Měsíční archiv: Březen 2013

Darovaný majetek

Vytvořil | Březen 29, 2013

Jaké odpisy můžeme uplatnit u darovaného majetku?

Za pět minut dvanáct…

Termín odevzdání daňového přiznání se neúprosně blíží a řešíme poslední detaily…

Dar

Je odčitatelnou položkou – a to jak u fyzických osob (§ 1/15), tak právnických osob (§ 20/8), a to podle příslušných ustanovení (paragrafů) Zákona o daních z příjmů.

Daňové odpisy

Nesmíte přehlédnout určité omezení; je-li takový majetek vyřazen v průběhu zdaňovacího období, můžete uplatnit jen poloviční daňové odpisy – nikoliv tzv. roční.


Společnost daruje nadaci notebook, u kterého by bývaly byly daňové odpisy 12 000 Kč – uplatnit lze pouze částku 6 000 Kč jako daňový odpis.


Odpisovaný majetek

Je-li darován daňově odpisovaný majetek, dar pro odčitatelnou položku má hodnotu tzv. daňová zůstatková cena.

Darem můžete pomoci a nemusí být daňově nevýhodný.

Náklady na vzdělávání

Vytvořil | Březen 28, 2013

Lze snížit daně o výdaje na vzdělávání?

Nezdanitelná část základu daně

Tak se nazývá § 15 Zákona o daních z příjmů, který umožňuje snížit základ daně a tím i výši daňové povinnosti – například o výdaje na další vzdělávání.

🙂

Výhoda je to veliká, může se u podnikající osoby, pokud nebyly daňovým výdajem, činit částku 10 000 Kč (u handicapované osoby až 15 000 Kč).

Podmínky

Tuto daňovou výhodu, optimalizaci, lze aplikovat v zásadě na položky:

 • úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání, které jsou v souladu s ustanoveními zákona o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, který byl ve sbírce zákonů zveřejněn pod číslem 179/2006 Sb.

Zkoušky

Musí se jednat o „zkoušky“ podle soustavy kvalifikací.

🙂

Není ji však možné využít třeba pro vysokoškolské studium, i když je hrazené poplatníkem.

Nevýznamné Pohledávky a opravné položky

Vytvořil | Březen 27, 2013

Prý můžeme tvořit 100% opravné položky i mimo Konkurz?

Nevýznamné Pohledávky a OP

Je tomu tak – jde o daňové (zákonné) opravné položky k tzv. nevýznamným pohledávkám, které tvoříme podle ustanovení § 8c Zákona o rezervách.

Podmínky

Musí však být splněny tři základní parametry pro daňovou účinnost takového účtování:

 • Pohledávka je po splatnosti více jak 12 kalendářních měsíců.
 • Při vzniku nebyla její hodnota vyšší než 30 000 Kč.
 • Ke konkrétnímu dlužníkovi nesmí být podle tohoto pravidla vytvořeno více než 30 000 Kč v daném zdaňovacím období.

🙂

Nezapomeňte hlavně převést případně opravné položky vytvořené podle § 8a do režimu § 8c!


Firma eviduje pohledávku v hodnotě 20 000 Kč, která byla splatná v červnu 2011. Proto byla za rok 2011 zaúčtována 20% daňová opravná položka.

Dlužník neuhradil ani korunu…

V roce 2012 zrušíme původní opravou položku a zaúčtujeme novou ve 100% výši.


Základ DPPO

Ovlivní obě účetní operace – budou vyšší „výnosy“ (4 000 Kč na straně D účtu 558), ale také náklady (20 000 Kč na straně MD účtu 558). Pro každý z těchto účtů si zřiďte analytickou evidenci.

Jak se daní příjem z pronájmu?

Vytvořil | Březen 26, 2013

Jde o dílčí daňový základ podle § 9 ZDP.

Optimalizace

Odpověď není tak jednoduchá, jak by se mohlo zdát. Proto se tento dotaz opakuje. Poplatník má překvapivě několik možností a může svou daňovou povinnost optimalizovat.

Dílčí daňový základ

Poplatník se rozhodne pro variantu, která je pro něj výhodnější:

 • vede evidenci příjmů a výdajů,
 • účetnictví, nebo
 • oblíbený paušál.

Účetnictví

Skutečně je tomu tak, přestože není účetní jednotkou, lze vést pro příjmy z pronájmu účetnictví.

Pro § 9 ZDP jsou stanoveny 30% paušální výdaje.


Paní Novotná pronajímá bytový dům, který má v osobním vlastnictví. Daňové odpisy nejsou významné, proto si situaci se stanovením dílčího daňového základu zjednoduší a použije 30% paušální výdaje.

Její manžel zdědil byt, který musel před zahájením pronájmu opravit, proto raději výdaje prokazuje a vede potřebnou evidenci.


Oba manželů musí podat daňové přiznání, neboť se nejedná o majetek ve společném jmění manželů.

Prodej nemovitostí

Vytvořil | Březen 25, 2013

Pro osvobození od daně je důležitý časový test!

Časový test

Mnoho poplatníků daně z příjmů fyzických osob řeší, jestli příjem dosažený z prodeje nemovitostí je nebo není osvobozen od daně. Rozhodující je splnění časových testů, které jsou uvedeny v § 4 Zákona o daních z příjmů.

🙂

Bude-li příjem osvobozen, poplatník ani nemusí podávat daňové přiznání k DPFO (nezaměňujme to s podáním daňového přiznání k dani z převodu nemovitostí!).

🙃

Není-li však příjem osvobozen, daňové přiznání se podat musí – a za rok 2012 do 2. 4. 2013, není-li plná moc daňového poradce na odklad a zpracování daňového přiznání.


Pan Novotný prodal dvě nemovitosti – ani v jedné nebydlel, proto pro něj platí pětiletý časový test.

Musí podat daňové přiznání, i když se původně domníval, že stačí splnit běžný dvouletý časový test (kdyby měl býval bydliště).


Ostatní příjmy

Příjem zařadí do § 10 0statní příjmy.

Daně a spolupracující osoba

Vytvořil | Březen 22, 2013

Jak lze delegovat příjmy na člena rodinu? Využijte optimalizaci podle našeho TIPu! 🙂

Příjmy spolupracující osoby

Zákon o daních z příjmů nabízí podle ustanovení § 13 optimalizaci daně z příjmů fyzických osob, přesunutím dílčího daňového základu z podnikání na:

 • manžela (manželku), nebo
 • člena rodiny (správně „osoby žijící v domácnosti s poplatníkem“).

🙂

Může se tímto způsobem výrazně snížit daňové zatížení „rodiny“.


Paní Nováčková je na mateřské dovolené, a tak příjmy z podnikání jejího manžela budou částečně zdaněny v jejím daňovém přiznání – neboť je spolupracující osobou.

Využije se tímto způsobem například slevu na dani pro poplatníka a rodina Nováčkova ušetří několik desítek tisíc korun na daních.


Limity

Přesunout nelze libovolnou částku, u manželů je to maximálně 540 000 Kč (resp. 45 000 Kč měsíčně), u ostatních osob 180 000 Kč (měsíčně max. 15 000 Kč).

Optimalizace

Daňových výhod je u manželů možných více, nejčastěji se optimalizují příjmy z pronájmu.

Příjmy z pronájmu u manželů

Vytvořil | Březen 21, 2013

Můžeme optimalizovat zdaněním u jednoho z manželů?

Příjmy z pronájmu

Tyto příjmy jsou podle zákona o daních z příjmů („ZDP“) zařazeny do § 9 – a tvoří samostatný dílčí daňový základ s různými variantami jeho stanovení.

Manželé

Dotaz míří do černého!

🙂

ANO, je-li pronajímaný majetek ve společném jmění manželů, skutečně se rozhodnou, který z nich vykáže tyto příjmy v daňovém přiznání.


Paní Nováčková je na mateřské dovolené, a tak příjmy z pronájmu bytu, který je ve společném jmění manželů, uplatní ona.

Využije slevu na dani pro poplatníka a rodina Nováčkova ušetří několik desítek tisíc korun na daních.


🙂

Pokud se paní Nováčková v letošním roce vrátí na svou manažerskou pozici, bude-li vykazovat vyšší příjmy než její manžel, může za rok 2013 nastat opačná situace. A do daňového přiznání zařadí tyto příjmy naopak její manžel a opět budou optimalizovat výši daně z příjmů fyzických osob.

Osvobozené ostatní příjmy

Vytvořil | Březen 20, 2013

Máme-li příjmy osvobozené od daně, daňové přiznání nepodáváme!

Osvobozené příjmy

Opravdu platí jednoduché pravidlo:

 • Pokud fyzická osoba dosáhne příjmů osvobozených od daně podle konkrétních ustanovení zákona o daních z příjmů („ZDP“),
 • nemá žádnou povinnost podávat daňové přiznání.

Ostatní příjmy

Nejčastěji se to právě týká ostatních příjmů, jak jsme již několikrát v různých článcích vysvětlovali.

Orientace v ZDP

Není úplně jednoduchá, protože:

 • Související časové testy pro osvobození jsou uvedeny především v § 4 ZDP,
 • věcně se však jedná o dílčí daňový základ Ostatní příjmy, který je rozebrán v § 10 ZDP.

Můžeme navázat na jeden z příkladů.


Pan Nováček je zaměstnán. Prodal zděděnou nemovitost, protože byl splněn časový test, nemusí podávat DPFO.


Pan Nováček v nemovitosti nebydlel, on sám „nesplnil! pětiletý časový test – ale započítá se mu časový test zůstavitele.

Musím podat daňové přiznání…?

Vytvořil | Březen 19, 2013

Stále se opakující nejčastější březnové dotazy.

Povinnost podat DPFO

Dobrou zprávou je, že se Zákon o daních z příjmů („ZDP“) nezměnil.

Máte-li kuráž, nahlédněte do ZDP – pro fyzické osoby platí § 38g.

Roční zúčtování

Pokud jste zaměstnáni, jistě jste to již řešili v únoru, neboť jste se museli rozhodnout, zda máte nárok na tzv. roční zúčtování záloh.

Ostatní příjmy

V mnoha případech zaměstnanci daňové přiznání nepodávají – často mají třeba osvobozené příjmy zařazené v § 10 Ostatní příjmy.


Pan Nováček je zaměstnán. Prodal zděděnou nemovitost, protože byl splněn časový test, nemusí podávat DPFO.


V případě podnikatelů – „OSVČ“ (osoby samostatně činné…, které tak nemá ráda budoucí vládnoucí garnitura) – musí podávat daňové přiznání téměř vždy.


Pan Novák podniká, ale nedařilo se mu a vykázal daňovou ztrátu.

Je velmi rozmrzelý nejen z politických úroků „na podnikatele“, ale také proto, že opravdu musí podat daňové přiznání za rok 2012.


Termín

Nezapomeňte, že se konec března blíží mílovými kroky. Bylo by škoda, kdybyste nad daňovým přiznáním museli strávit velikonoční svátky (DP musíme podat do úterý 2. dubna).

Registr plátců DPH

Vytvořil | Březen 18, 2013

Blíží se přelomové datum 1. dubna 2013!

Registr plátců DPH

Na toto téma jsme již uveřejnili několik odpovědí, resp. samostatných článků. Všichni řešíme, jak budeme průběžně kontrolovat své tuzemské dodavatele, zda se nestali nespolehlivou osobou.

Ta bude identifikována právě v registru plátců DPH.

Ale komplikovanější je, že se za takovou osobu bude považovat i dodavatel, pokud jím poskytnuté „tuzemské“ zdanitelné plnění uhradíme na jiný účet, než zveřejněný v registru!

Sdělení GFŘ

Proto je nanejvýš žádoucí, abychom se v registru orientovali.

Odkazujeme Vás na aktuální Sdělení správy daní v této záležitosti.

Ručení a Zajištění

K problematice ručení v DPH a souvisejícího zajištění DPH je také k dispozici aktuální Informace GFŘ, v němž se rekapitulují předchozí výklady.