Měsíční archiv: Listopad 2012

Patří DPH do dohadných položek?

Vytvořil | Listopad 30, 2012

Připravujeme se na závěrku a máme metodický dotaz k dohadným položkám.

Dohadná položka

Jedním z nástrojů, jak zajistit účetní principy – mj. dodržení časové souvislosti v účetní závěrce – představuje dohadná položka.


Může být aktivní: očekáváme-li například náhradu od pojišťovny.

Nebo pasivní: standardní nevyfakturované služby apod.


🙃

V praxi máme problémy s podklady pro zaúčtování dohadných položek. Protože často schází relevantní informace od odborných útvarů.

Metodika účtování

Účtování na účtu 389 by vám nemělo činit problémy, jen nesmíme dohadné položky zaměňovat s časovým rozlišením.

Viz například článek:

Dotazy k DPH se opakují – viz článek:

DPH a dohadná položka

Nezvyšujeme hodnoty aktiv a pasiv, a tak u plátců DPH účtujeme předpokládanou výši faktury v úrovni bez daně z přidané hodnoty.

Paušály PHM a právnické osoby

Vytvořil | Listopad 29, 2012

Platí možnost použít paušál PHM i pro právnické osoby?

Novely ZDP

V roce 2009 se objevila možnost snížení základu daně a tím také daňové povinnosti, která se týká „Paušálu PHM“. Byla tehdy doprovázena masivní kampaní, z níž mnozí dovodili, že jde o výhodu pouze pro podnikající fyzické osoby.

"Usmívající

Zákon o daních z příjmů v tomto případě nerozlišuje posuzování daňových nákladů, jestli se jedná o poplatníka daně z příjmů fyzických nebo právnických osob.


Pan Novák podniká jako fyzická osoba. Má také obchodní společnost Novák s.r.o.

V obou případech, tj. pro oba daňové subjekty: poplatníka DPFO a DPPO, lze snížit základ daně o 180 000 Kč za zdaňovací období.


"Usmívající

Připomínáme, že Zákon o dani z příjmů nebyl opraven.

Proto stále platí, že tzv. krácený paušál je možné aplikovat jen a jen na jediný vůz, i když by skutečnost byla jiná.

Viz například články:

"Zamračený"

Na druhé straně samozřejmě nelze uplatnit v daňových nákladech současně PHM a Paušál.

Lze fyzické inventury provádět v jiných než zákonných termínech?

Vytvořil | Listopad 28, 2012

Termíny inventur uvádí zákon o účetnictví.

Fyzické inventury

Podle novely zákona o účetnictví můžeme fyzické inventury  – k rozvahovému dni 31. 12. 2012 – provádět od 1. 9. 2012 do 28. 2. 2013.

Inventarizační rozdíly

V každém případě je povinností zjištěné inventarizační rozdíly zaúčtovat do účetního období 2012, jak je vyplývá například z článku:

Typ majetku

Otázkou je, jestli pro některé typy majetku neplatí výjimky.

ANO, existují tzv. průběžná inventarizace – jak název napovídá, provádějí se v průběhu účetního období.


Podle zákona o účetnictví je možné formou průběžných inventarizací „kontrolovat“:

  • Zásoby,
  • Dlouhodobý hmotný majetek, pokud je v soustavném pohybu anebo nemá stálé místo, kam náleží.

Typ, druh inventovaného majetku je tak významný.


Rozhodnutí je tedy na účetní jednotce, jestliže takový majetek eviduje, může fyzické inventury zajistit i v jiných termínech.

Co platí v reverse charge?

Vytvořil | Listopad 27, 2012

Není nám jasné, co patří nebo nepatří do režimu přenosu daňové povinnosti.

Zákon a výklady

Při přenosu daňové povinnosti ve stavebnictví („PDP“ nebo „reverse charge“) se máme řídit zákonem o DPH. Doporučujeme následující postup:

1)      Základní pravidlo je uvedeno v § 92e,

2)      Další podmínky nalezneme mimo jiné  v§ 92a.

Kritérium typ plnění

Dotaz směřuje k určení konkrétního zdanitelného plnění, jestli podléhá reverse charge či nikoliv.

🙃

Abychom našli správnou odpověď, nestačí nám výše uvedené paragrafy zákona.

Klasifikace CZ-CPA

Pokud plnění nenajdeme v kódech CZ-CPA 41 až 43, nahlédneme do výkladů – resp. odborných názorů správy daní.

Odkazujeme vás na řadu článků publikovaných na našem webu:

  • můžete potřebné sousloví zadat do „FullTextu“, nebo
  • si články vyberete přes seznam „Kategorií“.

🙂

Poslední nejdůležitější Sdělení Generálního finančního ředitelství naleznete v článku:


Máte-li jakékoliv problémy s již podanými daňovými přiznáními – nezapomeňte si důkladně přečíst poslední odstavec zmíněného Sdělení GFŘ:

„…postupovali jste v dobré víře…není nutné provádět opravy…“.


Nemělo však dojít ke zkrácení státního rozpočtu…

Nekonečný příběh daňových novel

Vytvořil | Listopad 26, 2012

Opravdu budou dvě změny sazeb DPH v příštím roce?

Přednášky

Na probíhajících přednáškách k dani z příjmů, účetnictví a dani z přidané hodnoty, se nejvíce dotazů týká novel daňových zákonů.

Připravované novinky

Informovali jsme o nich v několika článcích, například:

Skutečně můžeme mít v roce 2013 více sazeb DPH.


Pokud nebude novela včas schválena, od 1. 1. 2013 bude platit jednotná 17,5% sazba DPH.

Jestliže se schválí například s účinností od 1. 2. 2013, pak zdanitelná plnění budou podléhat 15% nebo 21% sazbě DPH.


Dojde ke zvýšení cen za období předchozí u dodávek vody, energií apod.?

Uvidíme, podle přechodných ustanovení novely bude možné, jak tomu bylo při předchozím zvýšení sazeb DPH, dodatečně stanovit den uskutečnění zdanitelného plnění „před“ účinnost novely, a tak by se použila dřívější o jeden procentní bod nižší sazba DPH.

Hospodářský rok od dubna 2013

Vytvořil | Listopad 23, 2012

Co musíme učinit, abychom mohli přejít na jiný fiskální rok.

Hospodářský rok

Jedná se o „hospodářský rok“, tj. účetní období jiné, než začínající 1. lednem…

🙂

Úkony pro takový přechod jsou velmi jednoduché. Musíte „žádost“ zaslat na Finanční úřad – včas: ve vašem případě tři měsíce před „…před plánovanou změnou účetního období nebo koncem běžného účtního období, a to podle termínů, který nastane dříve…“.

Tento termín je „nový“ v souladu s jednou z novel zákona o účetnictví.


Budete potom mít účetní a zdaňovací období 1. 4. 2013 až 31. 3. 2014.


Daň z příjmů

Pro daň z příjmů platí ve většině případů standardní pravidla. K termínům pro podávání daňových přiznání nahlédněte do článku:

Přechodné období

Současně učiníte důležité rozhodnutí, jestli uzavřete letošní rok standardním způsobem k 31. 12. 2012 nebo až k 31. 3. 2013.

Ručitel u daně z převodu nemovitostí

Vytvořil | Listopad 22, 2012

Je možné uznat daň, kterou jsem zaplatil za prodávajícího?

„Podnikatel“

Jedná se o fyzickou osobu, „podnikající“ (tj. nikoliv soukromou), která zaplatila za prodávajícího daň z převodu nemovitostí.

Podmínka pro daň z převodu nemovitostí

Je obecně nákladem, jen je-li zaplacena – viz též článek k problematice „daň“ jako „daňový náklad“:

Ručitel

Předpokládáme, že se jednalo o naplnění „ručitelství“ – kupující daň z převodu nemovitosti zaplatil. Je-li tomu tak, jedná se o daňový náklad.

🙃

Ale současně by tato částka měla být součástí pořizovací ceny nemovitosti. Do „nákladů“ se tak zaplacená daň z převodu nemovitostí dostane až prostřednictvím odpisů?!

🙂

Názory na tuto problematiku se různí.

Využijete-li oficiální publikovaný názor Generálního finančního ředitelství v Pokynu D-6, jde o daňový náklad!?

Lze u finančního leasingu účtovat jinak?

Vytvořil | Listopad 21, 2012

Můžeme najatý majetek zařadit do rozvahy?

Účetní metody

Rozumíme jimi účetní postupy, a to v souladu se zákonem o účetnictví a dalšími předpisy:

  • Českými účetními standardy, a
  • Vyhláškou.

K návaznosti účetních předpisů nahlédněte do článku:

Účtování FL

V českém účetnictví není dovoleno, aby nájemce předmět finančního leasingu („FL“) zachytil ve své rozvaze.

🙃

Domníváme se, že účtovat podle Mezinárodních standardů by měly skutečně jen firmy kótované na burze aj.

Daň z příjmů

Pokud budete účtovat podle těchto standardů, musíte pro stanovení „české“ daně zpracovat „českou závěrku“


V takovém případě společnost transformuje účetnictví na české účetnictví a českou účetní závěrku, kterou by měla přiložit k daňovému přiznání.


Je proto otázkou, zda je rozumné se takovou cestou vydat. Jestli není lepší a jednodušší převod českého účetnictví na IFRS (Mezinárodní standardy).

Silniční daň jako daňový náklad?

Vytvořil | Listopad 20, 2012

Musí být za letošní rok zaplacena silniční daň?

Daňové náklady a účetnictví

Jestliže řešíme poplatníka daně z příjmů, který účtuje, pak platí, že silniční daň je uznána v té výši, v jaké je zaúčtována.

Viz též článek:

Není tedy podmínkou její úhrada, zaplacení.

Na druhé straně nezapomeňte vše správně zaúčtovat. Hodnota silniční daně by měla odpovídat daňovému přiznání, které podáváme v lednu příštího roku.


Firma pečlivě eviduje a platí zálohy k silniční dani. Za prosinec se ale neplatí, proto v nákladech bude určitě více, než částka uhrazených záloh za celý kalendářní rok.


Výjimka – tj. podmínka zaplacení – se týká jen přenosu daňové povinnosti u manželů a společníka veřejné obchodní společnosti.

Správné zdaňovací období a PDP

Vytvořil | Listopad 19, 2012

Máme problémy se zařazením dokladů do reverse charge.

PDP a stavebnictví

Stále je aktuální téma reverse charge ve stavebnictví a otázkám daňových dokladů jsme se mimo jiné věnovali v článcích:

Zdaňovací období

Povinnost přiznat daň na výstupu je samozřejmě podle dne uskutečnění zdanitelného plnění („DUZP“).


Měsíční plátce DPH, firma „A“, obdržela od svého dodavatele daňový doklad na PDP na konci října. DUZP bylo na dokladu záříjové.

Daň na výstupu, ale i na vstupu, se objeví až v daňovém přiznání za měsíc říjen.


Nárok na odpočet

Naštěstí u tohoto přenosu daňové povinnosti („PDP“) není limitován nárok na odpočet daně na vstupu  „existencí“ daňového dokladu v předmětném zdaňovacím období.


Proto by v předchozím příklad právem uplatnila společnost „A“ nárok, kdyby doklad dostala v říjnu na poslední chvíli před zpracováním daňového přiznání („DP“) za září, mohla daň na vstupu v září nárokovat. .


🙃

Již několik měsíců probíhají kontroly správy daní – „křížové“ podle příloh k DP. Situace je neřešitelná, neboť zřejmě tisíce dokladů byly (a budou) odeslány příjemcům plnění opožděně.