Měsíční archiv: Prosinec 2013

Dary jako vánoční dárek?

Vytvořil | Prosinec 23, 2013

Ano, milý dárek může být i daňově zajímavý.

Optimalizace daní

Chceme-li ušetřit na dani z příjmů za kalendářní rok 2013, můžeme daňovou povinnost snížit darem.

Fyzické osoby

Hovoříme o nezdanitelné části základu daně poplatníka daně z příjmů fyzických osob.


To znamená, že dar odečteme od základu daně a sníží se tím výše daně.


Konkrétní postupy uvádíme v článku:

Právnická osoba

Také u právnické osoby, resp. poplatníka daně z příjmů právnických osob, lze snížit darem jako odčitatelnou položkou základ daně z příjmů PO.

Postup je velmi podobný jako u fyzických osob, viz článek:

Dar jako daňový náklad?

Dar není daňovým nákladem, ale jsou-li splněny zákonné podmínky, stává se „nepřímo“ daňovým nákladem.

Vánoce 2013

Nezapomeňte, poskytnete-li někomu vánoční dárek – třeba vámi zvolené neziskové organizaci – dar musíte poslat do konce letošního roku, má-li být účinné snížení daňové povinnosti za letošní rok.

Přejeme Vám i všem obdarovaným pohodové Vánoční svátky!

Novinky v účetnictví 2013

Vytvořil | Prosinec 20, 2013

Připomeneme si jednu významnou novinku.

Inventarizace

V rámci účetních závěrek probíhají inventarizace majetku a závazků atd.

Fyzické inventury

Musí proběhnout každý rok a otázkou je, kdy je musíme nejpozději provést.

Zákoně o účetnictví pro rok 2013 došlo k příznivé změně – podle §30/6 ji musíme:

 • „ukončit inventuru nejpozději dva měsíce po rozvahovém dni“.

To znamená, je-li účetním obdobím kalendářní rok, stačí fyzické inventury provést do konce února 2014.


Nezapomeňte ale případné zjištěné inventarizační rozdíly zaúčtovat do roku 2013!

Novinky v účetnictví 2014

Vytvořil | Prosinec 19, 2013

Na rozdíl od daní nejsou žádné podstatné!

Účetní předpisy

V praxi máme problém s orientací v účetních předpisech, protože se jedná o tři právní normy:

 • České účetní standardy,
 • Vyhlášku, a
 • Zákon o účetnictví.

Doporučujeme, máte-li jakýkoliv metodický problém, nejdříve nahlédnout do Českých účetních standardů a Vyhlášky.

Rok 2014

Opravdu platí úvodní tvrzení, žádné důležité novinky nebyly přijaty. Situace ve srovnání s daněmi je daleko příznivější.

Rok 2013

Zpracováváme však účetní závěrku za letošní rok, proto si připomeneme jednu významnou novinku.


Zjistíte-li chybu v předchozích obdobích, je-li skutečně velmi podstatná, místo účtové skupiny 58 a 68 se má taková oprava účetnictví zaúčtovat do rozvahy!

 


"Usmívající

Rozumnější je účtování výsledkové, aby nedošlo k pochybením u daně z příjmů.

Oprava auta a DPH

Vytvořil | Prosinec 18, 2013

Jde o daňový náklad, ale co DPH?

Oprava není škodou!

Takové optimistické tvrzení jsme uvedli v jednom z článků.

Je ale nárok na odpočet DPH?

Musíme si připomenout základní pravidlo:

 • chceme-li uplatnit 100% nárok na odpočet DPH,
 • musí přijaté zdanitelné plnění sloužit jen a jen pro ekonomickou činnost.

Pokud auto používáme pro podnikání (= zjednodušeně „ekonomickou činnost“), máme skutečně nárok na odpočet DPH.

Nevadí, že fakturu ze servisu, resp. její část, uhradí za nás pojišťovna.


Nejde o reprezentaci, titul, pro který platí zákaz nároku podle zákona o DPH.

Oprava auta a škoda (FO)

Vytvořil | Prosinec 17, 2013

Jak se v daních promítne tato skutečnost u fyzické osoby?

Účetnictví

Účetní operace jsme uvedli v jednom z článků. A daňové vlivy jsou také jednoznačné.

Fyzická osoba?

Dotaz se týká fyzické osoby, která podniká a vede tzv. daňovou evidenci.

🙂

Odpověď je skutečně jednoduchá, neboť vše proběhne velmi podobně.

Doporučujeme v daňové evidenci používat stejné postupy, které byly aplikovány u jednoduchého účetnictví.


Evidujeme (účtujeme):

 • „zápočet“, tj. částku hrazenou pojišťovnou přímo servisu uvedeme v „deníku“,
 • náklady na opravy jsou samozřejmě zaplacené, i když jsou částečně hrazeny tímto zápočtem.

K zápočtu máme jasný doklad od pojišťovny.


🙂

Uvedená škoda je daňovým nákladem.

Daně 2014 (a 2015)

Vytvořil | Prosinec 16, 2013

Novoroční dárek nové koalice…

Daně 2014

Jsme optimisté a z textů rodící se koaliční smlouvy dovozujeme, že se v roce 2014, resp. pro kalendářní rok 2014 žádné změny nechystají.

Jaké budou platit daně v roce 2015?

To nikdo netuší, protože se koaliční partneři (ne)dohodli a vše odsunuli na příští rok.

Pokud řešíte daňovou strategii, co dále:

 • na jedné straně máte přiměřenou jistotu klidu pro rok příští,
 • bohužel nejistotu, co přinesou diskuse tří stran v létě 2014.

Stávající Zákonná opatření by měla vydržet do 31. 12.  2014.

Asi se změní sazby DPH, pro vybrané subjekty sazby daně z příjmů právnických osob, určitě dojde k úpravám zdanění u „podnikatelů“ atd.


Berme to však z té lepší stránky – nakonec nám nic jiného nezbývá – a vstupme do roku 2014 s výše uvedeným novoročním dárkem…

Oprava auta a škoda

Vytvořil | Prosinec 13, 2013

Jak se zaúčtuje související náhrada od pojišťovny?

Oprava

Dojde-li k nemilé události, havárii, faktura od servisu se účtuje jako oprava, tj. na účet 511.

Jde tedy o provozní náklad, který je uznán jako daňově účinný.

Na toto téma se dotazy opakují. Nejedná se však o škodu v pojetí daňovém.

🙃

Pro škody, většinou krádeže, platí omezení:

 • daňovým nákladem je jen do výše příjmů.

Účtování celého případu není složité.


Jak je uvedeno výše, faktura za opravu se zaúčtuje MD 511/D 321. Pohledávka za pojišťovnou MD 378/D 648.

Finanční prostředky posílá pojišťovna přímo servisu – operace MD 321/D 378.


Ani částka za „spoluúčast“, je-li požadována, není škodou, je možné ji zaúčtovat na MD 548.

Časový test pro osvobození nemovitostí u DPH

Vytvořil | Prosinec 12, 2013

Zůstává zachován časový test pro osvobození?

Převod nemovitostí a DPH

Takový převod může a nemusí podléhat dani z přidané hodnoty, jinými slovy, jedná se o plnění:

 • osvobozené od daně,

nebo

 • zdanitelné plnění.

Časový test

Pro osvobození platí v DPH pětiletý časový test.

Opravdu existuje varianta, že se plátce může tohoto osvobození vzdát.

A novela zákona o DPH, resp. Zákonné opatření, toto pravidlo zachovalo.


Firma Nemovitosti prodává výrobní halu, protože proběhly masivní investice, u kterých bylo nárokováno DPH na vstupu, byla zvolena varianta zdanitelného plnění, i když mohl být prodej osvobozen od daně z přidané hodnoty.


Proto není nutné krátit původní správné nároky na odpočet DPH, provádět tzv. úpravu odpočtu. 🙂

Kdy musím zdanit akcie?

Vytvořil | Prosinec 11, 2013

Mám akcie prodat do konce roku, abych neplatil daně?

ANO i NE…

Záleží totiž na tom, o jaké akcie se jedná. Předpokládáme, že tazatel:

 • je drobným akcionářem (má řádově několik procent účasti…), a
 • akce nemá zařazeny v obchodním majetku.

Časový test

Rozhodující tedy bude časový test pro osvobození od daně.

Zákonné opatření

Pokud jsou akcie pořízeny do konce letošního roku, netrápí Vás Zákonné opatření, kterým se původní šestiměsíční časový test pro osvobození prodlužuje na tři roky.


Pan Novák si koupil akcie „A“ v dubnu, další „B“ v červenci. Prodává je se ziskem, to znamená, že první akcie klidně prodá do Vánoc a bude mít bohatého Ježíška.

Akcie B prodá až příští rok.


Na „staré“ akcie uplatní pan Novák „starý“ časový test.

Elektronická podání a „sociálka“

Vytvořil | Prosinec 10, 2013

Povinnost elektronických hlášení skutečně neplatí…

Novoroční dárek

MPSV po konzultacích s ČSSZ rozhodlo o udělení roční výjimky vztahující se na všechny tiskopisy podávané ze zákona zaměstnavateli. Dále je k dispozici informace, že dříve udělené výjimky pro:

🙂

Zákony v České republice prostě někdy platí a jindy neplatí…

Citujeme pana ředitele ČSSZ:

„Ústřední ředitel České správy sociálního zabezpečení mě v uplynulých dnech seznámil s výsledky zprávy mapující připravenost zaměstnavatelů komunikovat s úřadem pouze elektronicky.

Ve zprávě se hovoří o tom, že především skupina zaměstnavatelů s malým počtem zaměstnanců není prozatím připravena na povinné zavedení elektronické komunikace s Českou správou sociálního zabezpečení, konstatuje ministr práce a sociálních věcí František Koníček a ústřední ředitel ČSSZ Vilém Kahoun jej doplňuje: 

 • „Řada z nich je současně v postavení osob samostatně výdělečně činných nebo lékařů, kterým již výjimka udělena byla, proto jsem roční odklad připustil.“

Skutečně se blýská na lepší časy?

Nikoliv, zdá se, že celý proces snahy o efektivitu státní správy se díky aktuální přechodné vládě jen zpomalil.