatí.

🙂

Výhodou je, že žádná sankce nebude vyměřena.


Proto doporučujeme v klidu rozhodnutí týkající se daňové optimalizace:

 • prokázané výdaje nebo
 • paušální výdaje,

odložit a zvážit, co je skutečně pro letošní rok nejvýhodnější.


Neporadíme Vám, co bude rozumné příští rok, protož nikdo neví, jak dopadnou politické hrátky a diskuse o paušálech „pro podnikatele“.

 

Dodavatel nám nesdělil na daňovém dokladu sazbu DPH?!

Vytvořil | Duben 27, 2012

Asi Vás titulek vyděsil, je to však běžná praxe některých obchodních partnerů u reverse charge.

Daňový doklad

Další na první pohled nesrozumitelný závěr by mohl vzniknout nepochopením, že se jedná o daňový doklad pro přenos daňové povinnosti („PDP“), reverse charge ve stavebnictví, přestože na dokladu není vyčíslena výše daně z přidané hodnoty.

Reverse charge

Je to pravdou, neustále se objevují plátci, kteří s novým systémem neúspěšně zápolí, nebo ho sabotují.


Pokud plátce „A“ poskytuje jinému plátci „B“ stavebně montážní práce zařazené v CZ-CPA 41-43, má postupovat následujícím způsobem:

 • vystaví daňový doklad,
 • na kterém uvede, že se jedná o PDP,
 • sdělí sazbu DPH.

Ale daň nevypočítá, protože ji ani na výstupu neodvádí.


🙂

Pokud by Vám dodavatel sazbu daně z přidané hodnoty nesdělil, dostává Vás do prekérní situace. Za určení sazby je samozřejmě odpovědný poskytovatel služby.


Příjemce plnění DPH vypočítá, odvede daň na výstupu a při splnění obecných podmínek má nárok na odpočet daně.


Znovu připomínáme, že nárok na odpočet DPH uplatníte bez ohledu na to, kdy jste daňový doklad obdrželi – resp. podle data uskutečnění zdanitelného plnění („DUZP“)

U reverse charge neplatí omezení „existence“ daňového dokladu v daném zdaňovacím období.

Finanční úřad připomínkuje odevzdané výkazy a žádá jejich úpravu

Vytvořil | Duben 26, 2012

Jedná se o údaje v rozvaze, a to na řádku výsledky aktuálního účetního období, které nesouhlasí s výsledovkou.

Nerozhodnuto o výsledku z roku 2010

Dotaz pokračuje vysvětlením, že valná hromada včas nerozhodla o rozdělení účetního výsledku hospodaření za předchozí účetní období (2010).

Výkazy

Oba základní účetní výkazy jsou propojené a aktuální účetní výsledek za účetní období 2011 je uveden ve výkazu zisku a ztráty a v rozvaze.

Tiskopis DPPO

A samozřejmě se váže účetní výsledek před zdaněním na řádek 10 tiskopisu Daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob.

🙃

Nemůžete se proto divit, jestliže Finanční úřad požaduje opravu, aby údaje v účetních výkazech byly konzistentní též s daňovým přiznáním.


Paní Nováková, účetní jednoho malého sro, si neví rady, jak vyřešit výše uvedený problém. Postup není tak složitý:

 • v účetnictví převede účetní výsledek roku 2010 na odpovídající účet nerozdělených zisků (D 428) nebo ztrát (MD 429) v uzávěrce za rok 2011,
 • do Přílohy uvede, že nebylo o rozdělení výsledku roku 2010 rozhodnuto a účtováno bylo jen pro návaznosti výkazů,
 • v roce 2011 navrátí předchozí účetní operace, a
 • čeká na zápis z valné hromady.

Paní účetní není oprávněna sama rozhodovat o  účetní operaci schválení a rozdělení výsledku hospodaření.


Skutečně takové problémy řešte pragmaticky.

Po dohodě s daňovým poradcem jsme do daňového přiznání nezařadili plnění reverse charge

Vytvořil | Duben 25, 2012

Je to možné, když jsme použili v tomto případě jednodušší systém Přefakturace?

Přefakturace v DPH

Předpokládáme, že máte na mysli případy, kdy podle výjimky uvedené v zákoně o DPH nemusí plátce odvádět daň na výstupu, jak to nabízí následující vzorový příklad.


Společnost Byty má velmi dobré vztahy s jednou malou stavební firmou. Proto pro jednoho svého nájemníka zařídila opravy v najatých prostorách, které jdou na vrub nájemníka (na jeho účet).

Faktura od stavební firmy je v plné výši přeúčtována (přefakturována) nájemníkovi.


🙂

Jsou-li pronajímatelem dodrženy zákonné podmínky

 • příjemce plnění neuplatní daň na vstupu,
 • nepřeúčtuje-li větší částku, a
 • plnění je jednoznačně zajištěno „jménem a na účet“ příjemce (viz výše: nájemníka),

jsou splněny současně všechny podmínky pro přefakturaci v DPH.

🙃

V tomto konkrétním případě ale došlo k chybě. Do státního rozpočtu neběží ani jedna koruna ze zdanitelného plnění uskutečněného stavební firmou, která je plátcem DPH.

Skutečnost, že příjemce takového plnění nezařadí plnění pro nájemce do DPH, neznamená, že nemá povinnost odvést DPH na výstupu při přijetí zdanitelného plnění.

🙃

Teoreticky existuje varianta zdanění jen u dodavatele (stavební firmy), a to podle sdělení GFŘ, kdyby příjemce (pronajímatel) oficiálně prohlásil, že přijaté plnění u něj není předmětem DPH.

Do daňového přiznání k DPH za první čtvrtletí připravujeme přílohy

Vytvořil | Duben 24, 2012

Musíme opravdu pro přenos daňové povinnosti zpracovat dvě samostatné přílohy?

Pozice plátce

Pokud je plátce v situaci, že v daném zdaňovacím období eviduje jednak přijatá zdanitelná plnění a také poskytnutá, která jsou v režimu reverse charge ve stavebnictví, připraví dvě samostatné přílohy. Každá z nich musí být řádně zachycena v záznamní evidenci.

🙃


Uvedená povinnost vyplývá z různých daňových povinností daňového subjektu:

 • jestliže přijímáte taková zdanitelná plnění, jste povinni odvést daň na výstupu (a uplatníte nárok podle běžných pravidel – viz též poznámka na závěr), a
 • u plnění „na výstupu“ naopak daň neodvádíte.

Každá z příloh slouží pro případné křížové kontroly povinnosti plátců, kteří se na konkrétním zdanitelném plnění podíleli.


Nárok na odpočet DPH

Pro uplatnění nároku na odpočet DPH u přenosu daňové povinnosti Vám v tomto případě stačí daňový doklad dodavatele, i když na něm není vyčíslena výše daně z přidané hodnoty.


Na daňovém dokladu dodavatel uvede mimo jiné následující základní informace:

 • že plnění podléhá reverse charge,
 • základ daně, a
 • sazbu DPH.

Doplníte, resp. vypočtete si výši daně z přidané hodnoty sami.


🙂

Nezapomeňte, že nárok na odpočet DPH můžete uplatnit za první čtvrtletí, i když daňový doklad obdržíte až v dubnu. Zde neplatí administrativní nepříjemná podmínka „existence“ daňového dokladu již v předmětném zdaňovacím období.

Můžeme do DPH zařadit fakturu, na které jsou různorodá plnění?

Vytvořil | Duben 23, 2012

Jedná se o daňový doklad, který obsahuje pro příjemce plnění různé možnosti nároku na odpočet DPH.

Daňový doklad

Zákon o DPH nelimituje rozsah plnění, která mohou být uvedena na jedné faktuře, resp. daňovém dokladu.

🙂

Proto na úvodní otázku nabízíme automaticky kladnou odpověď, ale…


Společnost Byty přijala v březnu daňový doklad, na kterém jsou fakturovány různé opravy. Některé se týkají prostor pronajímaných s daní nebo bez daně, případně používaných jen pro potřebu pana majitele.


Dodavatel skutečně nemusí vědět, za jakým účelem příjemce konkrétní zdanitelné plnění pořizuje. Na druhé straně opravdu může paní účetní postupovat podle následujícího návodu.


Jednotlivá přijatá zdanitelná plnění si rozdělí do kategorií:

 • s plným nárokem (jen pro zdaňované nájmy),
 • kráceným koeficientem z důvodů osvobození (současně pro zdaňované a osvobozené nájmy),
 • krácené poměrným koeficientem (současně pro zdaňované a „soukromé“),
 • bez nároku na odpočet daně (pouze pro osvobozené nebo „soukromé“).

A tak z jednoho daňového dokladu poběží údaje na různé řádky tiskopisu daňového přiznání – vše je řádně doloženo v záznamní evidenci.


🙃

Každá pohádka má mít dobrý závěr – musíme učinit výjimku. Situaci komplikuje nový systém reverse charge ve stavebnictví. U něj nedoporučujeme různá plnění kombinovat.

Například plnění jen a jen „pro soukromé účely“ (neekonomickou činnost) musí zdanit, podle závazné informace poskytnuté příjemcem, dodavatel.

Nový a starý Koeficient pro krácení nároku na odpočet DPH

Vytvořil | Duben 20, 2012

Článek ze čtvrtka 19. dubna 2012 jsme pochopili – musíme si určit sami „nový“ koeficient. Jak se ale přesně počítá?

Zálohový koeficient

Je tomu tak, po celý kalendářní rok 2012 budete používat tzv. zálohový koeficient. Protože nebyl u Vás žádný koeficient pro osvobozená plnění v roce předchozím, stanoví se odhadem.

🙂

Nebojte se výpočtu, na příkladu Vám nabízíme jednoduchou radu.


Pokud plánujete za letošní rok například zdanitelná plnění za prodej zboží ve výši 2 000 000 Kč, zdaňované pronájmy odhadujete na 400 000 Kč a osvobozené na 600 000 Kč:

 • Zálohový Koeficient je jasný: 2 400 000/3 000 000 = 0,80.

U zdanitelných plnění počítáte s hodnotami bez DPH.


🙃

Můžete tak u přijatého zdanitelného plnění nárokovat jen 80 % daně z přidané hodnoty na vstupu.

Až v posledním zdaňovacím období (podle typu plátce: měsíčním nebo čtvrtletním) se nárok za celý rok upraví aktuálním ročním vypořádacím koeficientem.


Bude-li celoroční vypořádací koeficient příznivější, například bude 0,90, získáte další daň z přidané hodnoty. Jerstliže původní daňový doklad byl na 100 000 Kč plus 20 000 Kč DPH:

 • nejdříve jste nárokovali „jen“ 16 000 Kč,
 • dodatečně získáte 2 000 Kč.

Jde však o daňový výnos pro daň z příjmů.


Většina účetních programů dopočítává roční korekce u tohoto koeficientu bez jakýchkoliv problémů.

Jak máme stanovit koeficient pro osvobozená plnění?

Vytvořil | Duben 19, 2012

Jedná se o situaci, kdy plátce DPH zahájil osvobozené pronájmy, dosud žádná plnění osvobozená od daně neevidoval.

Krácení koeficientem

Nárok na odpočet DPH je omezen, není absolutní, pokud přijatá zdanitelná plnění využíváme současně pro plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet DPH a běžná zdanitelná plnění.

🙃

Nárok se u každého konkrétního plnění krátí koeficientem platným pro plátce, který vychází z poměru osvobozených plnění a celkových plnění. U některých plátců může být plánovaný nárok na odpočet daně výrazně vyšší, než dovolí výpočet přes koeficient.

Nový koeficient

V kalendářním roce 2012 čtvrtletní plátce použije za I. až III. čtvrtletí loňský roční koeficient (tj. zálohový). Dotaz směřuje k situaci, kdy žádný koeficient za předchozí kalendářní rok neexistoval.


Čtvrtletní plátce DPH, firma Prodej, od března 2012 uskutečňuje osvobozený pronájem nebytových prostor. Současně eviduje přijaté zdanitelné plnění, které bylo použito pro nájmy osvobozené i zdanitelné.

Sama společnost si musí kvalifikovaným odhadem určit tzv. zálohový koeficient, neboť žádný za rok 2011 neměla.


Na konci roku se přepočítá koeficient za celý kalendářní rok, výsledek může být ve srovnání se zálohovým koeficientem:

 • příznivý (a získá další DPH na vstupu), nebo
 • negativní (a naopak dodatečně odvede více).

Riziko plátce?

Nabízí se otázka, jaká sankce plátci hrozí, když se zmýlí při stanovení zálohového koeficientu v neprospěch státního rozpočtu. Má se jednat o odborný odhad, doložíme-li ho rozumnou kalkulací, neměla by žádná sankce následovat. Správně stanovit plnění za celý rok je nesplnitelný úkol.

S naším tuzemským odběratelem si fakturujeme po dohodě v EUR. Také bonus bude v této měně.

Vytvořil | Duben 18, 2012

Rozumíme článku ze dne 16. 4. 2012 k finančním bonusům, ale jak máme postupovat, jsou-li bonusy sjednány v cizí měně.

DPH a cizí měna

Kurzové rozdíly jako takové jsou doménou účetnictví. Nic nebrání smluvním stranám, aby si sjednaly placení v některé cizí měně. Daň však musí být v českých korunách a daň z přidané hodnoty není výjimkou.

Kurzové rozdíly

Skutečně nepočítáme daň z přidané hodnoty z kurzových rozdílů. Základy daně a následně daň se počítá z částek v české měně.

🙂

Pro přepočty použijeme kurzy podle účetnictví. Výjimkou jsou dovozy zboží, u nichž se aplikuje kurz podle celních předpisů.

Oprava základu daně

Dojde-li k opravě základu daně, u kterého bylo původní plnění v cizí měně, máme zachovat u opravného daňového dokladu původní použitý kurz.

To nejsme samozřejmě u opravy x-předchozích plnění schopni zajistit. Podle novely zákona o DPH účinné od 1. 1. 2012 použijeme první platný kurz v daném kalendářním roce.


Firma Prodej poskytuje svému odběrateli finanční bonus ve výši 12 000 EUR, který navazuje na několik desítek faktur, daňových dokladů s různými kurzy. Na opravném daňovém dokladu však uvede pro přepočet pouze jeden jediný kurz.


A na závěr uvádíme další dobrou zprávu. Obdobně rozumně jsme postupovali i v loňském roce, přestože ještě takové ustanovení nebylo v zákoně o DPH uvedeno.

Dodavatel tvrdí, že může vystavit daňový doklad klidně až na konci čtvrtletí?

Vytvořil | Duben 17, 2012

Nemůžeme se shodnout s naším dodavatelem, který nám na plnění za leden až březen vystavil daňový doklad až na konci března.

Opakovaná plnění

Váš dodavatel má pravdu, jsou-li splněny níže uvedené zákonné podmínky pro zařazení jím poskytovaných plnění mezi tzv. opakovaná plnění.

Těmito plněními rozumíme plnění ve sjednaných lhůtách během konkrétního zdaňovacího období – může se jednat například o zboží stejného druhu, které je navzájem zastupitelné nebo služby stejné povahy.

Podle zákona o DPH je v těchto případech možné vystavit daňový doklad až k poslednímu dni zdaňovacího období dodavatele.


Firma Pečivo je čtvrtletním plátcem DPH. Proto může za opakované dodávky svého zboží, i když byly poskytnuty v lednu, únoru a březnu 2012, vystavit daňový doklad až k 31. 3. 2012.


Pokud by výše uvedená společnost byla měsíčním plátcem DPH, povinnost vystavit daňový doklad by měla k 31. 1., 29. 2. a 31. 3.

DUZP

Den uskutečnění zdanitelného plnění je skutečně závislý na daňové pozici dodavatele, nikoliv odběratele.

Pro pořádek si doplňme, že stejně se postupuje také pro tzv. plnění osvobozená od daně, opět jde-li o opakované plnění, i když by mohl text zákona o DPH někoho zmýlit.