Měsíční archiv: Červen 2015

Den D je až zítra 01.07.

Vytvořil | Červen 30, 2015

Daňová přiznání podáváme do konce března, resp. června

ANO i NE

Automaticky jsme v České republice proklamovali, že musí dodržet výše uvedené termíny. Pozdější červnový pro odklady zpracování a podání daňových přiznání prostřednictvím daňového poradce a audity.

Plus 1 den

Správné počítání lhůt v procesním řízení bylo potvrzeno před několika lety, termíny jsou tedy o jeden den delší.


Aktuálně platí středa 1. července, kdy je také daň splatná.


Podání vs. placení daní

Nutné je daňové přiznání včas podat a uhradit své závazky.

Překvapivě neplatí předchozí věta bezezbytku, není sankcionováno opoždění o pět pracovních dnů

ET nebo EET

Vytvořil | Červen 29, 2015

Jakou cestou se vydá Česko?

EET…

Elektronická evidence tržeb, resp. politická bitva o zásadní novinku v daních, nabírá na obrátkách.

🙃

Názor autora je jasný, jedná se o chybné rozhodnutí:

 • výběr daní nebude lepší, náklady (přímé i nepřímé) na zpovoznění systému na straně daňové správy budou min. jedné miliardy,
 • roční výdaje lze odhadovat ve stejné výši,
 • a očekávané vyšší daňové výnosy objektivně mohou být na obdobné úrovni,
 • pokud se následně zvolí různý systém kompenzací, třeba sleva na dani za povinné investice, nebo změna sazby DPH pro vybrané odvětví,
 • výsledek bude kolem nuly nebo záporný.

🙃

Navíc se systém daňové správy výrazně zkomplikuje, což je v základním rozporu s principem efektivní správy daní. Dále je nutné zdůraznit, že nejde o tzv. elektronické pokladny, ale jedná se o on-line schvalování rutinního prodeje – na to doplatí všichni poplatníci a uživatelé/zákazníci.

Má-li daňová správa ověřené, že se například v pohostinství vyskytují velké daňové úniky, stačí se tomuto sektoru více věnovat při rutinních daňových kontrolách.

ET nebo EET

Velmi nepříjemné je, že se vybraný počet lidí dostane do sféry ET – budou trochu jako mimozemšťané – naši „velcí bratři“ – kteří pro své soukromé účely využijí informace o pohybu finančních prostředků, kde a co se dobře prodává atd.

Balkán nebo Evropa?

Tak by asi správně měla znít otázka v úvodu. Odpověď si může doplnit každý…

Časové rozlišení a audit

Vytvořil | Červen 25, 2015

Prý je u auditu povinné?

Účetní principy

Jedním ze základních účetních principů je v návaznosti na zákon o účetnictví, například § 3, zajištění časové a věcné souvislosti.

To znamená, že zařadíme účetní operace do roku 2014, pokud s tímto účetním obdobím souvisí.

Časové rozlišení vs. Dohadné položky

Mohlo by se tedy zdát, že časové rozlišení je povinné.

Účetní předpisy nemohou být tak strnulé, musí reagovat na praxi. Proto podle Českého účetního standardu č. 019, článku šestého, můžeme na dotaz odpovědět:

Časové rozlišení není povinné.

🙃

Na druhé straně je třeba dodat, že nesmíme zaměňovat časové rozlišení s dohadnými položkami – podle autora:

 • jejich účtování je povinné.

Audit a jiná pravidla

Výše uvedená realizace obecných účetních principů je shodná u účetních jednotek s povinným auditem i neauditovaných subjektů. Není zde žádný rozdíl.

Zálohové období v daních

Vytvořil | Červen 24, 2015

Nové vs. staré zálohy

Placení záloh

Každoročně se setkáváme s problémem, možná nepochopením systému hrazení záloh na daň z příjmů.

Základní pravidla, níže vysvětlené zálohové období, platí podle § 38a ZDP pro poplatníky daně z příjmů fyzických a právnických osob. Zejména fyzické osoby se často chybně domnívají, že se jich zálohy netýkají.

Rok 2015 a výše záloh

Zálohy v letošním roce, čtvrtletní nebo pololetní, hradí například fyzická osoby na základě poslední známé daňové povinnosti:

 • „staré“ v návaznosti na kalendářní rok 2013, a
 • „nové“ podle výsledku roku loňského.

Zkontrolujte si, zda jste neopomněli uhradit červnovou zálohu


Pokud fyzická osoba podává daňové přiznání za rok 2014 v pozdějším termínu, zálohy v prvním pololetí 2015 se stanoví podle roku 2013.

Jestli deklarujete v daňovém přiznání přeplatek na dani, nemá vliv na nové zálohy – ty se stanoví opět podle tzv. poslední známé daňová povinnosti, nyní se vypočtou z celkové daňové povinnosti roku 2014.

Audit a metodika účetnictví

Vytvořil | Červen 23, 2015

Jaká pravidla jsou rozdílná?

Účetní předpisy

Máme-li jakékoliv nejasnosti týkající se metodiky účetnictví, musíme nahlédnout do platných účetních předpisů. Orientace není jednoduchá, protože existují tři základní normy:

 • Zákon o účetnictví,
 • České účetní standardy a
 • Vyhláška.

Auditovaná účetní jednotka

Tazatel řeší audit účetní závěrky za loňský rok.

🙂

Proto je možné odpověď výrazně zkrátit – v zásadě se v případech, kdy se účetní jednotka stává auditovanou, mění pohled jen na účtování odložené daně.

O té účtuje opravdu pouze auditovaný subjekt.

Metodika odložené daně

Metodický návod účtování odložené daně naleznete v Českém účetním standardu č. 003.

🙂

Další dobrou zprávou je, že většinou auditor sdělí vedení účetní jednotky svůj náhled, které položky mají/nemají být zařazeny do kalkulace odložené daňové pohledávky nebo závazku.

Daňová rezerva se (ne)vyplatí?

Vytvořil | Červen 22, 2015

Legitimní optimalizace daňové povinnosti

Rezerva pro každého

V úvodu si připomeneme, že tuto daňovou rezervu na opravu hmotného majetku skutečně může – při splnění podmínek § 7 Zákona o rezervách – nejen právnická osoba, ale také fyzická osoba.

Úspora na dani?

Určitě, pokud nebudou zvýšeny sazby daně z příjmů…

Fyzická osoba a daňová rezerva

Uvedeme si jeden vzorovoý příklad.


Fyzická osoba vytvoří za léta 2014 až 2016 tvořit daňovou rezervu. Proběhne-li její čerpání podle plánu, tj. v roce 2017, související daň z příjmů uhradí až v roce 2018.


Podmínky

Samozřejmě musí být pravidelně deponovány finanční prostředky na tuto rezervu na vázaném účtu. Přesto se taková rezerva může vyplatit.

Stoprocentní opravné položky

Vytvořil | Červen 18, 2015

Opravdu existují?

Zákon o rezervách

Na výše uvedenou otázku máme k dispozici příznivou odpověď.

Podle § 8c Zákona o rezervách můžeme tvořit 100% daňovou opravnou položku k neuhrazeným pohledávkám.

Kritéria

Existují samozřejmě kritéria, která musí být splněna.

Ve zdaňovacím období, třeba kalendářním roce 2014, opravnou položku vytvoříme, pokud:

 • rozvahová hodnota pohledávky v okamžiku jejího vzniku nepřesáhla částku 30 000 Kč,
 • je po splatnosti více jak 12 kalendářních měsíců,
 • celková hodnota takových pohledávek v režimu § 8c vůči témuž dlužníkovi nepřekročí hranici 30 000 Kč.

Opravné položky 2013/2014

V praxi se tak nejvíce setkáme s následujícím příkladem.


Pohledávka ve výši 20 000 Kč byla splatná v červnu 2013, proto byla k 31. 12. 2013 zaúčtována daňová opravná položka v hodnotě 5 000 Kč (20 % podle § 8a).

K 31. 12. 2014 zrušíme původní daňovou opravnou položku a vytvoříme novou podle § 8c ve výši 20 000 Kč.


Méně optimistická je v roce 2014 tvorba daňových opravných položek podle § 8a, viz publikované články.

Ceny obvyklé a DPPO

Vytvořil | Červen 17, 2015

Opakují se dotazy, co s novým Dotazníkem…

Povinná příloha DP k DPPO?

První úskalí nás čeká, když řešíme, jestli je povinností přílohu vyplnit.

"Usmívající"Zamračený"

Správná odpověď zní ANO i NE, neboť se musí posoudit individuální pozice každého daňového subjektu.

Kritéria

Několikrát jsme je již zmínili.

Opakujeme, že nejsou zcela totožná s podmínkami pro audit podle zákona o účetnictví.


Skutečně nemusí být Vaše společnost pod povinným auditem, neboť třeba nesplnila kritéria za předloňský kalendářní rok (2013), a dotazník za rok 2014 musí odevzdat!


Cena obvyklá

V dotazníku, tj. povinné příloze, informujeme o vztazích mezi osobami spojenými.

Nevíte-li, zda ten který subjekt je touto osobou, postupujeme podle § 23/7 ZDP.

Příloha

Dotazník obsahuje podrobný návod na vyplnění a k dispozici jsou další zdroje (články) daňové správy.

Fyzická osoba zálohy neplatí?

Vytvořil | Červen 16, 2015

Takové optimistické tvrzení není pravdivé…

Zálohy a FO

V jednom z článků jsme uvedli několik informací k placení záloh na daň z příjmů fyzických osob.

Z reakcí by se dal dovodit v titulku naznačený závěr, že fyzické osoby zálohy neplatí…

🙂

Bohužel to není pravdou.

Zálohy samozřejmě hradíme u příjmů ze zaměstnání prostřednictvím pravidelných měsíčních srážek.

A velmi často je hradíme u příjmů z podnikání a z pronájmů.

🙂

Na druhé straně opravdu platí, že zálohy nehradíme:

 • z jednorázových nahodilých příjmů (§ 10 Ostatní příjmy), a
 • také v případech, kdy jde o souběh s příjmy ze zaměstnání, jsou-li na úrovni alespoň padesáti procent celkového základu daně.

Dílčí základ daně

Nejste-li si jisti, nahlédněte do § 38a zákona o daních z příjmů, a spočítejte si poměr jednotlivých dílčích základů daně, resp. DDZ § 6 k celkovému základu.

Pololetní záloha a nová daň

Vytvořil | Červen 15, 2015

Musí být skutečně uhrazena…

Zálohové období

Méně příjemné je hrazení čtvrtletních záloh, ale také pololetní zálohy si musíme pohlídat.

Jejich výše není závislá na hodnotě nedoplatku na dani (nebo příjemném přeplatku) za rok 2014.

Navíc v řadě případů (audit, odklad) ještě nebylo daňové přiznání za loňský rok podáno, a tak se hradí zálohy podle výsledku roku 2013!

Poslední známá daňová povinnost

Zálohy hradíme v zálohovém období podle poslední známé daňové povinnosti – viz § 38a ZDP.


Obchodní společnost podává daňové přiznání za rok 2014 v červnu 2015.

Poslední známá daňová povinnost za rok 2013 byla 160 000 Kč, proto je v zálohovém období povinnost platit čtvrtletní zálohy ve výši 40 000 Kč – poslední je splatná 15. 6. 2015.


V daňovém přiznání za loňský rok můžeme ale započítat jen platně uhrazené zálohy v roce 2014.