Měsíční archiv: Září 2012

Kdy je účinná oprava základu daně pro DPH?

Vytvořil | Září 27, 2012

Stále se opakují dotazy týkající se daňových dobropisů.

Oprava základu daně

Může se jednat o snížení, což je častější případ (dobropis) nebo zvýšení (vrubopis).

Správně máme používat pojem opravný daňový doklad pro oba uvedené případy.

🙃

Zásada platná pro povinnost snížit původní nárok na odpočet DPH u dobropisu je jednoznačná:

  • Opravu provedeme ve zdaňovacím období, ve kterém byla uskutečněna.

Odkazujeme na další související články:

🙃

Problém nastává v případech, když nemáme včas opravný daňový doklad.


Pan Nováček je měsíčním plátcem DPH. S jedním ze svých dodavatelů si domluvil v srpnu slevu ve výši 10 000 Kč týkající se dřívějšího odběru zboží. V daňovém přiznání k DPH za kalendářní měsíc srpen musí tuto skutečnost uvést, přestože neměl k dispozici opravný daňový doklad.


Podle zákona o DPH si pan Nováček má vystavit „jiný doklad“ – doporučujeme s obdobnými náležitosti, jaké má opravný daňový doklad.

Finanční leasing a nárok na odpočet?

Vytvořil | Září 26, 2012

Můžeme uplatnit nárok na odpočet ze splátkového kalendáře.

Nárok na odpočet DPH a FL

Zadání je následující:

Zahájili jsme v létě nový finanční leasing osobního automobilu a k dispozici máme na celou dobu pronájmu pouze splátkový kalendář, na kterém jsou uvedeny pravidelné splátky včetně vyčíslení daně z přidané hodnoty.

Odpověď je velmi jednoduchá – daňovým dokladem pro účely DPH je splátkový kalendář!

Máte proto nárok na odpočet daně z přidané hodnoty na vstupu.

ZDPH vs. ZDP

Upozorňujeme Vás pouze na problém jiného přístupu daňových zákonů – Zákon o daních z příjmů nemá shodná kritéria pro určení, co je či není Finančním leasingem.


Firma Velkoobchod si pořídila na finanční leasing osobní automobil. Protože je doba pronájmu pouze 18 kalendářních měsíců, nejedná se o finanční leasing ve smyslu pravidel Zákona o daních z příjmů.


V takových případech musíte provést zvláštní testování, aby nájem byl daňovým nákladem.

A neméně důležitá je také kontrola, že se jedná skutečně o finanční leasing z pohledu zákona o DPH

Faktura nebo paragon pro uplatnění DPH?

Vytvořil | Září 25, 2012

Koupili jsme několik věcí za 14 000 Kč a máme k dispozici jen paragon.

Nárok na odpočet DPH

Nezaměnitelnou podmínkou nároku na odpočet daně z přidané hodnoty na vstupu je existence daňového dokladu – viz též články:

Faktura

Běžně používáme všichni výraz faktura, která většinou má náležitosti daňového dokladu pro účely daně z přidané hodnoty. Nemusí tomu ale tak být ve všech případech.

Paragon

Myslí se tím zpravidla doklad při úhradě v hotovosti. Zákon o dani z přidané hodnoty operuje s pojmem zjednodušený daňový doklad.

Ten je platný pro účely DPH ve stanovených případech. Zásadní je omezení:

  • Může být vystaven jen pro plnění v hodnotě 10 000 Kč včetně daně!

Paní Nová je měsíčním plátcem DPH a má k dispozici paragon na koupi tiskárny za 10 000 Kč bez DPH. Je jasné, že nemůže uplatnit nárok na odpočet, protože vlastně nemá daňový doklad podle zákona o DPH.


Uvedený případ snadno vyřešíte, když Vám dodavatel na uskutečněné zdanitelné plnění vystaví standardní fakturu s náležitostmi daňového dokladu.

Máme problémy s údaji na daňových dokladech.

Vytvořil | Září 24, 2012

Někteří dodavatelé uvádějí nesprávné údaje na DD – máme nárok na odpočet?

Daňový doklad

Jistě si všichni vzpomínáme na nedávnou minulost, když chyby na daňových dokladech (‚DD“) měly za následek zákaz nároku na odpočet daně na vstupu. Jednalo se přitom často jen o formální prohřešky. Nyní máme jiný problém, a to spojený s existencí daňového dokladu v předmětném zdaňovacím období – viz například článek:

Náležitosti daňových dokladů

Jsou popsány v zákoně o dani z přidané hodnoty, ale pro uplatnění daně na vstupu již platí mírnější pravidla.

  • Pokud daňový doklad neobsahuje všechny předepsané náležitosti, lze nárok prokázat jiným způsobem.
  • Jde o aplikaci rozumného principu dokazování v daňovém řízení.

🙂

Problémy s nesprávnými nebo neúplnými daňovými doklady by proto neměly být zásadní.


Paní Nová je měsíčním plátcem DPH a obdržela od svého dodavatele daňový doklad s chybnými údaji o Daňovém identifikačním čísle (DIČ).

Z jiné dokumentace, třeba objednávky, dodacího listu apod., snadno prokáže, kdo je dodavatelem a příjemcem zdanitelného plnění.


Nebojte se v takových případech nárok na odpočet daně z přidané hodnoty uplatnit.

Jaké datum musí být na daňovém dokladu?

Vytvořil | Září 21, 2012

Dotaz se týká zdaňovacího období, ve kterém lze doklad pro DPH uplatnit.

Zdaňovací období

Finišují práce na daňových přiznáních k DPH, které podávají měsíční plátci za kalendářní měsíc srpen. Čtvrtletní plátci jsou v klidu, daňové přiznání budou podávat za měsíce červenec až zářín do čtvrtka 25. 10. 2012.

Nárok na odpočet a DD

Chceme-li uplatnit nárok na odpočet daně na vstupu, musíme mít k dispozici daňový doklad („DD“) v tom zdaňovacím období, za které míníme daň z přidané hodnoty nárokovat.

Viz též vzorový příklad:

To je samozřejmě velmi nepříjemné a často dochází k nevýhodnému časovému posunu, tj. vlivu na celkovou daňovou povinnost, jak dokumentuje následující jednoduchý příklad.


Firma Novák je měsíčním plátcem DPH. Pro jednoho svého klienta pořídila v srpnu zboží za 100 000 Kč bez DPH, které prodala s 30% marží. Daňový doklad na pořízení zboží obdržela 3. září 2012.

Proto z této obchodní transakce odvede daň z přidané hodnoty na výstupu ve výši 26 000 Kč do pondělí 27. 9. 2012. Daň na vstupu bude nárokovat v říjnu a bude-li mít tzv. nadměrný odpočet, může ho získat až do 30 dnů po zákonném termínu podání daňového přiznání za září.


Je podstatné, jaké datum je uvedeno na daňovém dokladu. V předchozím příkladu jsme předpokládali, že „datum“, tj. den uskutečnění zdanitelného plnění bylo při nákupu v srpnu. To platí, i když oba daňové doklady ale mohly být vystaveny v září.

Musíme podat dodatečné daňové přiznání k DPH kvůli PDP?

Vytvořil | Září 20, 2012

Jde o případy, kdy se změnily výklady a nyní postupujeme jinak.

Zákon o dani z přidané hodnoty

Podle našeho názoru lze ze Zákona o dani z přidané hodnoty dovodit, že se nařizuje podávat dodatečná daňová přiznání („DDP“) k DPH i v případech, kdy změny nevedou ke zvýšení daňové povinnosti.

🙂

Praxe je jiná a taková DDP k DPH se většinou nepodávají.

V článku


Informovali jsme o novinkách a nových výkladech.
Konkrétně pan Novák u opravy vchodového otvírače: 1) v červnu uplatnil reverse charge a 2) v září nikoliv.


Takových případů – kdy dojde ke změně v klasifikaci CZ-CPA, bude více, proto se nabízí otázka uvedená v titulku článku.

Informace Generálního finančního ředitelství

Nahlédněme do zmiňované Informace GFŘ. V závěru se mimo jiné uvádí:

  • „…Pokud plátci doposud postupovali v dobré víře a následně se ukáže, že jejich postup není v souladu s výše uvedenými shodnutými závěry, nebude již uplatněný režim ze strany daňové správy zpochybňován resp. není nutné provádět opravy. Konstatované však platí samozřejmě pouze za podmínky, že takto postupoval jak dodavatel, tak příjemce plnění a nedošlo tak ke zkrácení státního rozpočtu. …“.

🙂

Předpokládáme proto, že Dodatečná daňová přiznání nebudou podávána a ani vyžadována správou daní.

Jak je to s klimatizacemi a reverse charge a význam Klasifikace?

Vytvořil | Září 19, 2012

Máme na mysli nikoliv nákup zboží, ale poskytnutí služby.

Daň z příjmů

Odbočíme jen na chvíli od tématu, nezapomeňte, že problém s daňovým posouzením se netýká u klimatizací jen daně z přidané hodnoty, ale také daně z příjmů (zda jde o technické zhodnocení nemovitosti).

Informace Generálního finančního ředitelství

Doporučujeme nahlédnout do poslední Informace GFŘ – viz článek:

🙂

Dozvíme se hodně zajímavých věcí – text naleznete v části nazvané velmi výmluvně:

  • „B) Plnění, které mohou být podle charakteru stavební práce zařazené v kódu CZ-CPA 41 až 43 nebo se o stavební práce nejedná.“

ANO

Podle GFŘ do reverse charge mimo jiné patří instalace klimatizace vč. včetně souvisejících trubních rozvodů a klempířských prací. A to pro obydlí, počítačová centra, kanceláře a obchody.

NE

Naopak do přenosu daňové povinnosti nepatří obdobná instalace průmyslových klimatizačních a chladících zařízení.


Ani teď si nevíte rady? Rozhoduje opět zatřídění do klasifikace CZ-CPA.

🙂

Pak vězte, že podle GFŘ je kritériem účel jejího použití či využití. Do PDP nepatří jen tzv. průmyslové klimatizace, kterými se rozumí „pro výrobní účely“, nikoliv pro budovu jako takovou.

Co platí u přenosu daňové povinnosti?

Vytvořil | Září 18, 2012

Tazatel má na mysli reverse charge ve stavebnictví.

Zákon o dani z přidané hodnoty

Zákon o dani z přidané hodnoty upravuje obecné podmínky pro aplikaci přenosu daňové povinnosti („PDP“) u stavebně montážních prací. Objektivně je to správné, zákon nemá řešit všechny nuance, které se mohou objevit.

Informace Generálního finančního ředitelství

Samozřejmě v praxi řešíme situace, na které nemusíme najít rychle správné řešení.

V článku:

jsme uvedli v plném znění poslední aktuální Informaci GFŘ, která se zaměřila u dané problematiky za „zatřídění“ služby do té které klasifikace, aby bylo možné navázat na zákon o DPH:

  • Je-li zatříděno do kódu CZ-CPA 41 až 43, jde o PDP.

Doporučujeme proto postupovat podle textu uvedené Informace a jen připomínáme, že došlo k několika změnám ve výkladech u reverse charge.


Pan Novák je plátcem DPH a provádí různé drobné práce. V červnu provedl drobné opravy – dveřního zavírače (jako takového) u dveří zabudovaných ve stavbě a podle dřívější informace GFŘ uplatnil reverse charge.

Obdobnou opravu si objednal jiný plátce v září – podle aktualizovaného názoru GFŘ jde o službu v kódu 95, proto přenos daňové povinnosti tentokrát neuplatní. Na daňovém dokladu uvede DPH na výstupu, kterou sám odvede do státního rozpočtu.


🙂

Domníváme se, že dojde k dalším výkladům, ale berme to s nadhledem. Na věcně stejné plnění bude mít pan Novák prostě v záznamní evidenci dva různé doklady.

Kdy musíme podat daňové přiznání k DPH u fúze?

Vytvořil | Září 17, 2012

K datu 1. 9. došlo k fúzi s dceřinou společností, která zaniká.

Přeměna společností

Nejčastější formou přeměn společností je fúze, jak je tomu v daném případě. V zásadě pro daně platí princip právního nástupnictví – práva a povinnosti přechází ze zanikající společnosti na nástupnickou společnost.

🙂

Přes výše uvedený princip doporučujeme u přeměn společností konzultovat daňové záležitosti (nejen DPH) s daňovými poradci.

Daňové přiznání

Zanikající společnost podává ještě své poslední daňové přiznání k DPH za období před zánikem.


Mateřská a dceřiná společnost jsou účastníky přeměny. Zanikající společnost musí podat daňové přiznání k DPH za kalendářní měsíce červenec a srpen do 25. 9. 2012, i když má zdaňovací období čtvrtletní.


Zdaňovací období

V těchto případech může být období, za které se podává poslední daňové přiznání jiné. Záleží na dni výmazu společnosti z obchodního rejstříku.

Do kdy musíme nahlásit zřízení skupiny pro DPH?

Vytvořil | Září 14, 2012

Uvažujeme o založení skupiny pro účely DPH.

Skupina a DPH

Nadpis je trochu zavádějící – jedná se o daňový institut, kdy se dva nebo více plátců DPH stanou tzv. skupinou pro DPH. To znamená, že jeden z nich je zastupujícím členem skupiny a například podává daňové přiznání za celou skupinu.

🙂

Zde je patrný rozdíl od sdružení bez právní subjektivity, ve kterém by třeba některý plátce sám nevyvíjel činnost, musel by stále podávat „nulová“ daňová přiznání.

🙃

Skutečně se nesmí zaměnit daňový režim členů sdružení s členy skupiny pro DPH.


Mateřská a dceřiná společnost se rozhodly, že „založí“ skupinu pro účely daně z přidané hodnoty s účinností od 1. 1. 2013.

Přihlášku (oznámení) musí zaslat na místně příslušný finanční úřad do konce října letošního roku.


Pro ostatní daně se nic nemění, daňové subjekty stále existují a mají svá práva a povinnosti.

„Skupina“

Nahlédněte do Zákona o dani z přidané hodnoty, který uvádí parametry členů skupiny, aby bylo vše v pořádku pro založení skupiny pro DPH