Měsíční archiv: Květen 2016

Den D u daně z nemovitostí

Vytvořil | Květen 31, 2016

Je dnes…

Termín

Pokud je částka Vaší daně z nemovitostí max. 5 000 Kč, je splatná dnes.


V případech vyšších částek a u poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb, se platí tato daň ve dvou splátkách, k 31. květnu a 30. listopadu.


Výše daně

Všichni poplatníci již měli být informování – u fyzických osob složenkou, právnické osoby s datovou schránkou zprávou do této schránky.

Hromadný předpis

Při změně částky daně z nemovitostí používá daňová správa nejčastěji formu tzv. Hromadného předpisného seznamu.

Daňový náklad

Na závěr připomínáme, že daňovým nákladem je pouze daň z nemovitostí zaplacená – viz § 24/2/ch ZDP.

Nová přístavba a daně

Vytvořil | Květen 30, 2016

A částečná likvidace

Jak je to se zůstatkovou cenou?

Pokud dotaz míří k následující situaci:

 • Realizuje se nová přístavba s tím, že část „staré“ budovy se zlikviduje…, je daňové řešení jednoduché.

Zůstatková cena

Nelze ji odúčtovat do nákladů.


Stává se součástí pořizovací ceny nové stavby – nebo případně technického zhodnocení. Nejedná se o opravy.


Daňový režim

Je upraven v § 24/2 ZDP, opravdu nelze uznat v tomto případě jednorázový provozní náklad, daňovou zůstatkovou cenu, je-li současně „budován“ nový objekt.

Nezapomeňte při zvýšení původní ceny, že připočítáváte pro daně jen a jen daňovou zůstatkovou cenu, nikoliv účetní zůstatkovou cenu.

Oprava základu daně

Vytvořil | Květen 26, 2016

Kdy uplatníme dobropis?

Snížení vstupu nebo výstupu

Otázka musí být zpřesněna, záleží na pozici konkrétního plátce.

Dobropis vystavený

Máme na mysli samozřejmě „opravný daňový doklad“/dobropis, kterým dodavatel například uznává oprávněnou reklamaci.


Pokud jste zboží prodali v březnu, nyní v květnu byla odsouhlasena sleva, ač jste měsíčními plátci DPH, původní DPH na výstupu si snížíte v daňovém přiznání k DPH:

 • nikoliv ke dni vystavení dobropisu,
 • ale „až“ ve zdaňovacím období, když dobropis obdrží Váš odběratel.

Je to nepříjemné, ale tak praví § 42/3/b zákona o DPH.


Časový test

Někdy se reklamační řízení neúměrně protahuje. Daňový dobropis se může vystavit nejpozději do tří let.

Termíny pro podání Kontrolního hlášení

Vytvořil | Květen 25, 2016

Musí podat KH každý měsíc…

PO vs. FO

Bohužel je tomu tak.


Plátce DPH/Právnická osoba – na rozdíl od fyzické osoby – přestože má zdaňovací období DPH čtvrtletní: musí za každý kalendářní měsíc podat Kontrolní hlášení.


Připomínáme nesmysl publikovaný v Hospodářských novinách.

🙃

Termín pro odeslání Kontrolního hlášení, samozřejmě pouze je platné elektronické podání – nelze prodloužit.

Výzvy a KH

Buďte proto opatrní, pomalu a jistě se objevují výzvy správy daně, na reakci jsou velmi krátké lhůty… A tak hrozí velké sankce.

EET se blíží….

Vytvořil | Květen 24, 2016

INFO Daňové správy

Technická příprava EET

K dispozici jsou pro programátory nové informace.

Nové moduly EET

Publikovaný dokument řeší datové rozhraní pro příjem a potvrzování datových zpráv obsahujících údaje o tržbě.

🙂

Detailní popis datového rozhraní e-tržeb je na stránkách daňové správy::

Technická dokumentace obsahuje kromě podrobného popisu formátu a struktury datových zpráv evidovaných tržeb i definici XML schematu a definici webových služeb pro komunikaci.

Harmonogram

Slíben je následující harmonogram:

 • V průběhu června 2016 má být zajištěn PlayGround, tj. integrační prostředí pro testování výrobců pokladních systémů a vývojářů SW, včetně technické podpory.
 • Od 1. září se zahájí proces přidělování autentizačních údajů („registrace“), a to včetně správy údajů o provozovnách a certifikátech na portálu.
 • V listopadu snad bude zajištěno testovací prostředí pro zasílání údajů o evidovaných tržbách, které umožní podnikatelům otestovat funkčnost jejich pokladních zařízení.

🙃

Na listopad si proto žádnou dovolenou neplánujte.

Doručování a Kontrolní hlášení

Vytvořil | Květen 23, 2016

Problém fyzických osob!

Výzvy a KH

Ve stejnojmenném článku jsme před Vás před týdnem informovali o povinnostech plátce DPH, jak a kdy má reagovat na výzvy správy daní.

🙃

Reakce musí být rychlá, neboť jinak hrozí drastické sankce.

Doručení výzvy

U právnických osob se doručuje standardní formou do datových schránek.

Fyzické osoby, které nemají zřízenu datovou schránku, mají velký problém.

Správce daně posílá výzvy na určenou mailovou adresu.


Navíc je tato výzva doručena již okamžikem odeslání výzvy správcem daně.


Existuje řešení?

Rozumné je, aby si taková fyzická osoba zvolila zástupce (nemusí jím být nutně daňový poradce), který má datovou schránku nebo si ji sama zřídila.

🙂 Jiná alternativa, jak se vyhnout riziku přehlédnutí/“ne“doručení výzvy do mailu, není.

Placení daně z nemovitostí

Vytvořil | Květen 19, 2016

INFO Daňové správy

Složenky nebo Datová schránka

Opravdu správa daní informovala, že složenky zašle fyzickým osobám, resp. nikoliv právnickým osobám, které mají zřízeny datové schránky.

🙂

Ideální je, když obdržíte  složenku od daňové správy („DS“).

Úhrada jejím prostřednictvím nepodléhá poštovnímu poplatku.

Jiné INFO

Další informace k výši této daně jsou na  hromadných předpisných seznamech.

Termín 31. května

Daň z nemovitostí se hradí do konce května, ale ne vždy.

Stanovená daň z nemovitých věcí je splatná:

a) u poplatníků daně provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb ve dvou stejných splátkách, a to nejpozději do 31. srpna a do 30. listopadu zdaňovacího období,

b) u ostatních poplatníků daně ve dvou stejných splátkách, a to nejpozději do 31. května a do 30. listopadu.

Nepřesáhne-li roční daň částku 5 000 Kč, je splatná nejpozději do 31. května.

Krácený paušál PHM

Vytvořil | Květen 18, 2016

Není vždy nárok na „plný“…

Paušál PHM

Je s podivem, že daňová správa stále nezrušila výhodné paušály PHM, u tří vozů jde o částku 180 000 Kč za zdaňovací období.

🙃

Nepřehlédněte však omezení, je-li třeba osobní automobil používán „zčásti“ pro podnikání, je měsíční nárok 4 000 Kč, nikoliv 5 000 Kč.

🙂

Současně podle ustanovení § 24/2/zt platí, že je-li krácení u jednoho vozidla, další dvě jsou „automaticky“ s plným paušálem…

Jedná se o velmi snadnou daňovou optimalizaci.


Firma Novák s.r.o. provozuje autodopravu. U jednoho auta je uplatněn krácený paušál, u dalších dvou s odkazem na příslušný paragram ZDP je plný nárok.

Za celý rok 2016 je tak paušál PHM ve výši 168 000 Kč.


Skutečně tento nelogický postup odpovídá textu Zákona o daních z příjmů.

Nárok ale není, jde-li o referentský vůz.

Optimalizace u příjmů z pronájmu

Vytvořil | Květen 17, 2016

Je možná tvorbou rezervy?

Zákon o rezervách

Pokud řešíte, jak lze snížit základ daně tvorbou daňové rezervy, musíte nahlédnout:

 • nikoliv do Zákona o daních z příjmů,
 • ale do Zákona o rezervách („ZoR“).

Rezerva na opravy hmotného majetku

Pravidla jsou popsána v § 7 ZoR.

Uvádíme základní kritéria:

 • jde o hmotný majetek odpisovaný ve II. a vyšší odpisové skupině,
 • tvořit rezervu musíte minimálně dva roky.

Ale nesmíte zapomenout do data zákonného podání Vašeho daňového přiznání složit částku odpovídající aktuální tvorbě rezervy na vázaný účet.


Fyzická osoba nebo Právnická osoba?

Zákon o rezervách toto neřeší, daňovou rezervu může tvořit i poplatník daně z příjmů fyzických osob.

🙂

Fyzická osoba s příjmy podle § 9 ZDP, z pronájmu, může tuto rezervu tvořit.

Výzvy a Kontrolní hlášení

Vytvořil | Květen 16, 2016

Neplnění povinností plátce DPH?

O co se může jednat?

Bohužel se výzvy správce daně mohou týkat jak závažných nejasností, tak i drobných formálních nepřesností.

🙃

V úvahu přichází výzvy k „nepodání“ Kontrolního hlášení, i když plátce oprávněně KH nepodal – neboť „nulové“ KH odevzdávat nemusí.

Jak jsme upozornili v předchozích článcích.

Jak reagovat?

Vždy je třeba činit úkony, podle současného znění zákona o DPH ve velmi krátkých termínech – viz § 101g – do pěti dnů:

 • nebylo-li KH podáno,
 • je-li dle správy daní neúplné či nesprávné,

od oznámení výzvy. Máme pro Vás jednoduchý TIP! 🙂


Plátce pan Nováček má vše v pořádku, proto použil na výzvu správy daní funkci „Rychlá odpověď“…. Zadáte číslo výzvy a je to hotové…


Výzva a sankce

Určitě na jakékoliv výzvy, ať už oficiální nebo neoficiální, reagujte.

Jen tak se zabrání sankcím