Archiv kategorie: Dohadná položka

Závěrka a Daně (1): Dohadné položky

Vytvořil | Březen 3, 2020

Probíhají, pro někoho až příliš závratným tempem, práce na účetních uzávěrkách, které jsou po dokončení základním podkladem pro daň z příjmů. 🙂 Účetní chyby… Je prakticky nemožné se vyvarovat nepřesnostem. Účetních operací je u řady firem obrovské množství a „chybička“ se vloudí. 🙃 Krátce upozorníme v několika článcích na nejčastější omyly, které mohou výrazně ovlivnit základ daně z příjmů. Dohadné… Zobrazit více »

Náklady na audit

Vytvořil | Květen 22, 2019

Pravidelně se opakují dotazy, jak se posuzují náklady vynaložené na audit účetní závěrky. Existuje problém? Mohlo by se na první pohled zdát, že ano, neboť auditorskou zprávu obdržíte až po závěrce za loňský rok. 🙃 ALE opak je pravdou: V rámci uzávěrkových prací zaúčtujete dohadnou položku pasivní, která je samozřejmě uznána jako daňový náklad. 🙂 Naše… Zobrazit více »

Dohadná položka a Pořizovací cena

Vytvořil | Prosinec 12, 2018

Navazujeme na včerejší článek a doplňujeme text k dohadné položce pasivní. 🙂 Účetnictví a Daně Představte si, že nakoupíte jakýkoliv hmotný majetek, nemáte k dispozici konečnou cenu, přesto majetek budete daňově odpisovat, neboť zaúčtujete: MD 042/D 389 a MD 022/D 042. Více než dvacet let jste případný rozdíl „ostré“ faktury k částce dohadné položky promítly do tzv.… Zobrazit více »

Aktivní stará dohadná položka

Vytvořil | Prosinec 8, 2016

Je (ne)daňová? Účetnictví vs. Daň z příjmů V jednom z článků jsme řešili zúčtování a daňový vliv „staré“ dohadné položky pasivní. Principy jsou shodné také pro dohadnou položku aktivní. Společnost eviduje aktivní dohadnou položku z roku 2015 týkající se náhrady škody od pojišťovny ve výši 80 000 Kč.Jednalo se o operaci MD 388/D 648, tj. zdaněnou v loňském roce. Závěrka 2016 Pokud byla například v letošním… Zobrazit více »

Stará dohadná položka

Vytvořil | Listopad 2, 2016

Je nedaňová? Účetnictví vs. Daň z příjmů V podstatě se u takových dotazů jedná o intepretaci § 23 Základ daně, jestli Zákon o daních z příjmů („ZDP“) respektuje účetnictví či nikoliv? Naštěstí ZDP uznává správně vedené účetnictví. Pokud rušíte „starou“ dohadnou položku pasivní, třeba z loňského roku, byla na fakturu od právníka za 30 000 Kč, skutečnost je 40 000 Kč, v letošním roce je daňový… Zobrazit více »

Závěrka a dohadné položky

Vytvořil | Leden 6, 2016

Musí být… Účetní principy Jsou v souladu se zákonem o účetnictví zcela jasné. Zjednodušeně platí: vše, co souvisí s rokem 2015, musí být zobrazeno v účetní závěrce. 🙃 Pro mnohé účetní jsou dohadné položky černou můrou…, protože zaúčtovány musí být, ale podklady často nejsou k dispozici, nebo jsou neúplné. 🙂 Doporučujeme postupovat pragmaticky, nahlédněte: do loňské dokladové inventury, v níž… Zobrazit více »

Účetní uzávěrka a vyúčtování služeb

Vytvořil | Prosinec 16, 2015

Účetnictví vs. DPH Pravidla DPH Pro účely daně z přidané hodnoty platí poměrně benevolentní podmínky, neboť podle § 21/5/b Zákona o DPH se den uskutečnění zdanitelného plnění určí „až“ k datu: kdy je proveden odečet nebo zjištěna skutečná spotřeba, což může při „propočtu“ trvat dlouho. Účetní uzávěrka K rozvahovému dni, u kalendářního roku k 31. 12., nemůžeme čekat na… Zobrazit více »

Manažerské měsíční účtování

Vytvořil | Červenec 13, 2015

Jde o časové rozlišení a dohady… Účetní principy O problematice účtování: časového rozlišení, a dohadných položek, jsme uveřejnili již několik článků. 🙂 Připomínáme, že účtování časového rozlišení není vždy povinné! Modelová situace Dotaz se týká přání vedení, aby byly při uzavírání kalendářních měsíců účtovány položky patřící do časového rozlišení a dohadné položky. Tato metodika je… Zobrazit více »

Dohadné položky a daně

Vytvořil | Prosinec 9, 2014

Jaký mají vliv na základ daně? Účetnictví vs. Daň z příjmů Základ daně z příjmů přebírá účetní výsledek bez úprav podle § 23/1 Zákona o daních z příjmů, pokud není přímo v ZDP stanoveno jinak. 🙂 Pro dohadné položky není žádné omezení v ZDP uvedeno. Proto si můžeme uvést jednoduchý příklad. V roce 2013 byly k rozvahovému dni 31. 12. zaúčtovány následující… Zobrazit více »

Oprava dohadných položek?

Vytvořil | Červenec 17, 2014

Zúčtováváme loňské dohady a máme velké rozdíly… Dohadná položka V účtové skupině 38 zachytíme dohadné položky: aktivní, nebo pasivní, většinou souvztažně s výsledkovými účty. Jedná se vždy o kvalifikovaný odhad, kdybychom znali částku „na korunu“, účtovali bychom časové rozlišení. Nevíme, jaký rozdíl vznikl, pokud předpokládáme, že dohadné položky byly podloženy relevantními podklady (tj. existoval důvod pro jejich… Zobrazit více »